Sayı: Sayı 2, 29.12.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Araştırma Makalesi

4. Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Analizi

SGD, Sosyal Güvenlik Kurumunun faaliyet alanına giren sosyal güvenlik, sosyal politika ve endüstri ilişkileri disiplinine katkısı olabilecek her alanda çalışmalara yer vererek, ülkemizin düşünsel birikimine katkıda bulunmak, toplumda sosyal güvenlik ve sosyal politika bilincini geliştirmek, geleceğe dönük hedef ve beklentileri ortak bir noktada buluşturmak amacıyla yayınlanmaktadır.

sosyal güvenlik, sosyal politika ve endüstri ilişkileri disiplinine katkısı olabilecek her alandaki çalışmalar

SGD YAZIM KURALLARI
I-Genel Kurallar
1.Yazı, word formatında, 1,5 satır aralığında, ana bölümleri 12 punto; dipnot, özet, kaynakça, tablo gibi bölümlerinde ise 10 punto büyüklüğünde ve (Times New Roman) karakterinde yazılmalıdır.
2. Yazar tarafından yazıda yer alması istenilen görsel malzeme basım tekniklerine uygun olmalıdır. Gönderilen fotoğraflar “jpeg”, “tiff” ya da “png” uzantılı, çözünürlüğü en az 500 dpi olmalıdır.
3. Tablolar ve şekiller metin içinde yer almalıdır. Bütün tablolar ve şemalara başlık ve sıra numarası verilmelidir. Denklemlere de ayrıca sıra numarası verilmeli ve sıra numarası parantez içinde sayfanın sağ tarafında yer almalıdır.
4. Tablolar ve şekiller “Excel” formatında ayrıca gönderilmelidir.
5. Yazının giriş ve sonuç bölümlerine numara verilmemelidir. İzleyen bölümler yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde numaralandırılmalıdır.
II-Sayfa Yapısı
Yazılar, üst 3 cm, alt 3 cm, sağ 3 cm, sol 3 cm, cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri sol kenar boşluklu yazılmalıdır.
III-Yazının Başlığı
Sadece baş harfleri büyük olmalı; yazı biçimi 12 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.
Örnek: İşyerlerinde ve İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hiyerarşisi
IV-Makalenin Yazar(lar)ı
a) Makale tek yazarlı ise, yazarın adı yazının başlığının iki satır altına, sol tarafa yanaşık; ad küçük harf, soyadı büyük harfle, 10 punto ve kalın yazılmalıdır. Soyadı üzerine konulan dipnot (parantez içine alınmayacak) ile sayfanın sonuna yazarın akademik unvan, üniversite, fakülte, yüksekokul, kurum adı, bölüm ve e-posta adresi bilgileri bu sıra ile aralarına virgül konularak 10 punto ile açık ve düz yazılmalıdır.
Örnek: Müge ERSOY KART*
*Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, kurumsal e-posta adresi
b) Makale iki yazarlı ise, yazarların ad ve soyadları yine başlığın 2 satır altına, ikisi de sola yanaşık ve üst üste yukarıda belirtilen şekilde ayrı ayrı dipnot numaraları verilerek yazılmalıdır.
Örnek: Emel İSLAMOĞLU*
Sinem YILDIRIMALP**
*Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, kurumsal e-posta adresi
**Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, kurumsal e-posta adresi
SGD Yazım Kuralları
c)Yazar sayısı üç veya daha fazla ise yukarıda belirtilenlere uygun bir düzen oluşturulmalıdır.
V- Özet ve Anahtar Kelime Yazımı
Türkçe ve İngilizce öz metinleri; makalenin amacını, kullanılan yöntemleri ve çalışmada yer alan hususları belirten en az 150 en fazla 200 sözcük arasında olmalıdır.
Anahtar Sözcükler / Keywords, Türkçe / İngilizce öz metinlerinin hemen alt satırında 10 punto, düz, açık ve sola hizalı yazılmalıdır. En az üç ve en fazla beş anahtar sözcük kullanılmalıdır.
VI- İlk Sayfa İçin Yazım Sıralaması Şablonu
Makalenin Türkçe başlığı, İngilizce başlığı, yazar ad(lar)ı, Türkçe ÖZ metni, Türkçe Anahtar Sözcükler, İngilizce ÖZ metni (Abstract başlığı ile), İngilizce Anahtar Sözcükler
(Keywords) ve sayfanın sonunda da Yazar(lar) bilgileri şeklinde olmalıdır.
VII- Yollamalar, Dipnot ve Kaynakça
Yazarlar dipnot yerine metin içi atıf yöntemini kullanmalıdır. Metin içinde yapılan yollamalar parantez içinde gösterilmelidir. Kaynakça da bu yollama sistemine uygun olarak hazırlanmalıdır. Tüm atıflar ve kaynakça APA yöntemine göre düzenlenmelidir. Aşağıda farklı nitelikteki kaynakların metin içindeki yollamalarda ve kaynakçadaki yazılış biçimleri örneklerle gösterilmiştir:
a) Tek yazarlı kitaplar ve makaleler:
Metin içindeki yollamada (kitap):
Örnek: (Arıcı, 1999: 26)
Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla eserine yollama yapılması durumunda:
Örnek: (Arıcı, 1999a: 35, 1999b: 40)
Kaynakçada:
Örnek: Arıcı, K. (1999a). Sosyal Güvenlik Dersleri. Ankara: Basımevi/Yayınevi Adı.
Arıcı, K. (1999b). Kitap Adı. Ankara: Basımevi/Yayınevi Adı.
Metin içindeki yollamada (makale):
Örnek: (Alper, 1997: 10)
Kaynakçada:
Örnek: Alper, Y. (1997) Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Yaşının Tespiti. Dergi Adı. Cilt(Sayı). sayfa aralığı.
b) İki yazarlı kitaplar ve makaleler:
Metin içindeki yollamada (kitap):
Örnek: (Tuncay ve Ekmekçi, 2011: 188)
Kaynakçada:
Örnek: Tuncay, C. ve Ekmekçi, Ö. (2011). Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri. İstanbul: Basımevi/Yayınevi Adı.
SGD Yazım Kuralları
Metin içindeki yollamada (makale):
Örnek: (Polat ve Cam, 2014: 19).
Kaynakçada:
Örnek: Polat, C. ve Cam, E. (2014). Fundamental Rights: The Product of Case Law? Before the Treaty of Lisbon. Avrupa Araştırmaları Dergisi. 21(1).
c) İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:
Metin içindeki yollamada (kitap):
Örnek: (Fişek, Özşuca ve Şuğle, 1998: 98)
Kaynakçada:
Örnek: Fişek, G., Özşuca, Ş. T., ve Şuğle, M.A. (1998). Sosyal Sigortalar Kurumu Tarihi 1946-1996. Ankara: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. Sosyal Sigortalar Kurumu. Yayın No: 598.
Üçten çok yazarlı makalelerde de kaynakça ve yollamalar yukarıdaki örneğe göre yapılacaktır.
d) Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler:
Metin içindeki yollamada:
Örnek: (Riddell, 1994: 53)
Kaynakçada:
Örnek: Riddell, P. (1994). Major and Parliment. The Major Effect. (Editörler: Dennis Kavanagh ve Anthony Seldon). London: Macmillan. 46-63.
Metin içindeki yollamada:
Örnek: (Üstündağ ve Yoltar, 2007: 73-76)
Kaynakçada:
Örnek: Üstündağ, N. ve Çağrı, Y. (2007). Türkiye’de Sağlık Sisteminin Dönüşümü. Bir Devlet Etnografisi. Avrupa’da ve Türkiye’de Sağlık Politikaları, Reformlar, Sorunlar, Tartışmalar (Derleyenler: Çağlar Keyder, Nazan Üstündağ, Tuba Ağartan, Çağrı Yoltar). İstanbul: İletişim Yayınları. 55-9.
e) DOI numarası almış dergilerde yayımlanan makaleler:
Metin içindeki yollamada:
Örnek: (Yazar ve Yazar, 2009: 11-22)
Kaynakçada:
Örnek: Yazar, A. & Yazar, B. (2009). Sadece çalışmanın ilk kelimesi büyük harfle yazılır. Çalışmanın yayınlandığı dergi adı her kelimesi büyük harfle başlayacak şekilde italik yazılır. 3(2). 11-22. doi: 10.1017/0118-61443.27.2.7245
f) Kurum Yayınları:
Metin içindeki yollamada:
Örnek: (Sosyal Güvenlik Kurumu, 2012: Sayfa No).
SGD Yazım Kuralları
Kaynakçada:
Örnek: SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) (2012). Avrupa Birliğinde Sosyal Güvenlik. Ankara.
g) İnternet Kaynakları:
Metin içindeki yollamada:
Örnek: (Yazıcı, 2005)
Kaynakçada:
Örnek: Yazıcı, S. (2005). OECD Ülkelerinde Emeklilik Sistemlerinin Karşılaştırması. [http://www.mfa.gov.tr/oecd ulkelerinde-emeklilik-sistemlerininkarsilastirmasi.tr.mfa].
(Erişim: 25 Şubat 2019).
Metin içindeki yollamada:
Örnek: (SGK, 2012)
Kaynakçada:
Örnek: Sosyal Güvenlik Kurumu (2012). Ev Kadınlarına Sağlanan Farklı Sigortalılık Şartları ve Emeklilik İmkanı. [http://www.sgk.biz.tr/evkadinlarina-saglanan-farklisigortalilik sartlari-ve-emeklilik-imkani]. (Erişim: 20 Aralık 2012).
h) Bunların dışında adı uzun olan çeşitli resmi yayınlara ya da mevzuata metin içinde yapılacak yollamalarda kısaltmalar kullanılmalıdır. Örneğin Devlet Memurları Kanunu için DMK, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun için ASBHK gibi.
ı) APA yazım stilinde, dipnot ve son not kullanımı tercih edilmemektedir. Bundan dolayı mümkün olduğu kadar az dipnot kullanılmalıdır. Yalnızca çok elzem bir açıklayıcı not gerektiğinde dipnot kullanılmalıdır.

İntihal Denetimi
Yazarların, Kör Hakem Değerlendirme Sürecinden geçmiş her çalışmayı, iThenticate yazılımları ile tarayıp sonuç raporunu göndermeleri gereklidir. Editör ve Yayın Kurulu sonuç raporuna göre makale hakkında son kararı verir.