Araştırma Makalesi
PDF PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Eğitiminde Bir Eylem Araştırması

Yıl 2021, Cilt , Sayı 51, 327 - 348, 14.01.2021
https://doi.org/10.9779/pauefd.687030

Öz

Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin ilk okuma yazma öğretimi sürecinde veli katılımının ve karıştırılan seslerin renklendirilmesi yönteminin etkililiği ortaya konulmaya çalışıldığı bu çalışma, nitel eylem araştırması yöntemlerinden teknik işbirlikçi eylem araştırmasına göre desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu öğrenme güçlüğü tanısına sahip Elif ve Rıza olarak kodlanan bir erkek, bir kız öğrenci oluşturmuştur. Elif’in annesi araştırmaya gönüllü katılırken Rıza’nın annesi sağlık sorunlarını mazeret göstererek çalışmaya katılamamıştır. Öğrencilerin durumları göz önüne alınarak ve velinin sürece etkin katılımı sağlanarak “Ses Esaslı Cümle Yöntemi” ve “Açık Hece” sistemiyle ilk okuma yazma faaliyetleri yürütülmüştür. Öğrencilerin karıştırdığı ve algılamada zorluk çektiği sesler renklendirme çalışmalarıyla öğrencilere sunulmuş, bununla birlikte eko, tekrarlı ve eşli okuma yöntemleri de kullanılarak hem görsel hem de işitsel duyuları desteklenmeye çalışılmıştır. Çalışmada renk kullanımının öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerde görsel algı oluşturmada etkili olduğu belirlenmiştir. Bu süreçte velisi de çalışmaya katılan Elif ilk okuma yazma sürecini kısa sürede tamamlamış, serbest okuma düzeyine ulaşmıştır. Velisi sürece katılmayan Rıza ise ilk okuma yazma sürecini daha uzun sürede tamamlayabilmiş ve harici desteğe ihtiyaç duyulan öğretilebilir okuma düzeyinde kalmıştır. Sonuç olarak ilk okuma yazma sürecinde öğrenci velisinin sürece katılımı ve çoklu duyuya hitap edilmesinin öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin eğitiminde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2011). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Akyol, H., Ketenoğlu Kayabaşı, Z. E. (2018). Okuma Güçlüğü Yaşayan Bir Öğrencinin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması, Eğitim ve Bilim, 43 (193) 143-158.
 • Akyol, H., Sever, S. (2018). Reading and Writing Disability and an Action Research: A Sample from Second Grade, Hacettepe University Journal of Education, doi: 10.16986/HUJE.2018040667.
 • Başar, M., Batur, Z. (2018). Examination of The Students' Mistakes of Oral Reading. International Electronic Journal of Elementary Education, 11(2), 181-189.
 • Başar M., Şener N., Karasu M., (2016). Ses temelli cümle yöntemi ve bitişik eğik yazı ile uygulamalı ilk okuma yazma öğretimi, Altın Kitaplar, 978-21-2174-4.
 • Başar, M., Batur, Z., & Karasu, M. (2014). Kukset tekniğinin öğrencilerin zıt ve eş anlamlı sözcükleri anlamalarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 909-922.
 • Başar, M., Doğan, C., Şener, N, Karasu, M., Yurttaş, R. (2015) İlkokuma yazma sürecine kapalı ya da açık hece ile başlamak, International Journal of Language Academy, 3 (4) 442-452.
 • Başar, M., Göncü, A. (2018). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğüyle ilgili kavram yanılgılarının giderilmesinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi, Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (1)185-206.
 • Başar, M., Şener, N., Karasu, M. (2016). Ses Temelli Cümle Yöntemiyle İlk okuma Yazma ve Bitişik Yazı Öğretimi, İstanbul: Altın.
 • Başar, M., Tekin, A., Doğan, M. C.,Şener, N. (2017). Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılama sürecinin incelenmesi, VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 27-29 Nisan 2017 Çanakkale.
 • Begeney, J.C., Martens, B. K. (2006). Assist in low-performing readers with a group based reading fluency intervention, School Psychology Review, 35 91-107.
 • Bienkowski, M., Feng, M., Means, B. (2012). Enhancing teaching and learning through educational data mining and learning analytics: An issue brief. US Department of Education, Office of Educational Technology (pp. 1-57).
 • Bouck, E. C., Chamberlain, C., Park, J. (2017). Concrete and app-based manipulatives to support students with disabilities with subtraction, Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 52(3), 317.
 • Coştu, B., Ayas, A., Ünal, S. (2007). Kavram yanılgıları ve olası nedenleri: kaynama kavramı. Kastamonu Eğitim Dergisi.15(1), 123-136.
 • Deniz, M., Yorgancı, Z., Özyeşil, Z. (2009). Öğrenme güçlüğü görülen çocukların sürekli kaygı ve deprasyon düzeylerinin incelenmesi üzerine bir araştırma, İlköğretim Online, 8 (3) 694-72-08.
