Cilt: 44 Sayı: 1, 14.01.2022

Yıl: 2022

ORİJİNAL MAKALELER / ORIGINAL ARTICLES

OLGU SUNUMLARI / CASE REPORTS

DERLEMELER / REVIEWS

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, bilimsel değeri yüksek araştırmaların yapılmasının ve yayınlanmasının teşvik edilmesi, bu yolla bilimsel ve etik kurallar ışığında Türkiye ve dünyada tüm sağlık çalışanlarının eğitimine ve akademik yayınlarına katkıda bulunulması amacıyla hazırlanan Osmangazi Tıp Dergisinin organizasyon ve yayınlanmasına ilişkin esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Osmangazi Tıp Dergisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır. Osmangazi Tıp Dergisi/Osmangazi Journal of Medicine isimli derginin düzenli olarak hazırlanması ve okuyuculara ulaştırılmasına ilişkin kuralları kapsar. Osmangazi Tıp Dergisi etik kurallar ışığında hazırlanmış Temel Tıp, Dahili Tıp ve Cerrahi Tıp alanında yayınlara yer verir. Yılda 6 kez yayınlanır, dergi dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Sayın Hakemlerimiz, Hakem değerlendirme formunu açarken ya da hakem tarafından doldurulurken Chrome kullanmanızı öneririz. Internet Explorer tarayıcısı formları açma konusunda sorun yaşanmaktadır.

Sayın Yazarlarımız,  Yazım ve gönderim kurallarına uygun olmayan başvuruların  değerlendirme süreci kesinlikle başlatılmayacaktır. 

ULAKBIM TR Dizin kapsamında dergilerde yayınlanan tüm makalelerde tüm yazarların ORCID numarası belirtmesi zorunluluğu bulunmaktadır. ORCID tüm dünyada bütün dergilerin kullanmaya başladığı, her akademisyene ait bir numaradır. Bu numara sayesinde, soyadı değişikliği, isim yanlışlığı, kurum değişikliği gibi nedenler ile yaşanan aksaklıkların yaşanmaması hedeflenmiştir. ORCID numaranızı şimdiye kadar almadı iseniz https://orcid.org web adresinden Register sekmesine tıklayarak 30 saniye içerisinde alabilirsiniz.

Dergimizin kaynak yazım stili "Vancouver”stilidir" .Ancak Endnote programı kullandığınız taktirde Vancouver stilinden farklı olarak dergi adlarını uzun yazmaktadır. Vancouver stilinde dergi adları kısaltılarak verilir. Bunun için yazım kuralları kapsamında Vancouver yazım stiline ait  örnek bağlantı verilmiştir. Endnote program çıktısı alındığında lütfen kaynağınız dergi ise derginin kısa adını veriniz.

Dergi Makaleleri için yazım kuralları

Yazarın Soyadı Yazarın Adının Baş Harfleri. 3 yazar sonrası et al. yazılması gerekmektedir.  Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde. Yıl;Cilt İtalik Şekilde(Sayı): Sayfa Numara Aralığı.

ÖRNEK FORMAT

1.Abaraogu UO, Tabansi-Ochuogu CS. As Acupressure Decreases Pain, Acupuncture May Improve Some Aspects of Quality of Life for Women with Primary Dysmenorrhea: A Systematic Review with Meta-Analysis. J Acupunct Meridian Stud. 2015;8:220-8.  

Osmangazi Tıp Dergisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır. Klinik ve deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektup ve tıp alanında klinik haber olmak üzere hakemli ve açık erişimli bir dergidir. Dergi Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarında olmak üzere yılda altı kez çıkarılır. Derginin dili Türkçe/İngilzce dir. Yazıların dergide yer alabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış olması ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. 

Sunulan yazı öncelikle yayın kurulu tarafından kabul veya reddedilir. Kabul edilen yazılar yayın kurulu tarafından belirlenen çift-kör, bağımsız ve önyargısız hakemlik (peer-review) ilkelerine göre en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Son karar dergi Yayın Kurulu’nundur. Yayın Kurulu’nda derginin inceleme aşamaları:

·         Editör sekreteri tarafından teknik inceleme (benzerliklerin denetlenmesi)

·         Baş Editör tarafından inceleme: [reddetmek ya da yayını ilerletme değerlendirmesi],

·         Bölüm Editörü tarafından inceleme,

·         Haftalık Yayın Kurulu Toplantısında Değerlendirme [reddetmek ya da yayını ilerletme değerlendirmesi],

·         İki ya da daha fazla hakem tarafından inceleme,

·         Bölüm Editörü tarafından değerlendirilme,

·         Haftalık Yayın Kurulu Toplantısında Değerlendirme [reddetmek veya kabul etmek],

·         Taslak hazırlama

·         DOI numarası atama ve

·         Yayınlama aşaması  olmak üzere 10 adımdan oluşmaktadır.

Yazılar bir başvuru mektubu ile gönderilmeli ve bu mektubun sonunda tüm yazarların imzası bulunmalıdır. Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Tüm yazarlar bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar çatışması olmadığını bildiren toplu imza ile yayına katılmalıdır. Araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni yardımların hangi kurum, kuruluş, ilaç-gereç firmalarınca yapıldığı dipnot olarak bildirilmelidir.

Yazı kabul edildiği takdirde bütün basım, yayım ve dağıtım hakları (copyright) Osmangazi Tıp Dergisine devredilmiş olur.

