Güncel Sayı

Cilt: 21 Sayı: 1, 29.03.2024

Yıl: 2024

Makaleler

Olgu Sunumu

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, turizm sektöründe çalışan yönetici, akademisyen ve araştırmacılar arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamayı ve artırmayı, turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili yeni düşüncelerin sunulduğu, karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturmayı ve turizm sektöründe çalışan üst ve orta kademe yöneticileri genel yönetim ve turizm işletmeleri yönetimi alanındaki gelişmelerle ilgili bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Belirtilen amaçlar doğrultusunda SOİD’in yayın ilkeleri aşağıda sıralanmıştır:

• SOID dört ayda bir olmak üzere yılda üç kez yayımlanır, Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
• Dergide bilimsel nitelikli makaleler yayımlanır ve ampirik (uygulamalı/deneysel) araştırmalara öncelik verilir. Ayrıca turizm sektörü temsilcilerinin görüşleri ve turizm sektörü ile ilgili inceleme dosyaları da yayımlanır.
• Makalelerde yer alan görüşlerin sorumluluğu tamamen yazar(lar)a aittir.
• Yayımlanmak üzere SOID’e gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir dergide yayınlanmamış olmalıdır.
• SOİD’e gönderilen çalışmalar tamamen bilimsel etik kurallarına uyularak hazırlanmış olmalıdır.
• SOİD’e gönderilen çalışmalar iThenticate programı kullanılarak intihale karşı incelenmektedir.
• Yayımlanan makalelere ilişkin tüm telif hakları dergiye aittir.
• SOİD açık erişim sistemi olan Ulakbim Dergipark üzerinde yayınlanmaktadır. Yayınlanan tüm sayılarına ve sayılarda yer alan makalelere ücretsiz olarak erişilir. Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Girişimini(BOAI) desteklemektedir.
• Yazarlara makaleleri için herhangi bir telif ücreti veya başka bir isim altında ödeme yapılmaz. Dergiye çalışma gönderen yazarlar bu tür taleplerde bulunmamayı kabul etmiş sayılırlar.
• SOİD çevrimiçi sürümünde yayımlanan akademik içeriğin tersi belirtilmediği sürece Sidaş Yayıncılık tarafından Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 (CC BY-NC 4.0) Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
• SOİD dergimize gönderilen aday makaleler için etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir (https://trdizin.gov.tr/kriterler/).


Dergimize kuramsal, ampirik (uygulamalı/deneysel) ve turizm isletmelerinden örnek olaylar olmak üzere üç farklı türde çalışma gönderilebilir.

· Kuramsal çalışmalar; bir konu hakkında yazılmış literatürü sentezleyerek turizm işletmelerine öneriler sunan çalışmalardır. Bu çalışmalarda sonuç ve öneriler kısmı önemlidir.

· Ampirik (uygulamalı) çalışmalar; bir konu hakkında bilimsel veri toplama teknikleri ile turizm işletmelerinden veri toplanarak hazırlanan çalışmalardır. Bu çalışmalarda önemli olan kısım bulgular, tartışma ve öneri kısımlarıdır. Bu nedenle yazarların özellikle literatür ve yöntem kısımlarını kısa tutmaları önerilir.

·Sektörden örnek olaylar türündeki çalışmalar; turizm işletmelerinde üst ve orta kademe yöneticilerinin işletmelerinde karşılaştıkları bir sorunu nasıl çözdüklerini (örneğin, kriz veya personel devir hızı vb gibi), yeni bir yönetim tekniğini nasıl uyguladıklarını (örneğin, toplam kalite vb gibi), işletmelerinde örgütsel bir değişimi nasıl başardıklarını anlatan çalışmalardır. Bu çalışmalarda yöneticilerin yaşadıkları deneyimlerinden ne öğrendikleri ve bu konudaki önerileri önemlidir. Bu türde çalışma göndermeyi arzu eden yöneticilere yazım ve edit etme konusunda dergi editörü ve editör yardımcıları gereken desteği göstereceklerdir. Ayrıca akademisyen arkadaşlar sektörden bir yönetici ile bu türde çalışmayı makale veya röportaj şeklinde hazırlayarak gönderebilirler.

Not: Soid dergimize gönderilen çalışmaların etik kurul onayın alınmış olması ve bu onayının da belgelendirilmesi gereklidir.

Not: Dergimiz, 2020 yılından itibaren, gönderilecek aday çalışmalar için Genişletilmiş Özet (Extended Summary) talep etmektedir. Genişletilmiş özet 600 ile 800 kelime arasında olmalıdır. Genişletilmiş özet İngilizce dilinde olup Purpose, Background, Method, Findings, Results başlıklarını içermelidir.(27 Nisan 2020)

Dergimize kuramsal, ampirik (uygulamalı/deneysel) ve turizm işletmelerinden örnek olaylar olmak üzere üç farklı türde çalışma gönderilebilir.

