Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

PISA 2012 Results and Investments in Education

Yıl 2017, Cilt 42, Sayı 42, 45 - 58, 01.07.2017

Öz

The purpose of this study is to review the PISA 2012 results of the most successful countries and Turkey in the context of investments in education relatively. To make comparisons, the PISA 2012 results of ten countries at the top of the list, OECD average and Turkey were studied. Autonomous regions in China such as Shangai and Hong Kong were considered as a country in the process of comparison. This study was designed as literature review. Document analysis technique was used in data analysis process. The data were  obtained from OECD (2013a) report. The analysis showed that the ratio of expenditures per student varies but there is also an evidence that spending more money per student may be advantageous. On the other hand, tenure based salary differentials were found to be at the lowest level in Turkey.  In the context of socio economic statues, the allocation of investments such as teacher-student ratio, in service training of teachers, physical infrastructure, quality index of educational materials, computer accessibility, pre primary education and time for teaching is more equal and fair in the top countries and OECD average than Turkey.

Kaynakça

 • Acar, T. (2012). Türkiye’nin PISA 2009 sonuçlarına göre OECD’ye üye ve aday ülkeler arasındaki yeri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2561-2572.
 • Anıl, D. (2009). Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı’nda (PISA) Türkiye’deki Öğrencilerin Fen Bilimleri Başarılarını Etkileyen Faktörler. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34(152), 87-100.
 • Aydın, A., Erdağ, C. ve Taş, N. (2011). 2003-2006 Pisa okuma becerileri sonuçlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi: En başarılı beş ülke ve Türkiye. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 651-673.
 • Aydın, A., Sarıer, Y. ve Uysal, Ş. (2012). Sosyo-ekonomik ve sosyokültürel değişkenler açısından PISA matematik sonuçlarının karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 164, 20-30.
 • Bracey, Gerald W. (2009) PISA: not leaning hard on US economy, Phi Delta Kappan, 90(6), 450-451.
 • Carnoy, M., Khavenson, T., & Ivanova, A. (2015). Using TIMSS and PISA results to inform educational policy: a study of Russia and its neighbours.Compare: A Journal of Comparative and International Education, 45(2), 248-271.
 • Chiu, M.M. and Khoo, L., (2005). Effects of resources, distribution inequality, and privileged bias on achievement: Country, school, and student level analyses. American Educational Research Journal, 42, 575-603.
 • Çelenk, S. (2008). İlköğretim okulları birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma ve yazma öğretimine hazırlık düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 83- 90.
 • Çobanoğlu, R. ve Kasapoğlu, K. (2010). PISA’da Fin başarısının nedenleri ve nasılları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 121-131.
 • Demir, İ., Kılıç, S. ve Ünal, H. (2010). Effects of students’ and schools’ characteristics on mathematics achievement: Findings from PISA 2006, Procedia Social and Behavioral Sciences 2, 3099–3103.
 • Dinçer, M. A. ve Kolaşin, G. U. (2009). Türkiye’de Öğrenci Başarısızlığında Eşitsizliğin Belirleyicileri. Eğitim Reformu Girişimi, İstanbul: Sabancı Üniversitesi.
 • Dohn, N.B. (2007) Knowledge and Skills for PISA: assessing the assessment, Journal of Philosophy of Education, 41(1), 1-16.
 • Dynarski, S., J.M. Hyman and D.W. Schanzenbach (2011), Experimental evidence on the effect of childhood investments on postsecondary attainment and degree completion, Working Paper No. 17533, National Bureau of Economic Research.
 • Fonseca, J., Valente, M. O., & Conboy, J. (2011). Student characteristics and PISA science performance: Portugal in crossnational comparison. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 12, 322–329.
 • Ho, S. C. (2010) Assessing the Quality and Equality of Hong Kong Basic Education Results from PISA 2000+ to PISA 2006. Frontier in Education, 5(2), 238-257.
 • Maya, İ. (2013). PISA sonuçları açısından ülkelerin eğitimli olmayan nüfus yapısının analizi: Uluslararası bir perspektif. Turkish Studies, 8(8), 911-927.
 • Meyer, H.D. & Benavot, A. (2013). PISA, power, and policy: The emergence of global educational governance. Oxford Studies in Comparative Education. Symposium Books.
 • Morrow, M. L. (2005). Literacy development in the early years. (5th ed). America: Pearson Education
 • Richards, J. (2014). Warning signs for Canadian educators: The bad news in Canada's PISA results. CD Howe Institute e-brief, (176).
 • Sjøberg, S. (2015). PISA and global educational governance–A critique of the project, its uses and implications. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(1), 111-127.
 • OECD. (2013a). PISA 2012 results: What makes schools successful? Resources, Policies and Practices (Volume IV), Pisa, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264201156-en
 • OECD. (2013b), Education at a glance 2013: OECD indicators, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/eag-2013-en
 • OECD. (2012a), Learning beyond fifteen: Ten years after PISA, PISA, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264172104-en
 • OECD. (2012b). PISA in focus: Does money buy strong performance in PISA? OECD Publishing, Paris. http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/49685503.pdf
 • OECD (2012c), Education at a glance 2012: OECD indicators, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/eag2012-en
 • OECD. (2010). Pathways to Success: How knowledge and skills at age 15 shape future lives in Canada, PISA, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264081925-en
 • OECD. (2009). Creating effective teaching and learning environments:First results from TALIS. OECD Publishing. doi:10.1787/9789264068780-­‐en
 • Yıldırım, K. (2009). Uuslararası öğrenci değerlendirme programı (PISA) 2006 yılı verilerine göre Türkiye’de eğitimin kalitesini belirleyen temel faktörler. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yılmaz, H. B. (2009) . Turkish Students’ scientific literacy scores: A multilevel analysis of data from program for international student assessment. Unpublished doctoral dissertation, The Ohio State University.

