Güncel Sayı

Cilt: 13 Sayı: 26, 29.12.2023

Yıl: 2023

Makaleler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi'nin amacı, bilimsel normlara ve bilim etiğine uygun, nitelikli ve özgün çalışmaları titizlikle değerlendirerek, düzenli aralıklarla yayımlanan ve sosyal bilimler alanında tercih edilen öncelikli dergiler arasında yer almaktır.

Yayın dili, Türkçe ve İngilizce olan Dergi; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Eko­nometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Siyaset Bilimi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bilimleri, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları vb. sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

1.       Yazılarda metnin başında Türkçe özet ve altında İngilizce başlık ve özet verilmelidir. Özler 9 punto ile yazılmış ve 200 kelimeyi aşmayacak şekilde olmalıdır. “Öz” başlığı sola yaslı olarak bold yazılmalıdır. Metin dili yabancı dilde olan çalışmalarda yabancı dildeki özetin altında Türkçe özet yer almalıdır. Özün altında, çalışmanın alanını tanımlayabilecek en az üç en fazla beş adet “anahtar kelime” (Keywords) bulunmalıdır. Özde denklem, atıf, standart dışı kısaltmalar, vb. yer almamalıdır.

2.       Yazılar, MS Word 97 veya üzeri sürümlerde A4 kâğıdı boyutunda, “Times New Roman” yazı stili, tek satır aralığı ve (11) punto ile; dipnotlar, tablo ve şekiller ise başlıkları da dâhil olmak üzere (9) puntoyazılmalıdır. Paragraflarda ilk satır girintisi 0,7 cm olmalıdır. Paragraflarda sağ ve sol girintiler 0 cm, önce ve sonraki aralık ise 6 nk olmalıdır.

3.       Yazıların ana başlığı ortada olacak şekilde, büyük harflerle bold ve (11) punto ile yazılmalıdır. Yazarın adı başlığın sağ alt kenarına konulmalı; (9) punto ile ad soyad yazılmalı, yazar birden fazla ise, adları alt alta yazılmalıdır. Yazar(lar)ın akademik ünvanı, bağlı olduğu kurumu, ORCID numaraları ve e-posta adresi dipnot şeklinde ilk sayfada yer almalıdır. İlk sayfada ayrıca, dipnot olarak çalışmayı destekleyen kuruluşlar vb. de belirtilebilir.

4.       Yazı, çizim veya grafiklerin yazım alanı içinde olmalarına dikkat edilmelidir. Yazılarda sayfa kenar boşlukları şu şekilde olmalıdır:

Üst: 6 cm

Alt: 5 cm

Sağ ve Sol: 3,5 cm

5.       Yazılar, şekil ve tablolar dâhil 25 sayfayı geçmemelidir.

6.       Yazılardaki resim, şekil ve grafikler “Şekil” adı altında gösterilmeli; şekil ve grafikler bilgisayar ortamında çizilmelidir. Tablo, şekil ve denklemlere sıra numarası verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde, şekillerin ise altında her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde yer almalıdır. Ayrıca tablo ve şekillere ait kaynaklar, alt tarafta 9 punto ile verilmelidir.

7.       Yazılarda sayfa numarası eklenmemelidir.

8.       Yazılar, Giriş bölümü ile ikinci sayfadan başlamalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır. “GİRİŞ”, “SONUÇ ve DEĞERLENDİRME” ve “KAYNAKÇA” başlıklarına numara verilmemeli ve paragraf ile hizalı bir şekilde tamamen büyük harflerle bold yazılmalıdırlar. Başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır. Yazıda yer alan birinci derece alt başlıklar 1, 2, 3, ... gibi Romen rakamlarıyla sınıflandırılmalı, tamamen büyük koyu harflerle ve paragraf ile hizalı bir şekilde yazılmalıdır. İkinci derece alt başlıklar 1.1, 1.2, 1.3 ... gibi sınıflandırılmalıdır. Bu başlıklar her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde koyu harflerle ve paragraf ile hizalıbir şekilde yazılmalıdır. Üçüncü derece alt başlıklar 1.1.1., 1.1.2. , 1.1.3, ... gibi rakamlarla sınıflandırılmalıdır. Bu tür başlıklar da her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde, koyu ve paragraf ile hizalı yazılmalıdır. Madde ve işaretlemeler de yine 1,2,3,4…. Şeklinde numerik ve paragraf ile aynı hizada yazılmalıdır.

