Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Montessori Okullarında Mekânı Kavramlarla Okumak

Yıl 2020, Cilt: 10 Sayı: 1, 82 - 105, 30.06.2020
https://doi.org/10.20488/sanattasarim.830694

Öz

Geleneksel eğitim sistemine tepki olarak ortaya çıkan alternatif eğitim metotları, özgürlükçü, çocuk odaklı, deneysel öğretimi esas alan ve her çocuğu ayrı bir birey olarak kabul eden yaklaşımlar olarak dikkat çekmektedir. Bu alternatif eğitim yaklaşımlarından biri olan Montessori Metodu ise, çocuğa maksimum bağımsızlık veren, eğitim ilkelerini sadece eğitim yöntemine değil, çocuğun fiziksel çevresine de yansıtan ve eğitimdeki en güçlü ilişkinin çocuk ile ortam arasında kurulduğunu savunan bir yaklaşım olmasıyla diğer alternatif eğitim metotlarından ayrılmaktadır. Montessori Metodu’nun temel değerlerinin kavramsal analiz yoluyla belirlendiği çalışma kapsamında, oluşturulan kavramların mekân örgütlenmesi üzerindeki etkilerinin ve yansımalarının irdelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla alanyazında yer alan, görsel, yazılı ve çizili belgelerine ulaşılabilen, farklı ülkelerde bulunan, farklı yıllarda ve mimarlar tarafından yapılmış olan beş adet Montessori okulu ele alınmıştır. Çalışmada elde edilen kavramların bu okullar üzerinden okuması yapılarak eğitim yöntemi ile eğitim mekânı arasında güçlü bir ilişkinin olduğu ortaya konulmuştur.

Kaynakça

 • Akdağ, B. (2006). Alternatif Eğitim Tarihi. Eğitim Zil ve Teneffüs Dergisi, (6) 4-5.
 • Arak, H. (2007). Genç Werther’in Acıları ile Genç W.’Nin Yeni Acıları Başlıklı Eserlerin İçerik Ve Biçim Açısından Karşılaştırılması. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22), 167-177.
 • Bennett, T. (2001). Reactions to Visiting the Infant-Toddler and Preschool Centers in Reggio Emilia. Italy, Early Research and Practice, 3 (1), 2-9.
 • Büyüktaşkapu, S. (2012). Montessori Yaklaşımı ve Okul Öncesinde Fen Eğitimi. TÜBAV Bilim Dergisi, 5 (3), 19-25.
 • De Jesus, R.D. (1987). Design Guidelines for Montessori Schools, Center for Architecture and Urban Planning Research Books. Milwaukee: Book 1, p. 74.
 • Durakoğlu, A. (2010a). Montessori Metodunda Okuma ve Yazma Eğitimi. Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, Ocak, Şubat, Mart, 91-104.
 • Durakoğlu, A. (2010b). Maria Montessori’ye Göre Çocuğun Doğası ve Eğitimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Edwards, C. (2002). Three Approaches from Europe: Waldorf, Montessori, and Reggio Emilia. Early Childhood Research and Practice, 4, 2-14.
 • Erişen, Y. ve Güleş, F. (2007). Montessori Materyallerinin Tasarım Kalitesi Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 287-305.
 • Güney, A. Ve Al, S. (2012). Effective Learning Environments in Relation to Different Learning Theories. Social and Behavioral Sciences, (46), 2334-2336.
 • Hainstock, E. G. (2013). Teaching Montessori in the Home: The Pre-School Years. United States: Random House.
 • Hesapçıoğlu, M. (2006). Alternatif Eğitim: Kuramsal Temeller, Eğitim Akımları, Uygulama. Zil ve Teneffüs Dergisi, (6), 32-33.
