Yıl 2019, Cilt , Sayı 36, Sayfalar 273 - 290 2019-07-22

ALGILANAN ÜST YÖNETİM DESTEĞİNİN İŞE ADANMIŞLIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA

Mutlu TOKMAK [1]


ÖZET

Araştırmanın amacı çalışanların algılanan üst yönetim desteği ile işe adanmışlık tutumları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Ayrıca algılanan üst yönetim desteği ve işe adanmışlık tutumlarının yaş, eğitim durumu, gelir düzeyi, medeni durum, kurumda çalışma yılı gibi demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmaktadır. Bu amaçla Türkiye’de bir ilde kamu kurumunda çalışan personele anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Araştırma sonucunda çalışanların üst yönetim desteği algısı ile işe adanmışlık tutumları arasında pozitif yönlü %20 düzeyinde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların işe adanmışlık tutumları yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, gelir düzeyleri ve kurumda çalışma yıllarına göre farklılık göstermektedir. Algılanan üst yönetim desteği ise sadece çalışanların gelir düzeylerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 
Algılanan Üst Yönetim Desteği, İşe Adanmışlık, Yönetim
 • Akkoç, İ., Çalışkan, A., Turunç, Ö.(2012) “Örgütlerde Gelişim Kültürü ve Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini ve İş Performansına Etkisi: Güvenin Aracılık Rolü”, Yönetim ve Ekonomi, 19 (1), 105-135.
 • Allen, D., Shore, L.M., ve Grıffeth, R.W. (2003), “The Role of Perceived Organizational Support and Supportive Human Resource Practices in the turnover Process”, Journal of Management, 29 (1), 99-118.
 • Apak, E.G.A. (2009). “Yıldırma Eylemleri ve Örgütsel Adanmışlık İlişkisi: İlköğretim Okulu Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Attridge, M., (2009), “Measuring and Managing Employee Work Engagement: A Review of the Research and Business Literature”, Journal of Workplace Behavioral Health, 24(4); 383-398
 • Aybas, M., (2014), “İnsan Kaynakları Uygulamalarının Çalışanların İşe Adanmışlığı Üzerindeki Etkisi ve Pozitif Psikolojik Sermayenin Aracı Rolü, Konuya İlişkin Bir Araştırma”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Buchanan, B. (1974), "Building Organizational Commitment: The Socialization of Managers in Work Organizations", Administrative Science Quarterly, 19(1), 533–546.
 • Burke, R. (2003), “Nursing Staff Attitudes Following Restructuring: The Role of Perceived Organizational Support, Restructuring Processes and Stressors”, International Journal of Sociology and Social Policy, 23(8/9),129-157.
 • Candan, H., ve Kaya, P.T. (2015), “İhbarcılık (Whistleblowing) ve Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Kamu Kurumunda Araştırma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 305-330.
 • Çakar, D. ve Yıldız, S. (2009). “Örgütsel Adaletin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: “Algılanan Örgütsel Destek” Bir Ara Değişken mi?”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(28), 68–90.
 • Çalışkan, C.S. (2014), “Pozitif Örgütsel Davranış Değişkenleri İle Yeni Araştırma Modelleri Geliştirme Arayışları: Pozitif Örgütsel Davranış Değişkenlerinin İşe Adanmışlık, Tükenmişlik ve Sinizm Üzerine Etkileri ve Bu Etkileşimde Örgütsel Adalet Algısının Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, 16(3), 363-382.
 • Çekmecelioğlu, H.G. (2007) “Yönetim Desteği, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Performans Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi”, 15. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildirileri, Sakarya Üniversitesi, s. 185-192.
 • Christian, M.S., Garza, A.S., Slaughter, J.E., (2011), “Work Engagement, A Quantitative Review and Test of its Relation with Task and Contextual Performance”, Personnel Psychology, 64, 89–136
 • Demerouti, E., Bakker, A. B., De Jonge, J., Janssen, P. P., ve Schaufeli, W. B. (2001). “Burnout and Engagement at Work as Function of Demands and Control”, Scandinavian Journal of Work Environment and Health, 27 (4), 279-286.
 • Doğan, Ü. ve Aslan, H. (2016), “Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Müdürlerin Hizmetkâr Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Adanmışlık Düzeyleri Arasındaki İlişki”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2), 51-68.
 • Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison S. ve Sowa, D. (1986), “Perceived Organizational Support”, Journal of Applied Psychology, 71 (3), 500–507.
 • Eisenberger, R, Fosolo, P. ve Davis-Lamastro, V. (1990) “Perceived Organizational Support and Employee Diligence” Commitment, and Innovation, Journal of Applied Psychology, 75(1), 51-59.
 • Erdoğan, İ. (1996), İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul.
 • Esen, E. (2011). Çalışanların Örgüte Cezbolması. Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi, 30(1), 377-390.
 • Eskiköy Aydoğan, S. (2010) “Resmi Liselerde Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Grandey, J. (1997), “The Relationship of Organizational Politics and Support to Work Behaviors, Attitudes and Stress”, Journal of Organizational Behavior, 18(2), 159–180.
 • Grandey, J. (1997), “The Relationship of Organizational Politics and Support to Work Behaviors, Attitudes, and Stress”, Journal of Organizational Behavior, 18(2), 159–180.
 • Howes, J. (2000), Who is Supporting Whom? Quality Team Effectiveness and Perceived Organizational Support”, Journal of Quality Management, 5, 207- 223.
 • İnce, A.R. (2016) “Algılanan Örgütsel Desteğin İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisinde Yönetici Desteğinin Aracılık Rolü, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (57).649-660.
