Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Destinasyon Sosyal Sorumluluğu, Müşteri Memnuniyeti, Tekrar Ziyaret ve Tavsiye Niyeti Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: İstanbul Örneği

Yıl 2024, Cilt: 21 Sayı: 1, 47 - 67, 29.03.2024
https://doi.org/10.24010/soid.1268374

Öz

Kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerin çevreye ve topluma yönelik görevleridir. Turizmde otel işletmelerinin de çevreye ve müşterilerine yönelik sorumlulukları vardır. Bu otel işletmelerinin sorumlulukları müşterilerin davranışsal niyetlerini etkilemektedir. Hazırlanan çalışma otel işletmelerindeki kurumsal sosyal sorumluluk, memnuniyet, tekrar ziyaret ve tavsiye etme niyeti arasındaki ilişkileri araştırmayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda nicel araştırma yöntemi ve tesadüfi örnekleme yöntemlerinden biri olan basit küreleme örnekleme tekniği kullanılmış ve İstanbul’daki otelleri ziyaret edenlerin katılım sağladığı 500 anket toplanmıştır. Elde edilen anketlerin 481’i analiz için uygun bulunmuştur. Verilerin analizinde SPSS programından yararlanılmıştır. Analizler sonucunda İstanbul’daki otellerin kurumsal sosyal sorumluluklarının müşteri memnuniyeti ile tekrar ziyaret ve tavsiye niyeti arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Bunun yanı sıra İstanbul deneyimi sonucu oluşan müşteri memnuniyeti ile tekrar ziyaret ve tavsiye niyeti arasında da pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Etik Beyan

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etik Kurulu ve 27.04.2022 tarihinde alınan 137 nolu karar

