Güncel Sayı

Sayı: 55, 30.04.2024

Yıl: 2024

Araştırma Makalesi

Kitap Tanıtımı

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM) 1989 yılından beri düzenli olarak yayımlanan, Osmanlı tarihi alanında yapılmış bilimsel çalışmaların sonuçlarının bilim dünyasına kazandırıldığı hakemli bir dergidir. Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.


OTAM Dergisi’nde Osmanlı Tarihi ile ilgili özgün makale, arşiv belgeleri, derleme, çeviri, kitap tanıtımı, sempozyum ve kongre haberleri yayımlanır. Bunun yanında editörler kurulunun uygun gördüğü türde çalışmalar da değerlendirmeye alınır.

Derginin yayın dili Türkçe olmakla beraber İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılmış olan makaleler de yayıma kabul edilmektedir.
OTAM Dergisi’ne yayımlanmak üzere yollanan yazılar öncelikle amaç, kapsam, içerik, yöntem, yazım kurallarına uygunluk ve dergi yayın politikası açılarından editörler kurulunca ön değerlendirmeye tabi tutulur.
Uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakemlere yollanan yazılarda yazara ait hiç bir tanıtıcı bilgiye yer verilmez. Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve literatür açısından incelenmesine dayanmaktadır.

Hakem raporlarının olumlu olması durumunda çalışma, editör incelemesinden sonra yayımlanır.

Hakemlerin değerlendirmeleri sonucu düzeltme gerekli gördükleri durumda hakem görüşleri ve önerileri yazara iletilir. Yazar, makalesine ilişkin hakem taleplerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak yazarın hakem görüşüne karşı haklı gerekçeleri ortaya çıktığında yayın kurulu, yazının farklı hakemler tarafından tekrar değerlendirilmesini sağlayabilir.

İki hakem raporunun da olumsuz olduğu durumda editörler kurulunun da hakem raporlarını onaylaması ile “yayımlanamaz” kararı yazara bildirilir.

Hakem raporlarından birinin olumsuz diğerinin olumlu olması durumunda ise yazı, üçüncü hakeme yollanarak alınacak rapor doğrultusunda yayımlanıp yayımlanmamasına editörler kurulu karar verir.

Editörler kurulu, OTAM Dergisi’nin biçim ve üslup bütünlüğünü sağlamak amacıyla yazılarda yazım kuralları ve biçim açısından küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

Hakem raporları gizlidir.

Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.
Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Yayımlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarına aittir.
Dergide yayımlanan makalelerin yazarlarına telif ücreti ödenmez.
Yayımlanmış yazıların her türlü hakkı OTAM Dergisi'ne aittir.
Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM) 1989 yılından beri düzenli olarak yayımlanan, Osmanlı tarihi alanında yapılmış bilimsel çalışmaların sonuçlarının bilim dünyasına kazandırıldığı hakemli bir dergidir. Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.


OTAM Dergisi’nde Osmanlı Tarihi ile ilgili özgün makale, arşiv belgeleri, derleme, çeviri, kitap tanıtımı, sempozyum ve kongre haberleri yayımlanır. Bunun yanında editörler kurulunun uygun gördüğü türde çalışmalar da değerlendirmeye alınır.

Derginin yayın dili Türkçe olmakla beraber İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılmış olan makaleler de yayıma kabul edilmektedir.
OTAM Dergisi’ne yayımlanmak üzere yollanan yazılar öncelikle amaç, kapsam, içerik, yöntem, yazım kurallarına uygunluk ve dergi yayın politikası açılarından editörler kurulunca ön değerlendirmeye tabi tutulur.
Uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakemlere yollanan yazılarda yazara ait hiç bir tanıtıcı bilgiye yer verilmez. Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve literatür açısından incelenmesine dayanmaktadır.

Hakem raporlarının olumlu olması durumunda çalışma, editör incelemesinden sonra yayımlanır.

Hakemlerin değerlendirmeleri sonucu düzeltme gerekli gördükleri durumda hakem görüşleri ve önerileri yazara iletilir. Yazar, makalesine ilişkin hakem taleplerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak yazarın hakem görüşüne karşı haklı gerekçeleri ortaya çıktığında yayın kurulu, yazının farklı hakemler tarafından tekrar değerlendirilmesini sağlayabilir.