9.       Kaynaklara yapılan atıflar, metnin içinde parantez arasında veya dipnotlarla yapılmalıdır. Parantez içinde sırasıyla yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı: sayfa numarası yer almalıdır. (Şahin, 2010: 200). Birden çok kaynak noktalı virgül ile ayrılmalı, 3 veya daha çok yazar isimli bildirimlerde “vd” kısaltması kullanılmalıdır. Eğer, yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, yıllar harfler ilefarklılaştırılmalıdır. Yapılacak atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atfın yazarı belli değil ise, parantez içerisindeki ifadeler şu şekilde sıralanmalıdır; internet sitesinin kurumu, erişim yılı. Yabancı dilde yazılan makalelerdeki atıflarda kullanılan bağlaçlar, metin dili ile uyumlu olmalıdır.

10.   Metin içerisinde atıfta bulunulan kaynaklar, eğer varsa notlardan sonra ayrı bir sayfada “KAYNAKÇA” başlığı altında alfabetik sıraya göre verilmelidir. Kaynakça başlığı paragraf ile hizalı bir şekilde tamamen büyük harflerle bold yazılmalıdır.

Yararlanılan kaynaklar düz metin biçiminde ve iki yana yaslı olarak yazılmalı, tablo yapılmamalı ve her bir kaynağın yazımında ilk satırdan sonraki satırlar 0,9 cm içeriden başlatılmalıdır. Bunun için bilgisayarda “Biçim/Paragraf/Girinti ve Aralıklar/Girinti - Özel - Asılı - Değer - 0,9 cm” ayarının yapılması gerekmektedir.

“Kaynakça” bölümü, APA (American Psychological Association) kurallarına uygun olacak şekilde aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi ve alfabetik sırayla yazılır:

Kitaplar:

Altuğ, O. (1999). Banka İşlemleri ve Muhasebesi, İstanbul: Türkmen Kitabevi.

Dergiler:

Epstein, M., & Freedman, M. (1994). Social Disclosure and the Individual Investor, Accounting, Auditing, and Accountability Journal, 7(4), 52-63.

11. Yukarıdaki formatta olmayan çalışmalar içerik açısından değerlendirilmeye alınmayacak ve editör tarafından yazarına iade edilecektir.


Bilimsel Araştırma Etiği:

Çalışmalarda kullanılan verilerin elde edilmesi, analizlerinin yapılması, elde edilen bulguların yorumlanması, sonuçlara ulaşılması ve değerlendirilmesi aşamasında bilimsel yöntemlere göre hareket edilmesi gerekir. Bilimsel olmayan yollarla elde edilen sonuçlar araştırmanın bir sonucu olarak beyan edilemez.
Çalışmalarda kullanılan verilerin, yetkililerin ve katılımcıların izin verdiği ölçüde ve şekilde kullanılması gerekmektedir. Yetkililer ve katılımcılar tarafından açıklanmaması istenen veriler çalışmalarda yer almamalıdır.
Çalışmanın yazılması sürecinde ulusal ve uluslararası anlaşmalara göre hareket edilir. Gerektiği hallerde yetkili kurum ve mercilerden izin alınması zorunludur.
Çalışmaların bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygunluk, Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi Madde 4, TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği Madde 9 ve Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi Madde 6 ve COPE (Committee on Publication Ethics)'de yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Editörün Görevleri:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi editörleri, aşağıdaki görev ve sorumlulukları taşımaktadır:
Yayın Kararları
Editör, çalışmayı kabul etme, reddetme veya değişiklik talep etme konusunda tam sorumluluk ve yetkiye sahiptir. Editör şüpheye dayalı olarak çalışmayı reddetmez. Bir çalışmayı reddetmek için ciddi bir problem olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.
Çalışmaların İncelenmesi
Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'ne gönderilen çalışmaların yazarlarını cinsiyet, cinsiyet, ırk, din, vatandaşlık vb. durumlarını göz önünde bulundurmaz.
Editör, başlangıçta her çalışmanın alan editörleri tarafından özgünlük açısından değerlendirilmesini sağlar ve bunu yapmak için uygun yazılımları kullanır. İlk incelemeyi yaptıktan sonra, çalışmayı kabul etmek, reddetmek veya değiştirmek için bir öneride bulunmak üzere kör hakem tarafından değerlendirilmesini sağlar.
Etik Kurallar
Editör, yayınladıkları tüm araştırma materyallerinin uluslararası kabul görmüş etik kurallara uygun olmasını sağlamalıdır. Editörler, gönderilen veya yayınlanmış bir çalışma ile ilgili etik bir şikâyet aldığında bu durum karşısında yeterli ve makul bir yanıt verebilecek önlemleri almalıdır.
Gizlilik
Editör, yazarlar tarafından gönderilen çalışmalar ile ilgili bilgilerin yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer alan editörleri ve yayıncı dışındaki herkesten gizli tutulmasını sağlar.
Çıkar Çatışmaları
Editörler, yazar, hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurmak durumundadır. Çalışmaların yayın sürecinin adil ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti altına alır.

Yazarların Görevleri:

Özgünlük ve İntihal
Yazarlar, çalışmalarının tamamen orijinal eserler olduğundan emin olmalıdır. Gerekli yerlerde uygun şekilde atıfta bulunmalıdır. Yazarlar, çalışmanın daha önce bir yerde yayınlanmadığını beyan etmelidir. Ayrıca yazarlar, başvuru esnasında çalışmalarının şu anda başka bir dergide veya yayınevinde yayınlanmak üzere değerlendirilmediğini onaylamalıdır.
Yazarlık
Yazarlık, değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmada önemli katkısı bulunmayan kişilileri yazar olarak göstermemelidir. Sorumlu yazar, editör ve diğer yazarlar arasında iletişimi sağlamalı, diğer yazarları bilgilendirmeli ve alınacak kararlara dâhil etmelidir. Yazar listesinde yapılacak herhangi bir değişiklik durumunda, bu değişikliği tüm yazarların onaylaması gerekmektedir.
Değerlendirme Süreci
Yazarlar hakem değerlendirme sürecine dâhil olmak durumundadır. Çalışmalarını dergiden incelenmeden çekme veya aldıkları düzeltme taleplerini yerine getirmeme kararı alırlarsa editöre haber vermek zorundadırlar. Yazarlar, hakemlerin yorumlarına akademik bir üslupla ve belirtilen süre içerisinde yanıt vermeleri gerekir. Ek süre ihtiyaçları olduğu durumda editörle iletişime geçmeleri beklenir.
Verilerin Doğruluğu ve Saklanması
Yazarlar, çalışmanın hazırlık aşamasında kullandıkları tüm kaynakları açıklamalıdır. Çalışmadaki tüm verilerin doğru ve gerçek olduğunu ispatlamak ile yükümlüdür. Talep edildiği durumda çalışmada sundukları sonuçları ve analiz esnasında kullandıkları kodları açık bir biçimde sunmalıdırlar.
Çıkar Çatışması
Tüm yazarlar, çalışmaların sonuçlarını veya yorumlarını etkileyebilecek herhangi bir mali veya diğer önemli çıkar çatışmaları olup olmadığını açıklayan bir beyanı editörlere paylaşmalıdır. Çalışma yapılırken herhangi bir kurum ya da kuruluştan mali destek alınması durumunda başvuru esnasında finans kaynakları açıklanmalıdır.
Temel Hatalar
Yazarlar, değerlendirmek üzere gönderdikleri, yayın aşamasında veya yayınlanan çalışmalarında hata tespit ettikleri durumda vakit kaybetmeden editör ile iletişime geçmelidir.
Etik Kurul, İnsan ve Hayvan Hakları
Klinik ile deneysel insan ve hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda etik kurul onayı alınmış olmalıdır. “Etik Kurul Onay Belgesi” çalışmada belirtilmeli ve gerekli evraklar en başta sisteme yüklenmelidir.