Kuramsal çalışmalar; bir konu hakkında yazılmış literatürü sentezleyerek turizm işletmelerine öneriler sunan çalışmalardır. Bu çalışmalarda sonuç ve öneriler kısmı önemlidir.

Ampirik (uygulamalı) çalışmalar; bir konu hakkında bilimsel veri toplama teknikleri ile turizm işletmelerinden veri toplanarak hazırlanan çalışmalardır. Bu çalışmalarda önemli olan kısım bulgular, tartışma ve öneri kısımlarıdır. Bu nedenle yazarların özellikle literatür ve yöntem kısımlarını kısa tutmaları önerilir.

Sektörden örnek olaylar türündeki çalışmalar; turizm işletmelerinde üst ve orta kademe yöneticilerinin işletmelerinde karşılaştıkları bir sorunu nasıl çözdüklerini (örneğin, kriz veya personel devir hızı vb gibi), yeni bir yönetim tekniğini nasıl uyguladıklarını (örneğin, toplam kalite vb gibi), işletmelerinde örgütsel bir değişimi nasıl başardıklarını anlatan çalışmalardır. Bu çalışmalarda yöneticilerin yaşadıkları deneyimlerinden ne öğrendikleri ve bu konudaki önerileri önemlidir. Bu türde çalışma göndermeyi arzu eden yöneticilere yazım ve edit etme konusunda dergi editörü ve editör yardımcıları gereken desteği göstereceklerdir. Ayrıca akademisyen arkadaşlar sektörden bir yönetici ile bu türde çalışmayı makale veya röportaj şeklinde hazırlayarak gönderebilirler. 

Not: Soid dergimize gönderilen çalışmaların etik kurul onayın alınmış olması ve bu onayının da belgelendirilmesi gereklidir.

Not: Dergimiz, 2020 yılından itibaren, gönderilecek aday çalışmalar için Genişletilmiş Özet (Extended Summary) talep etmektedir. Genişletilmiş özet 600 ile 800 kelime arasında olmalıdır. Genişletilmiş özet İngilizce dilinde olup Purpose, Background, Method, Findings, Results başlıklarını içermelidir.(27 Nisan 2020)

1. KURAMSAL ve AMPİRİK (UYGULAMALI) ÇALIŞMALARDA BULUNMASI BEKLENEN BÖLÜMLER

Özet
• Her biri 100 (yüz) kelimeyi geçmeyen Türkçe bir özet hazırlanır.
• Özette çalışmanın amacı, (eğer varsa) araştırma yöntemi, araştırma bulguları ve araştırmadan elde edilen sonuçlar ve öneriler özetlenir.
• Konu ile ilgili en fazla 5 anahtar sözcük eklenir.
• İngilizce Başlık ve İngilizce Özet
• Çalışmanın başlığı ve özeti İngilizce olarak Türkçe özetin altında verilir.

Giriş
• Giriş bölümünde konu hakkında genel bilgi verilir.
• Konunun literatür ve turizm işletmeleri açılarından önemi kısaca vurgulanır. Temel bazı tanımlar verilebilir.
• Çalışmanın amacı ya da amaçları verilir.
• Çalışmanın hangi bölümlerden oluştuğu sıralanır.
• 2 sayfadan fazla olmamalıdır.

Literatür
• Tek bir bölüm olabileceği gibi alt bölümlerden de oluşabilir.
• İlgili konu bilimsel kaynaklara dayanılarak tartışılır.
• Kaynakça sayısının fazlalığından çok verilen mesajın içeriği ve konu bütünlüğü önemlidir.
• Konu hakkında ki farklı görüşler ortaya konur ve karşılaştırmalar yapılır.
• Konunun işletmelerde uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri tartışılabilir.
• Literatür taraması kitap bölümü (tanımlayan – açıklayan) niteliğinde olmamalıdır.
• Literatür taraması daha fazla analiz eden, yorumlayan, uygulama hakkında fikir veren, yorum getiren, eleştiren ve daha önceki çalışmaların bulgularını karşılaştıran bir yazım stili yazılmalıdır.
• Yazarlar gereksiz tanım ve açıklamalardan uzak durmalıdırlar.
• Metin içinde gereksiz rakamlar, açıklamalar ve tanımlar mümkünse tablolar ve şekillerle açıklanmaya çalışılmalıdır.
• Ampirik (uygulamalı) çalışmalarda bu bölümün kısa (en fazla 4 sayfa) tutulması tavsiye edilir.

