Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 21, Sayı 1, 123 - 148, 01.03.2020
https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.521678

Öz

Kaynakça

 • Bianco, M., Harris, B., Garrison-Wade, D., & Leech, N. (2011). Gifted girls: Gender bias in gifted referrals. Roeper Review, 33, 170–181. doi:10.1080/ 02783193.2011.580500.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri, beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni [Qualitative research methods, qualitative research and research design according to five approaches].(M. Bütün & S. B. Demir, Çev. ed./Trans. eds.) Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Csikszentmihaly, M., & Robinson, R. E. (1986). Culture, time and the development of talent. In Rj. Steinberg & J.E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (pp. 264-284). New York: Cambridge University Press.
 • Çetin, A. & Doğan, A. (2018). Bilim ve sanat merkezlerı̇nde görev yapan matematik öğretmenleri̇nin karşılaştıkları sorunlar [Problems That Mathematics Teachers Encounter in Science and Art Centers. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(4), 615- 641. doi:10.21565/ ozelegitimdergisi 370355
 • Çitil, M. & Ataman, A. 82018). İlköğretim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerin davranışsal özelliklerinin eğitim ortamlarına yansıması ve ortaya çıkabilecek sorunlar [The Reflection of the Primary Level Gifted Students’ Behavioral Characteristics to the Educational Settings and The Problems That may Arise]. GEFAD / Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 38(1), 185-231
 • Dağlıoğlu, H. E. (2010). Üstün yetenekli çocukların eğitiminde öğretmen yeterlikleri ve özellikleri [Profıcıency and characterıstıcs of teachers ın the educatıon of gıfted chıldren]. Milli Eğitim, 186, 72-83.
 • Davis, G. A., Rimm, A. B. & Siegle, D. (2011). Gifted education: Matching ınstruction with needs. In J. W. Johnston (Ed.), Education of the gifted and talented. (pp.1- 30). NJ: Pearson Education
 • Davis, G. A. & Rimm, S. B. (2004). Education of the gifted and talented (5th ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.Doğan, A. & Çetin, A. (2018). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematik Problemi Çözme Tutumuna ve Süreçlerine Yönelik Algılarının İncelenmesi [Investigation of the perceptions of gifted students on the problem solving attitudes and processes]. Cumhuriyet International Journal of Education, 7(4), 510-533. http://dx.doi.org/10.30703/cije.459434
 • Elhoweris, H. (2008). Teacher judgment in identifying gifted/talented students. Multicultural Education, 15(3), 25-38.Geake, J. G., & Gross, M. U. (2008). Teachers' negative affect toward academically gifted students an evolutionary psychological study. Gifted Child Quarterly, 52 (3), 217-231
 • Gencel, İ. E & Satmaz İ. (2007) Öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik tutumları [Teacher candidates’ attitudes towards education of gifted students]. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 7(14), 50-61
 • Gökdere, M. & Ayvacı, H. Ş. (2004). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli çocuklar ve özellikleri ile ilgili bilgi seviyelerinin belirlenmesi [Determınatıon of prımary teacher’s knowledge level about gıftedness concept]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 17-26.
 • Harrison, C. (2004). Giftedness in early childhood: These arch for complexity and connection. Roeper Review, 26, 78–84.
 • Hodge, K. A., & Kemp, C. R. (2000). Exploring the nature of gifted nessin preschool children. Journal for the Education of the Gifted, 24, 46–73.
 • Hunsaker, S. L., Finley, V. S., & Frank, E. I. (1997). An analysis of teacher nominations and student performance in gifted programs. Gifted Child Quarterly, 41 (2), 19-24.
 • İnan, H. Z., Bayındır N. & Demir, S. (2009). Awareness level of teachers about the charactaristics of gifted children. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3 (3), 2519-2527
 • Jackson, N. E. (2003). Young gifted children. In N. Colangelo & G.Davis (Eds.), Handbook of gifted education (3rd ed.,pp. 470–482). Boston: Allyn & Bacon.
 • Karadağ, F. (2016). Özel yetenekli bireylerin tanılanması ve tanılamaya yönelik alternatif değerlendirme araçları, [Identıfyıng gıfted ındıvıduals and alternatıve ratng scales for determınıng]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (16), 561-571 DOI: 10.17719/jisr.20164622623
