Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kimya Her Yerde Ünitesine Yönelik Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 178 - 204, 27.12.2021
https://doi.org/10.31798/ses.1030631

Öz

Öğrenmenin bu kadar önemli olduğu bilgi çağında, teknolojinin eğitim hayatındaki yeri ve önemi vazgeçilmez bir hal almıştır. Teknoloji kullanımının her geçen gün yaygınlaşması, bilginin sürekli yer değiştirmesi ve bilimin olağanca hızıyla büyümesiyle mobil cihazların kullanımını da yakından etkilemiştir. İlgili literatür incelendiğinde mobil öğrenme alanına yönelik pek çok uygulama geliştirildiği, fakat bu uygulama sayısının yeterli olmadığı gözlemlenmiştir. Bu araştırmanın amacı; android işletim sistemi tabanlı özgün bir mobil öğrenme uygulamasının öğrenciler tarafından kullanılmasını sağlayarak, öğrencilerin mobil öğrenmeye, kimya dersine ve çevreye karşı tutumlarının nasıl olduğu, mobil öğrenme yöntemi ile aldıkları eğitimin akademik başarılarını nasıl etkilediğini, istatistiksel verilere dayalı olarak belirlemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden öntest–sontest kontrol gruplu yarı-deneysel model kullanılmıştır. Çalışma, 2015–2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, bir devlet okulunda 10.sınıftaki 32 deney ve 32 kontrol olmak üzere 64 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Testlerle toplanan veriler istatistik programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları irdelendiğinde ön test akademik başarı testi, çevre ve mobil öğrenme tutum ölçekleri gruplar arasında anlamlı bir fark yokken, kimya tutum ölçeği açısından anlamlı farkın kontrol grubu lehine olduğu görülmüştür. Son test sonuçlarına göre ise; akademik başarı testi, çevre ve kimya dersi tutum ölçekleri arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Ancak mobil öğrenme tutumuna karşı gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Anlamlı farklılık olmasa da deney grubunun ortalama puanında artış olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

 • Acar, B. (2008). Lise kimya asitler ve bazlar konusunda yapılandırmacılığa dayalı bir aktif öğrenme uygulaması. Yayınlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Akhigbe, J. N., Ogbonnaya, U. N., Owolabi, J. O. (2021). Nigerian preservice teachers’ perceptions of collaborative mobile learning with Google Classroom: A pedagogical alternative in the era of COVID-19 pandemic. Nigerian Online Journal of Educational Sciences and Technology (NOJEST), 3(1), 55-65.
 • Alpar, R. (2012). Uygulamalı istatistik ve geçerlik – güvenirlik: Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle. Detay Yayıncılık.
 • Aslan, Ö. (2006).Öğrenmenin yeni yolu: e-Öğrenme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (2), 121-131.
 • Cantürk, G., Yüksel, İ. (2020). Dijital medyanın ortaöğretim çağındaki gençlerin düşünme biçimleri üzerindeki etkileri. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3 (2), 222-243. https://dergipark.org.tr/en/pub/ueader/issue/59308/ 784051.
 • Cheon, J., Lee, S., Crooks, S. M., Song, J. (2012). An investigation of mobile learning readiness in higher education based on the theory of planned behavior. Computers & Education. 59 (3), 1054-1064.
 • Corbeil, J. R., Valdes-Corbeil, M. E., 2007. Are you ready for mobile learning? Educause Quarterly. 30 (2), 51-58.
 • Çelik, A. (2013). m-Öğrenme tutum ölçeği: geçerlik ve güvenirlik analizleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 2 (4), 172-185.
 • Elçiçek, M., Bahçeci, F. (2017). Mobil öğrenme yönetim sisteminin öğrenenlerin akademik başarısı ve tutumları üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 25 (5), 1695-1714.
 • Ercan, O., Sönmez, A. (2021). Fen öğretiminde mobil öğrenme uygulamaları, (Fen öğretiminde yeni yaklaşımlar II, Ed. Serkan Say & Fatih Serdar Yıldırım), Pegem Akademi.
 • Kışoğlu, M. (2009). Öğrenci merkezli öğretimin öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığı düzeyine etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Liaw, S. S., Hatala, M., Huang, H. M. (2010). Investigating acceptance toward mobile learning to asist individual knowledge management: Based on activity theory approach. Computers & Education, 54(2), 446-454.
 • Oberer, B., Erkollar, A. (2013). Mobile learning in higher education: a marketing course design project in Austria. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 2125-2129.
 • Olympiou, G. ve Zacharia, Z. C. (2012) Blending physical and virtual manipulatives: an effort to improve students’ conceptual understanding through science laboratory experimentation. Science Education, 96(1), 21-47.
 • Poyraz, M. Y. (2014). Mobil cihazların (tablet pc) eğitim/öğretime etkisinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Ünı̇versı̇tesı̇ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Robertson, I. (2008). Learners' attitudes to wikitechnology in problem based, blended learning for vocational teacher education. Australasian Journal of Educational Technology, 24(4), 425-441.
 • Roman, C., Delgado, M. A., García‐Morales, M. (2021). Socrative, a powerful digital tool for enriching the teaching–learning process and promoting interactive learning in Chemistry and Chemical Engineering studies, Comput. Appl. Eng. Educ., 1–12. https://doi.org/10.1002/cae.22408
 • Sandberg, J., Maris, M., Geus, K. (2011). Mobile English learning: An evidence-based study with fifth graders. Computers & Education, 57(1), 1334-1347.
 • Tarman, B., Baytak, A. (2011). Teknolojinin eğitimdeki yeni rolü: Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bakış açıları. Gaziantep University Journal of SocialSciences, 10(2), 891-908.
 • Tekbıyık, A., Ercan, O. (2015). Effects of the physical laboratory versus the virtual laboratory in teaching simple electric circuits on conceptual achievement and attitudes towards the subject. International Journal of Progressive Education. 11(3), 77-89.
 • Traxler, J. (2007). Defining, Discussing and Evaluating Mobile Learning: The moving finger writes and having writ . . . . The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 8(2). https://doi.org/10.19173/irrodl.v8i2.346
 • Yıldırım, Y. (2019). Farklı disiplinlerde endüstri 4.0. OPUS–Uluslar arası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(21), 756-789. DOI: 10.26466/opus.624938
 • Wagner, E. D. (2005). Enabling mobile learning. Educause Review, 40(3), 40-53.
 • Yılmaz, Ö., Sanalan, V. A. (2015). Fen öğretiminde katılımlı ve motive edici sınıf ortamı: mobil teknoloji kullanımı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 34 (2), 37-50.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orhan ERCAN (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
0000-0003-3157-3656
Türkiye


