Yazım Kuralları

                              YAZIM KURALLARI

Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi'ne gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.

1.      Makaleler “.docx .doc” formatında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır ve uzunluğu dergi formatında 20 sayfayı geçmemelidir. 

       2.      Sayfa düzeni; Üst: 3 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 2,5 cm ve Sağ: 2,5 cm olmalıdır ve sayfa çizgi ile boyuna ikiye bölünmelidir.

       3.      Makaleler 12 punto ve “Times New Roman” karakteri ile 1,5 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.

       4.      Paragraflarda başlangıç 0,5cm girinti kullanılmalıdır, paragraftan önce ve sonra ise 6nk boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmamalıdır.

       5.      Makalenin ilk sayfasında 14 punto olarak Türkçe ve İngilizce başlık, 10 punto olarak en az 120 en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce Özet ile en az 3 en fazla 5 tane olmak üzere Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler bulunmalıdır.

       6.      Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar kalın (bold) ve ortalı olarak ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı, alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Başlık sonrasında boşluk bırakılmamalıdır. 

       7.      Makale içindeki tüm tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde sola yaslı olarak gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sola yaslı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 10 punto olarak yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 8-10 punto aralığında olmalıdır.

8.Çalışmalar makale dosyası ve başlık dosyası olarak gönderilmelidir. Makale dosyasında yazar ve kurum bilgisi yer almamalıdır, başlık dosyasında ise araştırma başlığı, yazar isimleri, yazar iletişim bilgileri, yazar kurumları, sorumlu yazar bilgisi ve yazarlara ait ORCİD numaaları yer almalıdır.

9. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye  mutlaka yer verilmelidir!!!

10. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

 

Elyazmaları için;

Özet, Giriş, Materyal-Metot, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Teşekkür(İsteğe bağlı), Referanslar şeklinde olmalıdır.

Özet:

Sayfanın en üst kısmında başlığın altında yer almalıdır.

Giriş:

·         Konu ile ilgili genel bilgiler yer almalıdır

·         Arka plan bilgisi sunulabilir ( araştırmaya öncülük eden tarihsel gelişmeler)

·         Çalışmanın literatürdeki hangi boşluğu dolduracağı açıklanmalıdır

·         Ulusal ve uluslararası çalışmalar yer almalıdır

·         Çalışma amacı, en önemli kısım ( son paragraftaki son cümle)

Materyal Metot

·         Çalışmanın tam olarak nasıl yapıldığını açıklamalıdır.

·         Araştırma sorusunu cevaplamak için tasarlanmalıdır

·         Makalenin en önemli kısmı, başka bir araştırmacının farklı bir katılımcı grubu kullanarak çalışmayı kullanabilmesi için yeterince ayrıntılı ve açık bir şekilde anlatılması gerekir.

·         Çalışmanın geçerliliği ve güvenilirliğini değerlendirmek için kullanılır.

·         Çalışma tasarımını belirtin, örneğin. geriye dönük bir kohort çalışması.

·         Çalışmanın evreni ve örnek büyüklüğünün nasıl seçildiği

·         Örneklem seçim yöntemi

·         Çalışmanıza dahil edilme kriterleri.

·         Hariç tutma kriterleri.

·         Çalışmanın nerede ve ne zaman yapıldığı

·         Çalışmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri

·         Hangi verilerin, hangi istatistiklerin, testlerin ve istatistiksel programın kullanılmasıyla analiz edileceğini açıklayın.

·         Çalışmayı onaylayan tüm etik kurulları listeleyin.

 

Bulgular

·         İlk önce demografik bulgular yer almalıdır

·         Analizin büyüklüğü ve sonuçların istatistiksel önemi rapor edilmelidir => nokta tahmini, güven aralığı ve p değerleri rapor edilmelidir.

·         Yöntemler bölümünde belirtilen sonuçlar bildirilmelidir.

Tartışma

·         Yaklaşık sekiz ila on paragraf.