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri[Scientific research methods]. Nobel Yayıncılık, Ankara
 • Kaya, F. (2015). Teachers’ Conceptions of Giftedness and Special Needs of Gifted Students. Egitim ve Bilim, 40 (177) 59-74 DOI: 10.1539/EB.2015.2885
 • Kesner, J. E. (2005). Gifted children’s relation ships with teachers. International Education Journal, 6 (2), 218- 223.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. California: SAGE.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber [Qualitative research A guide to design and implementation]. (S. Turan, Çev. ed./Trans. ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miller R. C. (1990). Discovering mathematical talent. (ERIC Digest No. E482) ERIC Clearing house on handicapped and gifted children. Reston VA.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [Ministry of National Education]. (2015). Millî Eğitim Bakanlığı bilim ve sanat merkezleri yönergesi [Ministry of National Education, science and art centers directive]. Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [Ministry of National Education]. (2017). 2017-2018 Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama kılavuzu [Science and art centers student recognition guide]. Ankara.
 • Özbay, Y. (2013) Üstün yetenekli çocuklar ve aileleri [Gifted children and their families]. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yayınları. Ankara.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma yöntemleri, beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni [Qualitative research methods, qualitative research and research design according to five approaches]. (M. Bütün & S. B. Demir, Çev. ed./Trans. Ed.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Peterson, J. S.,& Margolin, L. (1997). Naming gifted children: An exampleof unintended “reproduction.” Journal for the Education of the Gifted, 21,83–100
 • Polyzopulou, K., Kokarıdas, D., Patsıaouras, A. & Garı, A. (2014). Teachers’ perceptions toward edu cation of gifted children in greek educational settings. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 14(2), 211 – 221
 • Renzulli, J. S. (1978). What makes giftedness? Reexamining a definition. Phi Delta Kappan, 60(3), 180
 • Rogers, K. B. (2007). Lessons learned about educating the gifted and talented: a synthesis of the research on educational practice. The Gifted Child Quarterly, 51(4), 382-396.
 • Rotigel, J. V. (2003). Understanding the young gifted child: Guidelines for parents, families, andeducators. Early Childhood Education Journal, 30, 209–214.
 • Sankar-De Leeuw, N. (2004). Case studies of gifted kinder garten children: Profiles of promise. Roeper Review, 26, 192–207
 • Siegle, D. (2001). Teacher bias in identifying gifted and talented students. Paper presented at the annual meeting of the Council for Exceptional Children, Kansas City, MO.
 • Sisk, D. (1987). Creative teaching of the gifted. New York: McGraw-HillBook Company.
 • Speirs Neumeister, K. L., Adams, C. M., Pierce, R. L., Cassady, J. C., & Dixon, F. A. (2007). Fourth-gradeteachers' perceptions of giftedness: Implications for identifying and serving diverse gifted students. Journal for the Education of the Gifted, 30(4), 479-499
 • Stake R.E (2005) Qualitative case studies. In N. K Denzin & YS. Lincoln (Eds.). The Sage handbook Of qualitative research (3rd ed.). (pp.443-466), Thousand Oaks,CA:Sage.
 • Şahin, F. (2015). Educational programs, services and support for gifted students in Turkey. Journal of Theory and Practice in Education, 11(4), 1207-1223.
 • Şahin, F., & Kargın, T. (2013). Sınıf öğretmenlerine üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi konusunda verilen bir eğitim programının etkililiği [The effect of a training programme on teachers’ knowledge on ıdentification of talented students by primary school teachers]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 14(2), 1-23
 • Webb, J. T., Gore, J. L., Amend, E. R., & DeVries, A. R. (2007). A parent’s guide to gifted children. Scottsdale, AZ: Great Potential Press.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences]. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, K. R., (2004). “Case study methods” to appear in the 3rd edition of complementary methods for research in education. American Educational Research Association, Washington

