YAZARLARA BİLGİLER

* SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi’nin Yeni Yazım Kuralları 15.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olup 13.12.2019 tarihinde güncellenmiştir.

SDÜ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI

 

1. GENEL BİLGİLER

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün yayın organıdır. Multidisipliner hakemli bir bilimsel dergi olan SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi’nde; Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp Bilimleri, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Hemşirelik, Ebelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Sporcu Sağlığı alanlarındaki bilimsel yazılar yayınlanmaktadır. Amacımız sağlık alanında yapılan özgün çalışmaları; hızlı, nitelikli, çift-kör hakem (peer review) değerlendirme sonrasında sağlık bilimleri literatürüne kazandırmaktır. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi'nin makale yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Yılda 4 sayı halinde elektronik ortamda yayınlanır. TUBİTAK / ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, ARAŞTIRMAX, TÜRK MEDLİNE, DRJI, AKADEMİK TÜRK DERGİLERİ İNDEKSİ'nde taranmaktadır.

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, yukarıda belirtilen sağlık alanları ile ilgili araştırma makalesi, derleme, olgu sunumu ve editöre mektup türünden yazıları kabul etmektedir. Dergi kurulumuz yazıların kabulünde, yazıların konu ve içeriğinin dergimizin alanlarına uygunluğuna göre seçme ve reddetme hakkına sahiptir. Yayıncılar, reklamı verilen ticari ürünlerin açıklamaları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve konuyla ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Uluslararası standartlar göz önüne alındığında bir makalenin hazırlanması sırasında uyulması gereken ilkeler ve değerlendirilen makalelerde bu kurallara uygunluğun kontrol edilmesi, bilimsel yayıncılık standartlarımızın yükseltilmesi açısından önem taşımaktadır. Etik kurallar ve hak eşitliği gereğince dergimizde, aynı yazarın yer aldığı bir yıl içerisinde en fazla iki makale yayınlanacaktır. Yazarların bu hususu dikkate alarak makalelerini göndermeleri gerekmektedir.

 

Dergimize gönderilen makalelerin formatında birlik sağlamak amacıyla aşağıdaki rehber oluşturulmuştur. Lütfen göndereceğiniz makaleleri bu kurallara uygun olarak gönderiniz. Bu amaçla hazırlanan “Ön Kontrol Onay Formu”nun, sorumlu yazar tarafından eksiksiz olarak doldurularak ve ıslak imza ile imzalanarak makale gönderim aşamasında diğer formlarla (Müracaat ve Yayın Hakları Devir Formu, Yazar Katkı Formu) birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. “İntihal Raporu”nun oranını gösteren rapor sayfası, sorumlu yazar tarafından ıslak imza ile imzalanarak sisteme yüklenmelidir. 

 

Makalenin gönderiminde sisteme yüklenmesi ZORUNLU formlar:

A. Gönderi Dosyaları*;

*Gönderi dosyalarının tamamı, okunaklı şekilde taranarak PDF formatında sisteme yüklenmelidir. Zorunlu formaların tamamı, makale gönderme aşamasında sistemimize eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir, aksi halde dergimiz makaleyi reddetme hakkına sahiptir. Reddedilen makaleler ise, aynı isim ve / veya içerik ile dergimize tekrar gönderilemez.

1) Müracaat ve Yayın Hakları Devir Formu

2) Yazar Katkı Formu

3) Ön Kontrol Onay Formu

4) İntihal Raporu

5) Etik Kurul Onay Belgesi (çalışmanın gerekliliğine bağlı olarak)

 

B. Makale Dosyaları**;

**Makale dosyalarının tamamı, uygun dosya ismi ve içerikte WORD formatında sisteme yüklenmelidir.

1) Başlık sayfası dosyası (Türkçe ve İngilizce makale başlığı, uygun özellikte kısa başlık, yazar isim ve kurum bilgileri, sorumlu yazar iletişim (posta adresi, telefon numarası, varsa fax numarası, e-posta adresi) bilgileri, varsa teşekkür, destekleyen kişi-kurum-kuruluş bilgileri, çalışmanın çıktılarının daha önce bilimsel platformlarda yer alıp yer almadığı)

2) Ana metin dosyası (Türkçe ve İngilizce makale başlığı, özet, anahtar kelimeler, abstract, key words, ana metin, kaynaklar, varsa şekil yazıları)

3) Tablolar dosyası (Her bir tablo ayrı sayfada olacak şekilde bu dosya içinde yer almalıdır. Tablolar Arabik rakamla (1, 2, 3...) numaralandırılmalı, üst yazısı ve varsa dipnotları ile birlikte sisteme yüklenmelidir.)

4) Şekiller (Fotoğraf, grafik ve şemaların tümü şekil olarak kabul edildiğinden orijinal boyutunda, 300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında sisteme ayrı ayrı yüklenmelidir. Şekil numaraları Arabik rakamla (1, 2, 3...) metin içerisinde belirtilmelidir. Şekil yazıları ana metin dosyası içerisinde kaynaklardan hemen sonra, şekil numaraları ile birlikte yer almalıdır.)

 

Makalenin hazırlığı sırasında uyulması gereken temel kurallar:

1. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

2. Dergimize yayınlanmak için gönderilen çalışmaların başka herhangi bir dergide yayınlanmamış, yayına kabul edilmemiş ya da yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. Yazar(lar), dergiye gönderdikleri yazıları değerlendirme süreci tamamlanmadan başka bir dergiye göndermeyeceklerini kabul ve taahhüt eder(ler).

3. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, Ön Kontrol Onay Formu’na uygun olarak yüklenmeyen makaleleri reddetme hakkına sahiptir.

4. Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen araştırma sonuçlarının bir kısmı daha önce bilimsel platformlarda yayınlanmış / sunulmuş ise, bu bilimsel platformun adı, araştırmanın yayınladığı / sunulduğu yayının bilgisi (dergi vs.),  yayınlanan / sunulan tarih ve varsa yer (şehir / ülke) bilgisi başlık sayfasında mutlaka belirtilmelidir.

5. Makalenin sorumlu yazar(lar)ı, yayınlanmak üzere dergimize gönderilen çalışmalarında, alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmelidir. Bu konudaki hukuki sorumluluk yazar(lar)a aittir.

6. Makalelerin formatı ‘Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication (http://www.icmje.org/) kurallarına göre düzenlenmelidir.

7. Makalenin sorumlu tüm yazarları; bilimsel katkı ve sorumluluklarını, çıkar çatışması olmadığını, varsa araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni yardımların hangi kurum, kuruluş ve ilaç-gereç firmalarınca yapıldığını teşekkür kısmında bildirmelidir.

8. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun güncel Türkçe Sözlüğü veya http://www.tdk.org.tr adresi ayrıca Türk tıbbi derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır.

9. Bilimsel ve etik sorumluluk tamamen yazar(lar)a aittir.

10. Dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ödenmez.

 

2. BİLİMSEL SORUMLULUK

Gönderilen makalede tüm yazarların akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Dergi ile iletişim görevini yapan sorumlu yazar, tüm yazarlar adına yazının son halinin sorumluluğunu taşır. 

 

3. ETİK SORUMLULUK

“İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygunluk ilkesi aranmalıdır. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlardan, bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş Olur” (Informed Consent) aldıklarını kurum, tarih ve numarası ile birlikte “Materyal-Metot” bölümünde beyan etmelidirler.

Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlardan, makalenin Guide for the Care and Use of Laboratory Animals  prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını kurum, tarih ve numarası ile birlikte “Materyal-Metot” bölümünde beyan etmelidirler.

Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Bilgilendirilmiş Olur” (Informed Consent) alınmalıdır.

Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vb ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve / veya varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (danışman, diğer anlaşmalar), başlık sayfası dosyasında belirtmelidirler.

 

4. YAYIN HAKKININ DEVRİ

Yazarlar, yayın telif hakkını SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi’ne devretmelidirler. Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı, 1976 Copyright Act’e göre yayıncı kuruma aittir. Bu devir, yazının yayına kabulü ile bağlayıcı hale gelir. Yazıların içeriği tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Yazar(lar) makale içeriğini ithenticate intihal programı ile taramak ve ilgili raporu gönderi dosyaları arasında sisteme yüklemekle yükümlüdür. Bu kapsamda, makalede yazar kurum isimleri ve adres bilgileri, teşekkür kısmı (varsa) ve kaynaklar hariç olmak üzere tümünün benzerlik oranı %25’in altında olmalıdır. Ayrıca makalede 10 kelimeden daha fazla örtüşme içeren metin kısmı yer almamalıdır.

Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez. Yayınlanan materyal, kısmen veya tamamen Sağlık Bilimleri Dergisi’nin yazılı izni olmadıkça bir başka yerde kullanılamaz. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Yazarlar ekte sunulan “Yayın Hakları Devir Formu”nu doldurup, elektronik olarak, http://dergipark.gov.tr/sdusbed adresine makale ile birlikte göndermelidirler. (YAYIN HAKLARI DEVİR FORMU YAZINIZIN GÖNDERİM AŞAMASINDA ZORUNLU FORMLAR SEKMESİNDE BULUNMAKTA OLUP DOSYANIN BİLGİSAYARINIZA KAYDI MÜMKÜNDÜR. DOLDURULMUŞ FORM YİNE AYNI BÖLÜMDEN GERİ YÜKLENECEKTİR.)

 

5. YAZIM KURALLARI

Yazar(lar), makalelerini SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi’ne gönderirken Türkçe imla kurallarına (İngilizce makalelerde İngilizce gramer kurallarına) ve derginin yazım kurallarına uymakla yükümlüdür. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, yazım kurallarına uymayan makaleleri reddetme hakkına sahiptir.

Yazılar Microsoft Word ® belgesi olarak hazırlanmalıdır. ‘Times New Roman’ yazı stilinde 12 punto büyüklüğünde, siyah renkte, 1,5 satır aralığında, iki yana yaslı, paragraf girintisi bırakılmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Makalenin ana metninde tüm sayfalar 1’den başlayarak sağ alt köşeden numaralandırılmalıdır. 

Makale Türkçe imla ve noktalama kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır. Örneğin;

-          Noktalama işaretlerinden sonra tek boşluk bırakılmalıdır;

-          % işareti ile sayı arasında boşluk olmamalıdır;

-          Ondalık sayılar için ,02 yerine 0,02 yazımı kullanılmalıdır.

-          Sayı ve % işareti arasında, g / L yazılışında, =, +, < işaretlerinden önce / sonra boşluk olmamalıdır...

Anatomik terimler Latincede yazıldığı gibi kullanılmalıdır. İngilizce veya başka bir yabancı dildeki şekli ile yazılan terimler tırnak içinde belirtilmelidir. Türkçe karşılığı olan yabancı sözcüklerin kullanımından kaçınılmalıdır. İlaçların jenerik ya da kimyasal isimleri kullanılmalıdır.

Kısaltmalar kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılmalıdır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için “Bilimsel Yazım Kuralları” (Scientific style and format: the CBE manual for authors, editors, and publishershttps://www.scientificstyleandformat.org/Home.html ) kaynağına başvurulabilir. 

 

5.1. Başlık sayfası dosyası

Başlık sayfası dosyası makaleden ayrı olarak hazırlanmalı sisteme ayrıca başlık sayfası olduğu belirtilerek yüklenmelidir. Kör hakemlik uygulaması nedeniyle ana metin içinde kurum ve kuruluş isimlerine ya da yazarların kimliğini ya da çalıştıkları kurumları ortaya çıkaracak bilgilere yer verilmemektedir. Bu sebepten ana metinde verilemeyen bu tür bilgiler başlık sayfasında yer alır. 

Genel hatları ile başlık sayfasında bulunması gereken kısımlar;

 

5.1.1.  Yazının başlığı

Başlık sayfasında, yazının Türkçe ve İngilizce başlığı her kelimenin ilk harfleri büyük olacak şekilde (bağlaçlar hariç) yazılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır (Kabul edilmiş standart kullanımlar hariç).

 

5.1.2.      Kısa başlık 

Başlık sayfasında, 40 karakteri (boşluklar dahil) geçmeyecek şekilde makalenin ana dilinde kısa başlık yazılmalıdır.

 

5.1.3.      Yazarlar

Yazıda sadece çalışmaya doğrudan katkısı bulunan yazarlar yer almalıdır. 

Tüm yazarların ad-soyadları ve ORCID numaraları, bağlı oldukları kurum ve kurumun yer aldığı il belirtilmelidir. 

İletişim kurulacak sorumlu yazarın iletişim bilgileri yazılmalıdır. (yazarın adı, soyadı, açık adresi, iş ve / veya cep telefon numarası, e-posta adresi)

 

5.1.4.  Çalışmanın yapıldığı yer 

Ana metinde kör hakemlik için gerekli olan çalışmaların yapıldığı yer, klinik, anabilim / bilim dalı, enstitü ve / veya kuruluşun adı XXX şeklinde yazılarak saklı tutulmalıdır. Bu ifadeler başlık sayfasında açık olarak verilmelidir. YAYIN SIRASINDA XXX şeklindeki ifadeler değiştirilecektir.

