Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Esnek Çalışma Modellerinden Uzaktan Çalışma ve Uzaktan Çalışanların Sigortalılığı

Yıl 2021, Sayı: Sayı 2, 249 - 267, 29.12.2021
https://doi.org/10.32331/sgd.1048957

Öz

Son yıllarda tüm dünyada etkili olan iş hukukunun katı uygulamalarının esnekleştirilmesi gerektiği yönündeki görüş ülkemizde de karşılık bulmuş ve 4857 sayılı İş Kanunu ile çeşitli esnek çalışma uygulamaları iş mevzuatımıza dahil edilmiştir. Bunlardan biri olan uzaktan çalışma modeli başlarda yeterince uygulama alanı bulamamış hatta bu nedenle İş Kanunu’nda öngörülen yönetmeliğin çıkarılması bile uzun yıllar sürmüştür. Ancak 2019 yılı itibariyle ortaya çıkan ve giderek tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını ile mücadele için uygulanması gereken tedbirler işyerinden yapılan çalışmaları olumsuz yönde etkilemiş ve uzaktan çalışmanın öneminin anlaşılmasını sağlamıştır. Salgın hastalığın çalışma hayatı üzerindeki etkilerini azaltmak isteyen kamu ve özel sektör işyerleri büyük oranda uzaktan çalışmaya geçmiştir. Bunun neticesinde de konunun detaylı çalışmalarla incelenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaca yönelik olarak hazırlanan çalışmamızda uzaktan çalışanların iş ve sosyal güvenlik hukuku yönünden durumları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda öncelikle uzaktan çalışma kavramı üzerinde durulmuş; devamında ise iş mevzuatımızın uzaktan çalışanlara tanıdığı hak ve yükümlülükler ile bu şekilde çalışanların sigortalılıklarına ilişkin özellik gösteren durumlar incelenmiştir.

Kaynakça

 • Abbas, B. (2016). Atipik Bir Çalışma Biçimi Olarak Evde Çalışma. Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi. 13(52). 2007-2038.
 • Akbaş Tuna, A. ve Türkmendağ, Z. (2020). Covid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan Çalışma Uygulamaları ve Çalışma Motivasyonunu Etkileyen Faktörler. İşletme Araştırmaları Dergisi. 12(3). 3246-3260.
 • Akyiğit, E. (2021). Bireysel İş Hukuku Ders Kitabı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Alp, M. (2011). Tele Çalışma (Uzaktan Çalışma). Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan. İstanbul: Beta Yayınları.795-854.
 • Alper, Y. ve Kılkış, İ. (2020). İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku. Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Arntz, M., Ben Yahmed, S. ve Berlingieri, F. (2020). Working from Home and COVID-19: The Chances and Risks for Gender Gaps. Intereconomics. 55(6). 381-386.
 • Aydın, U. (2020). Covid-19 Pandemisi; İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 6(2). 181-214.
 • Aydınöz, G. (2014). İş Hukukunda Tele (Uzaktan) Çalışma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi SBE.
 • Baycık, G., Doğan, S., Dulay Yangın, D. ve Yay, O. (2021). COVİD 19 Pandemisinde Uzaktan Çalışma: Tespit ve Öneriler. Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi. S. 3. 1683-1727.
 • Bozkurt Gümrükçüoğlu, Y. (2020). COVID-19 Pandemi Döneminde Ev-Ofis Eğitimine Yönelik Türk ve Alman Hukuku'nda Mukayeseli Bir Değerlendirme. Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu: Bildiri Tam Metin Kitabı (29-30 Mayıs 2020). (Editörler: Y. Çalışkan, Y.B. Gümrükçüoğlu, Ö.F. Erol, A. Dülger, G.A. Yakacak, Ö.F. Kafalı). İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları. 145-207.
 • Caniklioğlu, N. (2016). Atipik İstihdam Biçimi ile Çalışanların-Özellikle Kısmi Süreli Çalışanların- Sosyal Güvenliği. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 15(1). 43-78.
 • Centel, T. (2021). Türk Sosyal Güvenlik Hukuku. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 • Civan, O. E. (2010). İş Hukukunda Uzaktan Çalışma (Evde Çalışma/Tele Çalışma). Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi. 7(26). 527-573.
 • Çelik, N., Caniklioğlu, N., Canbolat, T. ve Özkaraca, E. (2021). İş Hukuku Dersleri. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Demircioğlu, A. M. ve Engin, M. (2002). Dünyada ve Türkiye’de Esnek Çalışma. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • Dulay Yangın, D. (2016a). Türk İş Hukukunda Evde Çalışma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi SBE.
 • Dulay Yangın, D. (2016b). 6715 Sayılı Yasa’nın Uzaktan Çalışmaya İlişkin Hükümleri ve Değerlendirilmesi. Sicil İş Hukuku Dergisi. S. 36. 148-171.
 • Ergin, H. (2011). Özel Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Yeni Borçlar Kanunu Hükümlerinin İş Hukuku Bakımından Önemi. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2011 Yılı Toplantıları. İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları.
 • Ergüneş Emrağ, S. (2016). 4857 Sayılı İş Kanununun Değişik 14. Maddesi Işığında Tele Çalışma. Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi. 13(51). 1413-1443.
 • Ertan, E. (2015). Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Ücrete Dâhil Edilmesi. Sicil İş Hukuku Dergisi. S. 34. 103-124.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Müjdat Şakar Bu kişi benim 0000-0002-0228-046X

Duygu Erkan Şahin Bu kişi benim 0000-0003-4770-0218

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: Sayı 2

Kaynak Göster

APA Şakar, M., & Erkan Şahin, D. (2021). Esnek Çalışma Modellerinden Uzaktan Çalışma ve Uzaktan Çalışanların Sigortalılığı. Sosyal Güvenlik Dergisi, Cilt 11 Sayı 2(Sayı 2), 249-267. https://doi.org/10.32331/sgd.1048957