Yöntem
• Bu bölümün kuramsal çalışmalarda ve sektörden örnek olaylar türündeki çalışmalarda olması beklenmez.
• Kullanılan veri toplama tekniklerin neden seçildiği ve nasıl kullanıldığı gerekçeli olarak açıklanmalıdır.
• Araştırma örneklemi ve bu örneklemin seçilme nedenleri gerekçeli olarak açıklanmalıdır.
• Verilerin nasıl ve hangi veri analiz teknikleri ile analiz edildiği veya yorumlandığı açıklanmalıdır.
• Uygulanan yöntemin ve araştırma bulgularının kısıtlamaları verilebilir.

Bulgular
• Kuramsal çalışmalarda ve sektörden örnek olaylar türündeki çalışmalarda bu bölümün bulunması beklenmez.
• Bu bölümde elde edilen ampirik (deneysel/uygulamalı) veriler tablolar ve şekiller yardımı ile sunulur.
• Tablo ve şekillerde sunulan verilerin metin içinde aynen cümlelerle tekrarlanmasından kesinlikle kaçınılmalıdır. (Genellikle yapılan yanlış sunuma örnek: Tablo 1 de sunulduğu gibi araştırmaya katılanların % 31’i ilgili önermeye kesinlikle katıldığını %49’nun katıldığını ve %15’u katılmadığını ve %10’u kesinlikle katılmadığını ve geri kalan %5’i de bu konuda çekimser kalmıştır. Tercih edilen veya tavsiye edilen sunuma örnek: Tablo 1 de sunulduğu gibi araştırmaya katılanların önemli bir bölümü (%70) ilgili önermeye katılmışlardır.

Tartışma
• Bu bölümde araştırmanın ampirik (uygulama/deneysel) bulguları bu alandaki literatür ışığında tartışılır.
• Bu alanda yada benzer alanlarda daha önce bu tür bir araştırmanın yapılmadığı gibi basit, yüzeysel ve gerçekçi olmayan bir savunma yapılması bir çalışmanın ret edilmesi için en önemli neden olarak kabul edilebilir.
• Elde edilen bulguların bu alanda daha önce yapılan çalışmaları ne ölçüde desteklediği ya da desteklemediği ve bunun nedenleri tartışılır.
• Araştırma bulgularının turizm işletmelerindeki ilgili uygulamalar üzerine etkileri tartışılabilir.
• Turizm işletmelerinin karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların gerçek nedenleri tartışılabilir.
• Bu bölümde kesinlikle araştırma bulgularının aynen veya başka cümlelerle tekrarlanmasından kaçınılmalıdır.

Sonuç ve Öneriler
• Çalışmadan ortaya çıkan genel sonuçlar net olarak sıralanır.
• Sonuçlardan kasıt araştırma bulgularının aynen tekrarlanması değildir. Literatür, bulgular ve tartışma sonucunda ortaya çıkan genel sonuçlardır.
• Sunulan bulguların araştırma amacı ve kapsamı ile ilişkili olmalıdır.
• Araştırma amacını doğrudan ilgilendirmeyen ve araştırma bulguları ve tartışmasıyla ilişkisi olmayan sonuç ve yorumlardan uzak durulmalıdır.
• Çalışmanın bulguları ışığında turizm işletmelerine önerilerde bulunulur. Bu önerilerin kesinlikle uygulanabilir olması gerekir.
• Bu alanda gelecekte yapılması tavsiye edilen yeni araştırma konuları önerilmelidir.
Not: Yazarlar gerektiğinde bulgular ve tartışma kısımları ya da tartışma ve sonuç kısımları birleştirilebilirler. Ancak unutulmamalıdır ki yukarıdaki hususların ciddi olarak dikkate alınması ve takip edilmesi SOİD’e gönderilen çalışmaların kabul edilmesini önemli ölçüde kolaylaştıracaktır.

2. SEKTÖRDEN ÖRNEK OLAYLAR TÜRÜNDEKİ ÇALIŞMALARDA BULUNMASI BEKLENEN BÖLÜMLER

Özet
• Her biri 100 (yüz) kelimeyi geçmeyen Türkçe bir özet hazırlanır.
• Çalışmanın amacı ve örnek olay hakkında kısa bilgi verilir.
• Çalışmadan elde edilen genel sonuçlar kısaca sıralanır.
• Konu ile ilgili en fazla 5 anahtar sözcük eklenir.
• İngilizce Başlık ve İngilizce Özet
• Çalışmanın başlığı ve özeti İngilizce olarak Türkçe özetin altında verilir.