PISA 2012 Sonuçları ve Eğitim Yatırımları

Yıl 2017, Cilt 42, Sayı 42, 45 - 58, 01.07.2017

Öz

Bu çalışmanın amacı, PISA 2012 programında en başarılı olan ülkeler ile Türkiye’nin sonuçlarını eğitim yatırımlarının dağılımı bağlamında karşılaştırmalı olarak irdelemektir. Bu amaç doğrultusunda çeşitli karşılaştırmalar yapabilmek için en başarılı 10 ülke, OECD ortalaması ve Türkiye’nin sonuçları incelenmiştir. Karşılaştırmalarda, Çin’in Şangay, Hong Kong gibi özerk bölgeleri ülke olarak dikkate alınmıştır. Çalışma, literatür inceleme (literature review) çalışması olarak tasarlanmıştır. Veri inceleme yöntemi olarak doküman analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma verileri, OECD (2013a) sonuçlarından elde edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, öğrenci başı yapılan harcamaların değişkenlik gösterdiği ancak daha fazla harcama yapan ülkelerin lehine bir durumun söz konusu olduğu gözlenmiştir.  Diğer yandan öğretmenlerin kıdem esasına göre maaş farklarının en düşük olduğu ülke, Türkiye’dir. Sosyoekonomik düzeyler bağlamında, öğretmen-öğrenci oranı, öğretmenlerin mesleki gelişimleri, fiziki alt yapı hizmetleri, eğitim kaynakları kalite indeksi, bilgisayar erişimi, okul öncesi eğitim ve ders saatleri gibi yatırımlarda en başarılı ülkelerin ve OECD ortalamasının Türkiye’ye göre daha eşitlikçi ve adil bir dağılım sergilediği görülmüştür.

