Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 25 - 40 2019-06-30

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Erhan YAYLAK [1]


Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını incelemek amacıyla yapılan bu araştırma nicel araştırma desenlerinden tarama (survey) deseni kapsamında yürütülmüştür. Bu amaçla araştırma, bir devlet üniversitesi eğitim fakültesi 3. sınıfta eğitim gören 66 kadın, 80 erkek toplam 146 Sosyal Bilgiler öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  Araştırmada katılımcılardan “Kişisel Bilgi Formnu” ve “Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği” ile veriler elde edilmiştir. Araştırma verileri SPSS 22.0 programı kullanılmış ve gerekli istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanlarının “Katılıyorum” düzeyinde olduğu, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyet ve öğrenim gördükleri şube değişkenine göre anlamlı farklılık olmadığı ancak mezun oldukları lise değişkenine göre anlamlı farklılığın görüldüğü tespit edilmiştir.Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını incelemek amacıyla yapılan bu araştırma nicel araştırma desenlerinden tarama (survey) deseni kapsamında yürütülmüştür. Bu amaçla araştırma, bir devlet üniversitesi eğitim fakültesi 3. sınıfta eğitim gören 66 kadın, 80 erkek toplam 146 Sosyal Bilgiler öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  Araştırmada katılımcılardan “Kişisel Bilgi Formnu” ve “Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği” ile veriler elde edilmiştir. Araştırma verileri SPSS 22.0 programı kullanılmış ve gerekli istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanlarının “Katılıyorum” düzeyinde olduğu, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyet ve öğrenim gördükleri şube değişkenine göre anlamlı farklılık olmadığı ancak mezun oldukları lise değişkenine göre anlamlı farklılığın görüldüğü tespit edilmiştir. 

 

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları, Öğretmenlik Mesleği, Tutum
 • Alkhateeb, M., H. (2013). Attitudes towards teaching profession of education students in Qatar. Comprehensive Psychology, 2(9), 1-5. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2466/01.03.IT.2.9 (Erişim tarihi: 03.01.2019).
 • Akbaba, B. (2013). The attitudes of pre-service social studies teachers’ towardsteaching profession and their self-efficacy about using instruction materials. Mevlana International Journal Of Education (MIJE), 3(2), 157-169. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423908871.pdf (Erişim tarihi: 15.12.2018).
 • Akbaş, A., ve Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının cinsiyet, öğrenim türü ve üniversitelerine göre incelenmesi Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98–110. http://efd.mersin.edu.tr/dergi/meuefd_2006_002_001/html/meuefd_2006_002_001_0098-0110_akbas&celikkaleli.text.htm (Erişim tarihi: 10.01.2018).
 • Akkaya, N. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (25), 35-42. http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/handle/12345/219 (Erişim tarihi: 21.12.2018).
 • Akpınar, E., Yıldız, E. ve Ergin, Ö. (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (19), 56-62. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/235086 (Erişim tarihi: 19.12.2018).
 • Aksoy, M. E., (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, (2), 197-212. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423881464.pdf (Erişim tarihi 12.11.2018).
 • Allport, G.W. (1967). Attitudes. In M. Fishbein (Ed.), Readings in attitude theory and measurement (pp. 1-13). New york: John Wiley & Sonc, Inc.
 • Arslan, A. (2013). Türkçe öğretmenleri ile öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına ilişkin karşılaştırmalı bir çalışma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (36), 71-80. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/55859 (Erişim tarihi: 25.12.2018).
 • Atmaca, H. (2015). Yabancı dil öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 401-411. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/153568 (Erişim tarihi: 03.01.2019).
 • Aydın, R. ve Sağlam, G. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi (mehmet akif ersoy üniversitesi örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 257-294. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/256485 (Erişim tarihi: 21.12.2018).
 • Bulut, İ. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi: Dicle ve Fırat Üniversitesi örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (14), 13-24. http://www.dicle.edu.tr/suryayin/zgegitimder/tam_metinler/14pdf/14_02_Bulut.pdf (Erişim tarihi: 10.01.2018). Başbay, M., Ünver, G. ve Bümen, N. T. (2009). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları: Boylamsal bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, (59), 345-366. http://pegemayayincilik.com/dosyalar/dokuman/100805-2011060216021-basbay_260309.pdf (Erişim tarihi: 10.01.2018).