 

5.1.5.      Çalışmanın desteklenmesi

Çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşlar başlık sayfasında belirtilmelidir. Çalışmanın herhangi bir kongrede sunulması planlanıyor ya da daha önce poster ya da sözlü sunu şeklinde sunulduysa kongrenin adı, zamanı (gün / ay / yıl) ve yeri belirtilerek yazılmalıdır.

 

5.1.6.      Teşekkür

Yazar(lar) gerekli gördüklerinde yazıya katkıları yazarlık düzeyinde olmayan kurum ya da kişilere teşekkür yazabilirler. Burada, teşekkür edilen kurum / kişilerin katkıları (parasal ya da araç gereç desteği, teknik yardım gibi) açıklıkla belirtilmelidir (örneğin; ‘bilimsel danışmanlık’, ‘taslakta düzeltme’, ‘veri toplama’, ‘klinik araştırmaya katılma’ gibi).

 

5.2.   Ana metin dosyası

Yazının ana metni sırasıyla; Türkçe ve İngilizce Makale Başlığı, Özet, Anahtar kelimeler, Abstract, Key words, Giriş, Materyal-Metot, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar alt başlıkları halinde ve takibinde varsa şekil yazılarını içerecek şekilde düzenlenmelidir.

5.2.1.      Özetler: Yazının Türkçe ve İngilizce başlığı her kelimenin ilk harfleri büyük olacak şekilde (bağlaçlar hariç) yazılmalıdır. 

Yazının başlığı ile birlikte Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yazılır. Yazının başlığı ve metin içindeki diğer başlıklar her kelimenin ilk harfleri büyük olacak şekilde (bağlaçlar hariç) yazılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır (Kabul edilmiş standart kullanımlar hariç).Türkçe ve İngilizce özetler ayrı sayfalarda yazılmalı ve özetlerin sonunda her iki dilden en az 2, en çok 5 anahtar sözcükler yer almalıdır. Kelimeler birbirlerinden virgül (,) ile ayrılmalıdır.

5.2.2.      Giriş bölümünde yazının dayandığı temel bilgilere ve gerekçelere kısaca değinilmeli, son paragrafında amaç açık bir anlatımla yer almalıdır. 

5.2.3.      Materyal-metot bölümü gerekirse araştırma / hasta / denek grubu, araçlar, uygulama ve istatistik değerlendirme gibi alt başlıklara göre düzenlenmelidir. Bu bölüm çalışmada yer almayan birisinin de rahatlıkla anlayabileceği açıklıkta yazılmalıdır.

5.2.4.      Bulgular bölümünde ana bulgular istatistiksel verilerle desteklenmiş olarak eksiksiz verilmeli ve bu bulgular uygun tablo, grafik ve şekillerle görsel olarak da desteklenmelidir.

5.2.5.      Tartışma bölümünde çalışmanın bulguları, yurt içi ve yurt dışı ilgili çalışmaların sonuçları bağlamında tartışılmalı; genel bir gözden geçirmeyi değil, özgün bulguların tartışılmasını içermelidir.

5.2.6.      Sonuçlar çalışmanın bulguları tartışmalar ışığında bir sonuca bağlanarak özet şekilde sunulmalıdır.

5.2.7.      Kaynaklar

Dergilerin atıf sayılarının sağlıklı olarak tespit edilebilmesi, kaynakların düzgün yazılmasıyla doğrudan ilişkilidir. Kaynak yazılımının düzgün olabilmesi için, makaleye ulaşılabilirliği sağlayacak bilgiler tam ve doğru olarak yer almalıdır. Her derginin, kaynak yazım kuralları için uluslararası düzeyde bir standart oluşturarak, makalelerinde bu standartları uygulaması bu açıdan önemlidir. Kaynakların kullanılmasında seçici olunmalı ve çalışmaya katkı sağlayan kaynaklara yer verilmelidir. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi’nde yayınlanmış makaleye (varsa) atıf yapılmalıdır.

Kaynaklar metin içinde gösterilirken şu kurallara uyulmalıdır:

1.      Kaynakların ve yazılışlarının doğruluğundan yazarlar sorumludurlar. 

2.      Yazıda kullanılan referansların kolay yönetimi için EndNote ® ya da benzeri bir program kullanılabilir. Kaynakların metin içindeki gösteriminde ‘Vancouver Stili’ kullanılmalıdır.

3.      Kaynaklar makalede yer alış sırasına göre yazılmalı ve metinde cümle sonunda parantez “( )” işaretiyle noktalama işaretlerinden hemen önce belirtilmelidir. Örn: ..... gösterilmiştir (5). 

4.      Eğer birden fazla kaynağa yer veriliyorsa, kaynaklar birbirinden aralarında bir boşluk olmayacak şekilde virgül kullanılarak ayrılmalıdır. İkiden fazla peş peşe gelen kaynak var ise ilk ve son olanları, aralarına “-” işareti konarak verilmelidir. Örn: …olduğu gösterilmiştir (1,2,7-9).

5.      Metin içerisinde kaynak sahibi yazarın adına yer verilecekse gösterim iki şekilde olabilir; 

a) Kaynağın cümle içerisinde doğrudan yer aldığı durumlarda; en fazla iki yazardan oluşuyorsa, yazarların soyadları arasına “ve” koyularak ve akabinde “( )” içerisinde referans numarası yazılarak kullanılmalı, daha sonra cümle tamamlanmalıdır.

 Örn: Öztürk ve Eryılmaz (5)...

b) Kaynağın cümle içerisinde doğrudan yer aldığı durumlarda; üç veya daha fazla yazardan oluşuyorsa, ilk yazarın soyadına “ve ark.” eklenerek (yabancı yayın ise “et al.”) ve akabinde “( )” içerisinde referans numarası yazılarak kullanılmalı, daha sonra cümle tamamlanmalıdır.

Örn: Öztürk ve ark. (5)...

Kaynaklar bölümünde yazarların tam soyadları ve adlarının ilk harfleri yazılmalıdır. Adın ilk harfi büyük olacak şekilde yazıldıktan sonra nokta kullanılarak kaynak yazımına devam edilmelidir. Ayrıca yazar sayısı 6’dan fazla ise “ve ark.” (İngilizce için “et al.”) olarak kısaltılmalıdır.

Örn: 1. Öztürk H, Eryılmaz N. Likopenin prostat kanseri üzerindeki…

6.       Kaynaklar 1,5 satır aralıklı olarak ayrı bir sayfaya yazılmalı ve metin içinde yer alış sırasına göre numaralandırılmalıdır. 