Kaynakça

 • Aguinis, H. ve Glavas, A. (2012), ‘What We kKnow And Don’t Know About Corporate Social Responsibility: A Review and Research Agenda’ Journal of Management, 38 (4), ss. 932-968.
 • Akbari, M. Nazarian, A. Foroudi, P. Seyyed Amiri, N. ve Ezatabadipoor, E. (2020), ‘How Corporate Cocial Responsibility Contributes To Strengthening Brand Loyalty’ Hotel Positioning And Intention o reRvisit? Current Issues in Tourism, 24 (13), ss. 1–21.
 • Akova, O., Atsız, O., ve Taşkıran, Ö. (2016, March). The use of social responsibility and ethics on hotels’ websites: A study at 5 star hotels in Istanbul. 3rd Belgrade International Tourism Conference: Tourism Education İn The 21st Century: Policies, Practices, Internationalization.
 • Akova, O., Yaşar, A. G., Aslan, A., ve Çetin, G. (2015). Çalışanların çevre yönetimi algıları ve örgüt kültürü ilişkisi: Yeşil yıldızlı otellere yönelik bir araştırma. https://acikerisim.bartin.edu.tr/.
 • Alegre J, ve Garau J (2010), Tourist satisfaction and dissatisfaction. Annals Tourism of Research, 37 (1), ss. 52–73.
 • Altunel, M. C. ve Erkurt, B. (2015), ‘Cultural Tourism In Istanbul: The Mediation Effect Of Tourist Experience And Satisfaction On The Relationship Between Involvement And Recommendation Intention’ Journal of Destination Marketing & Management, 4 (4), ss. 213-221.
 • Artuğer, S. (2015), ‘The Effect Of Risk Perceptions On Tourists’ Revisit Intentions’ European Journal of Business and Management, 7 (2), ss. 36-43.
 • Ballantyne, R. Packer, J. ve Sutherland, L. A. (2011), ‘Visitors' Memories Of Wildlife Tourism: Implications For The Dsign Of Powerful Interpretive Experiences’ Tourism Management, 32 (4), ss. 770–779.
 • Bartikowski, B. ve Walsh, G. (2011), ‘Investigating ediators between corporate reputation and customer citizenship behaviors’ Journal of Business Research, 64 (1), ss. 39-44.
 • Başat, H. T., ve Pekmezci, D. (2021). Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1424-1450.
 • Berezina, K. Cobanoglu, C. Miller B. L. ve Kwansa, F. A. (2012), ‘The Impact Of Information Security Breach On Hotel uest Perception Of Service Quality, Satisfaction, Revisit Intentions And Word-Of-Mouth’ International Journal Of Contemporary Hospitality Management, 24 (7), ss. 991–1010.
 • Biro, L. (2016), Advertising Skepticism: The Influence of Demograpfic Factors, Consumerism and Greenwashing In The Organic Food Industry. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sweeden: Linnaeus University.
 • Blanco-González, A. Cachón-Rodríguez, G. Hernández-Perlines, F. ve Prado-Román, C. (2023), ‘Effects Of Social Responsibility On Legitimacy And Revisit Intention: The Moderating Role Of Anxiety’ Journal of Business Research, 157, 113583.
 • Boğan, H. (2018), Algılanan Kurumsal Davranışsal Tutarlılık Ve Duygusal Bağlılık İlişkisinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Yapılan Yüklemelerin Aracılık Rolü: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Boğan, E., ve Dedeoğlu, B. B. (2019), ‘The Influence Of Corporate Social Responsibility In Hospitality Establishments On Students’ Level Of Commitment And Intention To Recommend’ Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 25, 100205, ss. 1-11.
 • Bramwell, B. (1998), ‘User Satisfaction And Product Development In Urban Tourism’ Tourism Management, 19, ss. 35-47.
 • Brown, T. J. ve Dacin, P. A. (1997), ‘The company and the product: corporate associations and consumer product responses’ Journal of Marketing, 61 (1), ss. 68-84.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002), Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Carroll, B. A. (1979), ‘The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders’ Business Horizons, 4 (4), ss. 39-48.
 • Carroll, A. B. (1991), ‘The Pyramid Of Corporate Social Responsibility: Toward The Moral Management Of Organizational Stakeholders’ Business Horizons, 34 (4), ss. 39-48.
 • Chen, C. F. ve Chen, F. S. (2010), ‘Experience Quality, Perceived Value, Satisfaction And Behavioral Intentions For Heritage Tourists’ Tourism Management, 31 (1), ss. 29-35.
 • Choi, B., ve La, S. (2013), The Impact Of Corporate Social Rsponsibility (CSR) And Customer Trust On The Restoration Of Loyalty After Service Failure And Recovery. Journal of Services Marketing, 27 (3), ss. 223-233.
 • Chon, K. S. (1989), ‘Understanding Recreational Traveler’s Motivation, Attitude And Satisfaction’ The Tourist Review, 44, ss. 3–7.
 • Choo, H., ve Petrick, J. F. (2014), ‘Social Interactions And Intentions To Revisit For Agritourism Service Encounters’ Tourism Management, 40, ss. 372-381.
 • Chun, S. H. ve Nyam-Ochir, A. (2020), ‘The Effects Of Fast Food Restaurant ttributes On Customer Satisfaction, Revisit Intention, And Recommendation Using DINESERV Scale’ Sustainability, 12 (18), ss. 1-19.
 • Chung, K. H. Yu, J. E. Choi, M. G. ve Shin, J. I. (2015), ‘The Effects Of CSR On Customer Satisfaction And Loyalty In China: The Moderating Role Of Corporate Image’ Journal of Economics, Business and Management, 3 (5), ss. 542-547.
 • Crompton, J. (1992), ‘Structure Of Vacation Destination Choice Sets’ Annals of Tourism Research, 19, 420-434.
 • Dahlsrud, A. (2008), ‘How Corporate Social Responsibility is Defined: An Analysis of 37 Definitions’ Corporate Social Responsibility And Environmental Management, 15 (1), ss. 1-13.
 • De Grosbois, (2012), ‘Corporate Social Responsibility Reporting by The Global Hotel Industry: Commitment, Initiatives and Performance’ International Journal of Hospitality Management, 31 (3), ss. 896-905.
 • Ekinci, Y. Dawes, P. L. ve Massey, G. R. (2008), ‘An Extended Model Of The Antecedents And Consequences Of Consumer Satisfaction For Hospitality Services’ European Journal of Marketing, 42 (1/2), ss. 35-68.
 • European Commission (2011), “Brussels”, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions; a Renewed EU Strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, COM(2011) 681 final, Brussels, 25 October. Erişim adresi: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:en:PDF Erişim tarihi: 06.01.2023.
 • Fornell, C. ve Larcker, D. F. (1981), ‘Evaluating Structural Equation Models With Unobservable Variables And Measurement Error’ Journal of Marketing Research, 18 (1), ss. 39-50.
 • Glavas, A., ve Kelley, K. (2014), ‘The Effects Of Perceived Corporate Social Responsibility On Employee Attitudes’ Business Ethics Quarterly, 24, ss. 165–202.
 • Greening, D. W. ve Turban, D. B. (2000), ‘Corporate ocial Performance As A Competitive Advantage In Attracting A Quality Workforce’ Business & society, 39 (3), ss. 254-280.
 • Güzel Şahin, G. ve Ünver, G. (2015), ‘Destinasyon Pazarlama Aracı Olarak Gastronomi Turizmi: İstanbul’un Gastronomi Turizmi Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma’ Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3 (2), ss. 63-73.
 • Ha, J. ve Jang, S. (2010), ‘Perceived values, satisfaction and behavioral intentions: the role of familiarity in Korean restaurants’ International Journal of Hospitality Management, 29 (1), ss. 2-13.
 • Hair, J. F. Black, W. C. Babin, B. J. ve Anderson, W. E. ( 1981). Multivariate Data Analysis, New York:McMillan Publishing Company.
 • Hair, F. J. Anderson, E. R. Tatham, L. R. ve Black, C. W. (1984), Multivariate Data Analysis, International Edition, Fifth Edition, NewJersey: Prentice-Hall International Inc., NewJersey.
 • Han, H. ve Ryu, K. (2009), ‘The Roles Of The Physıcal Envıronment, Prıce Perceptıon, And Customer Satısfactıon In Determınıng Customer Loyalty In The Restaurant Industrıy’ Journal of Hospitality & Tourism Research, 33 (4) ss. 490-491.
 • Hartman, S. (2016), ‘Towards Adaptive Tourism Areas? A Complexity Perspective To Examine The Conditions For Adaptive Capacity’ Journal of Sustainable Tourism, 24, ss. 299–314.
 • Hassan, S. B. ve Soliman, M. (2020), ‘COVID-19 And Repeat Visitation: Assessing The Role Of Destination Social Responsibility, Destination Reputation, Holidaymakers’ Trust and Fear Arousal’ Journal of Destination Marketing & Management, 19, 100495.
 • He, H. ve Li, Y. (2011), ‘CSR And Service Brand: The Mediating Effect Of Brand Identification And Moderating Effect Of Service Quality’, Journal of Business Ethics, 100 (4), ss. 673-688.
