Cilt: 7 Sayı: 4, 10.12.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makalesi

Olgu Sunumu

Bilimsel dergi olarak Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi (OTSBD), sağlık bilimlerinde ulusal ve uluslararası konularda yapılan bilimsel çalışmaları bilim adamları, uzmanlar ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Derginin kapsamı Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Klinisyen Hemşire ve Ebelik, ve Spor Bilimleri alanlarında yazılan ulusal ve uluslararası orijinal makaleler, derlemeler, olgu sunumları ve kısa bildirileri içerir.


Kapsam: Anatomi ve Morfoloji; Androloji; Biyofizik; Biyokimya ve Moleküler Biyoloji; Dermatoloji; Acil Tıp; Hematoloji; Enfeksiyon Hastalıkları; Tıbbi İnformatik; Tıbbi Laboratuar Teknolojisi; Nörolojik Bilimler; Onkoloji; Göz Hastalıkları; Kulak, Burun, Boğaz; Patoloji; Romatoloji; Spor Bilimleri; Adli Tıp; Tıbbi Araştırmalar Deneysel; Periferik Damar Hastalıkları; Kimya, Tıbbi; Üroloji ve Nefroloji; Kadın Hastalıkları ve Doğum; Geriatri ve Gerontoloji; Temel Sağlık Hizmetleri; Viroloji; Alerji; Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi; Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji; Hücre Biyolojisi; Klinik Nöroloji; Yoğun Bakım, Tıp; Tıbbi Etik; Ortopedi; Pediatri; Solunum Sistemi; Cerrahi; Biyoloji; Halk ve Çevre Sağlığı; Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri; Parazitoloji; Toksikoloji; Diş Hekimliği; Anestezi; İmmünoloji; Mikrobiyoloji; Fizyoloji; Psikiyatri; Rehabilitasyon; Transplantasyon; Tropik Tıp; Tamamlayıcı ve Entegre Tıp; Genetik ve Kalıtım; Genel ve Dahili Tıp; Gastroenteroloji ve Hepatoloji; Endokrinoloji ve Metabolizma; Kalp ve Kalp Damar Sistemi; Fizik, Atomik ve Moleküler Kimya; Farmakoloji ve Eczacılık; Radyoloji, Nükleer Tıp; Tıbbi Görüntüleme.

YAZIM KURALI

Makaleler İngilizce yazılmalıdır. Makale aşağıdaki içerik ile Microsoft Word  formatında gönderilmelidir.

I. Kapak Yazısı (Editöre Sunum yazısı): Gönderilen makalenin kategorisi, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu, varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuruluşlar ve varsa bu kuruluşların yazarlarla olan ilişkileri belirtilmelidir.

II. Başlık Sayfası: Başlık basit ve anlaşılır şekilde olmalıdır (Türkçe ve İngilizce). Tüm yazarların adı (ilk harfi büyük), soyadı (büyük harflerle), çalıştıkları kurumun adı, şehri ve ülke bilgileri bu sayfada yer almalıdır. Yazarın isminden önce çalıştığı kurum bilgisi üst simge rakamla belirtilmeli, ve bu üst simge rakamın karşısına kurum, şehir ve ülke bilgileri aşağıda yazılmalıdır. Bu sayfaya ayrıca “yazışmadan sorumlu” yazarın adı ve soyadı, iletişim adresi, iş / mobil telefon numarası ve e-posta adresi eklenmelidir. Tüm yazarların ORCID ID'leri  başlık sayfasına  https uzantılı olarak eklenmelidir. Örnek: Süleyman Kaleli: https://orcid.org/0000-0002-6043-2521 

NOT: Derleme ve Olgu sunumlarında en fazla 3 yazar yer almalıdır.

III. Tam Metin

Özet: Türkçe ve İngilizce Özet’in uzunluğu araştırma makaleleri için en fazla 200 kelime ve olgu sunumu ve derleme makaleler için en fazla 150 kelime olmalıdır.  Araştırma makalesi için özet; Amaç, Materyal ve Metot, Bulgular, Sonuç (For English: Objective, Materials and Methods, Results, Conclusion) başlıklarını içermelidir. Derleme ve olgu sunumu için özet; tek paragraf halinde, başlıklar olmaksızın yazılmalıdır. En az 3 (üç) ve fazla 5 (beş) kelimeden oluşacak anahtar kelimeler özet arasında bir satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Anahtar kelimeler (Keywords) alfabetik sıraya göre yazılmalı ve Index MedicusMedical Subject Headings ve Türkiye Bilim Terimleri Sözlüğü ile uyumlu olmalıdır. Ana metinde makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı ile birlikte Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır.

