Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Analysis of Chemistry Teachers Exam Questions in Regards to the Revised Bloom’s Taxonomy and Their Comparison with ÖSYM Questions

Yıl 2020, Sayı: 50, 449 - 467, 01.09.2020
https://doi.org/10.9779/pauefd.585602

Öz

The aim of this study is to analyze the exam questions prepared by chemistry teachers in accordance with the Revised Bloom’s Taxonomy and to compare the cognitive levels assessed by the questions of the chemistry teachers in the study with the cognitive levels assessed by university entrance exam questions. The study is conducted using document analysis, which one of the qualitative research methods. The data consist of the exam questions (787 in total) prepared by chemistry teachers working in 5 different high schools in the center of Artvin province during the 2018-2019 educational year and chemistry questions in university entrance examination tests (207) within the course of 6 year period (2014-2019). The findings of the study suggest that in terms of cognitive processes dimension, nearly all of the questions of the chemistry teachers (%98) are in the lower cognitive process level and the students are asked from remembering, understanding and applying levels. In terms of knowledge dimension, it is found that that chemistry teachers mostly ask questions at the level of conceptual knowledge. When a comparison is made between the questions of university entrance exam questions and the questions asked by the chemistry teachers, we can see that university entrance exam questions mostly concentrate on conceptual knowledge questions whereas the questions of the chemistry teachers mostly concentrate on factual questions. Procedural knowledge questions are found to be at the same level in both groups. Metacognitive ability questions are never asked by both chemistry teachers and by the Student Selection and Placement Center. In regards to the cognitive processes dimension, it can be concluded the chemistry teachers ask more questions based on remembrance in written exams whereas in university entrance examinations, questions in understanding, applying and analysis levels are used more frequently.

Kaynakça

 • Anderson L.W. & Krathwohl D. R. (2010). Öğrenme öğretim ve değerlendirme ile ilgili bir sınıflama. Çev. D. A. Özçelik. Ankara: Pegem akademi.
 • Ayvacı, H. Ş., ve Türkdoğan, A. (2010). Yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(1), 13-25.
 • Balcı, E. ve Tekkaya, E. (2000). Ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 42-50.
 • Brualdi, A.C. (1998). Classroom questions, practical assessment. Research & Evaluation, 6, Eric Documentre production no: ED 422407
 • Cohen, L. & Manion, L. (1998). Research methods in education (4th edn.). London: Routledge.
 • Colletta, A.T. & Chiappetta, E.L. (1989). Science introduction in the middle and secondary schools (2nd edn.). Ohio, USA: Merrill Publishing Company.
 • Çepni, S. ve Azar, A. (1998). Lise fizik sınavlarında sorulan soruların analizi. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon, 109-114.
 • Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D., & Turgut, M. F. (1997). Fizik öğretimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.
 • Davis BG. (1993). Tools for teaching. Jossey-Bass, Publishers, San Francisco.
 • Demircioğlu, G. ve Demircioğlu, H. (2009). Kimya öğretmenlerinin sınavlarda sordukları soruların hedef davranışlar açısından değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 80-98.
 • Demircioğlu, G., Ayas, A., Demircioğlu, H. ve Cavrar, S. (2002). Öğrencilerin kimya başarılarını belirlemede kullanılan araçların ve soruların nitelikleri, 2000’ li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, Marmara Üniversitesi,, İstanbul.
 • Hotiu, A. (2006). The relationship between item difficulty and discrimination indices in multiple-choice tests in a physical science course. Unpublished master thesis, Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida.
 • Karamustafaoğlu, O. (2009). Fen ve teknoloji eğitiminde temel yönelimler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 87-102.
 • Karamustafaoğlu, S., Bacanak, A., Karamustafaoğlu, O. ve Değirmenci, S. (2010). Ses kavramına yönelik bir çoklu zekâ etkinliği. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 125-139.
 • Karamustafaoĝlu, S., Sevim, S., Karamustafaoĝlu, O. & Çepni, S. (2003). Analysis of Turkish highschool chemistry examination questions according to Bloom’s taxonomy. Chemistry Education Research and Practice, 4(1), 25–30.
 • Kocakaya, S., & Gönen, S. (2010, June). Analysis of Turkish high-school physics-examination questions according to Bloom’s taxonomy. In Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 11(1), 1-14.
 • Koray, Ö., Altunçekiç, A. ve Yaman, S. (2002). Fen bilgisi öğretmen adaylarının soru sorma becerilerinin bloom taksonomisine göre değerlendirmesi. Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(17), 33-39.
 • Köğce, D., & Baki, A. (2009). Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(26), 70-80.
 • Krathwohl D. R. (2002). A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview. Theory into Practice 41(4), 212-218.
 • Morgil, F. İ. ve Bayan, S. (1996). Success of secondary school students in solving physics questions of OSS and OYS examinations. Hacettepe Journal of Education, 12, 215-220.
 • Nakhleh, M.B. (1993). Are our students conceptual thinkers or algorithmic problem solvers? Journal of Chemical Education, 70, 52-55.
 • Özmen, H. ve Karamustafaoğlu, O. (2006). Lise ii. sınıf fizik-kimya sınav sorularının ve oğrencilerin enerji konusundaki başarılarının bilişsel gelişim seviyelerine gore analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 91-100.
 • Selçuk, Z. (2000). Okul deneyimi ve uygulama, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Şimşek, S. (2001). Fen bilimlerinde değerlendirmenin önemi, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 148, 30-32.
 • Tekin, H. (2000). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (14. Baskı). Ankara: Yargı Kitap ve Yayınevi.
 • Tezbaşaran, A. A. (1994). ÖSYS testlerinde yoklanmak istenen bilişsel davranışlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 79-84.
 • Tikkanen, G., & Aksela, M. (2012). Analysis of Finnish chemistry matriculation examination questions according to cognitive complexity. Nordic Studies in Science Education, 8(3), 257-268.
 • Tsaparlis, G., & Zoller, U. (2003). Evaluation of higher vs. lower-order cognitive skills-type examinations in chemistry: implications for university in-class assessment and examinations. University Chemistry Education, 7(2), 50-57.
 • Üner, S., Akkuş, H. ve Kormalı, F. (2014). Ortaöğretim kimya ders kitaplarındaki ve sınavlarındaki soruların bilişsel düzeyi ve öğrencilerin bilişsel düzeyiyle ilişkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 137-154.
 • Yıldırım A. & Şimşek H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zoller, U. & Pushkin, D. (2007). Matching higher-order cognitive skills (HOCS) promotion goals with problem-based laboratory practice in a freshman organic chemistry course. Chemistry Education Research and Practice, 8(2), 153–171.
 • Zorluoğlu L., Kızılaslan A. ve Sözbilir M. (2016). Ortaöğretim kimya dersi öğretim programı kazanımlarının yapılandırılmış bloom taksonomisine göre analizi ve değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 10(1), 260-279.