 • Korkmaz, E. (2012). Montessori Metodu: Özgür Çocuklar için Eğitim. (2. Baskı). İstanbul: Algı Yayın, ss. 71-72.
 • Lillard, P.P. (1973). Montessori, A Modern Approach. New York: Schocken Books, p.159.
 • Martin, S.H. (2006). The Classroom Environment and Children’s Performance-Is There a Relationship. C. Spencer ve M, Blades (Ed.), Children and Their Environments içinde, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Miller, R. (2006). Alternatif Eğitim Tarihi. Eğitim Zil ve Tenefüs Dergisi, 4-5.
 • Montessori, M. (1997). Çocuk Eğitimi: Montessori Metodu. (5. Baskı). İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Montessori, M. (2015). Emici Zihin. (1. Baskı). İstanbul: Kaknüs Yayınları. Montessori, M. (2016). Çocuğun Keşfi. (1. Baskı). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Oberman, I. Learning from Rudolf Steiner: The Relevance of Waldorf Education for Urban Public School Reform, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED498362.pdf, (Erişim tarihi: 20.11.2019).
 • Oğuz, V. ve Akyol, A.K. (2006). Çocuk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 15 (1), 243-256.
 • O’Neil, D.E. (1997). Classical Montessori: A Study of the Classical Rhetorical Canons in Early Montessori Writing Instruction. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. ABD: Old Dominian University.
 • Oppenheimer, T. (1999). Schooling the Imagination. Atlantic Monthly, 284 (3), 71-83.
 • Öngören, S. (2008). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 4-5 Yaş Grubu Çocuklarına Geometrik Şekil Kavramı Kazandırmada Montessori Eğitim Yönteminin Etkililiği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özdağ, S.A. (2014). Montessori Yönteminin Eğitim Mekânlarına Yansıması Üzerine Kavramsal Bir Analiz. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Read, M.A. (1997). Impact Of Space And Color İn The Physical Environment on Children’s Cooperative Behavior. Doctor of Philosophy. ABD: Oregan State University.
 • Ruenzel, D. (1997). The Montessori Method. Teacher Magazine, 8 (7), 30-36.
 • Seldin, T. (2000). Montessori Yöntemiyle Harika Çocuk Nasıl Yetiştirilir? İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Şahin, İ. (2004). Postmodern Çağ-Hümanist Eğitim. XIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Şensoy, A. S. (2014) Kişisel Fotoğraf Arşivi.
 • Tanner, C.K. (2008). Effects of school design on student outcomes. Journal of Educational Administration, 47 (3), 381-399.
 • Temel, F. (1994). Montessori’nin Görüşleri ve Eğitime Yaklaşımı. Okul Öncesi Eğitimi Dergisi, 26 (47), 18-22.
 • Tice, T. (1994). Alternative Schools. Education Digest, 60 (4) 44.
 • Topbaş, E. (2004). Montessori Yöntemi İle Çocuk Eğitimi. İstanbul: Tekağaç Eylül Yayınları.
 • Valentine, M. (1999). The Reggio Emilia Approach to Early Years Education. Scotland: Scottish Consultative Council on the Curriculum.
 • Wohlwill, J.F. and van Vliet, W. (1985). Habitats for Children: The Impacts of Density. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale.