 • Ekwall, E. E. and Shanker, J. L. (1988). Diagnosis and Remediation of the Disabled Reader (3th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Fırat, T., Koçak, D. (2018) Sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğünün tanımına ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 915-931.
 • Fletcher, J. M., Lyon, G. R., Fuchs, L. S., & Barnes, M. A. (2007). Learning disabilities: Fromidentificationtointervention. U.S.A.:GuilfordPress.
 • Gargiulo, R. M. (2012). Special Education in Contemporary Society: an Introduction to Exceptionality (4th ed.). U.S.A.: Sage Publications.
 • Harris, A. J., & Sipay, E. R. (1990). How to increase reading ability: a guide to developmental remedial methods, New York: Longman.
 • IDEA, (2004) Individuals with Disabilities Education Improvement Act of Pub.L.No.108-446.
 • Johnson, A.P. (2014). Eylem Araştırması El Kitabı, Ankara: Anı.
 • Jozwik, S. L., Douglas, K. H. (2017). Effects of a technology-assisted reading comprehension strategy ıntervention for English learners with learning disabilities, Reading Horizons (Online), 56(2), 42.
 • Kaur, D., Koval, A., Chaney H. (2017). Potential of using Ipads as a supplement to teach math to students with learning disabilities, International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 3(1), 114-121.
 • Kaya, B. (2016).Yazma güçlüğü olan bir ilkokul 4. sınıf öğrencisine bitişik eğik yazı öğretimi. Electronic International Periodical For The Languages literature and History of Turkish or Turkic, 11(3), 1407-1434.
 • Kodan, H. (2016). Yazma Güçlüğü Olan Üçüncü Sınıf Öğrencisinin El Yazısı Okunaklılığının Geliştirilmesi: Eylem araştırması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 523-539.
 • Kuşdemir, Y., Kurban, H., Bulut, P. (2018). Yazma güçlüğü yaşayan bir öğrenci ile ilgili eylem araştırması, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2), 1190-1209.
 • Lerner J. W. (2000). Learning disabilities: Theories, Diagnosis, and Teaching Strategies. (Eighth Edition). U.S.A.: Houghton Mifflin Company.
 • Lyon, G. R., Fletcher, J. M., Shaywitz, S. E., Shaywitz, B. A., Torgesen, J. K., Wood, F. B., Schulte, A., Olson, R. K. (2001). Rethinking learning disabilities In C. E. Finn, Jr., R. A. J.
 • May, F. B. (1986). Reading As Communication: An İnteractive Approach. USA: Merril Publishing Company.
 • MEGEP (2007). Sosyal ve Duygusal Gelişim Ankara: MEB.
 • Owens, R.E., Jr. (2008). Language disorder: A Functional Approach to Assesment and Intervention (5th ed.). Upper Saddle Riwer, NJ: Allyn and Bacon/Pearson.
 • Özeke Kocabaş, E (2006). Eğitim sürecine aile katılımı: Dünyadaki ve Türkiye'deki çalışmalar, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3 (26) 143-153.
 • Özmen, R. G. (2008). Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler. Diken, İ. H. (Ed.) Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim (s. 335-366). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Raskind, W.H. (2001). Current Understanding of the Genetic Basis of Reading and Spelling Disability, Learning Disability Quarterly, 24, 141- 157.
 • Razon, N. (2007). Okuma güçlükleri, www.aku.egitim.tr adresinden 10.10.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Saraç, S. (2014). Okuma güçlükleri ve disleksi, Psikoloji Çalışmaları /Studies in Psychology 34-1, 71-77.
 • Scruggs, T. E., Mastropieri, M. A. (2003). Issues in the identification of learning disabilities, Advances in Learning and Behavioral Disabilities, 16, 1-36.
 • Sugeçti, F (2019). Yaşam boyu öğrenme çerçevesinde ilkokulda ailelerin eğitim sürecine katılımının öğrenci başarısına katkısına yönelik bir inceleme, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Batın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • TDK, (2016). Türk Dil Kurumu Yazım kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Tekin, A. (2017). Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerle İlgili Aile Görüşlerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yıldırım, A, Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin.
 • Yıldız, M. (2013). Yazma güçlüğü (disgrafi) olan ilkokul 2. sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklığının geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,16, 281-310.
 • Yıldız, M., Ateş, S. (2010). İlkokuma yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin yazılarının okunaklılık ve yazım hataları bakımından karşılaştırılması, TSA 14 (1) 11-30.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K., Ateş, S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (2) 75-88.

