Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Evaluation of disaster preparedness status of health personnel working in Denizli 112

Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1, 107 - 115, 01.01.2022
https://doi.org/10.31362/patd.952835

Öz

Purpose: To reveal the disaster preparedness of the health personnel working in 112 with some related factors.
Materials and methods: This is a cross-sectional analytical study. The population of the study consists of 410 health personnel in Denizli 112. 87% (358) of the universe has been reached. General disaster preparedness scale, which is the dependent variable, and disaster preparedness levels were evaluated with a questionnaire consisting of 45 questions. In the analyses performed with SPSS 11.0, chi-square test, correlation analysis, linear regression analysis were used. Doctors and those who read disaster leaflets had higher levels of disaster preparedness.
Results: The number of respondents to the questionnaire applied to Denizli 112 healthcare workers was 358. 46.6% of the healthcare personnel are male and the average age is 32.30±8.14, the median is 30.00, minimum 20, maximum 61. When we examine the factors affecting the total score of the general disaster preparedness scale; Those who were physicians by profession (p=0.032), read any book or brochure about disaster (p=0.001), graduated from UMKE basic education (p=0.015) were found to have higher levels of disaster preparedness compared to the disaster preparedness scale. In the regression analysis (R²=0.04) in which we examined the factors affecting the level of general disaster preparedness in our study, its value was found to be 4%.
Conclusion: The disaster preparedness status of the healthcare workers in Denizli 112 participating in the study was evaluated, the disaster preparedness levels were found to be above the medium level, it is thought that above medium level is not sufficient for healthcare professionals working actively in disaster situations and should be increased.

Kaynakça

 • 1-Öztaş S, Afet Yönetiminde Afet Sonrası İyileştirme Çalışmaları İçin Çözüm yaklaşımları, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Erzurum,2019:s.5-28.
 • 2- Dedeoğlu N. ‘’Tanımlar ve Dünyada, Türkiye’de Afetler Epidemiyolojisi’’18. Ulusal halk sağlığı kongre kitabı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dr. Nilay Etiler Editör,Konya,05-09 Ekim 2015 Konya, s;2. AFAD;(2018),
 • 3-Şahin, Y. Uyan, Y. (2016). "Afet Risk Analizi ve sınıflandırması: Bir Uygulama Örneği", Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu, s:827, 2-4 Mart 2016, Karabük, Türkiye.
 • 4-Afet Türleri, https://www.afad.gov.tr/tr/23429/Afet-Turleri Erişim:14.04.2020Afet işleri Genel Müdürlüğü, İlk 72 Saat, Ankara,2011, s.3-5.
 • 5- Eğitimi Konularına İlişkin 69 Öğretmen Kırıkkaya Esma Buluş, Ünver Ayşe Oğuz ve Çakın Oya; (2011), ‘‘İlköğretim Fen ve Teknoloji Programında Yer Alan Afet Görüşleri’’, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi 5(1), ss.24-42.
 • 6-Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi,Başkanlığı,Kasım2014)https://ailevecalisma.gov.tr/uploads/athgm/uploads/pages/goc-afet-ve-acil-durumlarda-psikososyal-destek/afad-ac-iklamali-afet-yo-netimi-terimleri-so-zlu-g-u.pdf
 • 7-AFAD;(2018),Afet Türleri, https://www.afad.gov.tr/tr/23429/Afet-Turleri Erişim:14.04.2020Afet işleri Genel Müdürlüğü, İlk 72 Saat, Ankara,2011, s.3-5.
 • 8 -İnal E. Acil Durumlara/Afetlere Bireysel Hazırlığı Değerlendirmek İçin Sağlık İnanç Modeli’ ne Dayalı Ölçek Geliştirme, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü, Ankara, 2015. 68
 • 9-KırıkkayaEsma Buluş, Ünver Ayşe Oğuz ve Çakın Oya; (2011), ‘‘İlköğretim Fen ve Teknoloji Programında Yer Alan Afet Eğitimi Konularına İlişkin 69 Öğretmen Görüşleri’’, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi 5(1), ss.24-42.
 • 10- Taştan B, Aydınoğlu, Çoklu Afet Risk Yönetiminde Tehlike ve Zarar Görebilirlik Belirlenmesi İçin Gereksinim Analizi, Marmara Coğrafya Dergisi sayı: 31, , s.369-371, Ocak – 2015, İstanbul
 • 11-Ergünay O,Doğal Afetlerve Sürdürülebilir Kalkınma,Deprem Sempozyumu, 11-12 Kasım 2009,s:3-6, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • 12- Erkal T, DeğerliyurtM,Türkiye’de Afet Yönetimi (Disaster Management Of Turkey), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Doğu coğrafya Dergisi,sayı:22, s:153 ,yıl:2009
 • 13- Polat T, Erzincan Yavuz Selim Mahallesinde İkamet Eden Ulaşılabilen 18 Yaş Ve Üstü Bireylerin Temel Afet Bilinci Bilgi Düzeylerinin Saptanması. Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2014.
 • 14-Güner Y. Çanakkale ili 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personelin afet tıbbı konusundaki bilgi düzeyleri. Yüksek lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli, 2016.
 • 15-Ağahan M. Çanakkale 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görev yapan sağlık personellerinin afet farkındalığı ve afetlere hazırlık düzeyleri. Yüksek lisans Tezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale, 2018.
 • 16-Kocaman Y, 112’de çalışan personelin afete hazırlık düzeyinin incelenmesi Gümüşhane ili örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gümüşhane, 2019.