Not: Türkiye dışından gelen makaleler için Türkçe başlık ve Türkçe Özet dergimiz tarafından ücretsiz olarak çevrilebilecektir.

Ana Metin: Teknik terimler, semboller ve kısaltmalar makalede ilk kullanıldıklarında tanımlanmalıdır. Tüm bölümler altta önerilen formatta yazılmalı. Giriş bölümü en fazla 400 kelime olmalıdır.  Toplam olarak araştırma makalesi 2500, derleme makalesi 3000, olgu sunumu 1500 kelimeyi aşmamalıdır. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda; Materyal ve Metot bölümünün ilk paragrafında Etik izinle ilgili bilgilere; kurum, kurul adı (tarih, karar no), ve çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz vb uygun gerçekleştirildiği beyan" açıklamasına yer verilmelidir. Ayrıca olgu sunumlarında, makalenin ilk/son sayfalarından birinde; bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir. Tartışma ve sonuç bölümünde son 5-6 yılı içeren referanslar eşliğinde yazılmasına özen gösterilmelidir.

Araştırma makalesi; (Ana metin sayfasında yer alacak bilgiler)

Makaleni Başlığı (Türkiye'den yüklenen makale için Türkçe ve İngilizce dilinde)
ÖZ (Türkiye'den yüklenen makale için Türkçe ve İngilizce dilinde)
Anahtar Kelimeler (Türkiye'den yüklenen makale için Türkçe ve İngilizce dilinde)
GİRİŞ
MATERYAL VE METOT
BULGULAR
TARTIŞMA VE SONUÇ (Son 5-6 yılı içeren güncel referanslar eşliğinde yazılmalı (minimum %80)).

KAYNAKLAR

Tablo ve şekiller (Bulgular içerisinde bulunması gereken yerde olmalı)

Olgu sunumu; (Ana metin sayfasında yer alacak bilgiler)
Makaleni Başlığı (Türkiye'den yüklenen makale için Türkçe ve İngilizce dilinde)
ÖZ (Türkiye'den yüklenen makale için Türkçe ve İngilizce dilinde)
Anahtar Kelimeler (Türkiye'den yüklenen makale için Türkçe ve İngilizce dilinde)
GİRİŞ (çok kısa)
OLGU SUNUMU
TARTIŞMA VE SONUÇ
KAYNAKLAR
Tablo ve şekiller (Bulgular içerisinde bulunması gereken yerde olmalı)

Derleme makalesi: Derleme yazıları davet üzerine kabul edilir (Türkiye'den yüklenen makale için makale başlığı, özet ve anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce dilinde yazılmalıdır).

Not: Araştırma, derleme ve olgu sunumu makalelerinin sonunda; Yazar Katkıları (Birden fazla yazarlar için), Çıkar Çatışması, Etik Komite Onayı (Var ise; Tarih ve karar no. Yok ise; yoktur veya olgu sunumu için bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgi ) ve eğer varsa Finansal Destek ve Teşekkür Beyanlarının yazılması zorunludur.

Ek bilgi örnek sunumu (Kaynaklar'dan önce):

Etik Komite Onayı: Çalışmamız XXX Üniversitesi Etik Kurulu tarafından onaylandı (Tarih: 25.12.2021, karar no: 12). Çalışma uluslararası deklarasyon, kılavuz vb uygun gerçekleştirilmiştir. (Olgu sunumu için: Hasta/yakınlarına bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatılmış olup çalışma uluslararası deklarasyon, kılavuz vb uygun gerçekleştirilmiştir. Derleme için: Editör davetli derleme yazısıdır. Etik kurul onayı gerekmez).

Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.
Yazar Katkıları: Fikir – CB; Denetleme-GS; Malzemeler – CB; Veri toplanması ve/veya işlemesi- CB,GS; Analiz ve/veya yorum –GS,CB; Yazıyı yazan – CB.
Hakem Değerlendirmesi: Dış bağımsız.
Finansal Destek: Var ise
Teşekkür: Var ise
Diğer Bilgi: Var ise; Kongre sunumu, Yüksek Lisans/Doktora/Uzmanlık Tezinden üretilme durumu vs

Sayfa Yapısı ve Biçimi: Yayımlanması için dergiye gönderilen tüm yazılar aşağıdaki formata göre MS Word dosyasında hazırlanmalıdır(MS Word şablonu)

• Tüm metin iki yana yaslı Times New Roman formatında 12 punto ve bir buçuk satır aralıklı yazılmalıdır.
• Tüm kaynaklar, tablolar ve şekiller dâhil olmak üzere makalenin uzunluğu en az 4 (dört) en fazla 15 sayfa olarak düzenlenmelidir.
• Tablo, şekil, grafik, fotoğrafların toplamı 5 adedi aşmamalı (En fazla 5 adet). Tabloların satır ve sütun çizgileri belirgin olmalıdır.
Tüm şekiller, grafikler, fotoğraflar ve tablolar ilgili elektronik ortama aktarılıp ana metin içinde refere edilmeli ve metin sonunda değil metin içerisinde ilgili yerine yerleştirilmelidir. Yazı içindeki grafik, şekil ve tablolar numaralandırılmalıdır. Şekiller, grafikler ve fotoğraflar JPEG veya TIFF formatında olmalıdırlar. Eğer insan fotoğrafı kullanılacaksa, ya bu kişiler fotoğraftan tanınmamalıdır ya da yazılı izin alınmalıdır. Eğer önceden yayınlanmış bir şekil kullanılacaksa, yayın hakkını elinde bulunduran bireyden izin alınmalıdır.

IV. Etik Onay: İnsanlar  ve denek hayvanlar üzerinde yapılan tüm çalışmalar için Etik Kurul / Kurumsal İnceleme Kurulundan izin alınması zorunludur. Etik kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgiler” sisteme yüklenmelidir. Etik kurul onayını PDF formatında yükleyiniz (Olgu sunumu- serisi ve derleme yazıları için gerekli değildir). Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Bununla birlikte Materyal ve metot bölümünde "Çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz vb uygun gerçekleştirildiği beyan" açıklamasına yer verilmelidir. 
Hangi durumlarda etik izin alınır?  Tıkla!

Bulguları sunarken, istatistiksel testler ve p değerlerinin yanı sıra, etki büyüklüğü tanımlayan ölçütlere de (rölatif risk, odds oranı gibi) yer verilmelidir. İstatistiksel terimler, kısaltmalar ve semboller tanımlanmalıdır. Kullanılan bilgisayar programı belirtilmelidir.

V. Kaynaklar: Kaynak sayısı olgu sunumu için en fazla 10, araştırma makalesi için en fazla 30 olmalıdır. Derleme makalelerde kaynak sınırlaması yoktur. Kaynaklar metinde ilk geçiş sırasına göre numaralandırılmalı ve otomatik rakamsal sırayla kaynaklar bölümünde listelenmelidir. Aşağıdaki kısa açıklamalar AMA (American Medical Association) kaynak gösterim biçimine ait sıklıkla başvurulan bilgileri içermektedir.  style dosyası için tıklayınızMetin içerisinde kaynaklar arabik numara ile üst simge olarak cümlenin sonuna aşağıdaki örneklerde yer aldığı biçimde eklenmelidir.

Diabetes mellitus yüksek ayak ülseri riski ile ilişkilidir.1-3

Uyum arttırmada bazı müdahaleler başarılı olmuştur.11,14-16

Smith ve ark.'nın18  verileri bu etkinin bir başka kanıtıdır.

Daha önce bildirildiği gibi,1,3-6 yüksek risk vardır.

Kaynakça örnekleri: Yazar adları ters sırada ve ilk ve orta isimlerin sadece baş harfleri ile boşluk bırakmadan yazılmalı. Kaynakçada makale başlıklarında özel kısaltmalar dışında sadece ilk kelime büyük harf ile yazılmalı. Dergi isimlerinde Index Medicus’ ta yer alan kısaltmalar kullanılmalı. Sayfa aralıkları tam yazılmalıdır.