Action Research on Education of Students with A Learning Disability

Yıl 2021, Cilt , Sayı 51, 327 - 348, 14.01.2021
https://doi.org/10.9779/pauefd.687030

Öz

This study, which aims to reveal the effectiveness of parents' participation and the method of coloring the sounds mixed in teaching the students to learn how to read and write, was designed according to the technical collaborative action research, which is one of the qualitative action research methods. The study group of the study consisted of a male and a female student coded as Elif and Rıza with the diagnosis of learning disability. While Elif's mother voluntarily participated in the study, Rıza's mother could not participate in the study by showing excuses for her health problems. The literacy activities were carried out with the "Voice-Based Sentence Method" and "Open Syllable" system, considering the students' situations and ensuring their active participation in the process. The sounds that students confused and had difficulty in perception were presented to the students with coloring studies. However, both visual and auditory senses were supported using echo, repeated, and paired reading methods. The study determined that the use of color was effective in creating a visual perception in students with learning difficulties. In this process, Elif, whose parents participated in the study, completed the literacy education process in a short time and reached the level of free reading. Rıza, whose parents did not participate in the process, completed the literacy education process in a long time and remained at the teachable reading level that required external support. As a result, it was concluded that the students' participation and addressing multiple senses were effective in the education of students who had learning difficulties during the literacy education process.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2011). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Akyol, H., Ketenoğlu Kayabaşı, Z. E. (2018). Okuma Güçlüğü Yaşayan Bir Öğrencinin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması, Eğitim ve Bilim, 43 (193) 143-158.
 • Akyol, H., Sever, S. (2018). Reading and Writing Disability and an Action Research: A Sample from Second Grade, Hacettepe University Journal of Education, doi: 10.16986/HUJE.2018040667.
 • Başar, M., Batur, Z. (2018). Examination of The Students' Mistakes of Oral Reading. International Electronic Journal of Elementary Education, 11(2), 181-189.
 • Başar M., Şener N., Karasu M., (2016). Ses temelli cümle yöntemi ve bitişik eğik yazı ile uygulamalı ilk okuma yazma öğretimi, Altın Kitaplar, 978-21-2174-4.
 • Başar, M., Batur, Z., & Karasu, M. (2014). Kukset tekniğinin öğrencilerin zıt ve eş anlamlı sözcükleri anlamalarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 909-922.
 • Başar, M., Doğan, C., Şener, N, Karasu, M., Yurttaş, R. (2015) İlkokuma yazma sürecine kapalı ya da açık hece ile başlamak, International Journal of Language Academy, 3 (4) 442-452.
 • Başar, M., Göncü, A. (2018). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğüyle ilgili kavram yanılgılarının giderilmesinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi, Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (1)185-206.
 • Başar, M., Şener, N., Karasu, M. (2016). Ses Temelli Cümle Yöntemiyle İlk okuma Yazma ve Bitişik Yazı Öğretimi, İstanbul: Altın.
 • Başar, M., Tekin, A., Doğan, M. C.,Şener, N. (2017). Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılama sürecinin incelenmesi, VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 27-29 Nisan 2017 Çanakkale.
 • Begeney, J.C., Martens, B. K. (2006). Assist in low-performing readers with a group based reading fluency intervention, School Psychology Review, 35 91-107.
 • Bienkowski, M., Feng, M., Means, B. (2012). Enhancing teaching and learning through educational data mining and learning analytics: An issue brief. US Department of Education, Office of Educational Technology (pp. 1-57).
 • Bouck, E. C., Chamberlain, C., Park, J. (2017). Concrete and app-based manipulatives to support students with disabilities with subtraction, Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 52(3), 317.
 • Coştu, B., Ayas, A., Ünal, S. (2007). Kavram yanılgıları ve olası nedenleri: kaynama kavramı. Kastamonu Eğitim Dergisi.15(1), 123-136.
 • Deniz, M., Yorgancı, Z., Özyeşil, Z. (2009). Öğrenme güçlüğü görülen çocukların sürekli kaygı ve deprasyon düzeylerinin incelenmesi üzerine bir araştırma, İlköğretim Online, 8 (3) 694-72-08.