7.      Dergi kaynaklarında yıl, cilt, başlangıç ve bitiş sayfaları verilirken kitap kaynaklarında ise sadece yıl, başlangıç ve bitiş sayfaları belirtilmelidir. Dergi adları Index Medicus’ta kullanıldığı şekilde kısaltılmalıdır. 

8.      Basılmamış kongre bildirileri, kişisel deneyimler ve basılmamış hiçbir yayın kaynak olarak gösterilmemelidir. DOI, tek kabul edilebilir elektronik kaynaktır. 

9.      Kaynakça tanımlamaları ve örnekleri aşağıdaki gibi olmalıdır;

MAKALE;

Liaw S, Hasan I, Wade, V, Canalese R, Kelaher M, Lau P, et al. Improving cultural respect to improve Aboriginal health in general practice: a multi-perspective pragmatic study. Aust Fam Physician. 2015;44(6):387-92.

KİTAP; 

Johnson C, Anderson SR, Dallimore J, Winser S, Warrell D, Imray C, et al. Oxford handbook of expedition and wilderness medicine. Oxford: Oxford University Press; 2015.

 

McLatchie GR, Borley NR, Chikwe J, editors. Oxford handbook of clinical surgery. Oxford: Oxford University Press; 2013.

 

e-KİTAP;

Hoffmann T, Del Mar C, Bennett S. Evidence-based practice across the health professions [Internet]. 3rd ed. Chatswood (NSW): Elsevier Australia; 2017 [cited 2019 Feb 14]. Available from: https://www-clinicalkey-com-au.ezproxy.library.uwa.edu.au/ #!/browse/book/3-s2.0-C20160032369

KİTAP BÖLÜMÜ;

Bydder S. Liver metastases. In: Lutz S, Chow E, Hoskin P, editors. Radiation oncology in palliative cancer care. Chichester (UK): John Wiley & Sons, Ltd; 2013. p. 283-98.

 

e-KİTAP BÖLÜMÜ;

Meechan JG, Jackson G. Local anaesthesia for children. In: Welbury R, Duggal MS, Hosey MT, editors. Paediatric dentistry [Internet]. Oxford: Oxford University Press; 2018 [cited 2019 Jan 4]; p. 84-95. Available from: https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.library.uwa.edu.au/lib/uwa/reader.action?docID=5354016&ppg=103

 

TEZ (basılı);

Ho SH. Preventative risk modelling and mapping of Murray Valley encephalitis virus and dengue virus in Western Australia [master’s thesis]. [Perth (AU)]: University of Western Australia; 2015. 

 

TEZ (elektronik);

Seale AC. The clinical and molecular epidemiology of streptococcus agalactiae in Kenya: maternal colonization and perinatal outcomes [dissertation on the Internet]. [Oxford (England)]: University Oxford; 2015 [cited 2015 Jul 28]. Available from: http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:6e7d952a-dc5b-4af0-b0bb-f2ae2184eed0

 

WEB SAYFASI;

World Health Organization. Drinking water [Internet]. Switzerland: World Health Organization; 2015 Jun [cited 2018 Jul 20]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/en/

 

KONFERANS / KONGRE / SEMPOZYUM BİLDİRİSİ;

Castillo RR, Abarquez RF, Aquino AV, Sy RG, Gomez LA, Divinagracia RA, et al. editors. 10th Asia Pacific Congress of Hypertension (APCH) 2014; 2014 Feb 12-15; Cebu City (Philippines). Florence (Italy): Monduzzi Editore, International Proceedings Division; c2014.

 

1.1.  Tablolar dosyası

Her tablo bir sayfada yer alacak şekilde, tablolar tek ve ayrı bir word dosyası içerisinde sisteme yüklenmelidir. Tablo numarası ve başlığı, tablonun hemen üst kısmında yer almalıdır (her tablo için ayrı ayrı yazılmalıdır). Tablo ismi ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde cümle formatında yazılmalıdır.

Örnek: Tablo 1. Kruskal -Wallis ve Bonferroni t-test istatistiksel analiz sonuçları

Tüm tablolar Word programında kullanılan tablo sistemine uygun formatta hazırlanmalıdır. Hazırlanan tablo içerisinde gereksiz enter, tab kullanımı yapılmamasına özellikle dikkat edilmelidir. 

Tabloda kullanılan kısaltmaların açıklamaları tablo altı dip not olarak yazılmalıdır. 

Tabloda ondalık sayı kullanımında Türkçe metinde virgül, İngilizce metinde nokta kullanılmalıdır. Kullanılan % işareti ile sayı arasına boşluk bırakılmamalı; Türkçe’de % işareti kullanımında sayıdan önce, İngilizce’de % kullanımında sayıdan sonra yer almasına dikkat edilmelidir. 

Daha önceden herhangi bir yerde basılmış bir tablo kullanılmış ise, yazılı izin alınmalı ve bu izin açıklama kısmında belirtilmelidir.

 

2.1. Şekiller

Şekiller, fotoğraf, grafik ve şemaların tümü şekil olarak kabul edildiğinden orijinal boyutunda, 300 dpi çözünürlükte (görseller renk ve ayrıntıları görülecek şekilde kontrast ve netliğe sahip olmalıdır) ve JPEG formatında sisteme ayrı ayrı yüklenmelidir. Şekil numaraları Arabik rakamla (1, 2, 3...) metin içerisinde belirtilmelidir. Şekil yazıları ana metin dosyası içerisinde kaynaklardan hemen sonra, şekil numaraları ile birlikte yer almalıdır.

6.    YAZI TÜRLERİ ve ÖZELLİKLERİ

Dergimize yayınlanmak üzere gönderilecek yazı çeşitleri aşağıdaki kategorilerde olmalı ve belirtilen özelliklerde hazırlanmalıdır. 

 

6.1. Orijinal Araştırma

Orijinal araştırma ve inceleme yazıları; prospektif, retrospektif ve her türlü deneysel çalışmalardır. Metin kelime sayısı (Kaynaklar ve tablolar hariç) en fazla 3500 kelime olmalı ve bu sayı aşılmamalıdır.

Özet / Abstract; Türkçe ve İngilizce her bir özet en az 200 en fazla 250 sözcük olacak şekilde düzenlenmelidir. Amaç / Objective, Materyal-metot / Material-Method, Bulgular / Results, Sonuç / Conclusion, Anahtar Kelimeler / Key Words bölümlerinden oluşmalıdır. 

Ana metin; giriş, materyal-metot, bulgular, tartışma, sonuç, kaynaklar bölümlerini içermelidir. 