Giriş
• Çalışmanın amacı vurgulanır.
• İşletme hakkında bilgi verilir.
• Örnek olayın kaç bölümden oluştuğu ifade edilir.
• Örnek Olay (problem, uygulanan yönetim tekniği, yapılan örgütsel değişim)
• Bir bölümden oluşabileceği gibi birkaç alt bölümden de oluşabilir.
• Örnek olay hakkında açıklayıcı bilgi verilir.
• Neden ve nasıl soruları yanıtlanmaya çalışılır.
• Elde edilen olumlu ve olumsuz sonuçlar ve nedenleri açıklanır.

Sonuç ve Öneriler
• Yaşanılan olaylardan elde edilen sonuçlar ve deneyimler sıralanır.
• Örneğin aynı deneyim tekrar yaşanılsa farklı ne yapılmak istenilirdi sorusu yanıtlanabilir. Yine bu deneyimden ne öğrenildiği vurgulanabilir.
• Yaşanılan deneyime dayanılarak benzer turizm işletmelerine önerilerde bulunulur.

3. BİÇİMSEL ÖZELLİKLER

Genel Özellikler
• Çalışma, “Word” formatında yazılmış olmalıdır.
• Yazı karakteri olarak Times New Roman (12 punto) kullanılmalıdır.
• Sayfaların kenar payı 3’er cm., satır aralığı 1,5 ve metin sağdan-soldan bloklarmış olmalıdır.
• Dergiye gönderilen çalışmalar bütünüyle 25 sayfayı ve 6000 kelimeyi geçmemelidir.

Kapak, Özet ve Başlıklar
• İlk sayfada çalışmanın başlığı, yazarın adı ve tam adresi bulunmalıdır.
• İkinci sayfada, çalışmanın başlığı yeniden yazılmalı ve 100 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce bir özet verilmelidir. İngilizce özet den önce makale ismi de İngilizce olarak verilmelidir.
• Çalışmanın ana metni üçüncü sayfadan başlamalı ve tüm sayfalara (kaynakça, ek, çizelge ve çizim bölümleri dahil) orta alt köşeye gelecek biçimde sayfa numarası konulmalıdır.
• Ana başlıklar, çalışmanın temel bölümleri için kullanılmalıdır.
• Başlıklar büyük harfle, satır ortasında ve koyu yazılmalıdır.
• Başlıklarda numara, italik ve alt çizgi gibi işaretler kullanılmamalıdır

Tablo ve Şekiller
• Tablo ve şekiller metnin içerisinde yer verilmelidir.
• Metin içinde tablo ve şekillere rakam verilmeli (örneğin Tablo 2 veya Şekil 3 gibi),

Metin İçinde Atıflar
• Atıflar parantez içinde yazar adı ve yayım yılı olarak verilmelidir. Örneğin; Bazı çalışmalar bu görüşü desteklemektedir (Sönmez, 1998; Yılmaz ve Candan, 2001).
• Yazarın adı, cümle içinde geçmiyorsa, parantez içinde, yıl ve sayfa numarasıyla birlikte belirtilmelidir.
• Atıflar yazarların soyadları dikkate alınarak alfabetik sıraya göre verilmelidir.
• Doğrudan alıntı yapıldığında yazar adı, yayın yılı ve ( : ) işaretinden sonra sayfa numarası verilmelidir. Örneğin “stratejik planlama otel işletmelerinde yerine getirilmesi gereken bir zorunluluktur” (Yüksel, 2000: 24).
• Dört satırdan fazla olan doğruda alıntılar, sağdan ve soldan içeri alınarak ana metinden ayrı verilmelidir.
• İkiden fazla yazarı olan kaynaklara atıflarda ilk yazarın soyadı ve “ve diğ.” ibaresi kullanılmalıdır. Örneğin, (Tekin ve diğ., 1984).

Kaynakça
• Metnin içinde atıfta bulunulan kaynaklar, yazarın (ya da derleyenin) soyadı, çok yazarlıysa ilk yazarın soyadı, kaynak bir kuruma (örneğin, Turizm Bakanlığı) yada süreli yayına aitse (örneğin, Ekonomist), kurum ya da süreli yayının adının baş harfi dikkate alınarak alfabetik sıraya göre düzenlenir.
• Bir yazarın yada yazar grubunun birden fazla yayınına atıfta bulunulmuşsa, bu kaynaklar yayım tarihi eskiden başlayarak sıralanır. Bu kaynaklar aynı yılda yayımlanmışsa, yayım yılının yanına a, b, c gibi harfler konarak sıralanır.