 • Henderson, J. C. (2007), ‘Corporate Social Responsibility And Tourism: Hotel Companies In Phuket, Thailand, After The Indian Ocean Tsunami’ International Journal of Hospitality Management, 26 (1), ss. 228-239.
 • Hernik, J. (2017). Greenwashing in Tourism, So How Companies Should Not Create An Image. Challenges of Tourism and Business Logistics in the 21st Century, 1(1), 13-17.
 • Hosany, S. Prayag, G. Deesilatham, S. Causevic, S. ve Odeh, K. (2015). ‘Measuring Tourists’ Emotional Experiences: Further Validation Of The Destination Emotion Scale’ Journal of Travel Research, 54 (4), ss. 482-495.
 • Hur, W. M. Kim, H. ve Kim, H. K. (2018), ‘Does Customer Engagement In Corporate Social Responsibility Initiatives Lead To Customer Citizenship Behaviour? The Mediating Roles Of Customer-Company Identification And Affective Commitment’ Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 25 (6), ss. 1258-1269.
 • ISO (2010), ISO 26000:2010(en), available at: www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en:en?utm:source¼isoorg&utm:medium¼isoorg&utm:term¼isoorg&utm:campaign¼26000 linkþfromþisoorg (erişim 15 ocak 2022).
 • Jin, N. P. Lee, S. ve Lee, H. (2015), ‘The ffect Of Experience Quality On Perceived Value, Satisfaction, Image And Behavioral Intention Of Water Park Patrons: New Versus Repeat Visitor’ International Journal of Tourism Research, 17, ss. 82-95.
 • Karadeniz, E. ve Ünlübulduk, S. N. (2020), ‘Konaklama İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: Dünyada Marka Değeri En Yüksek Konaklama İşletmeleri ile Borsa İstanbul Konaklama İşletmelerinin Karşılaştırmalı Analizi’ Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17 (1), ss. 124-140.
 • Kärnä, J. Hansen, E. ve Juslin H. (2003), Social Responsibility in Enviromental Marketing Planning’ European Journal of Marketing, 37 (5–6), ss. 848–871.
 • Kement, Ü. Çavuşoğlu, S. Bükey, A. ve Başar, B. (2019), ‘Otel Müşterilerinin Algıladığı Hizmet Kalitesinin Servqual Analizi İle Değerlendirilmesi: Termal Turizm İşletmeleri Örneği’ Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, ss. 25-35.
 • Khadaroo, J. ve Seetanah, B. (2007), ‘Transport Infrastructure And Tourism Development’ Annals of Tourism Research, 34, ss. 1021-1032.
 • Kim, H. L. Rhou, Y. Uysal, M. ve Kwon, N. (2017), ‘An Examination Of The Links Between Corporate Social Responsibility (CSR) And Its Internal Consequences’ International Journal of Hospitality Management, 61, ss. 26–34.
 • Kim, H. Rhou, Y. Topcuoglu, E. ve Gug Kim, Y. (2020), ‘Why Hotel Employees Care About Corporate Social Responsibility (CSR): Using Need Satisfaction Theory’ International Journal of Hospitality Management, 87, ss. 1-8.
 • Kim, M., Yin, X., ve Lee, G. (2020), ‘The effect of CSR on corporate image, customer citizenship behaviors, and customers’ long-term relationship orientation’ International Journal of Hospitality Management, 88, 102520.
 • Kline, P. (1994), An Easy Guide To Factor Analysis. New York: Routledge.
 • Kotler, P. ve Lee, N. (2006), Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Çeviren: Sibel Kaçamak)(1. Baskı), ss. 171-201, İstanbul: MediaCat.
 • Lee, J. I. ve Shin, S. Y. (2011), ‘Impact Of The Perceived Fit Of A Fashion Company's CSR Activities On The Recommendation And Purchasing Intention Of Consumers’ Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, 35 (7), ss. 816-827.
 • Levy, S. E. ve Duverger, P. (2010), ‘Consumer erceptions Of Sustainability In The Lodging Industry: Examination Of Sustainable Tourism Criteria’, working paper, University of Massachusetts, Amherst, MA, 20 July.
 • Loi, L. T. I. So, A. S. I. Lo, I. S. ve Fong, L. H. N. (2017), ‘Does The Quality Of Tourist Shuttles Influence Revisit Intention Through Destination Image And Satisfaction? The Case Of Macao’ Journal of Hospitality & Tourism Management, 32, ss. 115-123.
 • Lund-Durlacher, D. (2015), ‘Corporate Social Responsibility And Tourism. In Moscardo G., Benckendorff P. (Eds.), Education for Sustainability in Tourism. CSR, Sustainability, Ethics & Governance (ss. 59-73). Berlin, Heidelberg: Springer.
 • Luo, X. ve Bhattacharya, C. B. (2006), ‘Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction, And Market Value’ Journal of Marketing, 70, ss. 1–18.
 • Mannan, M. Chowdhury, N. Sarker, P. ve Amir, R. (2019), ‘Modeling Customer Satisfaction And Revisit Intention In Bangladeshi Dining Restaurants’ Journal of Modelling in Management, 14 (4), ss. 923-947.
 • Marinkovic, V. Senic, V. Ivkov, D. Dimitrovski, D. ve Bjelic, M. (2014), ‘The Antecedents Of Satisfaction And Revisit Intentions For Full-Service Restaurants’ Marketing Intelligence & Planning, 32 (3), ss. 311–327
 • Martínez, P. ve Del Bosque. (2013), ‘CSR And Customer Loyalty: The Roles Of Trust, Customer Identification With The Company And Satisfaction’ International Journal of Hospitality Management, 35, ss. 89-99.
 • Martínez, P. ve Nishiyama, N. (2019), ‘Enhancing Customer-Based Brand Equity Through CSR In The Hospitality Sector’ International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 20 (3), ss. 329-353.
 • Mason, P. ve Mowforth, M. (1996), ‘Codes of Conduct in Tourism’ Progress in Tourism and Hospitality Research, 2 (2), ss. 151–67.
 • McGehee, W. ve Perdue, C. (2009), ‘Corporate Social Responsibility Within The US Lodging Industry: An Exploratory Study’ Journal of Hospitality and Tourism Research, 33 (3), ss. 417-437.
 • McCain, S. C. Lolli, J. C. Liu, E. ve Jen, E. (2019), ‘The Relationship Between Casino Corporate Social Responsibility And Casino Customer Loyalty’ Tourism Economics, 25 (4) ss. 569-592.
 • McNamara, T. Carapinha, R. Pitt‐Catsouphes, M. Valcour, M., ve Lobel, S. (2017), Corporate Social Responsibility And Employee Outcomes: The Role Of Country Context. Business Ethics: A European Review, 26 (4), ss. 413 – 427.
 • Mihajlović, I., ve Vidak, M. (2017). The importance of local events for positioning of tourist destination. European Journal of Social Science Education and Research, 4(4), 228-239.
 • Mohammed, A. ve Rashid, B. (2018), ‘A Conceptual Model Of Corporate Social Responsibility Dimensions, Brand Image And Customer atisfaction iIn Malaysian Hotel Industry’ Kasetsart Journal of Social Sciences, 39 (2), ss. 358–364.
 • Namkung, Y. ve Jang, S. (2007), ‘Does Food Quality Really Matter In Restaurant? Its Impact On Customer Satisfaction And Behavioral Intentions’ Journal of Hospitality and Tourism Research, 31 (3), ss. 387-410.
 • Oliver, R. L. A (1980), ‘Cognitive Model of the Ancedents and Consequences of Satisfaction Decisions’ Journal Of Marketing Research, 17 (4), ss. 460–469.
 • Palacios-Florencio, B. Garcia del Junco, J. Castellanos-Verdugo, M. ve Rosa-Díaz, I. M. (2018), ‘Trust As Mediator Of Corporate Social Responsibility, Image and Loyalty In The Hotel Sector’ Journal of Sustainable Tourism, 26 (7), ss. 1273-1289.
 • Park, S. Y. ve Levy, S. E. (2014), ‘Corporate Social Responsibility: Perspectives Of Hotel Frontline Employees’ International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26 (3), ss. 332-348.
 • Pérez, A. ve Rodríguez del Bosque, I. (2015), ‘Corporate Social Responsibility And Customer Loyalty: Exploring The Role Of Identification, Satisfaction And Type Of Company’ Journal of Services Marketing, 29 (1), ss. 15–25.
 • Pizam, A. Shapoval, V. ve Ellis, T. (2016), ‘Customer Satisfaction And Its Measurement In Hospitality Enterprises: A Revisit And Update’ Internationality Journal of Hospitality Management, 28 (1), ss. 2–35.
 • Prayag, G. Hosany, S. ve Odeh, K. (2013), ‘The Role Of Tourists’ Emotional Experiences And Satisfaction In Understanding Behavioral Intentions’ Journal of Destination Marketing & Management, 2, ss. 118-127.
 • Post, J. A. Lawrence, A. T. ve Weber, J. (1999), Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, 9th edition. Boston: McGraw Hill.
 • Postma, A., ve Schmuecker, D. (2017). Understanding and overcoming negative impacts of tourism in city destinations: conceptual model and strategic framework. Journal of Tourism Futures, 3(2), 144-156.