1,5 satır aralıklı, her yandan 2,5 cm boşluk bırakılmış, 12 punto ‘Times New Roman’ karakteri kullanılarak word dokümanı olarak sisteme yüklenmelidir.

Kaynak sayısı en fazla 35 olmalıdır.

 

6.2. Derleme

Derleme yazıları, sağlık alanındaki son literatürleri içine alacak şekilde (özellikle son 5 yıla ait yayınlar) tartışılarak hazırlanmalıdır. Derlemelerin kabulünde, yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir. Metin kelime sayısı (Kaynaklar ve tablolar hariç) en fazla 4500 kelime olmalı ve bu sayı aşılmamalıdır.

Özet / Abstract; Türkçe ve İngilizce her bir özet en az 250 en fazla 300 sözcük olacak şekilde düzenlenmelidir. Özet metin, Anahtar Kelimeleri / Key Words de içermelidir.

Ana metin; giriş, sonuç, kaynaklar bölümlerini içermelidir. 1,5 satır aralıklı, her yandan 2,5 cm boşluk bırakılmış, 12 punto ‘Times New Roman’ karakteri kullanılarak yazılmış word dokümanı olarak sisteme yüklenmelidir.

Kaynak sayısı en fazla 50 olmalıdır.

 

6.3.   Olgu Sunumu

Olgu sunumları, klinik değerlendirmeleri ve bilimsel önem taşıyan, bir ya da birden çok olgunun özelliklerini sunan ve tartışan yazılardır. Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğrafla ve şemayla desteklenmiş olmalıdır. Metin kelime sayısı (Kaynaklar ve tablolar hariç) en fazla 1500 kelime olmalı ve bu sayı aşılmamalıdır.

Özet / Abstract; Türkçe ve İngilizce her bir özet en az 100 en fazla 150 sözcük olacak şekilde düzenlenmelidir. Amaç / Objective, Olgu / Case, Sonuç / Conclusion, Anahtar Kelimeler / Key Words bölümlerinden oluşmalıdır.

Ana metin; giriş, olgu sunumu, tartışma, sonuç, kaynaklar bölümlerini içermelidir. 1,5 satır aralıklı, her yandan 2,5 cm boşluk bırakılmış, 12 punto ‘Times New Roman’ karakteri kullanılarak word dokümanı olarak sisteme yüklenmelidir.

 

6.4.   Editöre Mektup

Son bir yıl içinde dergide yayınlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren yazılardır. Sayı ve tarih verilerek hangi makaleye ithaf olunduğu belirtilmeli. Mümkün olduğunca eleştirilen yazının yazar(lar)ınca verilen yanıtlar, ile birlikte yayınlanır. En fazla 500 sözcükten oluşan yazılardır. Başlık ve özet bölümleri yoktur.

 

Elektronik Yazışma Adresi: 

Yazışmalar ve makale gönderimleri http://dergipark.gov.tr/sdusbed adresinden elektronik olarak yapılmaktadır. Gönderilen her makale için yazının alındığı e-posta yolu ile teyit edilecektir. Sorumlu yazar, “Müracaat ve Yayın Hakları Devir Formu”nu doldurup, çalışma ile birlikte dergiye göndermelidirler. 

 

Yayın Hakkının Devri: 

Yazarlar, yayın telif hakkını Sağlık Bilimleri Dergisi’ne devretmelidirler. 1976 Copyright Act’e göre, yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı yayıncı kuruma aittir. Bu devir, yazının yayına kabulü ile bağlayıcı hale gelir. Yazıların içeriği tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez. Basılan materyalin hiçbir kısmı Sağlık Bilimleri Dergisi’nin yazılı izni olmadıkça bir başka yerde kullanılamaz. Yazarlar ekte sunulan “Müracaat ve Yayın Hakları Devir Formu”nu doldurup, elektronik olarak, http://dergipark.gov.tr/sdusbed adresine makale ile birlikte göndermelidirler. 

 

7.      DEĞERLENDİRME

Dergiye gönderilen yazıların, ilk olarak dergi formatına uygunluğuna bakılır. Derginin formatına uymayan yazılar, başka bir inceleme yapılmaksızın değerlendirme aşamasına geçmeden reddedilir. Yayın için incelenecek her yazı için yurt içi ya da yurt dışından en az 2 hakem (danışma kurulu dışından da hakem atanabilir) atanır. Yazılar taşıdıkları önem, orijinallik ve bilimsel geçerlilik dikkate alınarak değerlendirilirler. Bu incelemeden geçen yazılar, yayın kurulu tarafından tekrar değerlendirilir. Yayın kurulu, yayınlamak için kabul ettiği yazılarda, yazının içeriğini değiştirmeden metinde gerekli düzenlemeleri yapabilir. Dergi, yazılarda düzeltme yapmak, biçiminde değişiklikler istemek ve yazarların bilgisi dâhilinde kısaltma yapmak yetkisine sahiptir. Yazarlardan istenen düzenlemeler yapılana kadar ilgili yazılar yayına alınmayacaktır. Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı onayı olmadan isim listesinden silinemez. Aynı şekilde hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez. Gönderilen yazılar Yayın Kurulu’nun onayı ile yayınlanmak üzere sıraya alınır. Yayına kabul edilmeyen yazılar ve ekleri (fotoğraflar, tablolar, şekiller, CD, disket vb.) geri gönderilmez.


* The New Author Instructions of SDU Journal of Health Sciences is valid from 15.02.2019.

SDU JOURNAL OF HEALTH SCIENCES INSTRUCTIONS FOR AUTHORS


1. GENERAL INFORMATION
SDU Journal of Health Sciences is the journal of the SDU Health Sciences Institute. It is a peer-reviewed journal in which peer-reviewed scientific articles are published. The journal is published in four issues per year. SDU Journal of Health Sciences publishes retrospective, prospective or experimental studies related to all branches of health, case reports, letters to the editor, original images, congresses, courses, seminars, news and announcements, abstracts of researches and topics that are on the current health agenda. The publishers do not give a guarantee regarding the descriptions of the advertised commercial products and do not assume responsibility concerning this issue. Considering the international standards, the principles to be followed during the preparation of an article and checking the compliance with these rules in the articles evaluated have significant importance in terms of increasing our scientific publication standards.
The following guideline has been formed with an aim to provide the integrity in the format of the articles sent to our journal. Please send your articles in accordance with these rules. The “Pre-Check Approval Form” prepared for this purpose must be completely filled out and signed with original signature by the corresponding author and uploaded to the system with other forms (Application and Copyright Transfer Form, Author Contribution Form) in the article submission phase. The “Plagiarism Report” page showing the rate of similarity must be signed with original signature and added to the system by the author.