Kimya Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi ve ÖSYM Soruları İle Karşılaştırılması

Yıl 2020, Sayı: 50, 449 - 467, 01.09.2020
https://doi.org/10.9779/pauefd.585602

Öz

Bu çalışma, kimya öğretmenlerinin uyguladıkları sınav sorularını Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre analiz ederek soruların ölçtüğü bilişsel düzeyleri üniversite giriş sınavlarında sorulan kimya sorularının bilişsel düzeyi ile karşılaştırmak amacı ile yürütülmüştür. Nitel araştırma desenlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Artvin merkezinde yer alan 5 farklı lisede görev yapan kimya öğretmenlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca hazırladıkları sınav sorularından (toplamda 787) ve son 6 yıl (2014-2019) boyunca üniversite giriş sınavlarında sorulan kimya sorularından (207) oluşmaktadır. Araştırma sonucunda; kimya öğretmenlerinin yazılı sorularını, bilişsel süreç boyutunda tamamına yakını (%98) alt düzey bilişsel süreç becerisi gerektiren hatırlama, anlama ve uygulama basamaklarından sorduğu tespit edilmiştir. Bilgi boyutunda ise öğretmenlerin sorularını daha çok kavramlar bilgisi düzeyinde kullandıkları tespit edilmiştir. Üniversite giriş sınavlarında sorulan soruların kimya öğretmenlerinin soruları ile karşılaştırması yapıldığında; üniversite sınav sorularının kavramlar bilgi boyutunda, kimya öğretmenlerinin sorularının ise olgular bilgisi boyutunda yoğunlaştığı görülmektedir. Üst bilişsel beceri sorusu ise hem kimya öğretmenleri hem de ÖSYM tarafından hiç sorulmamıştır. Bilişsel süreç boyutu açısından kimya öğretmenlerinin yazılılarda ÖSYM sınavlarına göre oransal olarak daha çok hatırlamaya dayalı soruları kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. ÖSYM sınavlarında ise anlama, uygulama ve çözümleme basamaklarına yönelik sorular daha sık kullanılmıştır.