Denizli 112’de çalışan sağlık personelinin afete hazırlık durumlarının değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1, 107 - 115, 01.01.2022
https://doi.org/10.31362/patd.952835

Öz

Amaç: Denizli 112’de çalışan sağlık personelinin afete hazırlık durumlarını, bazı ilişkili etmenlerle ortaya koymaktır.
Gereç ve yöntem: Kesitsel nitelikte analitik bir araştırmadır. Araştırmanın evreni Denizli 112’de 410 kişilik sağlık personelinden oluşmaktadır. Evrenin %87’sine (358) ulaşılmıştır. Bağımlı değişken olan genel afete hazırlık ölçeği ile afete hazırlık düzeyleri 45 sorudan oluşan anket ile değerlendirilmiştir. SPSS 11.0 ile yapılan analizlerde kikare testi, korelasyon analizi, lineer regresyon analizi kullanılmıştır. Doktorlar ve afet broşürlerini okuyanlar daha yüksek afet hazırlığı seviyelerine sahipti.
Bulgular: Denizli 112’de sağlık çalışanlarına uygulanan anketi yanıtlayanların sayısı 358 kişidir. Sağlık personellerinin yaş ortalaması 32,30±8,14; ortancası 30,00, minimum 20, maksimum 61’dir. Genel afete hazırlık ölçeği toplam puanı etkileyen etmenleri incelediğimizde; mesleği doktor olanların (p=0,032), afet konulu herhangi bir kitap veya broşür okuyanların (p=0,001), mezun UMKE temel eğitimini alanların (p=0,015) afetlere hazır olma durumları daha yüksek saptanmıştır. Çalışmamızda genel afet hazırlık düzeyine etki eden etmenleri incelediğimiz regresyon analizinde (R²=0,04) değeri %4 olarak saptanmıştır.
Sonuç: Çalışmaya katılan Denizli 112’de sağlık çalışanlarının afete hazırlık durumları değerlendirilmiş, afet hazırlık düzeyleri orta düzeyin üzerinde bulunmuştur. Afet durumlarında aktif çalışan sağlık personelleri için orta düzeyin üstü yeterli olmayıp arttırılması gerektiği düşünülmektedir. 

Kaynakça

 • 1-Öztaş S, Afet Yönetiminde Afet Sonrası İyileştirme Çalışmaları İçin Çözüm yaklaşımları, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Erzurum,2019:s.5-28.
 • 2- Dedeoğlu N. ‘’Tanımlar ve Dünyada, Türkiye’de Afetler Epidemiyolojisi’’18. Ulusal halk sağlığı kongre kitabı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dr. Nilay Etiler Editör,Konya,05-09 Ekim 2015 Konya, s;2. AFAD;(2018),
 • 3-Şahin, Y. Uyan, Y. (2016). "Afet Risk Analizi ve sınıflandırması: Bir Uygulama Örneği", Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu, s:827, 2-4 Mart 2016, Karabük, Türkiye.
 • 4-Afet Türleri, https://www.afad.gov.tr/tr/23429/Afet-Turleri Erişim:14.04.2020Afet işleri Genel Müdürlüğü, İlk 72 Saat, Ankara,2011, s.3-5.
 • 5- Eğitimi Konularına İlişkin 69 Öğretmen Kırıkkaya Esma Buluş, Ünver Ayşe Oğuz ve Çakın Oya; (2011), ‘‘İlköğretim Fen ve Teknoloji Programında Yer Alan Afet Görüşleri’’, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi 5(1), ss.24-42.
 • 6-Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi,Başkanlığı,Kasım2014)https://ailevecalisma.gov.tr/uploads/athgm/uploads/pages/goc-afet-ve-acil-durumlarda-psikososyal-destek/afad-ac-iklamali-afet-yo-netimi-terimleri-so-zlu-g-u.pdf
 • 7-AFAD;(2018),Afet Türleri, https://www.afad.gov.tr/tr/23429/Afet-Turleri Erişim:14.04.2020Afet işleri Genel Müdürlüğü, İlk 72 Saat, Ankara,2011, s.3-5.
 • 8 -İnal E. Acil Durumlara/Afetlere Bireysel Hazırlığı Değerlendirmek İçin Sağlık İnanç Modeli’ ne Dayalı Ölçek Geliştirme, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü, Ankara, 2015. 68
 • 9-KırıkkayaEsma Buluş, Ünver Ayşe Oğuz ve Çakın Oya; (2011), ‘‘İlköğretim Fen ve Teknoloji Programında Yer Alan Afet Eğitimi Konularına İlişkin 69 Öğretmen Görüşleri’’, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi 5(1), ss.24-42.
 • 10- Taştan B, Aydınoğlu, Çoklu Afet Risk Yönetiminde Tehlike ve Zarar Görebilirlik Belirlenmesi İçin Gereksinim Analizi, Marmara Coğrafya Dergisi sayı: 31, , s.369-371, Ocak – 2015, İstanbul
 • 11-Ergünay O,Doğal Afetlerve Sürdürülebilir Kalkınma,Deprem Sempozyumu, 11-12 Kasım 2009,s:3-6, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • 12- Erkal T, DeğerliyurtM,Türkiye’de Afet Yönetimi (Disaster Management Of Turkey), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Doğu coğrafya Dergisi,sayı:22, s:153 ,yıl:2009
 • 13- Polat T, Erzincan Yavuz Selim Mahallesinde İkamet Eden Ulaşılabilen 18 Yaş Ve Üstü Bireylerin Temel Afet Bilinci Bilgi Düzeylerinin Saptanması. Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2014.
 • 14-Güner Y. Çanakkale ili 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personelin afet tıbbı konusundaki bilgi düzeyleri. Yüksek lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli, 2016.
 • 15-Ağahan M. Çanakkale 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görev yapan sağlık personellerinin afet farkındalığı ve afetlere hazırlık düzeyleri. Yüksek lisans Tezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale, 2018.
 • 16-Kocaman Y, 112’de çalışan personelin afete hazırlık düzeyinin incelenmesi Gümüşhane ili örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gümüşhane, 2019.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Halk ve Çevre Sağlığı
Yayınlanma Tarihi Ocak 2022
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yasevil Fulya TAN (Sorumlu Yazar)
denizli il ambulans servisi başhekimliği
0000-0001-6641-9339
Türkiye