 • Kahn, W. A. (1990). Psychological Conditions Of Personal Engagement and Disengagement at Work. Academy of Management Journal , 692-724.
 • Karagöz, A. (2008) “İlk Ve Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Etik Liderlik Rolleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Adanmışlıkları Arasındaki İlişki” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Keleş, Ç. (2006) “İş Tatmininin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisine İlişkin İlaç Üretim Ve Dağıtım Firmalarında Yapılan Bir Araştırma”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Korkmaz, C. İ. (2011), “Kişilik Sinizmi ve Algılanan Üst Yönetim Desteğinin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Nikandrou, I.; Papalexandrıs N. ve Bourantas D.; (2000), “Gaining Employee Trust After Acquisition”, Employee Relations, (22) 4, 334- 355.
 • Özbek, M.F. ve Kosa,G. (2009) “Duygusal Bağlılık, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Desteği ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisi” Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 34, 189-212.
 • Özdevecioğlu, K., (2003), “Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma” Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(2), 113-130.
 • Saks, A. M., (2006) “Antecedent and Consequences of Employee Engagement”, Journal of Managerial Psychology, 21, (7), 600-619,
 • Schaufeli, W. B. ve Bakker A. B. (2004). “Job Demands, Job Resources and their Relationship with Burnout and Engagement: A Multi-Sample Study”, Journal of Organizational Behavior, 25 (3), 293-315.
 • Schaufelı, W.B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V. ve Bakker, A. B. (2002) “The Measurement of Engagement And Burnout: A Confirmative Analytic Approach”, Journal of Happiness Studies, 3, 71-92
 • Schaufeli, W.B., Bakker, A.A. ve Salanova, M., (2006), “The Measurement of Work Engagement With A Short Questionnaire, A Cross-National Study”, Educational and Psychological Measurement, 66(4), 701-716.
 • Şimşek ve Taşcı (2004), “Örgütlerde Güven Konsepti ve Emniyet Örgütünde Güven Modellerinin Değerlendirilmesi, Polis Dergisi, 34, 1-8.
 • Sonnentag, S. (2003) “Recovery, Work Engagement and Proactive Behavior: A New Look at the Interface between Nonwork and Work” Journal of Applied Psychology, 88 (3), 518-528.
 • Suliman, A. M. T. (2001), “Work Performance: is it One Thing or Many Things? The Multidimensionality of Performance in a Middle Eastern Context”, The International Journal of Human Resource Management, 12 (6), s. 1049–1061.
 • Turgut, T., (2010) “Çalışmaya Tutkunluk”, Kurumlarda İyilik de Var, Editör: Güler İslamoğlu, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Turhan, M., Demirli, C., Nazik, G. (2012), “Sınıf Öğretmenlerinin Mesleğe Adanmışlık Düzeyine Etki Eden Faktörler:Elazığ Örneği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi SBE Dergisi, 11(21), 179-192.
 • Wayne, S. J.; Shore L.M., ve Liden R.C. (1997), “Perceived Organizational Support and Leader Member Exchange: A Social Exchange Perspective”, The Academy of Management Journal, 40(1), 82- 111.
 • Yıluzar, H. (2016), “Kişi-Örgüt Uyumu İle İşe Adanmışlık ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Zöğ, H. (2007) “İstanbul İli Kağıthane İlçesinde Görev Yapan İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adanmışlıkları ile İşdoyumları Arasındaki İlişki” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7428-1322
Yazar: Mutlu TOKMAK
Kurum: Karacabey Jandarma İlçe Komutanlığı, Bursa.
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed457292, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {273 - 290}, doi = {10.30794/pausbed.457292}, title = {ALGILANAN ÜST YÖNETİM DESTEĞİNİN İŞE ADANMIŞLIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {TOKMAK, Mutlu} }
APA TOKMAK, M . (2019). ALGILANAN ÜST YÖNETİM DESTEĞİNİN İŞE ADANMIŞLIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (36) , 273-290 . DOI: 10.30794/pausbed.457292
MLA TOKMAK, M . "ALGILANAN ÜST YÖNETİM DESTEĞİNİN İŞE ADANMIŞLIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 273-290 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/47232/457292>
Chicago TOKMAK, M . "ALGILANAN ÜST YÖNETİM DESTEĞİNİN İŞE ADANMIŞLIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 273-290
RIS TY - JOUR T1 - ALGILANAN ÜST YÖNETİM DESTEĞİNİN İŞE ADANMIŞLIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA AU - Mutlu TOKMAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30794/pausbed.457292 DO - 10.30794/pausbed.457292 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 273 EP - 290 VL - IS - 36 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.457292 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.457292 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ALGILANAN ÜST YÖNETİM DESTEĞİNİN İŞE ADANMIŞLIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA %A Mutlu TOKMAK %T ALGILANAN ÜST YÖNETİM DESTEĞİNİN İŞE ADANMIŞLIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 36 %R doi: 10.30794/pausbed.457292 %U 10.30794/pausbed.457292
ISNAD TOKMAK, Mutlu . "ALGILANAN ÜST YÖNETİM DESTEĞİNİN İŞE ADANMIŞLIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 36 (Temmuz 2019): 273-290 . https://doi.org/10.30794/pausbed.457292
AMA TOKMAK M . ALGILANAN ÜST YÖNETİM DESTEĞİNİN İŞE ADANMIŞLIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA. PAUSBED. 2019; (36): 273-290.
Vancouver TOKMAK M . ALGILANAN ÜST YÖNETİM DESTEĞİNİN İŞE ADANMIŞLIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; (36): 290-273.