·         İlk paragraf, çalışma hakkında genel bir ifade olmalıdır.

·         Sonuçlar yorumlanabilir.

·         Her bir paragraf, yaklaşık dört ila altı cümleden oluşur; ilki, çalışmanın ilgisini çeken bir konu. Kalan cümleler, benzerlikleri veya farklılıkları vurgulayarak, ilk cümleyi veya benzer çalışmalardan elde edilen sonuçların karşılaştırılmasını destekler.

·         İkinci son paragraf, daha fazla araştırma öneren veya mevcut uygulamada değişiklik öneren olabilir.

·         Son paragraf çalışma kısıtlamaları olmalıdır.

Sonuç ve Öneriler

·         Çalışmayı özetlemeli, ek bilgi eklenmemelidir.

·         Çalışmayı özetlemek için normalde iki ila üç cümle yeterlidir.

·         Sonuç referans içermemelidir.

Teşekkür

·         Çalışmaya katılan katılımcılar, örneğin. bir anketi tamamlayan personel.

Referans

 

Metin içi ve Kaynakça gösterimi APA 6'ya göre yapılacaktır!!!!

Her sayı, kabul edilen elyazmasına bağlı olarak aşağıdaki bileşeni içerecektir:

Başyazı; Editör tarafından davet edilir

Orjinal araştırma

Herhangi bir çalışma tipi

Boyut, referans, tablo veya şekil sınırı yoktur

Şekiller renkli veya siyah beyaz olabilir

Yorumlar

Sistematik inceleme +/- meta-analiz

Anlatı literatür incelemesi

Güncel, önemli bir hastane öncesi konuyu kapsayan

Kapsam incelemesi

Vaka Analizi

İlginç bir hasta sunumu / yönetim sorunu hakkında

Yönetim / Politika / Eğitim

Politika / yönetim konularını kapsayan teknikler

Teknik yönleri

Derginin amaçları doğrultusunda eğitimin çeşitli yönlerini kapsayan makaleler.

Diğer bileşenler

Konferans raporları

Kitap eleştirileri

Medya incelemeleri

Web sitesi incelemeleri


Apa 6 Sitilinde Hazırlanmış Kaynakça Örnekleri

Kitap

Aral, N. (1997). Fiziksel istismar ve çocuk. Ankara: Tekışık

Metin İçi: (Aral, 1997)

Kitap İçi Bölüm

Şenol, V. (2019). Travmatik Şok. Çelebi, İ (ed.). Paramedikler için hastane öncesi travmalı hastaya yaklaşım kitabı içinde (s:37-56). Kongre Yayınevi 

Metin İçi: (Şenol, 2019) Altı ve üzeri yazarlar hariç metin içinde ilk kullanımda bütün yazarların soy isimlerine yer verilmeli sonraki kullanımlarda vb. eklenmelidir.

Makale

Çelebi, İ., Uçku, ŞR. (2017). Kayseri ili 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık personelinin deprem bilgi düzeyi ve etkileyen etmenler. Hastane öncesi dergisi. 2(2), 91-103 

Metin İçi: (Çelebi, Uçku, 2017)

Tez

Çelebi, İ. (2014). Kayseri 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık personelinin deprem bilgi düzeyi, depreme hazırlık durumu ve etkileyen etmenler. Yükseklisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

Metin İçi: (Çelebi, 2014)

Bildiri

Çelebi İ, Kılıçaslan Kala S, Gençalp Korkut D. (2018). 112 Acil sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık personelinin obezite sıklığı ve etkileyen etmenler. 2. Uluslararası - 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 13-17 Kasım 2018 içinde (s:217-225) Antalya

Metin İçi: (Çelebi, Kılıçaslan, Gençalp, 2018)

Web Sayfası

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK).(2016). https://biruni.tuik.gov.tr/medas /?kn=98&locale=tr, 15.07.2016

Metin İçi: (Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016)