Kaynakça

 • Acar, T. (2012). Türkiye’nin PISA 2009 sonuçlarına göre OECD’ye üye ve aday ülkeler arasındaki yeri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2561-2572.
 • Anıl, D. (2009). Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı’nda (PISA) Türkiye’deki Öğrencilerin Fen Bilimleri Başarılarını Etkileyen Faktörler. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34(152), 87-100.
 • Aydın, A., Erdağ, C. ve Taş, N. (2011). 2003-2006 Pisa okuma becerileri sonuçlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi: En başarılı beş ülke ve Türkiye. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 651-673.
 • Aydın, A., Sarıer, Y. ve Uysal, Ş. (2012). Sosyo-ekonomik ve sosyokültürel değişkenler açısından PISA matematik sonuçlarının karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 164, 20-30.
 • Bracey, Gerald W. (2009) PISA: not leaning hard on US economy, Phi Delta Kappan, 90(6), 450-451.
 • Carnoy, M., Khavenson, T., & Ivanova, A. (2015). Using TIMSS and PISA results to inform educational policy: a study of Russia and its neighbours.Compare: A Journal of Comparative and International Education, 45(2), 248-271.
 • Chiu, M.M. and Khoo, L., (2005). Effects of resources, distribution inequality, and privileged bias on achievement: Country, school, and student level analyses. American Educational Research Journal, 42, 575-603.
 • Çelenk, S. (2008). İlköğretim okulları birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma ve yazma öğretimine hazırlık düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 83- 90.
 • Çobanoğlu, R. ve Kasapoğlu, K. (2010). PISA’da Fin başarısının nedenleri ve nasılları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 121-131.
 • Demir, İ., Kılıç, S. ve Ünal, H. (2010). Effects of students’ and schools’ characteristics on mathematics achievement: Findings from PISA 2006, Procedia Social and Behavioral Sciences 2, 3099–3103.
 • Dinçer, M. A. ve Kolaşin, G. U. (2009). Türkiye’de Öğrenci Başarısızlığında Eşitsizliğin Belirleyicileri. Eğitim Reformu Girişimi, İstanbul: Sabancı Üniversitesi.
 • Dohn, N.B. (2007) Knowledge and Skills for PISA: assessing the assessment, Journal of Philosophy of Education, 41(1), 1-16.
 • Dynarski, S., J.M. Hyman and D.W. Schanzenbach (2011), Experimental evidence on the effect of childhood investments on postsecondary attainment and degree completion, Working Paper No. 17533, National Bureau of Economic Research.
 • Fonseca, J., Valente, M. O., & Conboy, J. (2011). Student characteristics and PISA science performance: Portugal in crossnational comparison. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 12, 322–329.
 • Ho, S. C. (2010) Assessing the Quality and Equality of Hong Kong Basic Education Results from PISA 2000+ to PISA 2006. Frontier in Education, 5(2), 238-257.
 • Maya, İ. (2013). PISA sonuçları açısından ülkelerin eğitimli olmayan nüfus yapısının analizi: Uluslararası bir perspektif. Turkish Studies, 8(8), 911-927.
 • Meyer, H.D. & Benavot, A. (2013). PISA, power, and policy: The emergence of global educational governance. Oxford Studies in Comparative Education. Symposium Books.
 • Morrow, M. L. (2005). Literacy development in the early years. (5th ed). America: Pearson Education
 • Richards, J. (2014). Warning signs for Canadian educators: The bad news in Canada's PISA results. CD Howe Institute e-brief, (176).
 • Sjøberg, S. (2015). PISA and global educational governance–A critique of the project, its uses and implications. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(1), 111-127.
 • OECD. (2013a). PISA 2012 results: What makes schools successful? Resources, Policies and Practices (Volume IV), Pisa, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264201156-en
 • OECD. (2013b), Education at a glance 2013: OECD indicators, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/eag-2013-en
 • OECD. (2012a), Learning beyond fifteen: Ten years after PISA, PISA, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264172104-en
 • OECD. (2012b). PISA in focus: Does money buy strong performance in PISA? OECD Publishing, Paris. http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/49685503.pdf
 • OECD (2012c), Education at a glance 2012: OECD indicators, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/eag2012-en
 • OECD. (2010). Pathways to Success: How knowledge and skills at age 15 shape future lives in Canada, PISA, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264081925-en
 • OECD. (2009). Creating effective teaching and learning environments:First results from TALIS. OECD Publishing. doi:10.1787/9789264068780-­‐en
 • Yıldırım, K. (2009). Uuslararası öğrenci değerlendirme programı (PISA) 2006 yılı verilerine göre Türkiye’de eğitimin kalitesini belirleyen temel faktörler. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yılmaz, H. B. (2009) . Turkish Students’ scientific literacy scores: A multilevel analysis of data from program for international student assessment. Unpublished doctoral dissertation, The Ohio State University.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayhan AYDIN


Abdullah SELVİTOPU (Sorumlu Yazar)


Metin KAYA

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2017
Başvuru Tarihi 24 Ocak 2016
Kabul Tarihi 8 Mart 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 42, Sayı 42

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pauefd375337, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {42}, pages = {45 - 58}, doi = {}, title = {PISA 2012 Sonuçları ve Eğitim Yatırımları}, key = {cite}, author = {Aydın, Ayhan and Selvitopu, Abdullah and Kaya, Metin} }
APA Aydın, A. , Selvitopu, A. & Kaya, M. (2017). PISA 2012 Sonuçları ve Eğitim Yatırımları . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 42 (42) , 45-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/33905/375337
MLA Aydın, A. , Selvitopu, A. , Kaya, M. "PISA 2012 Sonuçları ve Eğitim Yatırımları" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2017 ): 45-58 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/33905/375337>
Chicago Aydın, A. , Selvitopu, A. , Kaya, M. "PISA 2012 Sonuçları ve Eğitim Yatırımları". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2017 ): 45-58
RIS TY - JOUR T1 - PISA 2012 Sonuçları ve Eğitim Yatırımları AU - Ayhan Aydın , Abdullah Selvitopu , Metin Kaya Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 58 VL - 42 IS - 42 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi PISA 2012 Sonuçları ve Eğitim Yatırımları %A Ayhan Aydın , Abdullah Selvitopu , Metin Kaya %T PISA 2012 Sonuçları ve Eğitim Yatırımları %D 2017 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 42 %N 42 %R %U
ISNAD Aydın, Ayhan , Selvitopu, Abdullah , Kaya, Metin . "PISA 2012 Sonuçları ve Eğitim Yatırımları". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 / 42 (Temmuz 2017): 45-58 .
AMA Aydın A. , Selvitopu A. , Kaya M. PISA 2012 Sonuçları ve Eğitim Yatırımları. PUJE. 2017; 42(42): 45-58.
Vancouver Aydın A. , Selvitopu A. , Kaya M. PISA 2012 Sonuçları ve Eğitim Yatırımları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 42(42): 45-58.
IEEE A. Aydın , A. Selvitopu ve M. Kaya , "PISA 2012 Sonuçları ve Eğitim Yatırımları", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 42, sayı. 42, ss. 45-58, Tem. 2017

..........................