 • Ekwall, E. E. and Shanker, J. L. (1988). Diagnosis and Remediation of the Disabled Reader (3th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Fırat, T., Koçak, D. (2018) Sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğünün tanımına ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 915-931.
 • Fletcher, J. M., Lyon, G. R., Fuchs, L. S., & Barnes, M. A. (2007). Learning disabilities: Fromidentificationtointervention. U.S.A.:GuilfordPress.
 • Gargiulo, R. M. (2012). Special Education in Contemporary Society: an Introduction to Exceptionality (4th ed.). U.S.A.: Sage Publications.
 • Harris, A. J., & Sipay, E. R. (1990). How to increase reading ability: a guide to developmental remedial methods, New York: Longman.
 • IDEA, (2004) Individuals with Disabilities Education Improvement Act of Pub.L.No.108-446.
 • Johnson, A.P. (2014). Eylem Araştırması El Kitabı, Ankara: Anı.
 • Jozwik, S. L., Douglas, K. H. (2017). Effects of a technology-assisted reading comprehension strategy ıntervention for English learners with learning disabilities, Reading Horizons (Online), 56(2), 42.
 • Kaur, D., Koval, A., Chaney H. (2017). Potential of using Ipads as a supplement to teach math to students with learning disabilities, International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 3(1), 114-121.
 • Kaya, B. (2016).Yazma güçlüğü olan bir ilkokul 4. sınıf öğrencisine bitişik eğik yazı öğretimi. Electronic International Periodical For The Languages literature and History of Turkish or Turkic, 11(3), 1407-1434.
 • Kodan, H. (2016). Yazma Güçlüğü Olan Üçüncü Sınıf Öğrencisinin El Yazısı Okunaklılığının Geliştirilmesi: Eylem araştırması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 523-539.
 • Kuşdemir, Y., Kurban, H., Bulut, P. (2018). Yazma güçlüğü yaşayan bir öğrenci ile ilgili eylem araştırması, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2), 1190-1209.
 • Lerner J. W. (2000). Learning disabilities: Theories, Diagnosis, and Teaching Strategies. (Eighth Edition). U.S.A.: Houghton Mifflin Company.
 • Lyon, G. R., Fletcher, J. M., Shaywitz, S. E., Shaywitz, B. A., Torgesen, J. K., Wood, F. B., Schulte, A., Olson, R. K. (2001). Rethinking learning disabilities In C. E. Finn, Jr., R. A. J.
 • May, F. B. (1986). Reading As Communication: An İnteractive Approach. USA: Merril Publishing Company.
 • MEGEP (2007). Sosyal ve Duygusal Gelişim Ankara: MEB.
 • Owens, R.E., Jr. (2008). Language disorder: A Functional Approach to Assesment and Intervention (5th ed.). Upper Saddle Riwer, NJ: Allyn and Bacon/Pearson.
 • Özeke Kocabaş, E (2006). Eğitim sürecine aile katılımı: Dünyadaki ve Türkiye'deki çalışmalar, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3 (26) 143-153.
 • Özmen, R. G. (2008). Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler. Diken, İ. H. (Ed.) Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim (s. 335-366). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Raskind, W.H. (2001). Current Understanding of the Genetic Basis of Reading and Spelling Disability, Learning Disability Quarterly, 24, 141- 157.
 • Razon, N. (2007). Okuma güçlükleri, www.aku.egitim.tr adresinden 10.10.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Saraç, S. (2014). Okuma güçlükleri ve disleksi, Psikoloji Çalışmaları /Studies in Psychology 34-1, 71-77.
 • Scruggs, T. E., Mastropieri, M. A. (2003). Issues in the identification of learning disabilities, Advances in Learning and Behavioral Disabilities, 16, 1-36.
 • Sugeçti, F (2019). Yaşam boyu öğrenme çerçevesinde ilkokulda ailelerin eğitim sürecine katılımının öğrenci başarısına katkısına yönelik bir inceleme, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Batın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • TDK, (2016). Türk Dil Kurumu Yazım kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Tekin, A. (2017). Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerle İlgili Aile Görüşlerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yıldırım, A, Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin.
 • Yıldız, M. (2013). Yazma güçlüğü (disgrafi) olan ilkokul 2. sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklığının geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,16, 281-310.
 • Yıldız, M., Ateş, S. (2010). İlkokuma yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinin yazılarının okunaklılık ve yazım hataları bakımından karşılaştırılması, TSA 14 (1) 11-30.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K., Ateş, S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (2) 75-88.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat BAŞAR>
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6635-4563
Türkiye