Ayşe SÖNMEZ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0318-1241
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ses1030631, journal = {Scientific Educational Studies}, eissn = {2602-4527}, address = {}, publisher = {Mahmut SAĞIR}, year = {2021}, volume = {5}, number = {2}, pages = {178 - 204}, doi = {10.31798/ses.1030631}, title = {Kimya Her Yerde Ünitesine Yönelik Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi}, key = {cite}, author = {Ercan, Orhan and Sönmez, Ayşe} }
APA Ercan, O. & Sönmez, A. (2021). Kimya Her Yerde Ünitesine Yönelik Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi . Scientific Educational Studies , 5 (2) , 178-204 . DOI: 10.31798/ses.1030631
MLA Ercan, O. , Sönmez, A. "Kimya Her Yerde Ünitesine Yönelik Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi" . Scientific Educational Studies 5 (2021 ): 178-204 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ses/issue/67235/1030631>
Chicago Ercan, O. , Sönmez, A. "Kimya Her Yerde Ünitesine Yönelik Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi". Scientific Educational Studies 5 (2021 ): 178-204
RIS TY - JOUR T1 - Kimya Her Yerde Ünitesine Yönelik Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi AU - Orhan Ercan , Ayşe Sönmez Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31798/ses.1030631 DO - 10.31798/ses.1030631 T2 - Scientific Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 178 EP - 204 VL - 5 IS - 2 SN - -2602-4527 M3 - doi: 10.31798/ses.1030631 UR - https://doi.org/10.31798/ses.1030631 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Scientific Educational Studies Kimya Her Yerde Ünitesine Yönelik Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi %A Orhan Ercan , Ayşe Sönmez %T Kimya Her Yerde Ünitesine Yönelik Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi %D 2021 %J Scientific Educational Studies %P -2602-4527 %V 5 %N 2 %R doi: 10.31798/ses.1030631 %U 10.31798/ses.1030631
ISNAD Ercan, Orhan , Sönmez, Ayşe . "Kimya Her Yerde Ünitesine Yönelik Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi". Scientific Educational Studies 5 / 2 (Aralık 2021): 178-204 . https://doi.org/10.31798/ses.1030631
AMA Ercan O. , Sönmez A. Kimya Her Yerde Ünitesine Yönelik Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi. SES. 2021; 5(2): 178-204.
Vancouver Ercan O. , Sönmez A. Kimya Her Yerde Ünitesine Yönelik Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi. Scientific Educational Studies. 2021; 5(2): 178-204.
IEEE O. Ercan ve A. Sönmez , "Kimya Her Yerde Ünitesine Yönelik Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğrenci Başarısına Etkisi", Scientific Educational Studies, c. 5, sayı. 2, ss. 178-204, Ara. 2021, doi:10.31798/ses.1030631