The OBLIGATORY forms that must be uploaded to the system during the submission of the article:
A. Submission Files*;
*All submission files must be uploaded to the system in the PDF format by being scanned in a legible way.
1) Application and Copyright Transfer Form
2) Author Contribution Form
3) Pre-Check Approval Form
4) Plagiarism Report
5) Ethics Committee Approval Document (if necessary)
B. Article Files**;
**All article files must be uploaded to the system in the WORD format with an appropriate file name and content.
1) Title page file (the title of the article in Turkish and English, short title with appropriate format, author name and institution information, communication information of the corresponding author (mailing address, telephone number and, if any, fax number, e-mail address), if any, acknowledgments, supporting person-institution-organization information, whether the outputs of the study have previously been included on any scientific platform)
2) Main text file (the title of the article in Turkish and English, keywords, abstract, keywords, main text, references and, if any, figure texts)
3) Table file (each table must be included in this file in a separate page.) Tables must be numbered with Arabic numerals (1, 2, 3...) and uploaded to the system with their cover letters and footnotes, if available.)
4) Figures (since pictures, graphics and diagrams are all accepted as figures, they must be uploaded to the system separately with 300 dpi resolution and in the JPEG format. The numbers of the figures must be specified in the text with the Arabic numerals (1, 2, 3…). Figure texts must be included in the main text file with figure numbers just after the references.)

The basic rules to be followed during the preparation of the article:
1. The publication language of the journal is Turkish and English .
2. The articles submitted to our journal must not have beenpreviously published, accepted for publication or be in the process of evaluation for publication in any other journal. The author accepts and undertakes not to submit the articles toanother journal before the completion of assessment process.
3. SDU Journal of Health Sciences has the right to reject the articles that have not been uploaded inappropriate for the Pre-Check Approval Form.
4. If any part of the research results submitted to our journal for evaluation has been previously published / presented on any scientific platform, the name of this scientific platform, information of the publication where the research has been published / presented (journal etc.), publishing date and, if any, city / country information must be specified in the title page.
5. If the corresponding author(s) has used a picture, figure or table obtained from another source, the permission of the author, who has the right of publication, must be obtained and this permission must be provided in the text. The legal responsibility regarding this issue belongs to the author(s).
6. The format of the article must be prepared in accordance with rules of the ‘Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication (http:/www.icmje.org/).
7. In the acknowledgements sections, all corresponding authors of the article must specify their scientific contributions and responsibilities, all potential conflicts of interests as well as the relevant financial aids and contributions in kind by including the names of the institutions, organizations and drug-material companies.
8. In the Turkish articles, the current dictionary of the Turkish Language Association or the address http://www.tdk.org.tr and the terms belonging to the own branches of Turkish medical associations must be taken as a basis.
9. The scientific and ethical responsibility belongs to the author(s).
10. No fee is paid for the articles published in the journal.

2. SCIENTIFIC RESPONSIBILITY
All authors must have a direct academic-scientific contribution in the article. The author responsible for the communication with the journal carries the responsibility for the final version of the article on behalf of all authors.

3. ETHICAL RESPONSIBILITY
For all studies conducted on “humans”, the conformity to the Helsinki Declaration Principles must be required. In the presence of this kind of studies, the authors must specify in the “Material-Method” section that they have conducted the study in accordance with these principles and received “Informed Consent” from the ethics committees of their institutions and individuals participating in the study together with information such as institution name, date and number.
If the study has included animals, the authors must specify in the “Material-Method” section that they have conducted the study in accordance with the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals principles and protected the animal rights and received “Informed Consent” from the ethics committees of their institutions together with information such as institution name, date and number.
In case reports, the “Informed Consent” must be received from the patients without considering whether the identity of the patient is revealed.
If there is a direct-indirect commercial connection in the article or institution providing financial support for the study, the authors must specify that they do not have any commercial relationship with the used commercial products, pharmaceuticals, companies, etc. and / or if they do, they must define the type of this relationship (consultant, other agreements) in the title page file.

4. COPYRIGHT TRANSFER
The authors must transfer the copyright to the SDU Journal of Health Sciences. All kinds of copyrights of the articles accepted for publication belong to the publisher according to the 1976 Copyright Act. This transfer becomes binding with the acceptance of the article for publication. The content of the articles is entirely under the responsibility of the author. The author(s) is responsible for scanning the article content with authenticate plagiarism checker software and uploading the relevant report with the other files. In this context, the similarity rate must be lower than 25% for the whole content excluding the institution names and address information, acknowledgements (if any) and references. Furthermore, the part including the similarity for more than 10 words must not be included in the article.
No fee is paid to the authors for their articles published in the journal. The published material cannot be partially or completely used in any other journal etc. without the written permission of the Journal of Health Sciences. The opinions and suggestions in the articles are under the responsibility of the authors. Authors must fill out the enclosed "Copyright Transfer Form" and send it to the http://dergipark.gov.tr/sdusbed address with the article online. (THE COPYRIGHT TRANSFER FORM IS INCLUDED IN THE OBLIGATORY FORMS TAB DURING THE SUBMISSION OF THE ARTICLE AND IT CAN BE RECORDED ON YOUR COMPUTER. THE FILLED OUT FORM WILL BE AGAIN REUPLOADED FROM THE SAME SECTION.)

5. SPELLING RULES
The author(s) is responsible for obeying the Turkish spelling rules, spelling rules of the journal and English grammar rules in English articles while submitting the articles to SDU Journal of Health Sciences. SDU Journal of Health Sciences has the right to reject the articles that do not follow the spelling rules.
The articles must be prepared as a Microsoft Word ® document. "Times New Roman" font style with 12 pt and black color in addition to 1.5 line spacing, justified and no indent. In the main text of the article, all pages must be numbered from the bottom right corner starting from 1.
The article must be written in accordance with the Turkish spelling and punctuation rules. For example;
- Single space must be left after punctuations;
- There must be no space between the sign % and the number;
- For decimal numbers, 0.02 instead of .02 must be used.
- There must be no space between the number and %, in the spelling of g / L, before / after =, +, < signs...
Anatomical terms must be used as written in Latin. Terms written in English or another foreign language must be specified in quotation mark. The use of foreign words which have correspondence in Turkish must be avoided. Generic or chemical names of drugs must be used.
An abbreviation must be explained in parenthesis when it is firstly used in the article and that abbreviation must be used in the rest of the article. For internationally-used abbreviations, the "Scientific Style Format" (Scientific style and format: the CBE manual for authors, editors, and publishers, https://www.scientificstyleandformat.org/Home.html ) can be used.