Ahmet GÖNCÜ> (Sorumlu Yazar)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1846-8122
Türkiye


Muhammet Sait BARAN>
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3300-8311
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 14 Ocak 2021
Başvuru Tarihi 10 Şubat 2020
Kabul Tarihi 26 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 51

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pauefd687030, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2021}, number = {51}, pages = {327 - 348}, doi = {10.9779/pauefd.687030}, title = {Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Eğitiminde Bir Eylem Araştırması}, key = {cite}, author = {Başar, Murat and Göncü, Ahmet and Baran, Muhammet Sait} }
APA Başar, M. , Göncü, A. & Baran, M. S. (2021). Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Eğitiminde Bir Eylem Araştırması . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (51) , 327-348 . DOI: 10.9779/pauefd.687030
MLA Başar, M. , Göncü, A. , Baran, M. S. "Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Eğitiminde Bir Eylem Araştırması" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2021 ): 327-348 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/59755/687030>
Chicago Başar, M. , Göncü, A. , Baran, M. S. "Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Eğitiminde Bir Eylem Araştırması". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2021 ): 327-348
RIS TY - JOUR T1 - Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Eğitiminde Bir Eylem Araştırması AU - Murat Başar , Ahmet Göncü , Muhammet Sait Baran Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.9779/pauefd.687030 DO - 10.9779/pauefd.687030 T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 327 EP - 348 VL - IS - 51 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - doi: 10.9779/pauefd.687030 UR - https://doi.org/10.9779/pauefd.687030 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Eğitiminde Bir Eylem Araştırması %A Murat Başar , Ahmet Göncü , Muhammet Sait Baran %T Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Eğitiminde Bir Eylem Araştırması %D 2021 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V %N 51 %R doi: 10.9779/pauefd.687030 %U 10.9779/pauefd.687030
ISNAD Başar, Murat , Göncü, Ahmet , Baran, Muhammet Sait . "Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Eğitiminde Bir Eylem Araştırması". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / 51 (Ocak 2021): 327-348 . https://doi.org/10.9779/pauefd.687030
AMA Başar M. , Göncü A. , Baran M. S. Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Eğitiminde Bir Eylem Araştırması. PUJE. 2021; (51): 327-348.
Vancouver Başar M. , Göncü A. , Baran M. S. Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Eğitiminde Bir Eylem Araştırması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; (51): 327-348.
IEEE M. Başar , A. Göncü ve M. S. Baran , "Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Eğitiminde Bir Eylem Araştırması", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı. 51, ss. 327-348, Oca. 2021, doi:10.9779/pauefd.687030

..........................