 • Bozdoğan, A.E., Aydın, D. ve Yıldırım, K. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 8(2), 83–97. http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt8Sayi2/JKEF_8_2_2007_83_97.pdf (Erişim tarihi: 10.01.2018).
 • Bulut, İ (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat Üniversitesi Örneği), Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (14), 13-24. http://www.zgefdergi.com/Makaleler/1052267735_14_02_Bulut.pdf (Erişim tarihi: 21.12.2018).
 • Can, Ş. (2010). Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), (24), 13-28. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/217264 (Erişim tarihi: 24.12.2018).
 • Çakır, Ö. (2005). Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi ingilizce öğretmenliği lisans programı ve eğitim fakülteleri ingilizce öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumları ve mesleki yeterlik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(9), 27-42. https://www.pegem.net/Akademi/3-8259-Anadolu-Universitesi-Acikogretim-Fakultesi-Ingilizce-Ogretmenligi-Lisans-Programi-Iolp-ve-Egitim-Fakulteleri-Ingilizce-Ogretmenligi-Lisans-Programi-Ogrencilerinin-Meslege-Yonelik-Tutumlari-ve-Mesleki-Yeterlik-Algilari-.aspx (Erişim tarihi: 18.12.2018).
 • Çakır, Ö., Erkuş, A., ve Kılıç, F. (2000). Mersin Üniversitesi 1999-2000 yılı öğretmenlik meslek bilgisi programının (ÖMBP) çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Araştırma Fonu Saymanlığı EF (ÖÇ) 2000-1 Nolu Araştırma Projesi.
 • Çakır, Ö., Kan, A. ve Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik meslek bilgisi ve tezsiz yüksek lisans programlarının tutum ve özyeterlik açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 36-47. http://www.dergipark.gov.tr/download/article-file/161004 (Erişim tarihi: 22.12.2018).
 • Çapa, Y. ve Çil, N. (2000). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (18), 69-73. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/200018YE%C5%9E%C4%B0M%20%C3%87APA.pdf (Erişim tarihi: 10.01.2013).Çapri, B. ve Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9(15), 33–53. http://web.inonu.edu.tr/~efdergi/sayi15/33-53.pdf (Erişim tarihi: 10.01.2018).
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celebler Matbaacılık. Geliştirilmiş 3. Baskı.Dalkıran, E. ve Yıldız, G. (2016). Müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin öğretmenlik mesleği tutumlarının incelenmesi. Güzel Sanatlar Dergisi, 11(4), 143-152. http://dergipark.gov.tr/nwsafine/issue/24575/260198 (Erişim tarihi: 03.01.2019).
 • Derman, A., Özkan, E., Altuk, Y. G. ve Mülazımoğlu, İ. E., (2008). Kimya öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), (2), 113-127. http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt9Sayi2/JKEF_9_2_2008_113_127.pdf (Erişim tarihi: 10.01.2018).
 • Doğan, T. ve Çoban, A. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim. 34(153), 157-168. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/581/68 (Erişim tarihi: 15.12.2018).
 • Dönmez, C. ve Uslu, S. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(1), 42-63. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/256165 (Erişim tarihi: 22.11.2018).
 • Durmuşoğlu, M. C., Yanık, C. ve Akkoyunlu, B. (2009). Türk ve Azeri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (36), 76-86. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/200936M%C4%B0NE%20CANAN%20DURMU%C5%9EO%C4%9ELU.pdf (Erişim tarihi: 10.01.2018).
 • Engin, G. ve Koç, G. (2014) Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Ege üniversitesi eğitim fakültesi örneği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18(2), 153-167. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tsadergisi/article/view/5000146818/5000133981 (Erişim tarihi: 22.12.2018).
 • Eraslan, L. ve Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 427-438. http://www.kefdergi.com/pdf/19_2/19_2_6.pdf (Erişim tarihi: 23.12.2018).
 • Erdem, A. R., Gezer, K. ve Çokadar, H. (2005). Ortaöğretim Fen-Matematik ve Sosyal Alanlar öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 28-30 Eylül 2005 Kongre Kitabı I. Cilt içinde (s. 471-477), Denizli. http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=100580 (Erişim tarihi: 10.01.2018).
 • Erdoğan, İ. (2003). Pozitivist Metodoloji: Bilimsel Araştırma Tasarımı, İstatistiksel Yorumlar, Analiz ve Yorum. Ankara: Pozitif Matbaacılık.
