PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Teacher Competencies and Teacher Education in International Reports

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 2, 60 - 71, 30.10.2015

Öz

Developments experienced in the world and in our country, technological inventions and innovations make it essential to revise many elements about life. In this respect, it is necessary to determine various standards or competencies in order to make teachers who are taught have intended and contemporary features and restructuring teacher education is being discussed accordingly. The purpose of this research is to examine published reports on these three elements - that is to say teacher competencies, education and educator- which are attached to each other and affect each other. In the study, the case study which is one of the qualitative research methods was employed. Resources and materials of the research consisted of published reports on teacher competencies, education and educators. The data in the research were obtained using “the document analysis”. The analysis method was applied to analyze the data. The data obtained from the research display that there must be a relationship, a concordance, a connection and a strong association and responsibilities between higher education institutions and schools. On the other hand, it has been observed in the analyzed reports that teacher education at the level of master’s degree and research-based teacher education outstand.  Besides, right combination between theory and application in teacher education must be ensured, and abilities, qualities and specialization of teacher educators become important in order to provide high quality education and teaching.  It was determined that the reports also gave wide coverage to qualities, competencies or standards of teachers. It has been observed that competencies such as problem solving and teamwork which are among the skills of the 21st century come into prominence.

Key words: Competencies, Teacher education, Teacher educators.

Kaynakça

 • Aykaç, N. & Kabaran, H. & Bilgin, H. (2014). Türkiye’de ve bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki öğretmen yetiştirme uygulamalarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi (Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere ve Türkiye Örneği). Turkish Studies, 9(3), 279-292.
 • Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: nitelik mi, nicelik mi? Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 36-38.
 • Baş, T. & Akturan, U. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Commission of the European Communities (2008). Improving competences for the 21st Century: An agenda for European Cooperation on schools. Brussels. (http://ec.europa.eu) (Erişim Tarihi: 06.06.2015).
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Mesut Bütün & Selçuk Beşir Demir (Çev. Ed.). Ankara: Siyasal Yayınevi.
 • Doğan, C. (2005). Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme politikaları ve sorunları. Bilig Dergisi, 35, 133-149.
 • ETUCE/ European Trade Union Committee for education (2008). Teacher Education in Europe/ An ETUCE Policy Paper. (http://ec.europa.eu) (Erişim Tarihi: 05.06.2015).
 • European Commission (2013). Key Data on teachers and school leaders in Europe. Eurydice Report. (http://ec.europa.eu) (Erişim Tarihi: 06.06.2015).
 • European Commision / Directorate - General for Education and Culture (2010). The profession of teacher educator in Europe. Iceland. (http://ec.europa.eu) (Erişim Tarihi: 11.07.2015).
 • Küçükahmet, L. (2007). 2006-2007 Öğretim yılında uygulanmaya başlanan öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 203-218.
 • Maden, S. (2014). Türkiye`deki öğretmen eğitiminin Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki ve kimi Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin öğretmen yetiştirme süreçleri ile karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 67-86.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Selahattin Turan (Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • MEB (2006). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. (http://www.meb.gov.tr/) (Erişim Tarihi: 16.08.2015).
 • MEB (2008). Öğretmen yeterlikleri öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. http://www.meb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 15.08.2015).
 • New Jersey Department of Education (2014). New Jersey professional standards for teachers (N.J.A.C. 6A: 9C-3. 3): Foundations of Effective Practice. (http://www.nj.gov/education) (Erişim Tarihi: 12.08.2015).
 • OECD (2009). Initial teacher education and continuing training policies in a comparative perspective. (http://www.oecd.org/education) (Erişim Tarihi: 11.08.2015).
 • Özcan, M. (2011). Bilgi çağında öğretmen eğitimi, nitelikleri ve gücü bir reform önerisi. Ankara: TED Yayıncılık.
 • Sahlberg, P. (2010). The secret to Finland’s success: educating teachers. stanford center for opportunity policy in education/research brief. (https://edpolicy.stanford.edu) (Erişim Tarihi: 11.08.2015).
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve meslekî gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.
 • Sözen, S. & Çabuk, A. (2013). Türkiye, Avusturya ve Almanya öğretmen yetiştirme sistemlerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 213-230.
 • The Australian Institute for Teaching and School Leadership Limited (2011). Australian professional standards for teachers. (http:// www.aitsl.edu.au) (Erişim Tarihi: 10.08.2015).
 • Thematic Network on Teacher Education in Europe (2000). Green paper on teacher education in Europe / high quality teacher education for high quality education and training. (http://entep.unibuc.eu) (Erişim Tarihi: 30.06.2015).
 • Türk Eğitim Derneği (2009). Öğretmen yeterlikleri özet rapor “öğretmene yatırım, geleceğe atılım”. (http://www.ted.org.tr/) (Erişim Tarihi: 18.05.2015).
 • Virginia Department of Education (2011). Virginia standards for the professional practice of teachers.(http://doe.virginia.gov) (Erişim Tarihi: 08.07.2015).
 • Yapıcı, M. & Yapıcı, Ş. (2013). Öğretmen adaylarının pedagojik formasyona ilişkin metaforları. Turkish Studies, 8, 1421-1429.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldırım, İ. & Vural, Ö F. (2014). Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve pedagojik formasyon sorunu. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 3(1), 73-90.
 • YÖK (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007) öğretmenin üniversitede yetiştirilmesinin değerlendirilmesi. (http://www.yok.gov.tr/) (Erişim Tarihi: 28.04.2015).

