Son Sayı

Cilt: 26 - Sayı: 2, 20.08.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Dergimizde, Türkçe veya İngilizce dilinde yazılmış özgün niteliği olan orijinal araştırma kategorisindeki bilimsel makaleler yayımlanır. Bu kategorideki makalelerin; üretilen bilginin yeni olması, yeni bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye yeni bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklere sahip olması beklenir. Dergimizde, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve derleme türündeki yayınlara yer verilmez.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1995 yılında kurulmuş bir bilimsel araştırma dergisidir. Dergimiz, 2001 yılından itibaren mühendislik ve mimarlık bilimleri, tarım ve orman bilimleri ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir.

Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalıdır.


Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDÜFENBED) yüksek yayın etiği standartlarını sürdürmeye ve desteklemeye kararlıdır. Yayın etiği konusunda COPE (Committee on Publication Ethics) ve ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) uluslararası çalışma grupları tarafından belirlenen yayın etiği ilke, standart ve tavsiyelerini gözetmektedir. Bu nedenle kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı ve uygunsuzluklar içeren makaleler de bu kapsamda değerlendirilir. Yayın etiği kapsamında tüm paydaşların etik sorumlulukları taşıması beklenmekte olup, her türlü etik vakası COPE kuralları gereğince değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

- 25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” şartı getirilmiştir. Yazarların bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar kabul edilmeyecektir.

- Değerlendirilmek üzere dergiye gönderilen makaleler “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamında uyulması gerekli tüm kurallara uymalıdır. Bahsi geçen yönergenin “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemelidir.

- “TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri” kapsamında etik kurallar ile ilgili aşağıda verilen hususlara uygun olarak, gereken izin belgelerinin neler olduğu ve dergiye sunulması hususundaki sorumluluklar sorumlu yazara aittir. 

“TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri” kapsamında etik kurallar ile ilgili hususlar:
1. “Etik Kurul İzni” gerektiren çalışmalar olarak nitelendirilen ve aşağıda listelenen çalışmalar için yazarlar tarafından “Etik Kurul İzin Belgesi” sağlanmalı ve dergiye sunulmalıdır.
   - Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
   - İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
   - İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
   - Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
   - Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.
2. Bu çalışmalara ek olarak aşağıda belirtilen çalışmalar ile ilgili hususlara dikkat edilmelidir.
   - Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu”nun alındığının
   - Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alındığının,
   - Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun çalışmalarda belirtilmesi gerekmektedir.
3. Üniversiteler dışındaki araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda yazarların bölgelerinde bulunan Etik Kurullara başvurarak ilgili belgeleri temin etmeleri gerekmektedir. 

Benzerlik Oranı Bilgi Notu
Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen tüm makaleler iThenticate: Plagiarism Detection Software paket programı ile Editör tarafından taranmaktadır. Editör taraması sonucu benzerlik raporu (Similarity Index) referanslar hariç en fazla %25 olmalıdır. Benzerlik oranının daha yüksek olması durumunda ise makale değerlendirme aşamasına alınmadan reddedilir.

Dergimize gönderilen makalelerden herhangi bir makale gönderim veya işlem ücreti talep edilmemektedir.

e-ISSN: 1308-6529