İki hakem raporunun da olumsuz olduğu durumda editörler kurulunun da hakem raporlarını onaylaması ile “yayımlanamaz” kararı yazara bildirilir.

Hakem raporlarından birinin olumsuz diğerinin olumlu olması durumunda ise yazı, üçüncü hakeme yollanarak alınacak rapor doğrultusunda yayımlanıp yayımlanmamasına editörler kurulu karar verir.

Editörler kurulu, OTAM Dergisi’nin biçim ve üslup bütünlüğünü sağlamak amacıyla yazılarda yazım kuralları ve biçim açısından küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

Hakem raporları gizlidir.

Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.
Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Yayımlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarına aittir.
Dergide yayımlanan makalelerin yazarlarına telif ücreti ödenmez.
Yayımlanmış yazıların her türlü hakkı OTAM Dergisi'ne aittir.
Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Yazım Kuralları

Yazılar sırasıyla başlık, özet, anahtar kelimeler, metin, tablolar, resimler, kaynakçadan oluşmalı, MS Word programında, Garamond yazı karakteri ile yazılmalıdır.


1. Başlık: İçerikle uyumlu ve onu en iyi ifade eden bir başlık olmalıdır. Büyük harflerle ve 16 punto yazılmalı ve ortaya hizalanmalıdır. Başlıklar ve paragrafların arasında daima 6nk aralık bırakılmalıdır.

2. Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i: Yazar(lar)ın ad-soyadı başlığın altında, sağ köşede 11 punto ile yazılmalı ve (*) işareti ile yazar(lar)ın unvanı, akademik durumu, görev yaptığı kurum, e-posta adresi 10 punto ile italik olarak dipnotta verilmelidir.

Örneğin: * Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, e-mail: xxx@xxx.edu.tr.


3. Özet: Çeviri, haber, nekroloji ve kitap tanıtımı dışındaki yazılara konuyu tam olarak yansıtan en fazla 300 ve en az 150 kelime içeren Türkçe ve İngilizce özetler eklenmelidir.

4. Anahtar kelimeler: Özetlerin sonunda makalenin ana konusu ile ilgili en az 4 ve en fazla 6 anahtar kelime bulunmalıdır.

5. Metin: Metin 11 punto, tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında üstten: ve alttan 5,6 cm, sağdan ve soldan: 4,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Paragraf girintisi 0,75 cm olmalı, paragraflar arasında 6nk boşluk bırakılmalıdır.

Yazılar genel olarak (resimler ve tablolar dışında) 10,000 kelimeyi aşmamalıdır. Daha uzun bir metin için editöre başvurulmalıdır.

6. Alıntı: Alıntılar iki satıra kadar paragraf arasında tırnak içinde italik olarak verilmeli; iki satırdan uzun alıntılar ise ayrı bir paragraf olarak sağ ve soldan 1 cm içeride, blok hâlinde ve 1 satır aralığıyla 10 punto ile yazılmalıdır.

7. Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı ve akışı sağlamak üzere ara başlıklar kullanılabilir. Ara başlıklar, ilk harfleri büyük, 11 punto ve koyu karakterde yazılmalıdır.

8. Tablo ve Resimler: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo numarası üste, sola dayalı olarak normal yazı karakteri yazılmalı; tablo adı ise, her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere italik yazı karakteri ile yazılmalıdır.

Resimler, yüksek çözünürlüklü (300 dpi), baskı kalitesinde taranmış halde makaleye ek olarak gönderilmelidir. Resimlere numara ve isim verilmelidir. Resim numarası üste, sola dayalı olarak normal yazı karakteri yazılmalı; resim adı ise, her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere italik yazı karakteri ile yazılmalıdır.

Şekil, çizelge ve resimler toplamı yazının üçte birini aşmamalıdır.