Uluslararası Raporlarda Öğretmen Yeterlikleri ve Öğretmen Eğitimi

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 2, 60 - 71, 30.10.2015

Öz

Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler, teknolojik buluşlar ve yenilikler yaşama dair birçok ögenin yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Bu açıdan yetiştirilen öğretmenlerin istenilen ve çağımıza uygun özelliklerde olabilmeleri adına çeşitli standart ya da yeterliklerin belirlenmesi gerekmekte ve buna bağlı olarak öğretmen eğitiminin yeniden yapılandırılması söz konusu olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, birbirine bağlı ve birbirini etkileyen bu üç ögeyi yani öğretmen yeterlikleri, eğitimi ve eğitimcilerine ilişkin yayımlanmış olan raporları incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum (vaka) çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın kaynak ve materyallerini;  öğretmen eğitimi alanında uluslararası düzeyde çalışmalar yapan kurumların; öğretmen yeterlikleri, eğitimi ve eğitimcilerine ilişkin yayımladıkları raporlar oluşturmaktadır. Araştırmada veriler “doküman incelemesi” ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular ışığında; yükseköğretim kurumları ile okullar arasında ilişki, uyum, bağ, güçlü ortaklık ve sorumlulukların olması gereği tespit edilmiştir. Öte yandan analiz edilen raporlarda yüksek lisans düzeyinde ve araştırma temelli öğretmen eğitiminin ön plana çıktığı görülmüştür. Araştırmada öne çıkan bulgulardan bir diğeri, öğretmen eğitiminde teori ve uygulama arasındaki uyumun sağlanması gerektiğidir. Ayrıca öğretmen eğitiminde yüksek kalitede eğitim ve öğretimin sağlanabilmesinde öğretmen eğitimcilerinin yetenek, nitelik ve uzmanlıkları önem arz etmektedir. Raporların öğretmen nitelikleri, yeterlikleri veya standartlarına da geniş yer verdikleri tespit edilmiş ve raporlarda 21. yüzyıl becerilerinden olan problem çözme ve takım çalışması gibi yeterliklerin ön plana çıktığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yeterlikler, Öğretmen eğitimi, Öğretmen eğitimcileri.

Kaynakça

 • Aykaç, N. & Kabaran, H. & Bilgin, H. (2014). Türkiye’de ve bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki öğretmen yetiştirme uygulamalarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi (Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere ve Türkiye Örneği). Turkish Studies, 9(3), 279-292.
 • Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: nitelik mi, nicelik mi? Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 36-38.
 • Baş, T. & Akturan, U. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Commission of the European Communities (2008). Improving competences for the 21st Century: An agenda for European Cooperation on schools. Brussels. (http://ec.europa.eu) (Erişim Tarihi: 06.06.2015).
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Mesut Bütün & Selçuk Beşir Demir (Çev. Ed.). Ankara: Siyasal Yayınevi.
 • Doğan, C. (2005). Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme politikaları ve sorunları. Bilig Dergisi, 35, 133-149.
 • ETUCE/ European Trade Union Committee for education (2008). Teacher Education in Europe/ An ETUCE Policy Paper. (http://ec.europa.eu) (Erişim Tarihi: 05.06.2015).
 • European Commission (2013). Key Data on teachers and school leaders in Europe. Eurydice Report. (http://ec.europa.eu) (Erişim Tarihi: 06.06.2015).
 • European Commision / Directorate - General for Education and Culture (2010). The profession of teacher educator in Europe. Iceland. (http://ec.europa.eu) (Erişim Tarihi: 11.07.2015).
 • Küçükahmet, L. (2007). 2006-2007 Öğretim yılında uygulanmaya başlanan öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 203-218.
 • Maden, S. (2014). Türkiye`deki öğretmen eğitiminin Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki ve kimi Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin öğretmen yetiştirme süreçleri ile karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 67-86.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Selahattin Turan (Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • MEB (2006). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. (http://www.meb.gov.tr/) (Erişim Tarihi: 16.08.2015).
 • MEB (2008). Öğretmen yeterlikleri öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. http://www.meb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 15.08.2015).
 • New Jersey Department of Education (2014). New Jersey professional standards for teachers (N.J.A.C. 6A: 9C-3. 3): Foundations of Effective Practice. (http://www.nj.gov/education) (Erişim Tarihi: 12.08.2015).
 • OECD (2009). Initial teacher education and continuing training policies in a comparative perspective. (http://www.oecd.org/education) (Erişim Tarihi: 11.08.2015).
 • Özcan, M. (2011). Bilgi çağında öğretmen eğitimi, nitelikleri ve gücü bir reform önerisi. Ankara: TED Yayıncılık.
 • Sahlberg, P. (2010). The secret to Finland’s success: educating teachers. stanford center for opportunity policy in education/research brief. (https://edpolicy.stanford.edu) (Erişim Tarihi: 11.08.2015).
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve meslekî gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.
 • Sözen, S. & Çabuk, A. (2013). Türkiye, Avusturya ve Almanya öğretmen yetiştirme sistemlerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 213-230.
 • The Australian Institute for Teaching and School Leadership Limited (2011). Australian professional standards for teachers. (http:// www.aitsl.edu.au) (Erişim Tarihi: 10.08.2015).
 • Thematic Network on Teacher Education in Europe (2000). Green paper on teacher education in Europe / high quality teacher education for high quality education and training. (http://entep.unibuc.eu) (Erişim Tarihi: 30.06.2015).
 • Türk Eğitim Derneği (2009). Öğretmen yeterlikleri özet rapor “öğretmene yatırım, geleceğe atılım”. (http://www.ted.org.tr/) (Erişim Tarihi: 18.05.2015).
 • Virginia Department of Education (2011). Virginia standards for the professional practice of teachers.(http://doe.virginia.gov) (Erişim Tarihi: 08.07.2015).
 • Yapıcı, M. & Yapıcı, Ş. (2013). Öğretmen adaylarının pedagojik formasyona ilişkin metaforları. Turkish Studies, 8, 1421-1429.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldırım, İ. & Vural, Ö F. (2014). Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve pedagojik formasyon sorunu. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 3(1), 73-90.
 • YÖK (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007) öğretmenin üniversitede yetiştirilmesinin değerlendirilmesi. (http://www.yok.gov.tr/) (Erişim Tarihi: 28.04.2015).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa YAVUZ>