Kaynakçada Kitaplar
• Mercek, K.(2000), Turizm İşletmeleri Yönetimi, 2. Baskı, İstanbul: Beta.
• Olsen, M., Tse, E. ve West, J. (1998), Strategic Management in the Hospitality Industry, 2. Baskı, New York: John Wiley & Sons, Inc.
• Mercek, K.(2000). Turizm İşletmeleri Yönetimi, 2. Baskı, İstanbul: Betaş.
• Olsen, M., Tse, E. ve West, J. (1998).Strategic Management in the Hospitality Industry, 2. Baskı, New York: John Wiley & Sons, Inc.

Kaynakçada Kitap Bölümü
• Zhao, J. ve Merna, K. (1992), "Impact Analysis and the International Environment", İçinde R. Teare and M. Olsen (Editörler), International Hospitality Management: Corporate Strategy in Practice, ss. 3-30, London: Pitman.

Makaleler
• Okumuş, F. (2003), "İşletmelerde Kriz Yönetimi ve Krizlerin İşletmeler Üzerine Etkileri", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17 (1), ss. 199-212.
• Taylor, M. ve Enz, C. (2002), "Voices from the Field GMs’ Responses to the Events of September 11, 2001", Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 43 (1), ss. 7-20.
Tezler
• Candan, H. (1999), Küçük Ölçekli Firmalarda Personel Eğitimi ve Muğla Yöresinde Bir Alan Araştırması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Magazin ve benzeri dergilerden yazılar
• Turizm Talebi (2002, Eylül). Ekonomist, 21, ss. 47-52.

Gazete makalesi (yazarsız)
• Turizm ve Çevre (2003, 15 Mayıs), Hürriyet, s. 1,7.

Elektronik Makale
• Vanden, G., Knapp, S. ve Doe, J. (2001), "Role of Reference Elements in the Selection of Resources by Psychology Undergraduates" [elektronik versiyon]. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.

Internetten Atıf
• Hürriyet (2003), "Bankalar", www.hurriyetim.com.tr/haber (24.10.2003).

4. BAŞVURU ÜCRETİ

SOİD gönderilen Aday Makalenin editör kurulu tarafından yapılacak ön değerlendirmede reddedilmesi durumunda yazarlardan başvuru ücreti alınmamaktadır. Makale, editör kurulu tarafından yapılacak ön değerlendirmeyi geçtiği takdirde dergiye yönelik maliyetlerin karşılanması amacıyla 800 TL tutarındaki değerlendirme ücreti yayıncı kuruluş tarafından bildirilecek banka hesabına yatırılmalıdır. (01.01.2024)

5. DEĞERLENDİRME SÜRECİ

SOID hakemli bir dergi olup gönderilen çalışmalar üç aşamalı bir değerlendirme sürecinde incelenir.

Ön Değerlendirme: Editör, dergiye gönderilen çalışmayı içerik ve şekil açılarından inceleyerek hakemlere göndermeye değer olup olmadığına karar verir. Hakemlere göndermeye değer bulmadığı takdirde,
• Çalışmada yapılması gereken bazı iyileştirmeleri yazara (veya yazarlara) önerebilir veya
• Çalışmanın SOID için uygun olmadığını yazara (veya yazarlara) bildirir.
• Editör çalışmayı hakemlere göndermeye değer bulursa, ilgili alanda uzman üç hakeme çalışmayı iletir.

Hakem Değerlendirmesi: Hakemler, çalışmayı derginin Değerlendirme Kılavuzu’nu dikkate alarak değerlendirir, raporlarını hazırlar ve editöre gönderirler.

Son Değerlendirme: Editör, hakemlerden gelen raporları dikkate alarak, son değerlendirmeyi yapar ve yazara (veya yazarlar) kendi raporu ile birlikte hakem raporlarını gönderir. Son değerlendirme sonucunda yazardan düzeltme istendiğinde, yazarın düzeltme yaparak gönderdiği yazılara, değerlendirme sürecinin tüm aşamaları tekrar uygulanır. Bir çalışmanın kabul edilebilmesi için en az iki hakemden olumlu rapor gelmesi şartı aranır. Yazarlara kendilerine gönderilen hakem raporlarını ve editörle yaptıkları bütün yazışmalarını saklamaları tavsiye edilir.


Yazarların gönderdikleri çalışmaların da yukarıda sıralanan hususları dikkate almaları, değerlendirme sürecinin kısalması ve çalışmalarının kabul edilmesinde önemli katkı sağlayacağı kesindir.