Özel Yetenekli Öğrenciyi Anlamak: Bir Durum Çalışması

Yıl 2020, Cilt 21, Sayı 1, 123 - 148, 01.03.2020
https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.521678

Öz

Bu araştırma, ilkokul ikinci sınıfta okuyan üstün yetenekli öğrencinin (Nehir); tanılanma sürecini, özelliklerini, özelliklerinin eğitime yansımalarını ve öğretmeninin Nehir’in gelişimi için gösterdiği davranışları ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemiyle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılı Kahramanmaraş ilinde görev yapan bir öğretmen ve onun üstün yetenekli bir öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma verilerinin elde edilmesinde gözlem, görüşme ve doküman incelenmesi yöntemleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda Nehir’in üstün yetenekli olduğunu öğretmenin fark ettiği ve tanılanması için Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) yönlendirdiği, Nehir’in üstün yetenekli öğrencilerde bulunabilecek özelliklerin birçoğunu gösterdiği ancak bazılarını göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında Nehir’in öğretmeninin mesleki gelişimine katkıda bulunduğu, arkadaşlarını da olumlu yönde etkilediği ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca Nehir’in öğretmeninin Nehir’in gelişimine katkı sağlamak için; destekleme, değer verme ve ailesi ile iletişim halinde olma gibi davranışlar sergilediği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Bianco, M., Harris, B., Garrison-Wade, D., & Leech, N. (2011). Gifted girls: Gender bias in gifted referrals. Roeper Review, 33, 170–181. doi:10.1080/ 02783193.2011.580500.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri, beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni [Qualitative research methods, qualitative research and research design according to five approaches].(M. Bütün & S. B. Demir, Çev. ed./Trans. eds.) Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Csikszentmihaly, M., & Robinson, R. E. (1986). Culture, time and the development of talent. In Rj. Steinberg & J.E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (pp. 264-284). New York: Cambridge University Press.
 • Çetin, A. & Doğan, A. (2018). Bilim ve sanat merkezlerı̇nde görev yapan matematik öğretmenleri̇nin karşılaştıkları sorunlar [Problems That Mathematics Teachers Encounter in Science and Art Centers. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(4), 615- 641. doi:10.21565/ ozelegitimdergisi 370355
 • Çitil, M. & Ataman, A. 82018). İlköğretim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerin davranışsal özelliklerinin eğitim ortamlarına yansıması ve ortaya çıkabilecek sorunlar [The Reflection of the Primary Level Gifted Students’ Behavioral Characteristics to the Educational Settings and The Problems That may Arise]. GEFAD / Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 38(1), 185-231
 • Dağlıoğlu, H. E. (2010). Üstün yetenekli çocukların eğitiminde öğretmen yeterlikleri ve özellikleri [Profıcıency and characterıstıcs of teachers ın the educatıon of gıfted chıldren]. Milli Eğitim, 186, 72-83.
 • Davis, G. A., Rimm, A. B. & Siegle, D. (2011). Gifted education: Matching ınstruction with needs. In J. W. Johnston (Ed.), Education of the gifted and talented. (pp.1- 30). NJ: Pearson Education
 • Davis, G. A. & Rimm, S. B. (2004). Education of the gifted and talented (5th ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.Doğan, A. & Çetin, A. (2018). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematik Problemi Çözme Tutumuna ve Süreçlerine Yönelik Algılarının İncelenmesi [Investigation of the perceptions of gifted students on the problem solving attitudes and processes]. Cumhuriyet International Journal of Education, 7(4), 510-533. http://dx.doi.org/10.30703/cije.459434
 • Elhoweris, H. (2008). Teacher judgment in identifying gifted/talented students. Multicultural Education, 15(3), 25-38.Geake, J. G., & Gross, M. U. (2008). Teachers' negative affect toward academically gifted students an evolutionary psychological study. Gifted Child Quarterly, 52 (3), 217-231
 • Gencel, İ. E & Satmaz İ. (2007) Öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik tutumları [Teacher candidates’ attitudes towards education of gifted students]. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 7(14), 50-61
 • Gökdere, M. & Ayvacı, H. Ş. (2004). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli çocuklar ve özellikleri ile ilgili bilgi seviyelerinin belirlenmesi [Determınatıon of prımary teacher’s knowledge level about gıftedness concept]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 17-26.
 • Harrison, C. (2004). Giftedness in early childhood: These arch for complexity and connection. Roeper Review, 26, 78–84.
 • Hodge, K. A., & Kemp, C. R. (2000). Exploring the nature of gifted nessin preschool children. Journal for the Education of the Gifted, 24, 46–73.
 • Hunsaker, S. L., Finley, V. S., & Frank, E. I. (1997). An analysis of teacher nominations and student performance in gifted programs. Gifted Child Quarterly, 41 (2), 19-24.