 • Rajput, A. ve Gahfoor, R. Z. (2020), ‘Satisfaction And Revisit Intentions At Fast Food Restaurants’ Future Business Journal, 6, ss. 1-12.
 • Ranjbarian, B. ve Pool, J. K. (2015), ‘The Impact Of Perceived Quality And Value On Tourists’ Satisfaction And Intention To Revisit Nowshahr City Of Iran’ Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 16, ss. 103-117.
 • Reichheld, F. F. (1993), ‘Loyalty-Based Management’ Harvard usiness Review, 71 (2), ss. 64-73.
 • Rupp, D. E. ve Mallory, D.B. (2015), ‘Corporate Social Responsibility: Psychological, Person-centric, and Progressing’ The Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2, ss. 211–236.
 • Rodriquez, F. J. G. ve Cruz, Y. M. A. (2007), ‘Relation Between Social-Environmental Responsibility And Performance In Hotel Firms’ International Journal of Hospitality Management, 26 (4), ss. 824-839.
 • Ryu, K. Lee, H. ve Kim, W.G. (2012), ‘The Influence Of The Quality Of The Physical Environment, Food, And Service On Restaurant Image, Customer Perceived Value, Customer Satisfaction, And Behavioral Intentions’ International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24 (2), ss. 200-223.
 • Saraniemi, S ve Kylänen, M. (2011). Problematizing the concept of tourism destination: An analysis of different theoretical approaches. Journal of travel research, 50(2), 133-143.
 • Seetanah, B. Teeroovengadum, V. ve Nunkoo, R. (2020), ‘Destination satisfaction and revisit intention of tourists: does the quality of airport services matter?’ Journal of Hospitality & Tourism Research, 44 (1), ss. 134-148.
 • Sharma, A. ve Kiran, R. (2013), ‘Corporate Social Responsibility: Drivingforces And Challenges ‘International Journal of Business Research and Development, 2 (1), ss. 18–27.
 • Shin, Y. ve Thai, V. V. (2015), ‘The Impact Of Corporate Social Responsibility On Customer Satisfaction, Relationship Maintenance And Loyalty In The Shipping Industry’ Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 22 (6), ss. 381-392.
 • Sirakaya, E. Petrick, J. ve Choi, H. S. (2004), ‘The Role Of Mood On Tourism Product Evaluations’ Annals of Tourism Research, 31 (3), ss. 517-539.
 • Sivadas, E. ve Jindal R. P. (2017), ‘Alternative Measures Of Satisfaction Snd ord Of Mout’. Journal of Services Marketing, 31 (2), ss. 119–130.
 • Sloan, P. Legrand, W. ve Chen, J. S. (2009), Sustainability In The Hospitality Industry: Principle of Sustainable Operation, Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Smith, R. A. ve Ong, J. L. T. (2015), ‘Corporate Social Responsibility And The Operationalization Challenge For Global Tourism Organizations’ Asia Pacific Journal of Tourism Research, 20 (5), ss. 487-499.
 • Solmaz, S. A. ve Türkay, O. (2022), ‘Otel İşletmelerinde Endüstriyel Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi: İstanbul’da Yerleşik 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerine Ampirik Bir Araştırma’. International Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences, ss. 1531-1542.
 • Stanaland, A. Lwin, M. ve Murphy, P. (2011), ‘Consumer Perceptions Of The Antecedents And Consequences Of Corporate Social Responsibility’ Journal of Business Ethics, 102, ss. 47-55.
 • Su, L. Huang, S. ve Huang, J. (2018), ‘Effects Of Destination Social Responsibility And Tourism Impacts On Residents’ Support For Tourism And Perceived Quality Of Life’ Journal of Hospitality and Tourism Research 42, ss. 1039–1057.
 • Su, L. Huang, S. van der Veen, R. ve Chen, X. (2014), ‘Corporate Social Responsibility, Corporate Reputation, Customer Emotions And Behavioral Intentions: A Structural Equation Modeling Analysis’ Journal of China Tourism Research, 10 (4), ss. 511-520.
 • Su, L. ve Huang, Y. (2019), ‘How Does Perceived Destination Social Responsibility Impact Revisit Intentions: The Mediating Roles Of Destination Preference And Relationship Quality’ Sustainability, 11 (1), ss. 3-22.
 • Su, L. ve Swanson, S. R. (2017), ‘The Effect Of Destination Social Responsibility On Tourist Environmentally Responsible Behavior: Compared Analysis Of First-Time And Repeat Tourists’ Tourism Management, 60, ss. 308-321.
 • Su, L. Swanson, S. R. ve Chen, X. (2015), ‘Social Responsibility And Reputation Influences On The Intentions Of Chinese Huitang Village Tourists: Mediating Effects Of Satisfaction With Lodging Providers’ International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27 (8), ss. 1750–1771.
 • Su, L. Huang, S. ve Pearce, J. (2018), ‘How Does Destination Social Responsibility Contribute To Environmentally Responsible Behaviour? A Destination Resident Perspective’ Journal of Business Research, 86, ss. 179-189.
 • Su, L. Lian, Q. ve Huang, Y. (2020), ‘How Do Tourists' Attribution Of Destination Social Responsibility Motives Impact Trust And Intention To Visit? The Moderating Role Of Destination Reputation’ Tourism Management, 77, 103970.
 • Su, L. Pan, Y. ve Chen, X. (2017), ‘Corporate Social Responsibility: Findings from the Chinese Hospitality Industry’ Journal of Retailing and Consumer Services, 34, ss. 240–247.
 • Swarbrooke, J. (1999), Sustainable Tourism Management, Wallingford and NewYork: CABI Publishing.
 • Tabachnick, B. G. Fidell, L. S. ve Ullman, J. B. (2007), Using Multivariate Statistics, Boston, MA: Pearson.
 • Tandoğan G. K.(2009), Otel Markalarının Konumlandırılmasında Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir.
 • Thompson, K. ve Schofield, P. (2007), ‘An Investigation Of The Relationship Between Public Transport Performance And Destination Satisfaction’ Journal of Transport Geography, 15, ss. 136-144.
 • Tran, H. Hwang, Y. Yu, C. ve Yoo, S. (2018), ‘The Effect of Destination Social Responsibility on Tourists’ Satisfaction: The Mediating Role of Emotions’ Sustainability, 10 (9), ss. 2-15.
 • Tong, C. ve Wong, A. (2014), ‘The Influences Of Corporate Social Responsibility To Customer Repurchases Intentions, Customer Word-Of-Mouth Intentions And Customer Perceived Food Quality Of Fast-Food Restaurants In Hong Kong and the mediating effects of corporate reputation’ Journal of Economics, Management and Trade, 4 (11), ss. 1655-1678.
 • Um, S. Chon, K. ve Ro, Y. H. (2006), ‘Antecedents Of Revisit Intention’ Annals of Tourism Research, 33, ss. 1141-1158.
 • United Nations Environment Programme (UNEP). Making Tourism More Sustainable—A Guide for Policy Makers; UNEP and World Tourism Organization: Paris, France, 2005; ISBN 978-92-844-0821-4.
 • Walsh, G. ve Bartikowski, B. (2013), ‘Exploring Corporate Ability And Social Responsibility Associations As Antecedents Of Customer Satisfaction Cross-Culturally’ Journal of Business Research, 66 (8), ss. 989-995.
 • Withiam, G. (2013), ‘Toward Sustainable Hotel And Restaurants Operations”, Cornell Hospitality Proceedings of the Cornell Hospitality Research Summit, Itaca, NY, 5(4), , available:www.hotelschool.cornell.edu/research/chr/pubs/roundtableproceedings/roundtable17284.html (erişim 20 ocak 2022).
 • Xie, X. Jia, Y. Meng, X. ve Li, C. (2017), ‘Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction And Financial Performance: The Moderating Effect Of The Institutional Environment In Two Transition Economies’ Journal of Cleaner Production, 150, ss. 26–39.
 • Yayla, Ö. (2021), ‘Destinasyon Sosyal Sorumluluğunun Yerel Halkın Turizm Algısı Ve Desteği Üzerine Etkisi: Beypazarı Kırsal Turizm Örneği’ Mehmet Akif Ersoy İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (3), ss. 1306-1320.
 • Yılmaz, G. (2018), ‘İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Müşteri Beklentilerine Yönelik Sunulan Makro Trendler’ Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 7 (4), ss. 122-133.
 • Yuen, E. F.T. ve Chan, S. S. L. (2010), ‘The Effect Of Retail Service Quality And Product Quality On Customer Loyalty’ Database Marketing & Customer Strategy Management, 17 (3/4), ss. 222-240.
 • Zhang, H. Wu, Y. ve Buhalis, D. (2017), ‘A Model Of Perceived Image, Memorable Tourism Experiences And Revisit Intention’ Journal Of Destination Marketing & Management, 8, ss. 326-336.
 • Zupan, S. ve Milfelner, B. (2014), ‘Social Responsibility, Motivation And Satisfaction: Small Hotels Guests’ Perspective’ Kybernetes, 43 (3/4), ss. 513–528.

