Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 182 - 197 2020-12-31

Should I use it or not? Teacher Experiences on the Use of Cinema and TV Series in Social Studies Teaching
Kullansam mı Kullanmasam mı? Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sinema ve Dizi Filmlerin Kullanımına Yönelik Öğretmen Deneyimleri

Serkan KELEŞOĞLU [1] , Bülent AKBABA [2]


In this study, it was aimed to determine whether and how social studies teachers benefited from movies and TV series in their lessons. The study group of the research conducted in the basic qualitative study pattern, one of the qualitative research methods, consists of 10 social studies teachers working in public schools in the 2017-2018 academic year. Face-to-face interviews were conducted with social studies teachers within the scope of the research. The interviews were analyzed through content analysis. At the end of the research; although movies and TV series have a significant impact on students, most of participants do not use as teaching material, there is anxiety about raising the curriculum, the lesson hours are not enough, parents' demands for exam-oriented education, requires preliminary of the preparation material. According to the research results; it is suggested that bodies that examine and approve teaching materials that can be used in schools should be formed by the Ministry of National Education, that they be turned into teaching materials in a way that teachers can use, and that educational concerns should be taken into account in the preparation and editing of movies and TV series shown in the media.
Bu araştırmada, sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerinde sinema ve dizi filmlerden yararlanma durumlarının ve nasıl yararlandıkların belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma olarak yürütülen araştırmanın katılımcıları 2017-2018 eğitim öğretim yılında kamu okullarında görev yapan 10 sosyal bilgiler öğretmenidir. Araştırma kapsamında sosyal bilgiler öğretmenleri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler içerik analizine tabi tutularak analiz edilmiştir. Araştırma sonunda; sinema ve dizi filmlerin öğrenciler üzerinde önemli bir etkisi olmasına rağmen katılımcıların çoğunun öğretim materyali olarak bu materyallerden yararlanmadıkları, sosyal bilgiler öğretiminde yararlanılabilecek uygun materyaller olmasına rağmen öğretim programını yetiştirme kaygısı, ders saatlerinin yeterli olmaması, velilerin sınav odaklı eğitim talepleri, materyalin düzenlenmesi için ön hazırlık gerektirmesi gibi sorunları ileri sürmüşlerdir. Araştırma sonuçlarına göre; MEB tarafından okullarda kullanılabilecek öğretim materyallerini inceleyen ve onay veren organların oluşturulması, öğretmenlerin kullanabilecekleri biçimlerde sinema ve dizi filmlerin öğretim materyali haline getirilmesi ve medyada gösterilen sinema ve dizi filmlerin hazırlanışında ve kurgulanışında eğitimsel kaygıların dikkate alınması önerilmektedir.
 • Aktekin, S. ve Çoban, Z. (2012). Tarih derslerinde tarihi film ve dizilerin kullanımına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri: Trabzon örneği. Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 7(13), s. 141-160.
 • Arslan, Ö. ve Savaş, B. (2014). T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin öğretiminde filmlerin kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. 21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 3(8), s. 129-147.
 • Bektaş Öztaşkıran, Ö. (2013). Sosyal bilgiler derslerinde belgesel film kullanımının akademik başarıya ve bilinçli farkındalık düzeylerine etkisi. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(2), s. 147-162.
 • Bilis, A. E. (2013). Popüler televizyon dizilerinden Muhteşem Yüzyıl dizisi örneğinde tarihin yapı sökümü, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,2(45), s. 19-38.
 • Birkök, M. C. (2008). Bir toplumsallaştırma aracı olarak eğitimde alternatif medya kullanımı: sinema filmleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), s. 1-12.
 • Cicely Scheiner-Fisher & William B. Russell III (2012) Using historical films to promote gender equity in the history curriculum, The Social Studies, 103:6, 221-225, DOI:10.1080/00377996.2011.616239.
 • Çayırcıoğlu, D. 2014. Sosyolojide sinema filmlerinin eğitsel araç olarak kullanılması. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Çoban, Z. (2011). Tarih derslerinde tarihi film ve dizilerin kullanımına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 13, s. 147-160.
 • D’sa, B. (2005). Social studies in thedark: Using docudramas to teach history. The Social Studies, 1, pp. 9-13. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/TSSS.96.1.9-13 adresinden Haziran 2020 tarihinde indirilmiştir.
 • Demir, Ö., Çencen, N. (2015). Tarih sinema etkileşiminin popüler kültürdeki yeri. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 13-18.
 • Demirezen, S. ve Keleş, H. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknopedagojik alan bilgisi yeterliklerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 4(1), s.131-150.