9. Dipnot: Dipnotlar, sayfa sonunda 10 punto tek satır aralığıyla ve girintisiz olarak yazılmalıdır. Bir eser ilk defa atıf yapıldığında tam künyesi ile yazılmalı, sonrasında kısaltma olarak gösterilmelidir. Dipnotta gösterilen bir eser, hemen bir önceki dipnot ile aynı ise a.g.e. (kitap için) ya da a.g.m. (makale, ansiklopedi maddesi için) şeklinde kısaltmalar kullanılabilir.

Eserler dipnotlarda şu şekilde gösterilmedir:

Kitap:

1- Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300–1600), Çev.. Ruşen Sezer, YKY, İstanbul 2003, s. 12.

2- H. İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu, s. 14.

3- A.g.e., s. 12.

Makale, Ansiklopedi maddesi vs.

1-Halil İnalcık, "Osmanlılarda Raiyyet Rüsûmu", Belleten, XXIII/92 (1959), s. 575.

2-H. İnalcık, "Osmanlılarda Raiyyet Rüsûmu", s. 577.

3- A.g.m., s. 577.

10. Kaynakça: Metnin sonunda kaynakça kısmı bulunmalı ve burada sadece metin içinde atıf yapılan eserler gösterilmelidir.

Kitap:

İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300–1600), Çev. Ruşen Sezer, YKY, İstanbul 2003.

Makale, Ansiklopedi maddesi vs.:

İNALCIK, Halil, "Osmanlılarda Raiyyet Rüsûmu", Belleten, XXIII/92 (1959), s. 575-610.

Etik İlkeler

OTAM Dergisine gönderilecek yazıların özgün ve bilimsel olması, mevcut literatüre katkı sağlaması beklenir. Özgün araştırma ve inceleme makaleleri yanında, çeviri, belge yayını, haber, nekroloji, kitap tanıtımı gibi yazılara da yer verilir. Yayına kabul edilen yazıların telif hakkı Ankara Üniversitesi OTAM Müdürlüğü’ne aittir.

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM’a çalışmalarını sunan yazarların aşağıda belirtilen etik ilkeleri karşılamaları zorunludur.

Özgünlük ve Yazarların Sorumluluğu: Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Sunulan çalışma bütünüyle yazarlarına ait olmalıdır. Diğer araştırmacıların çalışmalarına makale içinde yer verildiyse bunun uygun bir şekilde alıntılanması ve kaynaklar kısmnda bu çalışmaların listelenmesi gerekmektedir. Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmalar gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller, haritalar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir.

Basılmış bir yayının tekrar sunumu: Yazarların, daha önce yayınlanmamış çalışmalarını OTAM’a sunmaları beklenir. Çalışmanın OTAM’la birlikte bir başka dergiye de gönderilmiş olması kabul edilemez.

Ham verileri sunma ve saklama: Yazarlar, editör ve hakemler tarafından talep edildiğinde araştırmalarının ham verilerini sunmak ve bu verileri makaleleri yayımlandıktan sonra da saklamak zorundadırlar.

Yayımlanmış makalelerde hata tespiti: Bir yazar OTAM’da yayınlanmış makalesinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu tespit ettiğinde, dergi editörünü derhal haberdar etmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmak zorundadır.
Yayın Politikası

OTAM’da yayımlanan bütün makaleler aynı zamanda tam metin olarak https://dspace.ankara.edu.tr web adresinde açık erişimli olarak yer almaktadır.

OTAM'da makale değerlendirme ve yayın aşamasında yazardan hiçbir şekilde ücret alınmaz. Yazara da telif ücreti ödenmez.

OTAM Dergisi yazım ilkelerine uygun olarak hazırlanmış yazılar, elektronik olarak otam@ankara.edu.tr , otam.ankara@gmail.com e-posta adreslerine gönderilmelidir. Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar kabul edilmez. Yazının bir nüshası, yazar(lar)ın imzasının bulunduğu “Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi” ile birlikte yine aynı e-mail adresine gönderilmelidir:
OTAM Yayın Kurulu, yazıların esasına yönelik olmayan küçük düzeltmeler yapabilir. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez. 

Makale gönderim/süreç işletiminde herhangi bir ücretlendirme bulunmamaktadır.