1. Dergi makaleleri (1-6 yazar):

Islam MA, Alam F, Solayman M, Khalil MI, Kamal MA, Gan SH. Dietary phytochemicals: Natural swords combating inflammation and oxidation-mediated degenerative diseases. Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:5137431. doi:10.1155/2016/5137431

2. Dergi makaleleri (6 yazardan daha fazla):

Geller AC, Venna S, Prout M, ve ark. Should the skin cancer examination be taught in medical school? Arch Dermatol. 2002;138(9):1201-1203.

3-DOI numarası mevcut dergi makaleleri:

Sayfa numarası var ise: Fontanarosa  P, Bauchner  H.  Conflict of interest and medical journals.  JAMA. 2017;317(17):1768-1771. doi:10.1001/jama.2017.4563

Makale ID numarası/makale numarası var ise: Ammar A, Brach M, Trabelsi K, ve ark. Effects of COVID-19 home confinement on eating behaviour and physical activity: Results of the ECLB-COVID19 international online survey. Nutrients. 2020;12(6):1583. doi:10.3390/nu12061583

Sayfa numarası yok ise: As AK, Engin M, Türk T. Early-term results of early coronary artery bypass graft surgery in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention due to acute coronary syndrome. Eur Res J. 2020. doi:10.18621/eurj.593369

4. Bir yazar ya da grup ismi olmayan dergi makaleleri:

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Licensure of a meningococcal conjugate vaccine (Menveo) and guidance for use—Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2010. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2010;59(9):273.

5. Kitap:

McKenzie BC. Medicine and the Internet: Introducing Online Resources and Terminology. 2nd ed. New York, NY: Oxford University Press; 1997.

6. Kitap bölümü:

Guyton JL, Crockarell JR. Fractures of acetabulum and pelvis. In: Canale ST, ed.Campbell's Operative Orthopaedics. 10th ed. Philadelphia, PA: Mosby, Inc; 2003:2939-2984.

7. Elektronik kitap:

Rudolph CD, Rudolph AM. Rudolph's pediatrics. 21st ed. New York, NY: McGraw-Hill Companies; 2002. http://online.statref.com/Document/Document.aspx?DocID=1&StartDoc=1&EndDoc=1882&FxID=13&offset=7&SessionId=A3F279FQVVFXFSXQ . Erişim tarihi 22 Ağustos 2007.

8. İnternet Dökümanı:

American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2003. http://www.cancer.org/downloads/STT/CAFF2003PWSecured.pdf. Erişim tarihi 3 Mart 2003.

9. Tezler:

Yürümez Y. Deneysel olarak oluşturulan organik fosfat zehirlenmesinde interlökin-10'un organ hasarlarının engellenmesi üzerine etkisi. Erciyes Üniversitesi  Tıp Fakültesi  İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı,   Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Tezi. Kayseri, Türkiye. 2003.

10. Bilimsel Kongre Sunumları:

Muslu A. Y kuşağının iş motivasyonunu artırmak için sürdürülebilir yöntemler. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi. 12-15 Ekim 2017, Muğla / Türkiye.

Görüntüler için teknik bilgiler: Görüntü sunumları, mikroskop, elektron mikroskobu, radyografik görüntüler, EKG ve EEG transkriptleri gibi renk veya gri geçişler veya tonlar içeren görüntü dosyalarını içerir.
Resmin üzerinde durumu açıklamak için uygun oklar ve etiketler ve işaretler bulunmalı, diğer yandan açıklama olmamalıdır.
Görüntü çözünürlüğü: 10 cm renkli, siyah beyaz veya gri tonlamalı görüntüler için en az 300 dpi/ppi çözünürlük olmalıdır. Görüntü JPEG biçimleri kabul edilir.

KONTROL LİSTESİ
Gönderim sürecinin bir parçası olarak, aşağıdaki tüm maddelere uygunluğunun kontrol etmesi yazarlardan istenir ve bu kurallara uymaması durumunda yazarlara gönderi dosyaları iade edilebilir.