Nurhan MEYDAN ACIMIŞ
pamukkale üniversitesi
0000-0001-9616-1033
Türkiye

Teşekkür Çalışmamıza desteklerinden dolayı Denizli İl sağlık müdürlüğü, Denizli İl Ambulans servisi Başhekimliği ve Denizli 112 çalışanlarına teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2022
Kabul Tarihi 27 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { patd952835, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {15}, pages = {107 - 115}, doi = {10.31362/patd.952835}, title = {Denizli 112’de çalışan sağlık personelinin afete hazırlık durumlarının değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Tan, Yasevil Fulya and Meydan Acımış, Nurhan} }
APA Tan, Y. F. & Meydan Acımış, N. (2022). Denizli 112’de çalışan sağlık personelinin afete hazırlık durumlarının değerlendirilmesi . Pamukkale Tıp Dergisi , 15 (1) , 107-115 . DOI: 10.31362/patd.952835
MLA Tan, Y. F. , Meydan Acımış, N. "Denizli 112’de çalışan sağlık personelinin afete hazırlık durumlarının değerlendirilmesi" . Pamukkale Tıp Dergisi 15 (2022 ): 107-115 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/65499/952835>
Chicago Tan, Y. F. , Meydan Acımış, N. "Denizli 112’de çalışan sağlık personelinin afete hazırlık durumlarının değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 15 (2022 ): 107-115
RIS TY - JOUR T1 - Denizli 112’de çalışan sağlık personelinin afete hazırlık durumlarının değerlendirilmesi AU - Yasevil Fulya Tan , Nurhan Meydan Acımış Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.31362/patd.952835 DO - 10.31362/patd.952835 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 115 VL - 15 IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.952835 UR - https://doi.org/10.31362/patd.952835 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Denizli 112’de çalışan sağlık personelinin afete hazırlık durumlarının değerlendirilmesi %A Yasevil Fulya Tan , Nurhan Meydan Acımış %T Denizli 112’de çalışan sağlık personelinin afete hazırlık durumlarının değerlendirilmesi %D 2022 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 15 %N 1 %R doi: 10.31362/patd.952835 %U 10.31362/patd.952835
ISNAD Tan, Yasevil Fulya , Meydan Acımış, Nurhan . "Denizli 112’de çalışan sağlık personelinin afete hazırlık durumlarının değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi 15 / 1 (Ocak 2022): 107-115 . https://doi.org/10.31362/patd.952835
AMA Tan Y. F. , Meydan Acımış N. Denizli 112’de çalışan sağlık personelinin afete hazırlık durumlarının değerlendirilmesi. Pam Tıp Derg. 2022; 15(1): 107-115.
Vancouver Tan Y. F. , Meydan Acımış N. Denizli 112’de çalışan sağlık personelinin afete hazırlık durumlarının değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2022; 15(1): 107-115.
IEEE Y. F. Tan ve N. Meydan Acımış , "Denizli 112’de çalışan sağlık personelinin afete hazırlık durumlarının değerlendirilmesi", Pamukkale Tıp Dergisi, c. 15, sayı. 1, ss. 107-115, Oca. 2022, doi:10.31362/patd.952835

14721

14718

21713

14715

14716