5.1. Title page file
The title page file must be prepared independently from the article and must be uploaded by specifying that it is the title page. Due to blind peer review implementation, the names of the institutions and organizations or the information that can reveal the identities and institutions of the authors are not included in the main text. For this reason, such information that cannot be given in the main text is provided on the title page.
The sections to be included in the title page with general terms;

5.1.1. Article Title
On the title page, the Turkish and English title of the article must be written in a way that the first letters of every word are capital letters (except for conjunctions). Abbreviation must not be used in the title (except for the accepted standard uses).

5.1.2. Short title
On the title page, a short title must be written in the native language of the article. This short time must not exceed 40 characters (every letter and space are considered as characters).


5.1.3. Authors
Only the authors who have a direct contribution to the study must be included in the article.
The names and surnames of the authors must be written together with their institutions as well as the provinces.
The contact details of the corresponding author to be contacted must be written (name, surname, open address, business and / or mobile phone number, e-mail address).

5.1.4. Place of study
In the main text, the name of the place, clinic, department, institute and /or organization where the studies are conducted must be written as XXX and kept confidential. These statements must be explicitly given on the title page. DURING THE PUBLICATION the statements written as XXX will be changed.

5.1.5. Supports
The funds and organizations supporting the study must be specified on the title page. If the study is planned to be presented in any congress or if it has been previously presented as a poster or oral presentation, the name, place and date of the congress must be written (day / month / year).

5.1.6. Acknowledgements
When considered necessary, author(s) may add brief acknowledgements for those whose contributions to the article are not at author level but deserve to be mentioned. Here, the contributions of the acknowledged persons/institutions (financial or equipment aid, technical support etc.) must be clearly stated (scientific consultancy’, ‘editing of the draft’, ‘data collection’, ‘participation in clinical research’ etc).

5.2. Main text file
The main text of the article must be arranged in a way to include Turkish and English Article Title, Summary, Keywords, Abstract, Material-Method, Results, Discussion, Conclusion, References subtitles and, if any, figure legends.
5.2.1. Abstracts: The English and Turkish title of the article must be written in a way that the first letters of each word are capital letters (except conjunctions).
The title of the article is written in two languages as Turkish and English. The first letters of each word in the title of the article and other titles in the text must be written with capital letters (except conjunctions). Abbreviation must not be used in the title (except for the accepted standard uses).Turkish and English abstracts must be written on separate pages and at the end of the abstracts, minimum 2 and maximum 5 keywords from both languages must be included. Words must be separated with comma (,).
5.2.2. Introduction section must briefly explain the basic information and justifications that the article is based on and the objective must be explicitly given in the last paragraph.
5.2.3. Material-method section must be organized according to subtitles such as research / patient / subject group, materials, implementation and statistical evaluation. This section must be written with clarity so that a person who has not been involved in the study may easily understand.
5.2.4. Results section must provide the main findings supported by statistical data and these findings must also be supported by tables, graphics and figures.
5.2.5. Discussion section must discuss the findings of the study in the light of relevant national and international studies; this section must include the discussion of original findings, not a general review.
5.2.6. Conclusion section must summarize the findings of the study in light of the discussions.
5.2.7. References
Detecting the reference pages of journals accurately is directly related to writing the references correctly. The information that will provide access to the article must be written completely and correctly in order to enable correct reference writing. It is important for each journal to prepare international standards for reference writing rules and implement these standards in their articles. Being selective in the use of the references is important and references that contribute to the study must be included. An article published in SDU Journal of Health Sciences must be referred (if available).
The following rules must be followed when references are shown in the text:
1. Authors are responsible for the correctness of their references and spellings.
2. EndNote ® or a similar program may be used for easy management of references used in the article. 'Vancouver Style' must be used in the representation of the references in the text.
3. References must be written according to their reference order in the main text and specified just before the punctuations with parenthesis “( )” at the end of the sentence. E.g.: ..... is shown (5).
4. If more than one reference is used, the references must be separated with a comma, but not space, between them. If there are more than two references one after another, the first and last ones must be given by using a “-” sign between them. E.g.: ...is shown (1,2, 7-9).
5. If the name of the author of the reference will be included in the text, it can be used in two ways;
a) When the reference is directly included in the sentence; if there are maximum two authors, ”and“ must be used between the surnames of the authors and then the reference number must be written in “()“, afterwards, the sentence must be completed.
E.g.: Öztürk and Eryılmaz (5)...
b) When the reference is directly included in the sentence; if there is more than three authors, "et al" must be added to the surname of the first author and then the reference number must be written in “()“, afterwards, the sentence must be completed.
E.g: Öztürk et al. (5)...
In the references section, author’s surname and first letter of the name should be written. If the number of authors is more than 6, it must be abbreviated as “et al”.
6. References must be written on a separate page with 1.5 line spacing and numbered according to their reference order in the text.
7. While the year, volume, starting and ending pages are included in journal references, only year, first and last pages must be specified in book references. Journal names must be abbreviated as used in the Index Medicus.
8. Congress papers, personal experiences, unpublished publications, theses and internet addresses must not be specified as references. DOI must be the only acceptable online reference.
9. Bibliography definitions and examples are as follows;
ARTICLE;
Liaw S, Hasan I, Wade, V, Canalese R, Kelaher M, Lau P, et al. Improving cultural respect to improve Aboriginal health in general practice: a multi-perspective pragmatic study. Aust Fam Physician. 2015;44(6):387-92.

BOOK;
Johnson C, Anderson SR, Dallimore J, Winser S, Warrell D, Imray C, et al. Oxford handbook of expedition and wilderness medicine. Oxford: Oxford University Press; 2015.

McLatchie GR, Borley NR, Chikwe J, editors. Oxford handbook of clinical surgery. Oxford: Oxford University Press; 2013.

e-BOOK;
Hoffmann T, Del Mar C, Bennett S. Evidence-based practice across the health professions [Internet]. 3rd ed. Chatswood (NSW): Elsevier Australia; 2017 [cited 2019 Feb 14]. Available from: https://www-clinicalkey-com-au.ezproxy.library.uwa.edu.au/ #!/browse/book/3-s2.0-C20160032369

BOOK CHAPTER;
Bydder S. Liver metastases. In: Lutz S, Chow E, Hoskin P, editors. Radiation oncology in palliative cancer care. Chichester (UK): John Wiley & Sons, Ltd; 2013. p. 283-98.

e-BOOK CHAPTER;
Meechan JG, Jackson G. Local anaesthesia for children. In: Welbury R, Duggal MS, Hosey MT, editors. Paediatric dentistry [Internet]. Oxford: Oxford University Press; 2018 [cited 2019 Jan 4]; p. 84-95. Available from: https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.library.uwa.edu.au/lib/uwa/reader.action?docID=5354016&ppg=103

DISSERTATION (hard copy);
Ho SH. Preventative risk modelling and mapping of Murray Valley encephalitis virus and dengue virus in Western Australia [master’s thesis]. [Perth (AU)]: University of Western Australia; 2015.