1. Kapak yazısı (Editör Sunum Yazısı) 

2. Başlık Sayfası

3. Ana Metin

4. Tüm yazarlar tarafından "Telif Hakkı Devir Formu" imzalanır (PDF)Lütfen "Telif Hakkı Devir Formu" için tıklayınız: 5aa6/347c/94a7/585d25eac5878.docx

5. Etik kurul onay belgesi (PDF).

Telif hakkı bildirimi: Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

a. Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasına olanak veren Creative Commons lisansı altında lisanslanır.

b. Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.

c. Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).

Bilimsel ve Etik Sorumluluk: Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir. Tüm yazarların çalışmaya aktif olarak katılmış olması gereklidir. Gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir bilimsel yayın organında yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Gönderilen yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise; toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir belirtilmelidir. İnsan ve deney hayvanları üzerinde gerçekleşen araştırmaların protokolü ilgili kurumun etik komitesi tarafından onaylanmış olmalıdır. Materyal ve metot bölümünde etik izin bilgileri yazılmalıdır. Bakınız: Committee on Publication Ethics, ICMJE

Değerlendirme Süreci: Dergiye gönderilen yazıların değerlendirilmesi üç aşamada yapılmaktadır. Birinci aşamada makaleler dergi standartları açısından incelenir,yazım kurallarına uymayan makaleler reddedilir. Makale yazım kurallarına göre düzenlendikten sonra aynı isimle yeniden dergiye yüklenebilir. İkinci aşamada makaleyi editör kurulu tarafından içerik ve yöntem açısından değerlendirmeye alınır. İlk iki aşamayı tamamlayan makaleler üçüncü aşamaya geçerek incelenmesi için hakemlere gönderilir. Tüm yazılarda editöryel değerlendirme ve düzeltmeye başvurulur; gerektiğinde, yazarlardan bazı soruları yanıtlaması ve eksikleri tamamlaması istenebilir. Değerlendirme sonucu kabul, minör revizyon, major revizyon, yeniden yazılması gerekli ya da ret kararı çıkabilir. Dergide yayınlanmasına karar verilen makale basım sürecine alınır; bu aşamada tüm bilgilerin doğruluğu için ayrıntılı kontrol ve denetimden geçirilir; yayın öncesi şekline getirilerek yazarların kontrolüne ve onayına sunulur.

Makale kararında verilen küçük değişikliklerden sonra 10 gün, büyük değişikliklerden sonra 20 gün, yeniden yazılması gerekli revizyondan sonra 30 gün içinde gerekli değişiklikler yazar tarafından yapılmalıdır. Yazar sürece zamanında katılmaz ise makale editör tarafından reddedilir.

Gizlilik Beyanı: Bu dergi sitesindeki adlar ve e-posta adresleri yalnızca bu dergide belirtilen amaçlar için kullanılacaktır; Başka bir amaç için veya başka kişilerin kullanımı için kullanılmayacaktır (Bakınız COPE).

YAYIN İLKELERİ:

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), Budapest Open Access Initiative (BOAI) ve World Association of Medical Editors ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) organizasyonlarının öngördüğü ve kabul ettiği yayın ilkelerini uygular. Ayrıca, Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi yer aldığı TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında DergiPark'ın belirlediği yayın ilkelerini uygular.

1. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi , 2016'da kurulmuş ücretsiz bir dergidir. Dergimiz 2016 yılından itibaren Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Ebelik, Spor Bilimleri ve insan sağlığı ile ilgili diğer alanlardaki olmak üzere düzenli olarak yılda dört sayı halinde yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli bir dergidir.  Yayınlanmak üzere gönderilen bütün makaleler, editör, yayın danışma kurulu ve hakemlerce değerlendirilir. Dergide tüm makaleler açık erişimli olup ücretsiz olarak indirilebilinir.
2. Dergimizde İngilizce yazılmış orijinal makale, derleme, olgu sunumu ve kısa bildiriler yayınlanmak üzere değerlendirilmektedir.
3. Yalnızca özgün niteliği olan bilimsel araştırma çalışmalarına yer verilir. Bilimsel çalışmada üretilen bilginin yeni olması, yeni bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye yeni bir boyut kazandırmış olması gibi nitelikler aranır.
4. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler en az iki dış hakem tarafından çift kör olarak değerlendirilir; kabul-ret kararı Yayın Kurulu tarafından verilir. Davetli derleme makalesi birkaç adetle sınırlı olup hakemlik şartı aranmayacaktır. Davetli derleme editör onayından geçtikten sonra yayınlanır. 
5. Yayınlanması istenilen eserlerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Bunun için sorumlu yazardan makaleyi gönderdiklerinde bu durumu açıklayıcı bir ön yazı talep edilir (Bakınız: Nature Research).
6. Eserlerin tüm sorumluluğu ilgili yazarlarına aittir. Eserler uluslararası kabul görmüş bilim etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gerekli hallerde, Etik Kurul Raporu'nun bir kopyası eklenmelidir. İnsan ve İnsana ait veri kullanımına İlişkin Etik Kurul Onay Belgesi Yönlendirme Şeması ve Hayvan Deneyleri İçin Etik Kurul Onay Belgesi Yönlendirme Şemasına bakınız. Türkçe için: Tıkla ; İngilizce için: Tıkla
7. Dergimize gönderilen yazılarda sahtecilik (fabrikasyon), çarpıtma (falsification), intihal (yağmacılık, plagiarism), dilimleme (salamization), haksız imza (hediye yazarlık, gift authorship), hayalet yazarlık (ghost authorship), bir yayının birden fazla kez yayımlanması (duplikasyon) gibi uluslararası etik ilkelere uygunluğunun sorumluluğu yazarlara aittir. Herhangi bir araştırmada yayınlanmadan önce ya da sonra böyle bir durumun tespit edilmesi halinde yazı dergiden çekilir. Bakınız: COPE
8. Dergimizde yayınlanması kabul edilen eserler için, imzalı Telif Hakkı Devir Formu sisteme yüklenmelidir 5aa6/347c/94a7/585d25eac5878.docx
9. Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen eserler dergi yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır. Yazım kurallarına https://dergipark.org.tr/tr/pub/otjhs/writing-rules linkinden erişilebilinir.
10. Makale kararında verilen küçük değişikliklerden sonra 10 gün, büyük değişikliklerden sonra 20 gün, yeniden yazılması gerekli revizyondan sonra 30 gün içinde gerekli değişiklikler yazar tarafından yapılmalıdır. İstenilen düzeltmeler yazar tarafından zamanında yapılmaz ise editör yazara bir uyarı yazısı yazar. Tekrar gecikme olursa makale reddedilir.

Hakemli bir derginin yayınlanması, ilgili tarafların sürekli çalışması, sorumluluğu, yükümlülüğü ve işbirliğini gerektirir. İlgili taraflar: Yazarlar, Hakemler, Editörler ve Yönetim Kurulu Üyeleri. Editörler yayıncılık etiğini muhafaza etme / izleme ve akademik kayıtları tutma sorumluluğuna sahiptir.

ETİK İLKELER:
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi yüksek etik ve editör standartlarına dayanan, hakemler tarafından değerlendirilen bir bilimsel dergidir. Editör değerlendirmesi Committee on Publication Ethics (COPE) önerilerine dayanılarak gerçekleşmektedir. Bu dergide yer alan etik görev, sorumluluklar ve açık erişim için Cope önerileri dikkate alınır. Bakınız: Committee on Publication Ethics (COPE) ve DergiPark'ta COPE'nin Türkçe versiyonu
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi'ne yüklenen makale ve diğer süreçler için hiçbir ücret alınmaz ve kabul edilen tüm yazılar ücretsiz yayınlanır, okunup indirilebilir. Sağlık alanlarında düzenlenen bilimsel toplantılarda sunulan poster veya sözlü bildiriler ek sayılar şeklinde yayınlanabilir. Bu nedenle Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors), BOAI (Budapest Open Access Initiative) ve DOAJ (Directory of Open Access Journals)'ı kendine ilke edinmiştir.Tüm Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi üyeleri ve yazarları, COPE tarafından belirlenen temel kurallar ve tavsiyeler ile ilgili kuralların farkında olmalıdır.
İnsanlar ve denek hayvanlar üzerinde yapılan tüm çalışmalar için Etik Kurul / Kurumsal İnceleme Kurulundan izin alınması zorunludur. “Etik kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgiler” sisteme yüklenmelidir. Etik kurul onayının PDF veya JPEG formatında yükleyiniz (Olgu sunumu- serisi ve derleme yazıları için gerekli değildir). Olgu sunumlarında, bilgilendirimiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Bununla birlikte Materyal ve metot bölümünde "Çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz vb uygun gerçekleştirildiği beyan" açıklamasına yer verilmelidir. 