Tuğba ÖZKARAL>


Derya YILDIZ>

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduijes223881, journal = {SDU International Journal of Educational Studies}, eissn = {2148-9068}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {2}, number = {2}, pages = {60 - 71}, title = {Uluslararası Raporlarda Öğretmen Yeterlikleri ve Öğretmen Eğitimi}, key = {cite}, author = {Yavuz, Mustafa and Özkaral, Tuğba and Yıldız, Derya} }
APA Yavuz, M. , Özkaral, T. & Yıldız, D. (2015). Uluslararası Raporlarda Öğretmen Yeterlikleri ve Öğretmen Eğitimi . SDU International Journal of Educational Studies , 2 (2) , 60-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduijes/issue/20864/223881
MLA Yavuz, M. , Özkaral, T. , Yıldız, D. "Uluslararası Raporlarda Öğretmen Yeterlikleri ve Öğretmen Eğitimi" . SDU International Journal of Educational Studies 2 (2015 ): 60-71 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduijes/issue/20864/223881>
Chicago Yavuz, M. , Özkaral, T. , Yıldız, D. "Uluslararası Raporlarda Öğretmen Yeterlikleri ve Öğretmen Eğitimi". SDU International Journal of Educational Studies 2 (2015 ): 60-71
RIS TY - JOUR T1 - Uluslararası Raporlarda Öğretmen Yeterlikleri ve Öğretmen Eğitimi AU - MustafaYavuz, TuğbaÖzkaral, DeryaYıldız Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - SDU International Journal of Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 60 EP - 71 VL - 2 IS - 2 SN - -2148-9068 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 SDU International Journal of Educational Studies Uluslararası Raporlarda Öğretmen Yeterlikleri ve Öğretmen Eğitimi %A Mustafa Yavuz , Tuğba Özkaral , Derya Yıldız %T Uluslararası Raporlarda Öğretmen Yeterlikleri ve Öğretmen Eğitimi %D 2015 %J SDU International Journal of Educational Studies %P -2148-9068 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Yavuz, Mustafa , Özkaral, Tuğba , Yıldız, Derya . "Uluslararası Raporlarda Öğretmen Yeterlikleri ve Öğretmen Eğitimi". SDU International Journal of Educational Studies 2 / 2 (Ekim 2015): 60-71 .
AMA Yavuz M. , Özkaral T. , Yıldız D. Uluslararası Raporlarda Öğretmen Yeterlikleri ve Öğretmen Eğitimi. SDU International Journal of Educational Studies. 2015; 2(2): 60-71.
Vancouver Yavuz M. , Özkaral T. , Yıldız D. Uluslararası Raporlarda Öğretmen Yeterlikleri ve Öğretmen Eğitimi. SDU International Journal of Educational Studies. 2015; 2(2): 60-71.
IEEE M. Yavuz , T. Özkaral ve D. Yıldız , "Uluslararası Raporlarda Öğretmen Yeterlikleri ve Öğretmen Eğitimi", SDU International Journal of Educational Studies, c. 2, sayı. 2, ss. 60-71, Eki. 2015
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

ISSN:2148-9068