Hakemlerin Görevleri:

Gizlilik
Hakemler, incelemek üzere kendilerine iletilen tüm çalışmaları gizli tutmakla yükümlüdür. Hakem değerlendirmesi sırasında edinmiş oldukları bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve şahsi çıkar için kullanılmamalıdır.
Objektiflik Standartlar
Hakemler, yazara karşı hiçbir öznel eleştiri olmadan çalışmayı incelemelidir. Raporunu hazırlarken objektif ve yapıcı olmalıdır.
Destekleyici Argüman
Hakemler çalışma hakkındaki fikirlerini açıkça ifade etmelidir. Elde edilen bu fikirlerini, destekleyici argümanlarla yazarların anlayabileceği bir şekilde aktarmalıdır. Görüşlerini sunarken kişisel yorumlardan veya suçlamalardan kaçınmalıdır. Hakemler tespit ettikleri eksiklikleri net bir şekilde belirtmelidir. Muğlak ifadelerden uzak durmalıdır.
İntihal ve Diğer Etik Endişeler
Hakemler, değerlendirdikleri çalışmanın daha önce yayınlanmış başka bir çalışmadan önemli ölçüde esinlenerek hazırlandığını tespit ederse durumu kanıtları ile birlikte editöre sunmalıdır. Hakemler çalışmada ayrıca yazarlar tarafından atıf yapılmamış herhangi bir yayınlanmış çalışma tespit ettiklerinde bu durumu belirtmelidir. Diğer yayınlardan ulaşılan bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı durumları açıklamalıdır.
Çıkar Çatışmaları
Hakemler, yazarlardan veya çalışmalardan kaynaklı ilişkiler neticesinde ortaya çıkan çıkar çatışması olan çalışmaları değerlendirme yapmadan editöre iade etmelidir.
Çabukluk
Hakem, çalışmanın incelemesini verilen süre içinde tamamlamasının mümkün olmadığı bir durumda ise, çalışmanın başka bir hakem tarafından değerlendirilmesi için editöre bilgi vermelidir. Hakem ek süre talebinde bulunabilir.


Yayın Politikası

Yayınlanmak üzere yazarlarca gönderilen çalışmalar, yazarların ORCID numaraları ile birlikte DergiPark sistemi üzerinden dergiye iletilir ve tüm yazışmalar yine bu sistem üzerinden yürütülür. Editörler, dergiye gönderilen çalışmaları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Ayrıca yayınlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmaların intihal programları (Ithenticate & Turnitin) yardımıyla benzerlik oranları tespit edilir ve Dergi Yayın Kurulu’nun belirlemiş olduğu oranın üzerinde (Kaynakça hariç - % 10 & Kaynakça dahil - % 20) benzerlik taşıyan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz. Dergide kör hakemlik uygulaması geçerli olup, bir çalışmanın dergide yayımlanabilmesi için iki hakem tarafından olumlu görüş bildirilmiş olması gerekir. Bir çalışmanın dergide yayımlanabilmesi için iki hakem tarafından olumlu görüş almış olması gerekir. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda editör tarafından makale reddedilir. Makale değerlendirme süresi ortalama 5-6 aydır.

Dergiye gönderilen çalışmalar için yazarlardan hiçbir ücret alınmaz.

KTÜSBD

KTUJSS

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.