6. EKLER
Telif hakkı devir formu için tıklayınız.
Hakemlere cevap dosyası örneği için tıklayınız.
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, turizm alanında orijinal araştırma ve derleme makalelerinin yayınlandığı hakemli bir dergidir. Dergi dört ayda bir Sidas Medya Ltd. Şti. (Çankaya, İzmir, Türkiye) tarafından yayınlanmaktadır. Derginin genel bilimsel kalitesini iyileştirmek için yayıncı tarafından aşağıdaki yönergeler belirlenmiştir.

1. Yayın Politikası
2. Makalelerin Değerlendirilmesi
 • Dergiye gönderilen tüm makaleler, bilimsel içeriklerinin özgünlüğü ve kalitesi ölçütlerine göre değerlendirilir.
 • Dergiye gönderilen tüm yazılar, ilk olarak yayın ofisindeki (teknik ve genel kalite değerlendirilmesi açısından) eleme işleminden geçer ve ardından teknik ve bilimsel editörler tarafından değerlendirilir.
 • İlk değerlendirmeden sonra, editörler (i) dergi kapsamı dışında kalan bir konu hakkında hazırlanmış makaleleri (ii) teknik olarak eksik/yetersiz makaleleri, (iii) kısmi ve marjinal artan sonuçları içeren makaleleri veya ( iv) kötü yazılmış makaleleri reddetme hakkına sahiptir.
 • İlk inceleme sonucunda makalenin ileri değerlendirme için uygun olduğuna karar verilirse, dergide yayımlanmak üzere kaliteli makalelerin seçimini yapmak amacıyla, makaleler çift-körlü (hakemin ve yazar/yazarların birbirlerini görmedikleri) değerlendirme sistemi ile en az iki bağımsız hakemden oluşan bir değerlendirme sürecinde bilimsel incelemeye alınır.
 • Hakemler tarafından talep edilirse, makalenin hakem görüşleri doğrultusunda yazarlar tarafından revize edilmiş versiyonu orijinal hakemler tarafından tekrar değerlendirilir. Değerlendirmelerin ardından editörler hakem önerileri doğrultusunda makale hakkındaki nihai kararlarını verirler. Gerekirse editörler, hakemlerin istedikleri tüm şartların yerine getirilmesi için yazarlardan ilave revizyon isteyebilir.
 • Kabul edilen makalelerin son versiyonu, yayın öncesi taslağın (galley proof) hazırlanması için teknik editörlere gönderilir. Yazarlardan, makalelerinin dizgisi hazırlanmış taslaklarını son kontrol için yayın öncesinde incelemeleri istenir.
 • Tüm makaleler, nihai formlarında DOI numarası almış ve çevrimiçi olarak pdf dosyaları halinde yayımlanır. İlgili veritabanlarında bu şekilde indekslenir.
3. Gizlilik
 • Editörler, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi’ne gönderilen tüm makaleleri tam bir gizlilikle ele alır. Editörler, hakemler haricinde, COPE tavsiyelerine uyulmadığı takdirde, üçüncü şahıslara makale ile ilgili hiçbir bilgi vermezler. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler hakemler için de gizlidir ve bilimsel değerlendirme için aldıkları makalelerin herhangi bir bölümünü üçüncü şahıslarla paylaşmalarına veya dağıtmalarına izin verilmez. Suiistimal şüphesi olduğunda, hakemlerin derhal gizli bir şekilde yayın ofisine başvurmaları önerilir. Hakemler ayrıca, Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Kuralları ile Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları’nı (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors and The Core Practises) takip ederek editöre gizli yorumlarında belirli bir eylem önerebilirler.
 • Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, çift-kör bir hakem inceleme süreci yürütür, yani çalışmanın eleştirel değerlendirmesini sağlamak için hakemlerin isimleri gizlidir. Hakemlerden, raporlarında adlarını veya irtibat bilgilerini açıklamamaları istenir. Hakem raporları yazarlara gönderilemeden önce bu açıdan kontrol edilir.
 • Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Türkiye'deki gizlilik yasalarına uyar. Araştırma sırasında elde edilen bireysel bilgilerin gizliliğini korumak araştırmacının görevidir. Bu nedenle araştırmacılar, araştırmaya katılan kişilerden yazılı olarak bilgilendirildiklerine dair "bilgilendirme onam formu " almak zorundadır.
4. Yazarlık
 • Bir yazar, bir araştırmanın fikrine veya tasarımına, verilerin elde edilmesine, verilerin analizine veya yorumlanmasına büyük ölçüde katkıda bulunan, makalenin hazırlanmasında, yazılmasında veya gözden geçirilmesinde entelektüel içeriğe eleştirel katkı yapan bireydir.
 • Katkıda bulunan diğer kişiler makalenin Teşekkür bölümünde belirtilmelidir ve çalışmanın yazarı olarak kabul edilemez.
 • Tüm yazarların doğru ve tam isimleri ile ORCID kimlikleri dergiye gönderilen makalenin başlık sayfasında yer almalıdır.
 • Yazarların isimlerinin yanında çalıştıkları kurumlar ve yazışmalardan sorumlu yazarın geçerli bir adresi verilmelidir.
 • Yazışmalardan sorumlu yazarın telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi makalenin ilk sayfasında belirtilmelidir.
 • Tüm yazarlar, gönderilen makalenin daha önce herhangi bir yerde yayınlanmadığını ve makale hakkında Seyahat ve Otel İşletmeciliği dergisi nihai bir karar vermeden önce makaleyi başka bir dergiye göndermeyeceklerini garanti etmelidir.
 • Yazarlar cinsiyetçi ve ayrımcı bir dil kullanmaktan kaçınmalıdır.
