Hakemler İçin

Hakem Raporları:
Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların; özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve literatür katkısı açısından incelenmesine dayanmaktadır.
Bu inceleme aşağıdaki unsurlara göre yapılır:


Giriş: İnceleme raporu, çalışmada ele alınan sorunun sunumu ve amaçları, konunun önemi, ilgili literatürün kapsamı, güncelliği ve çalışmanın orijinalliği hakkında bir görüş içermelidir.

Yöntem: İnceleme raporu, kullanılan yöntemin uygunluğu, araştırma grubunun seçimi ve özellikleri, ölçme araçlarının geçerliliği ve güvenilirliği ile veri toplama ve analiz süreci hakkında bilgi içermelidir.

Bulgular: İnceleme raporu, yöntem çerçevesinde elde edilen bulguların sunumunu, analizin doğruluğunu, tabloların, şekillerin ve ihtiyaç duyulan görsellerin sunumuna ilişkin görüşleri içermelidir.

Tartışma: İnceleme raporu, tartışmanın araştırma soruları ve hipotez (ler) ile uyumluluğunu, bulguların genellenebilirliği ve uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri içermelidir.

Genel değerlendirme: değerlendirme raporu çalışmanın özgünlüğüne, literatüre ve alandaki uygulamalara sağladığı katkı hakkında görüşü içermelidir.

..........................