 • Er, H., Özmen, C. ve Ünal, F. (2014). Televizyon dizilerinin tarih bilinci üzerine etkisi muhteşem yüzyıl dizisi̇ örneği, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (25), s. 409-426.
 • Fennell, Hope-Arlene (2013) Reel Stories of Teaching: Film and TeacherEducation, Action in Teacher Education, 35:5-6, 445-461, DOI: 10.1080/01626620.2013.846762.
 • Gezici, M. ve Demir, S., B. (2018). Tarih ve dizi filmlerin sosyal bilgiler dersine yansımaları. Turkish History Education Journal 7(2), s.392-413.
 • Güven, İ., Bıkmaz, F., Demirhan, C. & Keleşoğlu, S. (2014). Tarih Öğretimi Kuram ve Uygulama. Ankara: Pegem.
 • İçen, M. & Tuncel, G. (2019). Social studies education with cinema films: a case study, International Online Journal of Educational Sciences, 11(1), 230-254.
 • Karabulut, B. (2015). Bilgi toplumu çağında dijital yerliler, göçmenler ve melezler. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, s.11-23.
 • Kaşkaya, A., Ünlü, İ., Akar S., & Özturan-Sağırlı, M. (2011). The effect of school and teacher themed movies on pre-service teachers' professional attitudes and perceived self-efficacy. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(4), 1765-1783.
 • Kaya, E. & Çengelci, T.(2011). Öğretmen adaylarının sosyal bilgiler eğitiminde filmlerden yararlanılmasına ilişkin görüşleri. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(1), s. 116-135.
 • Kavalcı, K. & Ünal, S. (2016). Y ve Z kuşaklarının Öğrenme stilleri ve tüketici karar verme tarzları açısından karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20(3), s.1033-1050.
 • Köymen, O. (2003). Tarih eğitimine eleştirel yaklaşımlar. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları.
 • Leazer, John. 2014. “History and the Movies: Some Thoughts on Using Film in Class”. Teaching History: A Journal of Methods 39 (2):72-77. https://doi.org/10.33043/TH.39.2.72-77.
 • Matz, K. A. & Pingatore, L. L. (2005). Reel to reel: Teaching the twentieth century with classic Hollywood films. Social Education, 69(4), pp. 189-192.
 • Marcus, A. S. (2005). It is as it is was: feature film in the history classroom. http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/It%20Is%20as%20It%20Was--Feature%20Film%20in%20the%20Classroom.pdf. adresinden Mayıs 2020 indirilmiştir.
 • Marcus, A., S. & Stoddart, J., D. (2007). Tinsel town as a teacher: Hollywood film in the high school classroom. The History Teacher 40, p. 309.
 • MEB (2017). Sosyal bilgiler öğretmenliği alan yeterlikleri. https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/06160558_9-YYretmen_Yeterlikleri_KitabY_sosyal_bilgiler_YYretmeni_Yzel_alan_yeterlikleri_ilkYYretim_parYa_12.pdf adresinden Haziran 2020 tarihinde indirilmiştir.
 • MEB (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=354 adresinden Haziran 2020 tarihinde indirilmiştir.
 • Merriam, S., B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. Ed. S. Turan). Ankara: Nobel.
 • Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). Qualitative research. San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc.
 • Muratalan, T. (2011). Tarih öğretmenlerinin tarihî filmlerden yararlanırken karşılaştıkları sorunlar (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Ocak, G. ve Selimoğlu, S. (2016). Tarih öğretiminde tarih dizilerinin kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. Nitel bir analiz. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), s. 431-452.
 • Oruç, Ş. ve Sarıbudak, D. (2015). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin eğitim içerikli filmlerin eğitim ortamlarına etkisine ilişkin görüşleri. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 1(1).Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijofe/issue/8542/105993.
 • Öztaş, S. (2014) Tarih derslerinde filmlerin kullanımı. M. Safran (Ed.) Tarih Nasıl Öğretilir? içinde (ss.354-356). Ankara: Yeni İnsan.
 • Öztaş, S. (2015). Tarih öğretiminde tarihî film ve tarihî dizilerin kullanılmasına ilişkin tarih bölümü öğrencilerinin görüşleri (Kırklareli Üniversitesi Örneği). Turkish History Education Journal, 4 (2) , 1-37 . DOI: 10.17497/tuhed.185634.
 • RTÜK (2018a). https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/AltSiteler/%C3%A7ocuklar%C4%B1n%20yeni%20medya%20al%C4%B1%C5%9Fkanl%C4%B1klar%C4%B1%20ve%20siber%20zorbal%C4%B1k%20ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1/cocuklarin-yeni-medya-kullanimlari-ve-siber-zorbalik.pdf adresinden Ekim 2020 tarihinde indirilmiştir.