Determining the Relationships Between Destination Social Responsibility, Customer Satisfaction, Revisit and Recommendation Intention: The Case of Istanbul

Yıl 2024, Cilt: 21 Sayı: 1, 47 - 67, 29.03.2024
https://doi.org/10.24010/soid.1268374

Öz

Corporate social responsibility is the duties of enterprises towards the environment and society. In tourism, hotel enterprises also have responsibilities towards the environment and their customers. The responsibilities of these hotel operators affect the intentions of their customers. The aim of the study is to investigate the relationships between corporate social responsibility, satisfaction, revisit and intention to recommend hotel businesses. For this purpose, 481 out of 500 questionnaires attended by visitors to hotels in Istanbul with the quantitative research method and simple curation sampling technique, which is one of the random sampling methods, were used for analysis. SPSS program was utilized in the analysis of the data. As a result of the analyzes, a positive and meaningful relationship was determined between customer satisfaction of the corporate social responsibilities of the hotels in Istanbul and the intention to visit and recommend again, and it was also determined that there was a positive and meaningful relationship between the customer satisfaction resulting from the Istanbul experience and the intention to visit and recommend again.

Kaynakça

 • Aguinis, H. ve Glavas, A. (2012), ‘What We kKnow And Don’t Know About Corporate Social Responsibility: A Review and Research Agenda’ Journal of Management, 38 (4), ss. 932-968.
 • Akbari, M. Nazarian, A. Foroudi, P. Seyyed Amiri, N. ve Ezatabadipoor, E. (2020), ‘How Corporate Cocial Responsibility Contributes To Strengthening Brand Loyalty’ Hotel Positioning And Intention o reRvisit? Current Issues in Tourism, 24 (13), ss. 1–21.
 • Akova, O., Atsız, O., ve Taşkıran, Ö. (2016, March). The use of social responsibility and ethics on hotels’ websites: A study at 5 star hotels in Istanbul. 3rd Belgrade International Tourism Conference: Tourism Education İn The 21st Century: Policies, Practices, Internationalization.
 • Akova, O., Yaşar, A. G., Aslan, A., ve Çetin, G. (2015). Çalışanların çevre yönetimi algıları ve örgüt kültürü ilişkisi: Yeşil yıldızlı otellere yönelik bir araştırma. https://acikerisim.bartin.edu.tr/.
 • Alegre J, ve Garau J (2010), Tourist satisfaction and dissatisfaction. Annals Tourism of Research, 37 (1), ss. 52–73.
 • Altunel, M. C. ve Erkurt, B. (2015), ‘Cultural Tourism In Istanbul: The Mediation Effect Of Tourist Experience And Satisfaction On The Relationship Between Involvement And Recommendation Intention’ Journal of Destination Marketing & Management, 4 (4), ss. 213-221.
 • Artuğer, S. (2015), ‘The Effect Of Risk Perceptions On Tourists’ Revisit Intentions’ European Journal of Business and Management, 7 (2), ss. 36-43.
 • Ballantyne, R. Packer, J. ve Sutherland, L. A. (2011), ‘Visitors' Memories Of Wildlife Tourism: Implications For The Dsign Of Powerful Interpretive Experiences’ Tourism Management, 32 (4), ss. 770–779.
 • Bartikowski, B. ve Walsh, G. (2011), ‘Investigating ediators between corporate reputation and customer citizenship behaviors’ Journal of Business Research, 64 (1), ss. 39-44.
 • Başat, H. T., ve Pekmezci, D. (2021). Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1424-1450.
 • Berezina, K. Cobanoglu, C. Miller B. L. ve Kwansa, F. A. (2012), ‘The Impact Of Information Security Breach On Hotel uest Perception Of Service Quality, Satisfaction, Revisit Intentions And Word-Of-Mouth’ International Journal Of Contemporary Hospitality Management, 24 (7), ss. 991–1010.
 • Biro, L. (2016), Advertising Skepticism: The Influence of Demograpfic Factors, Consumerism and Greenwashing In The Organic Food Industry. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sweeden: Linnaeus University.
 • Blanco-González, A. Cachón-Rodríguez, G. Hernández-Perlines, F. ve Prado-Román, C. (2023), ‘Effects Of Social Responsibility On Legitimacy And Revisit Intention: The Moderating Role Of Anxiety’ Journal of Business Research, 157, 113583.
 • Boğan, H. (2018), Algılanan Kurumsal Davranışsal Tutarlılık Ve Duygusal Bağlılık İlişkisinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Yapılan Yüklemelerin Aracılık Rolü: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Boğan, E., ve Dedeoğlu, B. B. (2019), ‘The Influence Of Corporate Social Responsibility In Hospitality Establishments On Students’ Level Of Commitment And Intention To Recommend’ Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 25, 100205, ss. 1-11.
 • Bramwell, B. (1998), ‘User Satisfaction And Product Development In Urban Tourism’ Tourism Management, 19, ss. 35-47.
 • Brown, T. J. ve Dacin, P. A. (1997), ‘The company and the product: corporate associations and consumer product responses’ Journal of Marketing, 61 (1), ss. 68-84.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002), Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Carroll, B. A. (1979), ‘The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders’ Business Horizons, 4 (4), ss. 39-48.
 • Carroll, A. B. (1991), ‘The Pyramid Of Corporate Social Responsibility: Toward The Moral Management Of Organizational Stakeholders’ Business Horizons, 34 (4), ss. 39-48.
 • Chen, C. F. ve Chen, F. S. (2010), ‘Experience Quality, Perceived Value, Satisfaction And Behavioral Intentions For Heritage Tourists’ Tourism Management, 31 (1), ss. 29-35.
 • Choi, B., ve La, S. (2013), The Impact Of Corporate Social Rsponsibility (CSR) And Customer Trust On The Restoration Of Loyalty After Service Failure And Recovery. Journal of Services Marketing, 27 (3), ss. 223-233.
 • Chon, K. S. (1989), ‘Understanding Recreational Traveler’s Motivation, Attitude And Satisfaction’ The Tourist Review, 44, ss. 3–7.
 • Choo, H., ve Petrick, J. F. (2014), ‘Social Interactions And Intentions To Revisit For Agritourism Service Encounters’ Tourism Management, 40, ss. 372-381.
 • Chun, S. H. ve Nyam-Ochir, A. (2020), ‘The Effects Of Fast Food Restaurant ttributes On Customer Satisfaction, Revisit Intention, And Recommendation Using DINESERV Scale’ Sustainability, 12 (18), ss. 1-19.
 • Chung, K. H. Yu, J. E. Choi, M. G. ve Shin, J. I. (2015), ‘The Effects Of CSR On Customer Satisfaction And Loyalty In China: The Moderating Role Of Corporate Image’ Journal of Economics, Business and Management, 3 (5), ss. 542-547.
 • Crompton, J. (1992), ‘Structure Of Vacation Destination Choice Sets’ Annals of Tourism Research, 19, 420-434.
 • Dahlsrud, A. (2008), ‘How Corporate Social Responsibility is Defined: An Analysis of 37 Definitions’ Corporate Social Responsibility And Environmental Management, 15 (1), ss. 1-13.