 • Erdoğan, G., D. ve Güneş, Z., D. (2012). Sakarya üniversitesi eğitim fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine karşı tutumları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 51-62. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/153460 (Erişim tarihi: 03.01.2019).
 • Gömleksiz, M. N., Oral, B. ve Bulut, İ. (2006). Ortaöğretime nitelikli öğretmen yetiştirmede tezsiz yüksek lisans uygulaması. Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu 20-22 Aralık 2004 Bildiriler Kitabı içinde (s. 545-551), Ankara: MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Gündüz, Y. ve Kumcağız, H. (2018). Güzel sanatlar eğitimi alan öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1514-1533. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/555545 (Erişim tarihi: 03.01.2019).
 • Gürbüztürk, O. ve Genç, S. Z. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 47-62. http://web.inonu.edu.tr/~efdergi/arsiv/Oguz.htm (Erişim tarihi: 10.01.2018).
 • İnceoğlu, M. (2010). Tutum algı iletişim (5. Baskı). İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınevi.
 • Kesen, İ. ve Polat, M. (2014). Eğitim fakültesi 4. Sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları: Muş Alparslan Üniversitesi örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 10(2), 556-578. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/63381 (Erişim tarihi: 22.12.2018).
 • Keskin, Y. (2017). Coğrafya öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve kaygı düzeyleri (Erzurum örneği). e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 43-57. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/336222 (Erişim tarihi: 26.12.2018).
 • Kılıç, D. ve Bektaş, F. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (18), 15-25. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/31384 (Erişim tarihi: 27.12.2018).
 • Kızıltaş, E., Halmatov, M. Ve Sarıçam,H. (2012). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 173-189. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/181369 (Erişim tarihi: 15.11.2018).
 • Kocaarslan, M. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Asya Öğretim Dergisi, 2(1), 46-55. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/17640 (Erişim tarihi: 15.12.2018).
 • Maheshwari, A. (2013). A study of attitude towards teaching profession of prospective teachers. International Research Journal of Commerce Arts and Science, 4(3), 601-609. https://www.academia.edu/10954054/A_STUDY_OF_ATTITUDE_TOWARDS_TEACHING_PROFESSION_OF_PROSPECTIVE_TEACHERS (Erişim tarihi: 21.12.2018).
 • Ocak, G. ve Demirdelen, C. (2008). Eğitim Fakültesi öğrencileri ile Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılıklı olarak incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 151-171. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/67429 (Erişim tarihi: 17.12.2018).
 • Oral, B. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eurasian Journal of Educational Research. (15), 88-98. http://ejer.com.tr/tr/arsiv/2004-bahar-sayi-15 (Erişim tarihi: 15.10.2018).
 • Özbek, R. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde kişisel, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkililik derecesine ilişkin algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 45-59. http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt17/sayi1/145-159.pdf (Erişim tarihi: 24.12.2018).
 • Özder, H., Konedralı, G. ve Zeki, C. P. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2), 253-275. http://kuey.net/index.php/kuey/article/view/891 (Erişim tarihi: 27.12.2018).
 • Özkan, H., H. (2012). Öğretmenlik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi (SDÜ Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(2), 29-48. http://kefad.ahievran.edu.tr/Kefad/ArchiveIssues/PDF/e0f62c06-3f53-e711-80ef-00224d68272d (Erişim tarihi: 03.01.2019).
 • Parlar, H. ve Cansoy, R. (2016). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bir yordayıcısı olarak bireysel değerler. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 44(44), 125-142. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/283079 (Erişim tarihi: 23.12.2018).
 • Patton, M., Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Pehlivan, K. B. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168. http://www.dergipark.gov.tr/download/article-file/160948 (Erişim tarihi: 25.12.2018).
 • Pehlivan, K. B. (2004). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve okul tutumları arasındaki ilişki. Eğitim Araştırmaları, (14), 211-218. http://efd.mersin.edu.tr/dergi/meuefd_2008_004_002/pdf/meuefd_2008_004_002_0151-0168_Baykara-Pehlivan.pdf (Erişim tarihi: 10.01.2018).
 • Sağlam, A. Ç., (2008). Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 59-69. http://www.efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_V/19_2008_a_cicek.pdf (Erişim tarihi: 17.12.2018).
 • Serin, M., K., Güneş, A., M. ve Değirmenci, H. (2015). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile mesleğe yönelik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 14(1), 21-34. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/314240, (Erişim tarihi: 03.01.2019).
