Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

OECD Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisinin Dinamik Panel Veri Analizi ile İncelenmesi

Yıl 2021, Sayı: Sayı 2, 414 - 422, 29.12.2021
https://doi.org/10.32331/sgd.1049488

Öz

Sosyal güvenlik harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi iktisattaki ekonomik yaklaşımlara göre değişmektedir. Sosyal güvenlik harcamalarının ekonomik büyümeye etkisine yönelik iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. Sosyal güvenlik harcamaları kamu harcaması olduğu için klasiklere göre artışı dışlama etkisiyle büyümeyi negatif etkiler. Keynesyen yaklaşıma göre ise bu tür harcamalardaki artış çarpan etkisiyle ekonomik büyümeyi artıracaktır. Literatürde her iki görüşü de doğrulayan ampirik çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada OECD ülkeleri ekonomisinde sosyal güvenlik harcamaları, sermaye birikimi, toplam faktör verimliliği (TFV) ve demokrasi endeksinin iktisadi büyüme üzerine etkileri, 1990- 2017 dönemi ve dengeli panel olması için eşit sayıda veriye sahip 22 ülke için incelenmektedir. Çalışma sonucunda toplam faktör verimliliğindeki artışın ve fiziki sermaye stokundaki artışın literatüre uygun şekilde ekonomik büyümeyi artırdığı görülmüştür. Sosyal güvenlik harcamalarının milli gelire oranı arttığında milli gelirin arttığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Alper, F. (2019). Determinants of Economic Growth: The Case of Turkey Under Structural Breaks Fiscaoeconomia, 3(1). 202 – 227.
 • Arellano, Manuel. Panel Data Econometrics, England: Oxford University Press. 2003.
 • Baylan, M. (2015). Sosyal Güvenlik Harcamalarının Makroekonomik Etkileri: Bir Literatür Taraması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 12 (1).
 • Brauninger, M. (1996). Capital Accumulation Under A Pay-As-You-Go Social Security: The Influence Of Labour Growth. International Journal of Social Economics. 23(10-11). MCB University Press. 226- 235.
 • Çınar, S. ve Özçalık, M. (2014). Gelişmekte Olan Ülkelerde Mali Sürdürülebilirlik: Panel Veri Analizi. Journal of Yasar University. 9(33).
 • Eğilmez, M. (2017). [http://www.mahfiegilmez.com/2017/08/turkiye-ekonomisi-dunyada-kacincisrada. html]. (Erişim: 02 Temmuz 2020).
 • Fuchs V. Economics, Values, and Healthcare Reform. Am Econ Rev. 1996. 86(1). 1–24.
 • Gujarati, Damodar. N. ve Porter, Dawn. C. Temel Ekonometri, Çev. Ümit Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen, İstanbul: Literatür Yayıncılık. 2014.
 • Kamacı, A., Ceyhan, S. ve Peçe, M. (2019). Toplam Faktör Verimliliğinin Ekonomik Büyümeye Etkisi: 15 OECD Ülkesi İçin Panel Veri Analizi. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 5 (1). 22-36.
 • Kırıkçı, M. B. ve Yanar, R. (2020). Kurumsal Yapı, Beşerî Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi. Gaziantep University Journal of Social Sciences. 19(2). 311 331.
 • Reinert, K. A., Rajan, R. S., Glass, A. J., ve Davis, L. S. (Eds.). (2009). The Princeton Encyclopedia of the World Economy. (Vol. 1). Princeton University Press.
 • Rodrik, Dani (2000), “Institutions for High Quality Growth: What They are and How to Acquire Them”. National Bureau of Economıc Research, Working Paper 7540.
 • Söylemez, A. ve Yurttançıkmaz, Z. Ç. (2020). Beşerî Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme. Journal of Graduate School of Social Sciences. 24(1). 175–195.
 • Topal, Mehmet Hanefi ve Hayaloğlu, Pınar. “Farklı Gelişmişlik Düzeylerinde Kurumsal Kalitenin Çevre Performansı Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Analiz”. Sosyoekonomi. 25(32). 2017. 189-212.
 • Ulubaşoğlu, Mehmet A. ve Doucouliagos, Chris (2004). Institutions and Economic Growth: A Systems Approach. Econometric Society 2004. Australasian Meetings Paper No. 63.
 • Yılmaz, Ö. ve Gümüşsoy. (2019). The Impact of Human Capital on Economic Growth in Turkey: Autoregressive Distributed Lag Approach. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 6(1). 1- 16.
 • Yerdelen Tatoğlu, F. (2012). İleri Panel Veri Analizi. İstanbul. Beta Basım A.Ş. 2. bs.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat Binay Bu kişi benim 0000-0002-9987-1492

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: Sayı 2

Kaynak Göster

APA Binay, M. (2021). OECD Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisinin Dinamik Panel Veri Analizi ile İncelenmesi. Sosyal Güvenlik Dergisi, Cilt 11 Sayı 2(Sayı 2), 414-422. https://doi.org/10.32331/sgd.1049488