 • De Grosbois, (2012), ‘Corporate Social Responsibility Reporting by The Global Hotel Industry: Commitment, Initiatives and Performance’ International Journal of Hospitality Management, 31 (3), ss. 896-905.
 • Ekinci, Y. Dawes, P. L. ve Massey, G. R. (2008), ‘An Extended Model Of The Antecedents And Consequences Of Consumer Satisfaction For Hospitality Services’ European Journal of Marketing, 42 (1/2), ss. 35-68.
 • European Commission (2011), “Brussels”, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions; a Renewed EU Strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, COM(2011) 681 final, Brussels, 25 October. Erişim adresi: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:en:PDF Erişim tarihi: 06.01.2023.
 • Fornell, C. ve Larcker, D. F. (1981), ‘Evaluating Structural Equation Models With Unobservable Variables And Measurement Error’ Journal of Marketing Research, 18 (1), ss. 39-50.
 • Glavas, A., ve Kelley, K. (2014), ‘The Effects Of Perceived Corporate Social Responsibility On Employee Attitudes’ Business Ethics Quarterly, 24, ss. 165–202.
 • Greening, D. W. ve Turban, D. B. (2000), ‘Corporate ocial Performance As A Competitive Advantage In Attracting A Quality Workforce’ Business & society, 39 (3), ss. 254-280.
 • Güzel Şahin, G. ve Ünver, G. (2015), ‘Destinasyon Pazarlama Aracı Olarak Gastronomi Turizmi: İstanbul’un Gastronomi Turizmi Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma’ Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3 (2), ss. 63-73.
 • Ha, J. ve Jang, S. (2010), ‘Perceived values, satisfaction and behavioral intentions: the role of familiarity in Korean restaurants’ International Journal of Hospitality Management, 29 (1), ss. 2-13.
 • Hair, J. F. Black, W. C. Babin, B. J. ve Anderson, W. E. ( 1981). Multivariate Data Analysis, New York:McMillan Publishing Company.
 • Hair, F. J. Anderson, E. R. Tatham, L. R. ve Black, C. W. (1984), Multivariate Data Analysis, International Edition, Fifth Edition, NewJersey: Prentice-Hall International Inc., NewJersey.
 • Han, H. ve Ryu, K. (2009), ‘The Roles Of The Physıcal Envıronment, Prıce Perceptıon, And Customer Satısfactıon In Determınıng Customer Loyalty In The Restaurant Industrıy’ Journal of Hospitality & Tourism Research, 33 (4) ss. 490-491.
 • Hartman, S. (2016), ‘Towards Adaptive Tourism Areas? A Complexity Perspective To Examine The Conditions For Adaptive Capacity’ Journal of Sustainable Tourism, 24, ss. 299–314.
 • Hassan, S. B. ve Soliman, M. (2020), ‘COVID-19 And Repeat Visitation: Assessing The Role Of Destination Social Responsibility, Destination Reputation, Holidaymakers’ Trust and Fear Arousal’ Journal of Destination Marketing & Management, 19, 100495.
 • He, H. ve Li, Y. (2011), ‘CSR And Service Brand: The Mediating Effect Of Brand Identification And Moderating Effect Of Service Quality’, Journal of Business Ethics, 100 (4), ss. 673-688.
 • Henderson, J. C. (2007), ‘Corporate Social Responsibility And Tourism: Hotel Companies In Phuket, Thailand, After The Indian Ocean Tsunami’ International Journal of Hospitality Management, 26 (1), ss. 228-239.
 • Hernik, J. (2017). Greenwashing in Tourism, So How Companies Should Not Create An Image. Challenges of Tourism and Business Logistics in the 21st Century, 1(1), 13-17.
 • Hosany, S. Prayag, G. Deesilatham, S. Causevic, S. ve Odeh, K. (2015). ‘Measuring Tourists’ Emotional Experiences: Further Validation Of The Destination Emotion Scale’ Journal of Travel Research, 54 (4), ss. 482-495.
 • Hur, W. M. Kim, H. ve Kim, H. K. (2018), ‘Does Customer Engagement In Corporate Social Responsibility Initiatives Lead To Customer Citizenship Behaviour? The Mediating Roles Of Customer-Company Identification And Affective Commitment’ Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 25 (6), ss. 1258-1269.
 • ISO (2010), ISO 26000:2010(en), available at: www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en:en?utm:source¼isoorg&utm:medium¼isoorg&utm:term¼isoorg&utm:campaign¼26000 linkþfromþisoorg (erişim 15 ocak 2022).
 • Jin, N. P. Lee, S. ve Lee, H. (2015), ‘The ffect Of Experience Quality On Perceived Value, Satisfaction, Image And Behavioral Intention Of Water Park Patrons: New Versus Repeat Visitor’ International Journal of Tourism Research, 17, ss. 82-95.
 • Karadeniz, E. ve Ünlübulduk, S. N. (2020), ‘Konaklama İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: Dünyada Marka Değeri En Yüksek Konaklama İşletmeleri ile Borsa İstanbul Konaklama İşletmelerinin Karşılaştırmalı Analizi’ Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17 (1), ss. 124-140.
 • Kärnä, J. Hansen, E. ve Juslin H. (2003), Social Responsibility in Enviromental Marketing Planning’ European Journal of Marketing, 37 (5–6), ss. 848–871.
 • Kement, Ü. Çavuşoğlu, S. Bükey, A. ve Başar, B. (2019), ‘Otel Müşterilerinin Algıladığı Hizmet Kalitesinin Servqual Analizi İle Değerlendirilmesi: Termal Turizm İşletmeleri Örneği’ Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, ss. 25-35.
 • Khadaroo, J. ve Seetanah, B. (2007), ‘Transport Infrastructure And Tourism Development’ Annals of Tourism Research, 34, ss. 1021-1032.
 • Kim, H. L. Rhou, Y. Uysal, M. ve Kwon, N. (2017), ‘An Examination Of The Links Between Corporate Social Responsibility (CSR) And Its Internal Consequences’ International Journal of Hospitality Management, 61, ss. 26–34.
 • Kim, H. Rhou, Y. Topcuoglu, E. ve Gug Kim, Y. (2020), ‘Why Hotel Employees Care About Corporate Social Responsibility (CSR): Using Need Satisfaction Theory’ International Journal of Hospitality Management, 87, ss. 1-8.
 • Kim, M., Yin, X., ve Lee, G. (2020), ‘The effect of CSR on corporate image, customer citizenship behaviors, and customers’ long-term relationship orientation’ International Journal of Hospitality Management, 88, 102520.
 • Kline, P. (1994), An Easy Guide To Factor Analysis. New York: Routledge.
 • Kotler, P. ve Lee, N. (2006), Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Çeviren: Sibel Kaçamak)(1. Baskı), ss. 171-201, İstanbul: MediaCat.
 • Lee, J. I. ve Shin, S. Y. (2011), ‘Impact Of The Perceived Fit Of A Fashion Company's CSR Activities On The Recommendation And Purchasing Intention Of Consumers’ Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, 35 (7), ss. 816-827.
 • Levy, S. E. ve Duverger, P. (2010), ‘Consumer erceptions Of Sustainability In The Lodging Industry: Examination Of Sustainable Tourism Criteria’, working paper, University of Massachusetts, Amherst, MA, 20 July.
 • Loi, L. T. I. So, A. S. I. Lo, I. S. ve Fong, L. H. N. (2017), ‘Does The Quality Of Tourist Shuttles Influence Revisit Intention Through Destination Image And Satisfaction? The Case Of Macao’ Journal of Hospitality & Tourism Management, 32, ss. 115-123.