 • Sönmez, Y., Işık, A., D. ve Sulak, S., E. (2017). Sınıf öğretmenliği lisans programında öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 6(17), 291-306. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/436693 (Erişim tarihi: 03.01.2019).
 • Şimşek, H. (2005). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_II/huseyin_simsek.doc (Erişim tarihi: 09.01.2018).
 • Tanel, R. , Şengören, S. K. Ve Tanel, Z., (2007). Fizik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (22), 1-9. http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/1223389191_Rabia%20Tanel2,%20Serap%20Kaya%20%C5%9Eeng%C3%B6ren3,%20Zafer%20Tanel4.pdf (Erişim tarihi: 17.12.2018).
 • Tanrıöğen, A. (1997). Buca eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. PAÜ Eğitim Dergisi, (3), 55-58. http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiTamDetay.aspx?ID=32&Detay=Ozet (Erişim tarihi: 26.12.2018).
 • Tekerek, M. ve Polat, S. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ. http://web.firat.edu.tr/icits2011/papers/27760.pdf (Erişim tarihi: 08.01.2018).
 • Terzi, A. R. ve Tezci E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (52), 593-614. http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/4355-20110603122345-4-terzi.pdf (Erişim tarihi: 10.01.2018).
 • Tuncer, M. (2016). Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının araştırılması. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(10), 101-115. http://dergipark.gov.tr/ejedus/issue/26454/278552 (Erişim tarihi: 03.01.2019).
 • Tuncer, M. ve Dikmen, M. (2018). Öğretmen adaylarının bilgi-okuryazarlık düzeyleri ve mesleğe yönelik tutumları. Akademik Bakış Dergisi, (66), 310-325. https://acikerisim.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/12101/ogretmen-adaylarinin-bilgi-okuryazarlik-oz-yeterlikleri-ve-meslege-yonelik-tutumlari201805.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Erişim tarihi: 24.12.2018).
 • Tüfekçi, A. ve Kocabatmaz, H. (2015). Bilişim Teknolojisi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(3), 523-555. http://www.gefad.gazi.edu.tr/download/article-file/312825 (Erişim tarihi: 25.12.2018).
 • Tümkaya, S. (2011). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin iletişim becerileri ile öğretmenlik tutumlarının incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2), 49-62. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/50678 (Erişim tarihi: 17.12.2018).
 • Uğurlu, C., T. ve Polat, S. (2011). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1), 68-74. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/49851 (Erişim tarihi: 03.01.2019).
 • Uyanık, G. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Boylamsal bir araştırma. Karaelmas Journal of Educational Sciences, (5), 196-206. http://ebd.beun.edu.tr/index.php/KEBD/article/view/123 (Erişim tarihi: 12.12.2018).
 • Üstün, A. (2007). Farklı branşlardaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, (339), 20–27.
 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Yönetimi Dergisi, 12(45), 109–127. http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1753-20110604161619-5-tamam.pdf (Erişim tarihi: 10.01.2018).
 • Üstüner, M., Demirtaş, H. ve Cömert, M. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (İnönü Üniversitesi, eğitim fakültesi örneği). Eğitim ve Bilim, 34(151), 140-155. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/614/93 (Erişim tarihi: 22.12.2018).
 • Yüksel, S. (2004). Tezsiz yüksek lisans programının öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarına etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(17), 355-379. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/153252 (Erişim tarihi: 27.12.2018).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4612-3041
Yazar: Erhan YAYLAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sbyy573522, journal = {Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {2618-5725}, address = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, MERSİN}, publisher = {Hakan AKDAĞ}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {25 - 40}, doi = {}, title = {Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Yaylak, Erhan} }
APA Yaylak, E . (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi . Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 3 (1) , 25-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbyy/issue/46969/573522
MLA Yaylak, E . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi" . Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 (2019 ): 25-40 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbyy/issue/46969/573522>
Chicago Yaylak, E . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi". Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 (2019 ): 25-40
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi AU - Erhan Yaylak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 40 VL - 3 IS - 1 SN - 2618-5725- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi %A Erhan Yaylak %T Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi %D 2019 %J Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P 2618-5725- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Yaylak, Erhan . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi". Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 / 1 (Haziran 2019): 25-40 .
AMA Yaylak E . Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. IJONASS. 2019; 3(1): 25-40.
Vancouver Yaylak E . Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2019; 3(1): 25-40.
IEEE E. Yaylak , "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 25-40, Haz. 2019