YAZAR: Tüm yazarlar araştırmaya önemli katkılarda bulunmalıdır. İntihal, sahtecilik, çarpıtma, haksız yazarlık gibi konular yazarların sorumluluğundadır. Tespit edilmesi durumunda makale reddedilir. Süreçteki bir makale başka bir dergiye gönderilemez veya yayınlanamaz. “Etik kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgiler”in sisteme yüklenmesi yazarın sorumluluğundadır. Dergimiz yazarlardan çalışmayı onaylayan etik komiteyi tanımlamasını zorunlu hale getirmiştir. Ayrıca gönderilmiş makalenin aşağıda tanınmış standartlara uymasını yazarlardan bekler. 

Bilimsel araştırmalar Yüksek Öğrenim Kurumları Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesinde açıklanan ilkeler, Uluslararasında tanınmış Helsinki Bildirgesi, İnsanların Korunmasına İlişkin ABD'nin Federal Politikası ve Avrupa İlaç Ajansı İyi Klinik Uygulama Kılavuzları'na uygun olmalıdır. Araştırma etiği COPE, ICMJE ve insanlar üzerine yapılan deneyler ile Hayvan Deneyleri İçin Helsinki Bildirgesi ve Horizon 2020'de belirtilen uluslararası kurallara uyulmalıdır. 


Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar, 

Ayrıca;
Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

HAKEM: Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler en az 2 kör hakem tarafından değerlendirilir. Hakem değerlendirmesi süreci, hakemlerin alandaki uzmanlarından bireysel yazılar hakkında tavsiye almayı içerir. Hakemlerin çıkar çatışması olmaz ve makaleler gizli tutulur. Hakem değerlendirme sonuçları editör tarafından incelenerek yazara makale ile ilgili karar bildirilir. Yazıları değerlendiren hakemlerin adları yazarlara bildirilmez. Hakemler de yazarların adlarını göremez. Yeterli görülmeyen yazıların hakem önerileri doğrultusunda geliştirilmesi genel esastır. Hakeme dergi sistemi üzerinden davet gönderilir. 7 gün içerisinde hakem daveti kabul eder veya ret eder. Kabul ederse değerlendirme süreci 15 gündür. 15 gün içerisinde değerlendirmeyi bitiremez ise istemesi durumunda ek süre verilir.

EDİTÖR: Dergi Editörleri tüm COPE davranış Kuralları standartlarına uymayı ilke edinmiştir. Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır. Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir. Amaçlanan düzeye varamayan yazılar, bilimsel açıdan yeterli görülmeyen çalışmalar gerekçesi açıklanmadan editör tarafından reddedilir. Hakeme dergi sistemi üzerinden davet gönderilir. 7 gün içerisinde hakem daveti kabul eder veya ret eder. Kabul ederse değerlendirme süreci 15 gündür. 15 gün içerisinde değerlendirmeyi bitiremez ise istemesi durumunda ek süre verilir.

DERGİ YÖNETİMİ: Dergi yönetimi ve editörler yukarıda yazarlar için belirtilen konularda suistimal oluştuğu belirlenen makalelerin yayınlanmasını önlemek için gerekli adımları atacaktır. Hiçbir durumda dergi veya editörleri bu türden suistimalleri teşvik etmemeli veya bu tür suistimallerin gerçekleşmesine izin vermemelidir. Derginin yayıncısının veya editörünün, herhangi bir araştırmadaki suistimal iddiasından haberdar edilmesi durumunda, yayıncı veya editör iddiaları uygun şekilde ele alacaktır.

Dergi, gerektiğinde makalelerin geri çekilmesine veya düzeltilmesine izin verecektir. Dergi gerektiğinde düzeltmeleri, açıklamaları, geri çekilmeleri ve özürleri yayınlamaya isteklidir.

Dergimiz açık erişimlidir, makale değerlendirme süreci, makalelere erişim ve makalenin yayınlanması ücretsizdir.

Creative Commons Lisansı

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.


Makale gönderme süreçleri ve "Telif Hakkı Devir Formu" hakkında yardım almak için tıklayınız.