 • Çalışma için alınan fonlar ve hibeler dahil olmak üzere olası veya görünürdeki tüm çıkar çatışmaları açıklanmalıdır. 
 • Çalışmalar üçüncü bir şahsın mahremiyetini ve fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir.
 • Yazarlar çalışmalarında kullandıkları verilerin kullanım haklarını, bununla ilişkili gerekli izinleri ve üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onaylarını, istenmesi durumunda sunmak üzere belgelendirmelidir.
 • Ayrıca; olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi, başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi, kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekir.
5. Destekleyen/Finans Sağlayan Kuruluşlar
 • Araştırmanın tüm finans kaynaklarına ilişkin detaylar, Teşekkür bölümünde belirtilmelidir. Yazarlar, resmi finansman kurum/larının tam isimlerini ve proje/hibe numaralarını belirtmelidir.
6. Yazarlarda Değişiklik
 • Makalenin Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi’ne sunulmasından sonra yazar isimlerinde değişiklik ancak revizyon sırasında gerekli olan ek çalışmalar durumunda olabilir. Makalenin yayına kabul edilmesinden sonra herhangi bir değişikliğe izin verilmez.
 • Yazarlıktaki değişiklik, hakem görüşlerine verilen cevaplar sırasında yazışmalarda belirtilmeli ve tüm yazarlar tarafından kabul edilmelidir. Yazışmalardan sorumlu yazar, yazarların sırası da dahil olmak üzere makalenin revize edilmiş versiyonundaki değişikliklerden sorumludur.
7. Çalışma Verilerinde Düzeltme
 • Yayınlanan verilerin doğruluğundan tüm yazarlar sorumlu olmalıdır. Verilerin düzeltilmesi için, yazışmalardan sorumlu yazardan yayın öncesi taslağı (galley proof) incelemesi ve makalenin yayınlanmasından 4 gün önce dikkatlice düzeltmesi istenir.
8. Makalenin Geri Çekilmesi
 • Bir makalenin geri çekilmesi, gönderim veya yayın hatalarını düzeltmek için kullanılır. Yazarlar makaleyi geri çekebilir ve bu durumda Yayın Etiği Komitesi (COPE) Geri Çekme Kurallarına [(COPE) retraction guidelines] uymalıdır. Tekrarlanan veya benzerlik oranı yüksek bir yayın, verilerin hileli kullanımı, intihal veya etik dışı araştırma yapılması durumunda, makale editör tarafından geri çekilecek ve geri çekilen makale linklerine bağlantı korunacak ancak elektronik veri tabanına (makale sayfasına) bir geri çekme bildirimi eklenecektir.
9. Etik Hususlar
 • Çıkar çatışması: Yazar/lar başvuru sırasında herhangi bir çıkar çatışması varsa beyan etmelidir.
 • Yazar/ların başvuru sırasında bilimsel değerlendirme için en az üç potansiyel hakem önermeleri istenir. Önerilen hakemler çalışma arkadaşları, ortak çalıştıkları kişiler veya çalıştıkları kurumların üyeleri olamazlar.
 • Hakemler makaleyi değerlendirmelerini önleyen herhangi bir çıkar çatışması olması durumunda Editörleri bilgilendirmesi ve bu konuda COPE kurallarına uyması tavsiye edilmektedir.
 • Editörler Kurulu üyeleri veya kurul üyelerinin ortak çalıştıkları kişiler tarafından dergiye gönderilen makaleler için, değerlendirme sırasındaki önyargıları en aza indirgemek amacıyla, değerlendirme süreci ilgili kurul üyelerini dışarıda tutacak şekilde değiştirilerek uygulanır.
 • Düzeltmeler (revizyonlar) sırasında, editörler Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ile En İyi Uygulama Kılavuzu ve Dergi Yayıncıları İçin Davranış Kurallarını (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors  and The Core Practises) takip ederler.
İnsan denekleri, hayvan veya bitki içeren araştırmalar:
 • Araştırmanın insan denekleri veya hayvanları içermesi durumunda, yazarların Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesinin (The International Committee of Medical Journal Editors) yönergelerini izlemeleri önerilir.
 • İnsan denekleri içeren çalışmalarda, deneklerin çalışmaya katılmak için imzaladıkları onamlar yazarlar tarafından sağlanmalıdır. 18 yaşın altındaki deneklerin çalışmaya katılmaları için ebeveyn veya velileri tarafından izin verilmelidir.
 • Test edilen tüm denekler için, makalenin, ilgili kurallara ve/veya uygun izinlere veya lisanslara uyumunu gösteren belgelerin sunulması gerekir.
 • Bitki materyallerinin toplanması dahil, bitkiler üzerinde yapılan deneysel araştırmalar, kurumsal, ulusal veya uluslararası kurallara uygun olmalıdır.
 • Saha çalışmaları yerel mevzuata uygun olarak yapılmalı ve uygun izinleri ve/veya lisansları belirten bir açıklama makalede yer almalıdır.
Yayın Suistimali
 • Makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi, intihal, yayınlanmış makalenin yeniden yayınlanması, etik kuralların ihlali vb. şüpheli bir suiistimal durumunda, araştırmacılar, hakemler veya okuyucular Yayın Ofisi (muammermesci@yahoo.com.tr) ile iletişime geçmeye teşvik edilir.
 • Makaledeki benzerlik oranı tek bir kaynaktan %3’den fazla olmamak üzere en fazla %13 ile sınırlandırılmıştır. Bu koşula uymayan makaleler reddedilir. Bu şartların ihlal edilmesi durumunda, COPE (COPE recommendations) tavsiyeleri izlenecek ve ilgili tüm taraflara bildirilecektir.