 • İnan, H. Z., Bayındır N. & Demir, S. (2009). Awareness level of teachers about the charactaristics of gifted children. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3 (3), 2519-2527
 • Jackson, N. E. (2003). Young gifted children. In N. Colangelo & G.Davis (Eds.), Handbook of gifted education (3rd ed.,pp. 470–482). Boston: Allyn & Bacon.
 • Karadağ, F. (2016). Özel yetenekli bireylerin tanılanması ve tanılamaya yönelik alternatif değerlendirme araçları, [Identıfyıng gıfted ındıvıduals and alternatıve ratng scales for determınıng]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (16), 561-571 DOI: 10.17719/jisr.20164622623
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri[Scientific research methods]. Nobel Yayıncılık, Ankara
 • Kaya, F. (2015). Teachers’ Conceptions of Giftedness and Special Needs of Gifted Students. Egitim ve Bilim, 40 (177) 59-74 DOI: 10.1539/EB.2015.2885
 • Kesner, J. E. (2005). Gifted children’s relation ships with teachers. International Education Journal, 6 (2), 218- 223.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. California: SAGE.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber [Qualitative research A guide to design and implementation]. (S. Turan, Çev. ed./Trans. ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miller R. C. (1990). Discovering mathematical talent. (ERIC Digest No. E482) ERIC Clearing house on handicapped and gifted children. Reston VA.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [Ministry of National Education]. (2015). Millî Eğitim Bakanlığı bilim ve sanat merkezleri yönergesi [Ministry of National Education, science and art centers directive]. Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [Ministry of National Education]. (2017). 2017-2018 Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama kılavuzu [Science and art centers student recognition guide]. Ankara.
 • Özbay, Y. (2013) Üstün yetenekli çocuklar ve aileleri [Gifted children and their families]. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yayınları. Ankara.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma yöntemleri, beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni [Qualitative research methods, qualitative research and research design according to five approaches]. (M. Bütün & S. B. Demir, Çev. ed./Trans. Ed.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Peterson, J. S.,& Margolin, L. (1997). Naming gifted children: An exampleof unintended “reproduction.” Journal for the Education of the Gifted, 21,83–100
 • Polyzopulou, K., Kokarıdas, D., Patsıaouras, A. & Garı, A. (2014). Teachers’ perceptions toward edu cation of gifted children in greek educational settings. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 14(2), 211 – 221
 • Renzulli, J. S. (1978). What makes giftedness? Reexamining a definition. Phi Delta Kappan, 60(3), 180
 • Rogers, K. B. (2007). Lessons learned about educating the gifted and talented: a synthesis of the research on educational practice. The Gifted Child Quarterly, 51(4), 382-396.
 • Rotigel, J. V. (2003). Understanding the young gifted child: Guidelines for parents, families, andeducators. Early Childhood Education Journal, 30, 209–214.
 • Sankar-De Leeuw, N. (2004). Case studies of gifted kinder garten children: Profiles of promise. Roeper Review, 26, 192–207
 • Siegle, D. (2001). Teacher bias in identifying gifted and talented students. Paper presented at the annual meeting of the Council for Exceptional Children, Kansas City, MO.
 • Sisk, D. (1987). Creative teaching of the gifted. New York: McGraw-HillBook Company.
 • Speirs Neumeister, K. L., Adams, C. M., Pierce, R. L., Cassady, J. C., & Dixon, F. A. (2007). Fourth-gradeteachers' perceptions of giftedness: Implications for identifying and serving diverse gifted students. Journal for the Education of the Gifted, 30(4), 479-499
 • Stake R.E (2005) Qualitative case studies. In N. K Denzin & YS. Lincoln (Eds.). The Sage handbook Of qualitative research (3rd ed.). (pp.443-466), Thousand Oaks,CA:Sage.
 • Şahin, F. (2015). Educational programs, services and support for gifted students in Turkey. Journal of Theory and Practice in Education, 11(4), 1207-1223.
 • Şahin, F., & Kargın, T. (2013). Sınıf öğretmenlerine üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi konusunda verilen bir eğitim programının etkililiği [The effect of a training programme on teachers’ knowledge on ıdentification of talented students by primary school teachers]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 14(2), 1-23
 • Webb, J. T., Gore, J. L., Amend, E. R., & DeVries, A. R. (2007). A parent’s guide to gifted children. Scottsdale, AZ: Great Potential Press.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences]. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, K. R., (2004). “Case study methods” to appear in the 3rd edition of complementary methods for research in education. American Educational Research Association, Washington