 • Lund-Durlacher, D. (2015), ‘Corporate Social Responsibility And Tourism. In Moscardo G., Benckendorff P. (Eds.), Education for Sustainability in Tourism. CSR, Sustainability, Ethics & Governance (ss. 59-73). Berlin, Heidelberg: Springer.
 • Luo, X. ve Bhattacharya, C. B. (2006), ‘Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction, And Market Value’ Journal of Marketing, 70, ss. 1–18.
 • Mannan, M. Chowdhury, N. Sarker, P. ve Amir, R. (2019), ‘Modeling Customer Satisfaction And Revisit Intention In Bangladeshi Dining Restaurants’ Journal of Modelling in Management, 14 (4), ss. 923-947.
 • Marinkovic, V. Senic, V. Ivkov, D. Dimitrovski, D. ve Bjelic, M. (2014), ‘The Antecedents Of Satisfaction And Revisit Intentions For Full-Service Restaurants’ Marketing Intelligence & Planning, 32 (3), ss. 311–327
 • Martínez, P. ve Del Bosque. (2013), ‘CSR And Customer Loyalty: The Roles Of Trust, Customer Identification With The Company And Satisfaction’ International Journal of Hospitality Management, 35, ss. 89-99.
 • Martínez, P. ve Nishiyama, N. (2019), ‘Enhancing Customer-Based Brand Equity Through CSR In The Hospitality Sector’ International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 20 (3), ss. 329-353.
 • Mason, P. ve Mowforth, M. (1996), ‘Codes of Conduct in Tourism’ Progress in Tourism and Hospitality Research, 2 (2), ss. 151–67.
 • McGehee, W. ve Perdue, C. (2009), ‘Corporate Social Responsibility Within The US Lodging Industry: An Exploratory Study’ Journal of Hospitality and Tourism Research, 33 (3), ss. 417-437.
 • McCain, S. C. Lolli, J. C. Liu, E. ve Jen, E. (2019), ‘The Relationship Between Casino Corporate Social Responsibility And Casino Customer Loyalty’ Tourism Economics, 25 (4) ss. 569-592.
 • McNamara, T. Carapinha, R. Pitt‐Catsouphes, M. Valcour, M., ve Lobel, S. (2017), Corporate Social Responsibility And Employee Outcomes: The Role Of Country Context. Business Ethics: A European Review, 26 (4), ss. 413 – 427.
 • Mihajlović, I., ve Vidak, M. (2017). The importance of local events for positioning of tourist destination. European Journal of Social Science Education and Research, 4(4), 228-239.
 • Mohammed, A. ve Rashid, B. (2018), ‘A Conceptual Model Of Corporate Social Responsibility Dimensions, Brand Image And Customer atisfaction iIn Malaysian Hotel Industry’ Kasetsart Journal of Social Sciences, 39 (2), ss. 358–364.
 • Namkung, Y. ve Jang, S. (2007), ‘Does Food Quality Really Matter In Restaurant? Its Impact On Customer Satisfaction And Behavioral Intentions’ Journal of Hospitality and Tourism Research, 31 (3), ss. 387-410.
 • Oliver, R. L. A (1980), ‘Cognitive Model of the Ancedents and Consequences of Satisfaction Decisions’ Journal Of Marketing Research, 17 (4), ss. 460–469.
 • Palacios-Florencio, B. Garcia del Junco, J. Castellanos-Verdugo, M. ve Rosa-Díaz, I. M. (2018), ‘Trust As Mediator Of Corporate Social Responsibility, Image and Loyalty In The Hotel Sector’ Journal of Sustainable Tourism, 26 (7), ss. 1273-1289.
 • Park, S. Y. ve Levy, S. E. (2014), ‘Corporate Social Responsibility: Perspectives Of Hotel Frontline Employees’ International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26 (3), ss. 332-348.
 • Pérez, A. ve Rodríguez del Bosque, I. (2015), ‘Corporate Social Responsibility And Customer Loyalty: Exploring The Role Of Identification, Satisfaction And Type Of Company’ Journal of Services Marketing, 29 (1), ss. 15–25.
 • Pizam, A. Shapoval, V. ve Ellis, T. (2016), ‘Customer Satisfaction And Its Measurement In Hospitality Enterprises: A Revisit And Update’ Internationality Journal of Hospitality Management, 28 (1), ss. 2–35.
 • Prayag, G. Hosany, S. ve Odeh, K. (2013), ‘The Role Of Tourists’ Emotional Experiences And Satisfaction In Understanding Behavioral Intentions’ Journal of Destination Marketing & Management, 2, ss. 118-127.
 • Post, J. A. Lawrence, A. T. ve Weber, J. (1999), Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, 9th edition. Boston: McGraw Hill.
 • Postma, A., ve Schmuecker, D. (2017). Understanding and overcoming negative impacts of tourism in city destinations: conceptual model and strategic framework. Journal of Tourism Futures, 3(2), 144-156.
 • Rajput, A. ve Gahfoor, R. Z. (2020), ‘Satisfaction And Revisit Intentions At Fast Food Restaurants’ Future Business Journal, 6, ss. 1-12.
 • Ranjbarian, B. ve Pool, J. K. (2015), ‘The Impact Of Perceived Quality And Value On Tourists’ Satisfaction And Intention To Revisit Nowshahr City Of Iran’ Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 16, ss. 103-117.
 • Reichheld, F. F. (1993), ‘Loyalty-Based Management’ Harvard usiness Review, 71 (2), ss. 64-73.
 • Rupp, D. E. ve Mallory, D.B. (2015), ‘Corporate Social Responsibility: Psychological, Person-centric, and Progressing’ The Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2, ss. 211–236.
 • Rodriquez, F. J. G. ve Cruz, Y. M. A. (2007), ‘Relation Between Social-Environmental Responsibility And Performance In Hotel Firms’ International Journal of Hospitality Management, 26 (4), ss. 824-839.
 • Ryu, K. Lee, H. ve Kim, W.G. (2012), ‘The Influence Of The Quality Of The Physical Environment, Food, And Service On Restaurant Image, Customer Perceived Value, Customer Satisfaction, And Behavioral Intentions’ International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24 (2), ss. 200-223.
 • Saraniemi, S ve Kylänen, M. (2011). Problematizing the concept of tourism destination: An analysis of different theoretical approaches. Journal of travel research, 50(2), 133-143.
 • Seetanah, B. Teeroovengadum, V. ve Nunkoo, R. (2020), ‘Destination satisfaction and revisit intention of tourists: does the quality of airport services matter?’ Journal of Hospitality & Tourism Research, 44 (1), ss. 134-148.
 • Sharma, A. ve Kiran, R. (2013), ‘Corporate Social Responsibility: Drivingforces And Challenges ‘International Journal of Business Research and Development, 2 (1), ss. 18–27.
 • Shin, Y. ve Thai, V. V. (2015), ‘The Impact Of Corporate Social Responsibility On Customer Satisfaction, Relationship Maintenance And Loyalty In The Shipping Industry’ Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 22 (6), ss. 381-392.
 • Sirakaya, E. Petrick, J. ve Choi, H. S. (2004), ‘The Role Of Mood On Tourism Product Evaluations’ Annals of Tourism Research, 31 (3), ss. 517-539.
 • Sivadas, E. ve Jindal R. P. (2017), ‘Alternative Measures Of Satisfaction Snd ord Of Mout’. Journal of Services Marketing, 31 (2), ss. 119–130.