 • RTÜK (2018b). https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/AltSiteler/televizyonizlemeegilimleriarastirmasi2018.pdf adresinden Ekim 2020 tarihinde indirilmiştir.
 • Russell, W., B. (2004). Teaching with films: a guide for social studies teachers. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED530820.pdf. Adresinden Haziran 2020 tarihinde indirilmiştir.
 • Tarhan, N. (2019). https://www.nevzattarhan.com/dijital-cagin-cocuklari-alfa-kusagi.html adresinden Ekim 2020 tarihinde indirilmiştir.
 • Topal, M., Guven Yildirim E. & Onder, A. N. (2020). Use of educational films in environmental education as a digital learning object. Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH), 6(2), 134-147. DOI:10.21891/ jeseh.703492
 • Tuncel, G. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sinema filmleri aracılığıyla felsefi düşünme eğilimleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 4(37), s.327-347.
 • Yakar, H. G. I. (2013). Sinema filmlerinin eğitim amaçlı kullanımı: tarihsel bir değerlendirme. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 21. https://search.proquest.com/openview/c2bdd2c08c55d9c272103df0bc2ba774/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1796367 adresinden Haziran 2020 tarihinde indirilmiştir.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1208-6919
Yazar: Serkan KELEŞOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1335-3919
Yazar: Bülent AKBABA
Kurum: Gazı University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sbyy815187, journal = {Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {2618-5725}, address = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, MERSİN}, publisher = {Hakan AKDAĞ}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {182 - 197}, doi = {10.38015/sbyy.815187}, title = {Kullansam mı Kullanmasam mı? Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sinema ve Dizi Filmlerin Kullanımına Yönelik Öğretmen Deneyimleri}, key = {cite}, author = {Keleşoğlu, Serkan and Akbaba, Bülent} }
APA Keleşoğlu, S , Akbaba, B . (2020). Kullansam mı Kullanmasam mı? Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sinema ve Dizi Filmlerin Kullanımına Yönelik Öğretmen Deneyimleri . Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 4 (2) , 182-197 . DOI: 10.38015/sbyy.815187
MLA Keleşoğlu, S , Akbaba, B . "Kullansam mı Kullanmasam mı? Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sinema ve Dizi Filmlerin Kullanımına Yönelik Öğretmen Deneyimleri" . Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 (2020 ): 182-197 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbyy/issue/59199/815187>
Chicago Keleşoğlu, S , Akbaba, B . "Kullansam mı Kullanmasam mı? Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sinema ve Dizi Filmlerin Kullanımına Yönelik Öğretmen Deneyimleri". Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 (2020 ): 182-197
RIS TY - JOUR T1 - Kullansam mı Kullanmasam mı? Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sinema ve Dizi Filmlerin Kullanımına Yönelik Öğretmen Deneyimleri AU - Serkan Keleşoğlu , Bülent Akbaba Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38015/sbyy.815187 DO - 10.38015/sbyy.815187 T2 - Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 182 EP - 197 VL - 4 IS - 2 SN - 2618-5725- M3 - doi: 10.38015/sbyy.815187 UR - https://doi.org/10.38015/sbyy.815187 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi Kullansam mı Kullanmasam mı? Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sinema ve Dizi Filmlerin Kullanımına Yönelik Öğretmen Deneyimleri %A Serkan Keleşoğlu , Bülent Akbaba %T Kullansam mı Kullanmasam mı? Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sinema ve Dizi Filmlerin Kullanımına Yönelik Öğretmen Deneyimleri %D 2020 %J Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P 2618-5725- %V 4 %N 2 %R doi: 10.38015/sbyy.815187 %U 10.38015/sbyy.815187
ISNAD Keleşoğlu, Serkan , Akbaba, Bülent . "Kullansam mı Kullanmasam mı? Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sinema ve Dizi Filmlerin Kullanımına Yönelik Öğretmen Deneyimleri". Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 / 2 (Aralık 2020): 182-197 . https://doi.org/10.38015/sbyy.815187
AMA Keleşoğlu S , Akbaba B . Kullansam mı Kullanmasam mı? Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sinema ve Dizi Filmlerin Kullanımına Yönelik Öğretmen Deneyimleri. IJONASS. 2020; 4(2): 182-197.
Vancouver Keleşoğlu S , Akbaba B . Kullansam mı Kullanmasam mı? Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sinema ve Dizi Filmlerin Kullanımına Yönelik Öğretmen Deneyimleri. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2020; 4(2): 182-197.
IEEE S. Keleşoğlu ve B. Akbaba , "Kullansam mı Kullanmasam mı? Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sinema ve Dizi Filmlerin Kullanımına Yönelik Öğretmen Deneyimleri", Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 182-197, Ara. 2021, doi:10.38015/sbyy.815187