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdullah ÇETİN (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0003-1118-0740
Türkiye


Serkan ÜNSAL
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0003-0367-0723

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 21, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ozelegitimdergisi521678, journal = {Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi}, issn = {1304-7639}, eissn = {2149-8261}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {21}, pages = {123 - 148}, doi = {10.21565/ozelegitimdergisi.521678}, title = {Özel Yetenekli Öğrenciyi Anlamak: Bir Durum Çalışması}, key = {cite}, author = {Çetin, Abdullah and Ünsal, Serkan} }
APA Çetin, A. & Ünsal, S. (2020). Özel Yetenekli Öğrenciyi Anlamak: Bir Durum Çalışması . Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi , 21 (1) , 123-148 . DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.521678
MLA Çetin, A. , Ünsal, S. "Özel Yetenekli Öğrenciyi Anlamak: Bir Durum Çalışması" . Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 21 (2020 ): 123-148 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ozelegitimdergisi/issue/52775/521678>
Chicago Çetin, A. , Ünsal, S. "Özel Yetenekli Öğrenciyi Anlamak: Bir Durum Çalışması". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 21 (2020 ): 123-148
RIS TY - JOUR T1 - Özel Yetenekli Öğrenciyi Anlamak: Bir Durum Çalışması AU - Abdullah Çetin , Serkan Ünsal Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.521678 DO - 10.21565/ozelegitimdergisi.521678 T2 - Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 148 VL - 21 IS - 1 SN - 1304-7639-2149-8261 M3 - doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.521678 UR - https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.521678 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi Özel Yetenekli Öğrenciyi Anlamak: Bir Durum Çalışması %A Abdullah Çetin , Serkan Ünsal %T Özel Yetenekli Öğrenciyi Anlamak: Bir Durum Çalışması %D 2020 %J Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi %P 1304-7639-2149-8261 %V 21 %N 1 %R doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.521678 %U 10.21565/ozelegitimdergisi.521678
ISNAD Çetin, Abdullah , Ünsal, Serkan . "Özel Yetenekli Öğrenciyi Anlamak: Bir Durum Çalışması". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 21 / 1 (Mart 2020): 123-148 . https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.521678
AMA Çetin A. , Ünsal S. Özel Yetenekli Öğrenciyi Anlamak: Bir Durum Çalışması. AÜEBFÖED. 2020; 21(1): 123-148.
Vancouver Çetin A. , Ünsal S. Özel Yetenekli Öğrenciyi Anlamak: Bir Durum Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2020; 21(1): 123-148.
IEEE A. Çetin ve S. Ünsal , "Özel Yetenekli Öğrenciyi Anlamak: Bir Durum Çalışması", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, c. 21, sayı. 1, ss. 123-148, Mar. 2020, doi:10.21565/ozelegitimdergisi.521678

Cited By

Üstün Yetenekli Bireyler ve İntihar: Literatür İnceleme Çalışması
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Eda DEMİRHAN
https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.762427

The content of the Journal of Special Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence. 

13336  2343423435 13337      13339  13340 13341  133421578515786logo.png