TEZ (electronic);
Seale AC. The clinical and molecular epidemiology of streptococcus agalactiae in Kenya: maternal colonization and perinatal outcomes [dissertation on the Internet]. [Oxford (England)]: University Oxford; 2015 [cited 2015 Jul 28]. Available from: http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:6e7d952a-dc5b-4af0-b0bb-f2ae2184eed0

WEB PAGE;
World Health Organization. Drinking water [Internet]. Switzerland: World Health Organization; 2015 Jun [cited 2018 Jul 20]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/en/
CONFERENCE PROCEEDINGS;
Castillo RR, Abarquez RF, Aquino AV, Sy RG, Gomez LA, Divinagracia RA, et al. editors. 10th Asia Pacific Congress of Hypertension (APCH) 2014; 2014 Feb 12-15; Cebu City (Philippines). Florence (Italy): Monduzzi Editore, International Proceedings Division; c2014.

1.1. Tables file
Each table must be placed on a page and uploaded to the system in a single and separate word file. The number and title of each table must be placed just above the table (they must be written for each table separately). The table name must be written in sentence format. The first letter of the first word must be the capital letter.
Example: Table 1. Kruskal -Wallis and Bonferroni t-test statistical analysis results
All tables must be prepared in a format appropriate for the table system used in the Word program. In the prepared table, unnecessary use of enter and tab must be avoided.
The explanations of the abbreviations used in the table must be written as footnotes under the table.
When using a decimal number in the table, a comma must be used in Turkish text and full stop must be used in English text. Space must not be used between the used % sign and number; % must be placed before the number in Turkish and % must be used after the number in English.
If the table that has been previously published in another source, written permission must be obtained, and this permission must be specified in the explanation section.

2.1. Figures
Figures, since pictures, graphics and diagrams are all accepted as figures, they must be uploaded to the system separately with 300 dpi resolution (images must have appropriate contrast and definition allowing to see the colors and details ) and in the JPEG format. The numbers of the figures must be specified in the text with the Arabic numerals (1, 2, 3…). Figure texts must be included in the main text file with figure numbers just after the references.

6. ARTICLE TYPES AND CHARACTERISTICS
Article types to be submitted to the journal for publication must be included in the following categories and prepared in accordance with the specified characteristics.
6.1. Original Research
Original research and reviews are prospective, retrospective and all kinds of experimental studies. The text body (excluded references and tables) should not exceed 3500 words.
Abstract must be 200-250 words for each Turkish and English summary. It must include Objective, Material-Method, Findings / Results, Conclusion, Keywords sections.
The main text must include introduction, material-method, findings, discussion, conclusion and references sections. They must be prepared with "Times New Roman" font style with 12 pt, 1.5 line spacing and 2.5 cm space from both sides and uploaded to the system as word document.
The reference number should be less than 35.

6.2. Review Article
Review articles must be prepared directly by the authors or invited authors. Review article can be prepared on any medical-related issues by covering the latest medical literature. If the author has published articles on the related issue, this is a reason for preference. The text body (excluded references and tables) should not exceed 4500 words.
Abstract must be 250-300 words for each Turkish and English summary. It must include Objective, Conclusion and Keywords sections.
The main text must include the introduction, conclusion and references sections. The review article must be prepared with "Times New Roman" font style with 12 pt, 1.5 line spacing and 2.5 cm space from both sides and uploaded to the system as word document.
The reference number should be less than 50.

6.3. Case Report
Case reports are articles which present and discuss the characteristics of clinical evaluations and one or more cases which have scientific importance. They are rarely seen articles showing the difference in terms of diagnosis and treatment. They must be supported by a sufficient number of images and diagrams. The text body (excluded references and tables) should not exceed 1500 words
Abstract must be 100-150 words for each Turkish and English summary. It must include Objective, Case, Conclusion and Keywords sections.
The main text must include the introduction, case presentation, discussion, conclusion and references sections. They must be prepared with "Times New Roman" font style with 12 pt, 1.5 line spacing and 2.5 cm space from both sides and uploaded to the system as word document.

6.4. Letter to the Editor
These are the letters including various opinions, experiences and questions of the readers regarding the articles published in the journal in the recent year. The dedicated article must be specified by providing information such as date and number. These are published together with the responses of the author(s) of the article as far as possible. These letters must include maximum 500 words. They do not have a title or abstract sections.

Online Correspondence Address:
Correspondences and article submissions are performed from the http://dergipark.gov.tr/sdusbed address online. For each submitted article, e-mail will be sent in order to confirm that the article has been received. The corresponding author must fill out "Application and Copyright Transfer Form" and send it to the journal with the study.

Copyright Transfer
The authors must transfer the copyright to the SDU Journal of Health Sciences. According to the 1976 Copyright Act, any copyright of the articles accepted for publication belongs to the publishing institution. This transfer becomes binding with the acceptance of the article for publication. The content of the articles is entirely under the responsibility of the author. No fee is paid to the authors for their articles published in the journal. The published material cannot be partially or completely used in any other journal etc. without the written permission of the Journal of Health Sciences. Authors must fill out the enclosed "Copyright Transfer Form" and send it to the http://dergipark.gov.tr/sdusbed address with the article online.

7. EVALUATION
Firstly, the articles submitted to the journal are evaluated for compliance with the journal format. The articles that do not comply with the format of the journal are rejected without any further examination. For every article to be reviewed for publication, minimum of 2 reviewers within the country or from abroad are assigned. A reviewer that is not on the board may also be assigned. The articles are evaluated according to their importance, originality and scientific validity. The examined articles are reevaluated by the editorial board. The Editorial Board can make the necessary arrangements in the articles that it accepts to publish without changing the content of the article. The journal has the authority to make corrections in the articles, to demand changes in their formats and to make abbreviations within the knowledge of the authors. The articles will not be published until the demanded revisions are made. After the article has been submitted to the journal for publication, none of the authors can be deleted from the name list without the written consent of all authors. No name can be added as author or the author order cannot be changed. The submitted articles are put in order for publication with the approval of the Editorial Board. The articles and enclosures (images, tables, figures, CD, diskettes, etc.) that are not accepted for publication are not be returned.