10. Telif Hakkı
 • Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, yayınlanan bütün makalelere orijinal eserin uygun şekilde belirtilmesi ve ticari amaçlarla kullanılmaması şartıyla, herhangi bir ortamda kullanılmasına, dağıtılmasına ve çoğaltılmasına izin veren “Creative Commons Attribution 4.0 CC BY-NC” (Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 CC BY-NC) tüm yayınlanmış makalelere uygular.
 • Yayımlanmadan önce, Telif Hakkı Devir Formu yazışmalardan sorumlu yazar tarafından imzalanmalı ve derginin yayın ofisine gönderilmelidir. Yayınlanan yazıların telif hakkı Sidas Medya Limited Şirketi’ne (Çankaya, İzmir) aittir.
 • Yazarlar, yayınladıkları makaleleri serbestçe ve ticari olmayan amaçlarla, bütünlüğü korunduğu ve yazarları, alıntı detaylarını ve yayıncıları açıkça belirtildiği sürece kullanma hakkına sahiptir. Bireysel kullanıcılar, yazarların fikri ve ahlaki haklarının, saygınlığının ve bütünlüğünün tehlikeye atılmaması şartıyla, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisin’de yayınlanan yazılara erişebilir, indirebilir, kopyalayabilir, görüntüleyebilir ve uyarlayabilir.
 • Kullanıcılar herhangi bir yeniden kullanımın, sahiplerin telif hakkı politikalarına uygun olmasını sağlamalıdır. Yayınlanan yazıların içeriği, ticari olmayan araştırma ve eğitim amaçlı kopyalanır, indirilir veya başka bir şekilde yeniden kullanılırsa, uygun şekilde bir atıf yapılmalı ve ilgili makaleye bir link [yazarlar, dergi unvanı, el yazması adı, cilt, yıl ve sayfa numaraları ve yayınlanan link).
 • Derginin web sitesinde sürüm] sağlanmalıdır. Telif hakkı bildirimleri ve feragatnameler silinmemelidir.

Soid gönderilen Aday Makalenin editör kurulu tarafından yapılacak ön değerlendirmede reddedilmesi durumunda yazarlardan başvuru ücreti alınmamaktadır. Makale, editör kurulu tarafından yapılacak ön değerlendirmeyi geçtiği takdirde dergiye yönelik maliyetlerin karşılanması amacıyla değerlendirme ücretini yayıncı kuruluş tarafından bildirilecek banka hesabına yatırılmalıdır.

Seyahat ve Otel İşletmeciliği (Journal of Travel and Hotel Business) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).
26935
Dergimiz EBSCOhost, Index Copernicus, Ulakbim,  DRJI, Research Bible, SOBİAD ve ASOS tarafından indekslenmektedir.