Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Okul Öncesi Eğitim ve Permakültür

Yıl 2021, Cilt 18, Sayı Eğitim Bilimleri Özel Sayısı, 5140 - 5156, 15.09.2021
https://doi.org/10.26466/opus.910266

Öz

Çocuklara erken yaşlarda verilecek permakültür eğitimi; doğa, çevre sorunları ve çözüm yolları, çevreye duyarlılık, sürdürülebilirlik vb. konularda çocukları bilinçlendirebileceği gibi onlara estetik duygular kazandırmak, fiziksel aktivite imkanı sunmak, sosyal ve duyusal gelişimlerini desteklemek, akademik (özellikle fen, matematik eğitiminde kullanılan kavramlara yönelik) başarılarını yükseltmek, alet kullanımı (tırmık, kürek, vb.) becerilerini arttırmak gibi daha pek çok alanda çocukları destekleyebileceği düşünülmektedir. Çocuklarla okul bahçelerinde, mahallelerindeki yeşil alanlarda veya evlerinin balkonlarında permakültür tasarım ilkelerini kullanarak yapılacak uygulamaların çocukların sağlıklı gıda üretme, sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekme, günümüzdeki aşırı tüketime ve yakın çevrelerindeki sorunlardan dolayı oluşan olumsuzluklara çözümler sunabilme, toprak ve gübre üretme, hayvanların yaşam alanlarını iyileştirme, çocukların gelişim alanlarındaki becerilerinin desteklenmesi ve daha pek çok açıdan fayda sağlaması adına eğitimin en temel basamağı olan okul öncesi eğitim basamağına dahil edilmesi önemlidir. Ülkemizde permakültür yaklaşımına dayalı eğitim alanında özellikle de okul öncesi eğitimde akademik çalışmalara rastlanmamıştır ancak, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise gibi çeşitli düzeydeki özel ve kamuya ait eğitim kurumlarının bazı permakültür içerikli projeler yaptıkları ve okul bahçelerini permakültür tasarımına yönelik dizayn ettikleri çalışmalar bulunmaktadır. Bu durum eğitim alanında farkındalığın başladığını fakat buna rağmen akademik çalışmalar açısından büyük bir eksikliğin olduğunu açık bir şekilde göstermiştir. Yapılan bu çalışmayla literatürdeki eksikliğin giderilmesi ve dünyada güncelliğini koruyan ülkemizde yeni yayılmaya başlayan permakültür tasarımı üzerine çalışma yapmak isteyen araştırmacılara ve eğitimcilere kaynak oluşturması amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • Aksoy, U. (2018). İzmir Akdeniz Akademisi’nden. Meltem İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi, 4, 94-95.
 • Gurlaş, F. (2017). Alternatif turizm için sürdürülebilir dengeli skor kartın permakültür ekolojik köy ve çiftliklerinde uygulanması: Pastoral vadi örneği. (Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Holmgren, D. (2011). Weeds or wild nature: A permaculture perspective. Plant Protection Quarterly, 26(3), 92-97.
 • Kılıç, M. A. (2014). Rebuilding the relationship ignored between children and natural-built environment through scool garden designed by permaculture method. (Master's thesis). İzmir Institute of Technology, İzmir.
 • Landy, C. (2018). The state of outdoor education in northeast tennessee: preschool teacher attitudes toward outdoor education. Electronic Theses and Dissertations. Paper 3453. https://dc.etsu.edu/etd/3453.
 • Lebo, N. and Eames, C. (2015). Cultivating attitudes and trellising learning: A permaculture approach to science and sustainability education. Australian Journal of Environmental Education, 31(1), 46-59.
 • Mullins, M. (2011). Designing a school garden space that emphasizes children's wants and uses permaculture design methods. Environmental Studies Undergraduate Student Theses.
 • Najafıdashtape, A., and Hamamcıoğlu, C. (2018). Sorumlu üretim ve tüketim bağlamında permakültür ve kentsel açık ve yeşil alan ilişkisi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 3(1), 1-17.
 • Ozturk, S. (2020). An investigation of preservice teachers’ understanding of and beliefs about teaching science in the Ec-6 classrooms using permaculture. (Master's thesis). Texas State University, ABD.
 • Öcal, Y. (2020). Kentsel yerleşimlerde permakültür tasarım potansiyeli: Burdur Karamanlı örneği. (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara.
 • Parlak, N. N. (2018). Ekolojik peyzaj tasarımı ve permakültür yaklaşımı. (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Praetorius, P. (2006) A permaculture school garden. Green teacher, 78(6).
 • Sobel, D. (2014). Ekofobiyi Aşmak Doğa Eğitiminde Kalbin Yeri. (Çev: İlknur Urkun Kelso). İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi. Çeviri tarihi 2019.
 • Şimşek Bayar, M. (2016). Sürdürülebilir yaşam tasarımı permakültür: İstanbul’a ilişkin ön değerlendirme. (Yüksek lisans tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Uludağ, G., Karademir, A. H., ve Cingi, M. A. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının sürdürülebilir çevreye ilişkin davranış düzeylerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(41), 120-136.
 • Üsküplü, E. M., ve Polat, Z. (2019). Permakültür çocuk oyun alanları. Journal of Adnan Menderes University, Agricultural Faculty, 16(2), 245-252.
 • URL-1. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Permakültür). (Erişim Tarihi: 12.11.2020).