Kaynakça

 • Anderson L.W. & Krathwohl D. R. (2010). Öğrenme öğretim ve değerlendirme ile ilgili bir sınıflama. Çev. D. A. Özçelik. Ankara: Pegem akademi.
 • Ayvacı, H. Ş., ve Türkdoğan, A. (2010). Yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(1), 13-25.
 • Balcı, E. ve Tekkaya, E. (2000). Ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 42-50.
 • Brualdi, A.C. (1998). Classroom questions, practical assessment. Research & Evaluation, 6, Eric Documentre production no: ED 422407
 • Cohen, L. & Manion, L. (1998). Research methods in education (4th edn.). London: Routledge.
 • Colletta, A.T. & Chiappetta, E.L. (1989). Science introduction in the middle and secondary schools (2nd edn.). Ohio, USA: Merrill Publishing Company.
 • Çepni, S. ve Azar, A. (1998). Lise fizik sınavlarında sorulan soruların analizi. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon, 109-114.
 • Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D., & Turgut, M. F. (1997). Fizik öğretimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.
 • Davis BG. (1993). Tools for teaching. Jossey-Bass, Publishers, San Francisco.
 • Demircioğlu, G. ve Demircioğlu, H. (2009). Kimya öğretmenlerinin sınavlarda sordukları soruların hedef davranışlar açısından değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 80-98.
 • Demircioğlu, G., Ayas, A., Demircioğlu, H. ve Cavrar, S. (2002). Öğrencilerin kimya başarılarını belirlemede kullanılan araçların ve soruların nitelikleri, 2000’ li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, Marmara Üniversitesi,, İstanbul.
 • Hotiu, A. (2006). The relationship between item difficulty and discrimination indices in multiple-choice tests in a physical science course. Unpublished master thesis, Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida.
 • Karamustafaoğlu, O. (2009). Fen ve teknoloji eğitiminde temel yönelimler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 87-102.
 • Karamustafaoğlu, S., Bacanak, A., Karamustafaoğlu, O. ve Değirmenci, S. (2010). Ses kavramına yönelik bir çoklu zekâ etkinliği. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 125-139.
 • Karamustafaoĝlu, S., Sevim, S., Karamustafaoĝlu, O. & Çepni, S. (2003). Analysis of Turkish highschool chemistry examination questions according to Bloom’s taxonomy. Chemistry Education Research and Practice, 4(1), 25–30.
 • Kocakaya, S., & Gönen, S. (2010, June). Analysis of Turkish high-school physics-examination questions according to Bloom’s taxonomy. In Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 11(1), 1-14.
 • Koray, Ö., Altunçekiç, A. ve Yaman, S. (2002). Fen bilgisi öğretmen adaylarının soru sorma becerilerinin bloom taksonomisine göre değerlendirmesi. Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(17), 33-39.
 • Köğce, D., & Baki, A. (2009). Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(26), 70-80.
 • Krathwohl D. R. (2002). A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview. Theory into Practice 41(4), 212-218.
 • Morgil, F. İ. ve Bayan, S. (1996). Success of secondary school students in solving physics questions of OSS and OYS examinations. Hacettepe Journal of Education, 12, 215-220.
 • Nakhleh, M.B. (1993). Are our students conceptual thinkers or algorithmic problem solvers? Journal of Chemical Education, 70, 52-55.
 • Özmen, H. ve Karamustafaoğlu, O. (2006). Lise ii. sınıf fizik-kimya sınav sorularının ve oğrencilerin enerji konusundaki başarılarının bilişsel gelişim seviyelerine gore analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 91-100.
 • Selçuk, Z. (2000). Okul deneyimi ve uygulama, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Şimşek, S. (2001). Fen bilimlerinde değerlendirmenin önemi, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 148, 30-32.
 • Tekin, H. (2000). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (14. Baskı). Ankara: Yargı Kitap ve Yayınevi.
 • Tezbaşaran, A. A. (1994). ÖSYS testlerinde yoklanmak istenen bilişsel davranışlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 79-84.
 • Tikkanen, G., & Aksela, M. (2012). Analysis of Finnish chemistry matriculation examination questions according to cognitive complexity. Nordic Studies in Science Education, 8(3), 257-268.
 • Tsaparlis, G., & Zoller, U. (2003). Evaluation of higher vs. lower-order cognitive skills-type examinations in chemistry: implications for university in-class assessment and examinations. University Chemistry Education, 7(2), 50-57.
 • Üner, S., Akkuş, H. ve Kormalı, F. (2014). Ortaöğretim kimya ders kitaplarındaki ve sınavlarındaki soruların bilişsel düzeyi ve öğrencilerin bilişsel düzeyiyle ilişkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 137-154.
 • Yıldırım A. & Şimşek H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zoller, U. & Pushkin, D. (2007). Matching higher-order cognitive skills (HOCS) promotion goals with problem-based laboratory practice in a freshman organic chemistry course. Chemistry Education Research and Practice, 8(2), 153–171.
 • Zorluoğlu L., Kızılaslan A. ve Sözbilir M. (2016). Ortaöğretim kimya dersi öğretim programı kazanımlarının yapılandırılmış bloom taksonomisine göre analizi ve değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 10(1), 260-279.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tamer YILDIRIM 0000-0001-8605-5384

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2020
Gönderilme Tarihi 2 Temmuz 2019
Kabul Tarihi 4 Mayıs 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Sayı: 50

Kaynak Göster

APA YILDIRIM, T. (2020). Kimya Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi ve ÖSYM Soruları İle Karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(50), 449-467. https://doi.org/10.9779/pauefd.585602