 • Sloan, P. Legrand, W. ve Chen, J. S. (2009), Sustainability In The Hospitality Industry: Principle of Sustainable Operation, Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Smith, R. A. ve Ong, J. L. T. (2015), ‘Corporate Social Responsibility And The Operationalization Challenge For Global Tourism Organizations’ Asia Pacific Journal of Tourism Research, 20 (5), ss. 487-499.
 • Solmaz, S. A. ve Türkay, O. (2022), ‘Otel İşletmelerinde Endüstriyel Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi: İstanbul’da Yerleşik 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerine Ampirik Bir Araştırma’. International Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences, ss. 1531-1542.
 • Stanaland, A. Lwin, M. ve Murphy, P. (2011), ‘Consumer Perceptions Of The Antecedents And Consequences Of Corporate Social Responsibility’ Journal of Business Ethics, 102, ss. 47-55.
 • Su, L. Huang, S. ve Huang, J. (2018), ‘Effects Of Destination Social Responsibility And Tourism Impacts On Residents’ Support For Tourism And Perceived Quality Of Life’ Journal of Hospitality and Tourism Research 42, ss. 1039–1057.
 • Su, L. Huang, S. van der Veen, R. ve Chen, X. (2014), ‘Corporate Social Responsibility, Corporate Reputation, Customer Emotions And Behavioral Intentions: A Structural Equation Modeling Analysis’ Journal of China Tourism Research, 10 (4), ss. 511-520.
 • Su, L. ve Huang, Y. (2019), ‘How Does Perceived Destination Social Responsibility Impact Revisit Intentions: The Mediating Roles Of Destination Preference And Relationship Quality’ Sustainability, 11 (1), ss. 3-22.
 • Su, L. ve Swanson, S. R. (2017), ‘The Effect Of Destination Social Responsibility On Tourist Environmentally Responsible Behavior: Compared Analysis Of First-Time And Repeat Tourists’ Tourism Management, 60, ss. 308-321.
 • Su, L. Swanson, S. R. ve Chen, X. (2015), ‘Social Responsibility And Reputation Influences On The Intentions Of Chinese Huitang Village Tourists: Mediating Effects Of Satisfaction With Lodging Providers’ International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27 (8), ss. 1750–1771.
 • Su, L. Huang, S. ve Pearce, J. (2018), ‘How Does Destination Social Responsibility Contribute To Environmentally Responsible Behaviour? A Destination Resident Perspective’ Journal of Business Research, 86, ss. 179-189.
 • Su, L. Lian, Q. ve Huang, Y. (2020), ‘How Do Tourists' Attribution Of Destination Social Responsibility Motives Impact Trust And Intention To Visit? The Moderating Role Of Destination Reputation’ Tourism Management, 77, 103970.
 • Su, L. Pan, Y. ve Chen, X. (2017), ‘Corporate Social Responsibility: Findings from the Chinese Hospitality Industry’ Journal of Retailing and Consumer Services, 34, ss. 240–247.
 • Swarbrooke, J. (1999), Sustainable Tourism Management, Wallingford and NewYork: CABI Publishing.
 • Tabachnick, B. G. Fidell, L. S. ve Ullman, J. B. (2007), Using Multivariate Statistics, Boston, MA: Pearson.
 • Tandoğan G. K.(2009), Otel Markalarının Konumlandırılmasında Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir.
 • Thompson, K. ve Schofield, P. (2007), ‘An Investigation Of The Relationship Between Public Transport Performance And Destination Satisfaction’ Journal of Transport Geography, 15, ss. 136-144.
 • Tran, H. Hwang, Y. Yu, C. ve Yoo, S. (2018), ‘The Effect of Destination Social Responsibility on Tourists’ Satisfaction: The Mediating Role of Emotions’ Sustainability, 10 (9), ss. 2-15.
 • Tong, C. ve Wong, A. (2014), ‘The Influences Of Corporate Social Responsibility To Customer Repurchases Intentions, Customer Word-Of-Mouth Intentions And Customer Perceived Food Quality Of Fast-Food Restaurants In Hong Kong and the mediating effects of corporate reputation’ Journal of Economics, Management and Trade, 4 (11), ss. 1655-1678.
 • Um, S. Chon, K. ve Ro, Y. H. (2006), ‘Antecedents Of Revisit Intention’ Annals of Tourism Research, 33, ss. 1141-1158.
 • United Nations Environment Programme (UNEP). Making Tourism More Sustainable—A Guide for Policy Makers; UNEP and World Tourism Organization: Paris, France, 2005; ISBN 978-92-844-0821-4.
 • Walsh, G. ve Bartikowski, B. (2013), ‘Exploring Corporate Ability And Social Responsibility Associations As Antecedents Of Customer Satisfaction Cross-Culturally’ Journal of Business Research, 66 (8), ss. 989-995.
 • Withiam, G. (2013), ‘Toward Sustainable Hotel And Restaurants Operations”, Cornell Hospitality Proceedings of the Cornell Hospitality Research Summit, Itaca, NY, 5(4), , available:www.hotelschool.cornell.edu/research/chr/pubs/roundtableproceedings/roundtable17284.html (erişim 20 ocak 2022).
 • Xie, X. Jia, Y. Meng, X. ve Li, C. (2017), ‘Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction And Financial Performance: The Moderating Effect Of The Institutional Environment In Two Transition Economies’ Journal of Cleaner Production, 150, ss. 26–39.
 • Yayla, Ö. (2021), ‘Destinasyon Sosyal Sorumluluğunun Yerel Halkın Turizm Algısı Ve Desteği Üzerine Etkisi: Beypazarı Kırsal Turizm Örneği’ Mehmet Akif Ersoy İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (3), ss. 1306-1320.
 • Yılmaz, G. (2018), ‘İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Müşteri Beklentilerine Yönelik Sunulan Makro Trendler’ Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 7 (4), ss. 122-133.
 • Yuen, E. F.T. ve Chan, S. S. L. (2010), ‘The Effect Of Retail Service Quality And Product Quality On Customer Loyalty’ Database Marketing & Customer Strategy Management, 17 (3/4), ss. 222-240.
 • Zhang, H. Wu, Y. ve Buhalis, D. (2017), ‘A Model Of Perceived Image, Memorable Tourism Experiences And Revisit Intention’ Journal Of Destination Marketing & Management, 8, ss. 326-336.
 • Zupan, S. ve Milfelner, B. (2014), ‘Social Responsibility, Motivation And Satisfaction: Small Hotels Guests’ Perspective’ Kybernetes, 43 (3/4), ss. 513–528.
Toplam 121 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nevres Sezen 0000-0002-0198-5441

Emrah Keskin 0000-0001-6565-4265

Hakan Çetiner 0000-0002-6370-2953

Erken Görünüm Tarihi 29 Mart 2024
Yayımlanma Tarihi 29 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 21 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Sezen, N., Keskin, E., & Çetiner, H. (2024). Destinasyon Sosyal Sorumluluğu, Müşteri Memnuniyeti, Tekrar Ziyaret ve Tavsiye Niyeti Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: İstanbul Örneği. Seyahat Ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 21(1), 47-67. https://doi.org/10.24010/soid.1268374

Seyahat ve Otel İşletmeciliği (Journal of Travel and Hotel Business) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).
26935
Dergimiz EBSCOhost, Index Copernicus, Ulakbim,  DRJI, Research Bible, SOBİAD ve ASOS tarafından indekslenmektedir.