Reading The Space With Concepts In Montessori Schools

Yıl 2020, Cilt: 10 Sayı: 1, 82 - 105, 30.06.2020
https://doi.org/10.20488/sanattasarim.830694

Öz

Alternative education methods which occured as a reaction to the traditional education systems are approaches that are child centered and that focus on practical learning and accept each child as a unique individual. Montessori Method, one of the alternative education approaches, differs from other alternative education methods by being an approach giving maximum freedom to the child, reflects the education principles not only to the education method but also to the physical environment of the child, and advocates that the strongest relationship in education is established between the child and the environment. This study, in which the main principles of Montessori Method were determined via conceptual analysis, aims to examine the effects and reflections of generated concepts on space organization. For this purpose, five Montessori schools from different countries, designed by different architects in different years, which can be reached through visual, written, and drawn documents are discussed.

Kaynakça

 • Akdağ, B. (2006). Alternatif Eğitim Tarihi. Eğitim Zil ve Teneffüs Dergisi, (6) 4-5.
 • Arak, H. (2007). Genç Werther’in Acıları ile Genç W.’Nin Yeni Acıları Başlıklı Eserlerin İçerik Ve Biçim Açısından Karşılaştırılması. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22), 167-177.
 • Bennett, T. (2001). Reactions to Visiting the Infant-Toddler and Preschool Centers in Reggio Emilia. Italy, Early Research and Practice, 3 (1), 2-9.
 • Büyüktaşkapu, S. (2012). Montessori Yaklaşımı ve Okul Öncesinde Fen Eğitimi. TÜBAV Bilim Dergisi, 5 (3), 19-25.
 • De Jesus, R.D. (1987). Design Guidelines for Montessori Schools, Center for Architecture and Urban Planning Research Books. Milwaukee: Book 1, p. 74.
 • Durakoğlu, A. (2010a). Montessori Metodunda Okuma ve Yazma Eğitimi. Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, Ocak, Şubat, Mart, 91-104.
 • Durakoğlu, A. (2010b). Maria Montessori’ye Göre Çocuğun Doğası ve Eğitimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Edwards, C. (2002). Three Approaches from Europe: Waldorf, Montessori, and Reggio Emilia. Early Childhood Research and Practice, 4, 2-14.
 • Erişen, Y. ve Güleş, F. (2007). Montessori Materyallerinin Tasarım Kalitesi Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 287-305.
 • Güney, A. Ve Al, S. (2012). Effective Learning Environments in Relation to Different Learning Theories. Social and Behavioral Sciences, (46), 2334-2336.
 • Hainstock, E. G. (2013). Teaching Montessori in the Home: The Pre-School Years. United States: Random House.
 • Hesapçıoğlu, M. (2006). Alternatif Eğitim: Kuramsal Temeller, Eğitim Akımları, Uygulama. Zil ve Teneffüs Dergisi, (6), 32-33.
 • Korkmaz, E. (2012). Montessori Metodu: Özgür Çocuklar için Eğitim. (2. Baskı). İstanbul: Algı Yayın, ss. 71-72.
 • Lillard, P.P. (1973). Montessori, A Modern Approach. New York: Schocken Books, p.159.
 • Martin, S.H. (2006). The Classroom Environment and Children’s Performance-Is There a Relationship. C. Spencer ve M, Blades (Ed.), Children and Their Environments içinde, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Miller, R. (2006). Alternatif Eğitim Tarihi. Eğitim Zil ve Tenefüs Dergisi, 4-5.
 • Montessori, M. (1997). Çocuk Eğitimi: Montessori Metodu. (5. Baskı). İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Montessori, M. (2015). Emici Zihin. (1. Baskı). İstanbul: Kaknüs Yayınları. Montessori, M. (2016). Çocuğun Keşfi. (1. Baskı). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Oberman, I. Learning from Rudolf Steiner: The Relevance of Waldorf Education for Urban Public School Reform, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED498362.pdf, (Erişim tarihi: 20.11.2019).
 • Oğuz, V. ve Akyol, A.K. (2006). Çocuk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 15 (1), 243-256.
 • O’Neil, D.E. (1997). Classical Montessori: A Study of the Classical Rhetorical Canons in Early Montessori Writing Instruction. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. ABD: Old Dominian University.
 • Oppenheimer, T. (1999). Schooling the Imagination. Atlantic Monthly, 284 (3), 71-83.
 • Öngören, S. (2008). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 4-5 Yaş Grubu Çocuklarına Geometrik Şekil Kavramı Kazandırmada Montessori Eğitim Yönteminin Etkililiği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özdağ, S.A. (2014). Montessori Yönteminin Eğitim Mekânlarına Yansıması Üzerine Kavramsal Bir Analiz. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Read, M.A. (1997). Impact Of Space And Color İn The Physical Environment on Children’s Cooperative Behavior. Doctor of Philosophy. ABD: Oregan State University.
 • Ruenzel, D. (1997). The Montessori Method. Teacher Magazine, 8 (7), 30-36.
 • Seldin, T. (2000). Montessori Yöntemiyle Harika Çocuk Nasıl Yetiştirilir? İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Şahin, İ. (2004). Postmodern Çağ-Hümanist Eğitim. XIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • Şensoy, A. S. (2014) Kişisel Fotoğraf Arşivi.
 • Tanner, C.K. (2008). Effects of school design on student outcomes. Journal of Educational Administration, 47 (3), 381-399.
 • Temel, F. (1994). Montessori’nin Görüşleri ve Eğitime Yaklaşımı. Okul Öncesi Eğitimi Dergisi, 26 (47), 18-22.
 • Tice, T. (1994). Alternative Schools. Education Digest, 60 (4) 44.
 • Topbaş, E. (2004). Montessori Yöntemi İle Çocuk Eğitimi. İstanbul: Tekağaç Eylül Yayınları.
 • Valentine, M. (1999). The Reggio Emilia Approach to Early Years Education. Scotland: Scottish Consultative Council on the Curriculum.
 • Wohlwill, J.F. and van Vliet, W. (1985). Habitats for Children: The Impacts of Density. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale.
Toplam 35 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sümeyye Aybike Türk 0000-0003-4839-1867

Reyhan Midilli Sarı Bu kişi benim 0000-0002-9069-5656

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Türk, S. A., & Midilli Sarı, R. (2020). Montessori Okullarında Mekânı Kavramlarla Okumak. Sanat Ve Tasarım Dergisi, 10(1), 82-105. https://doi.org/10.20488/sanattasarim.830694