Preschool Education and Permaculture

Yıl 2021, Cilt 18, Sayı Eğitim Bilimleri Özel Sayısı, 5140 - 5156, 15.09.2021
https://doi.org/10.26466/opus.910266

Öz

İt is thought that permaculture education, when given to children at an early age, will not only raise awareness in children about nature, environmental problems and solutions, sustainability and so on, but also it will provide them with aesthetic emotions and opportunity for physical activities, support their social and sensory development, increase their academic achievement (especially for concepts used in science and mathematics education), and improve their skills in using tools (raking, shovel, etc.). Activities using the principles of permaculture design in school gardens, neighborhoods or balconies of their homes help children to produce healthy food, draw attention to the issue of sustainability, offer solutions to the problems caused by today's excessive consumption and problems in their immediate environment, soil and fertilizer production, improvement of the living spaces of animals, and therefore, it is important to include such activities in the pre-school education stage, which is the most basic stage of education, in order to support their skill development and provide benefits in many other ways. In our country, there are no academic studies in the field of education based on the permaculture approach, especially in pre-school education, but there are some studies that private and public educational institutions at various levels such as preschool, primary school, secondary school, high school have carried out some permaculture projects and designed school gardens for permaculture design. This situation clearly showed that awareness in the field of education has started, but there is still a great deficiency in terms of academic studies. With this study, it is aimed to fill the gap in the literature and to create a resource for researchers and educators who want to work on permaculture design, which has recently started to spread in our country, which is still relevant in the world.

Kaynakça

 • Aksoy, U. (2018). İzmir Akdeniz Akademisi’nden. Meltem İzmir Akdeniz Akademisi Dergisi, 4, 94-95.
 • Gurlaş, F. (2017). Alternatif turizm için sürdürülebilir dengeli skor kartın permakültür ekolojik köy ve çiftliklerinde uygulanması: Pastoral vadi örneği. (Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Holmgren, D. (2011). Weeds or wild nature: A permaculture perspective. Plant Protection Quarterly, 26(3), 92-97.
 • Kılıç, M. A. (2014). Rebuilding the relationship ignored between children and natural-built environment through scool garden designed by permaculture method. (Master's thesis). İzmir Institute of Technology, İzmir.
 • Landy, C. (2018). The state of outdoor education in northeast tennessee: preschool teacher attitudes toward outdoor education. Electronic Theses and Dissertations. Paper 3453. https://dc.etsu.edu/etd/3453.
 • Lebo, N. and Eames, C. (2015). Cultivating attitudes and trellising learning: A permaculture approach to science and sustainability education. Australian Journal of Environmental Education, 31(1), 46-59.
 • Mullins, M. (2011). Designing a school garden space that emphasizes children's wants and uses permaculture design methods. Environmental Studies Undergraduate Student Theses.
 • Najafıdashtape, A., and Hamamcıoğlu, C. (2018). Sorumlu üretim ve tüketim bağlamında permakültür ve kentsel açık ve yeşil alan ilişkisi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 3(1), 1-17.
 • Ozturk, S. (2020). An investigation of preservice teachers’ understanding of and beliefs about teaching science in the Ec-6 classrooms using permaculture. (Master's thesis). Texas State University, ABD.
 • Öcal, Y. (2020). Kentsel yerleşimlerde permakültür tasarım potansiyeli: Burdur Karamanlı örneği. (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara.
 • Parlak, N. N. (2018). Ekolojik peyzaj tasarımı ve permakültür yaklaşımı. (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Praetorius, P. (2006) A permaculture school garden. Green teacher, 78(6).
 • Sobel, D. (2014). Ekofobiyi Aşmak Doğa Eğitiminde Kalbin Yeri. (Çev: İlknur Urkun Kelso). İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi. Çeviri tarihi 2019.
 • Şimşek Bayar, M. (2016). Sürdürülebilir yaşam tasarımı permakültür: İstanbul’a ilişkin ön değerlendirme. (Yüksek lisans tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Uludağ, G., Karademir, A. H., ve Cingi, M. A. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının sürdürülebilir çevreye ilişkin davranış düzeylerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(41), 120-136.
 • Üsküplü, E. M., ve Polat, Z. (2019). Permakültür çocuk oyun alanları. Journal of Adnan Menderes University, Agricultural Faculty, 16(2), 245-252.
 • URL-1. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Permakültür). (Erişim Tarihi: 12.11.2020).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sedef ÇAĞLAR KABACIK (Sorumlu Yazar)
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ADANA
0000-0002-3525-222X
Türkiye


Ebru DERETARLA GÜL
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6241-8109
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 18, Sayı Eğitim Bilimleri Özel Sayısı

Kaynak Göster

APA Çağlar Kabacık, S. & Deretarla Gül, E. (2021). Okul Öncesi Eğitim ve Permakültür . OPUS International Journal of Society Researches , Eğitim Bilimleri Özel Sayısı , 5140-5156 . DOI: 10.26466/opus.910266