ETİK

Osmangazi Tıp Dergisinde yayınlanmak amacıyla gönderilen deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için Sağlık Bakanlığı veya Üniversite Hastanelerinden alınan etik kurul onay raporu gereklidir.  Kurum araştırma izin raporları ve komisyon kararları etik kurul onayı olarak kabul edilemez.

YAZIM KURALLARI

Orijinal makaleler en fazla 3000; derlemeler en fazla 4000 kelime olmalı; olgu sunumları ise 1600 kelimeyi geçmemelidir.

Yazılar; A4 kağıdı boyutuna uygun olarak, sayfanın her iki kenarında yaklaşık üçer santim boşluk bırakılacak şekilde 1,5 satır aralığı ile Times New Roman yazı tipinde yazılmalı ve 11 font büyüklüğünde olmalıdır.

Orijinal Makaleler, Başlık sayfası, Yazar(lar), Türkçe /İngilizce Özet, Anahtar kelimeler, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Analizler, Tartışma ve Sonuç, Teşekkür, Kaynaklar ve Ekler bölümlerinden oluşmalıdır.

Olgu Sunumu, Başlık sayfası, Yazar(lar), Türkçe /İngilizce Özet, Anahtar kelimeler, Giriş, Olgu Bildirisi, Tartışma ve Sonuç, Kaynaklar ve Ekler bölümlerinden oluşmalıdır.

Editöre mektup, son bir yıl içinde dergide yayımlanan makaleler ile ilgili ya da bir makale ile ilişkisi olmayan ancak kişinin bilgi ve deneyimlerini aktarmak amacıyla yazılmış en fazla 1000 kelimelik yazılardır. En fazla iki yazar tarafından hazırlanır ve 10 kaynağı aşmamalıdır.

Başlık Sayfası

Bilimsel yazının başlığı, Türkçe ve İngilizce olarak sadece ilk harf büyük olacak şekilde alt alta yazılmalı ve tek ya da iki satırlık bir isim olmalıdır.

Yazar(lar)

Başlık sayfasının hemen altına yazarların açık olarak adı-soyadı, ünvanları, çalıştıkları kurum ile çalışmanın yapıldığı kurum belirtilmelidir. İletişim kurulacak yazarın posta adresi ile telefon numarası ve e-posta adresleri yazılmalıdır. Ayrıca derginin ön yüzünde kullanılmak üzere Türkçe ve İngilizce kısa başlık yazılmalıdır.

Özet

Başlık sayfasından sonra ayrı bir sayfada araştırma ve derlemeler için en az 200, en fazla 250, olgu bildirileri için en az 100, en fazla 150 kelimeden oluşan bir özet bulunmalıdır.

Araştırma Makaleleri için yazılacak özet amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç olmak üzere yazılmalıdır. Türkçe özetin altında aynı düzende yazılmış İngilizce özet yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler

Türkçe ve İngilizce özetlerin hemen altında en az 4 anahtar kelime verilmelidir.

Şekil ve fotoğraflar

Fotoğraf ve şekiller ayrı bir dosya halinde gönderilmelidir. Şekillerin alt yazıları ayrı bir dosyaya, şekil numarası bildirilerek yazılmalı ve şekil numaraları metin içinde mutlaka belirtilmelidir. Mikroskopik resimlerde büyütülme oranı ve boyama tekniği açıklanmalıdır. Resim, şekil, grafik ve tabloların çözünürlükleri en az 300 dpi olmalıdır. Yazar başka kaynaktan aldığı resim, şekil, grafik ve tablolar için telif hakkı sahibi kişi ve kuruluşlardan izin almalı ve yazı içinde bunu belirtmelidir. Yazı içinde ilaçların veya aletlerin özel isimleri kullanılamaz.

Tablolar

Tablolarda dikey çizgi kullanımından kaçınılmalıdır. Yatay çizgiler ise gerektiğinde yalnızca tablonun ilk satırı ve son satırından sonra kullanılabilir. Her tablonun üzerine numara ve başlık yazılmalıdır. Tablo numaraları metin içinde mutlaka kullanılmalıdır.

Kaynaklar

Kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Dergi isimleri Index Medicus'a uygun olarak kısaltılmalıdır.

Kaynaklar, VANCOUVER stiline göre düzenlenmelidir. İlgili kurallara burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 


YAZIM KURALLARINA GÖRE HAZIRLANMIŞ

TÜRKÇE ŞABLONLAR

ENGLISH TEMPLATES CREATED

BY WRITING RULES

OSMANGAZİ TIP DERGİSİ EDİTÖRE SUNUM SAYFASI 

OSMANGAZI JOURNAL OF MEDICINE PRESENTATION PAGE

OSMANGAZİ TIP DERGİSİ KAPAK SAYFASI

OSMANGAZI JOURNAL OF MEDICINE COVER PAGE

OSMANGAZİ TIP DERGİSİ YAZIM SABLONU

MANISCRIPT PATERN

Dergimize göndermiş olduğunuz makaleniz ile ilgili olarak yazım kuralları çerçevesinde, “Osmangazi Tıp Dergisinde yayınlanmak amacıyla gönderilen deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için Sağlık Bakanlığı veya Üniversite Hastanelerinden alınan etik kurul onay raporu gereklidir”.

Osmangazi Tıp Dergisi kâr amacı olmayan bilimsel açık erişimli bir dergidir.


13299        13308       13306       13305    13307  1330126978