Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 12 - 24 2019-03-11

Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler

Selda TAŞ [1] , İsa KORKMAZ [2]


Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin motivasyonunu etkileyen faktörleri belirlemektir.Bu amacı gerçekleştirmek için araştırmacı tarafından geliştirilen ölçme aracı, yetkili makamlardan gerekli izin alınarak, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında, Konya ili merkez ilçeleri Meram, Karatay, Selçuklu ile Ilgın ilçesi ve köylerindeki özel ve kamu ilköğretim okullarında görev yapan 230 sınıf öğretmenine uygulanmıştır.  Uygulama sonucunda elde edilen veriler, SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir.Verilerin analizinde, frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.Veriler p<.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Yapılan istatistiksel analizlerin sonucunda sınıf öğretmenlerini,“Mesleki İdeal ve Meslek Sevgisi”, “Mesleki Sorumluluk” “Mesleğin Kutsallığı”, “Karara Katılma”, “Fiziksel Koşullar”, “Mesleki Yeterlilik ve Tecrübe”, “Ödül”, “Mesleki Gelişim ve Yükselme”, “Okul İçi İletişim ve Uyum” ve “Veli Tutumları” motive eden faktörler“Mesleki Saygınlık”, “İşin Niteliği”, “Özlük Hakları” ve “Yönetici Tutumları” ne motive eden ne de motivasyonunu azaltan faktörler;  “Ücret”, “Denetim ve Denetleyici Tutumları” ve “Öğrenci Profillerindeki Farklar” motivasyonunu azaltan faktörler olarak tespit edilmiştir. 

Sınıf Öğretmeni, Motivasyon, Güdü
 • Ağaoğlu, E. İlköğretim Denetçilerinin Mesleki Rehberlik Görevlerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 3. Anadolu Üniversitesi Yayınları. No: 1076.
 • Aşan, Ö. (2001). Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Atmaca, F. (2004). Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyon Durumlarının İncelenmesi ( Ağrı İli Örneği ). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ( Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi ).
 • Çiçek, F., Başaran, S., Demirbaş, A., Cemalettin, M. (2001). Çağdaş Öğretmen Profili. Ankara: MEB-EARGED.
 • Dinçer, S., Doğanay, A. (2016). Öğretim Materyallerine İlişkin Motivasyon Ölçeği (ÖMMÖ) Türkçe Uyarlama Çalışması. İlköğretim Online, 15 (4), 1131-1148.
 • Erçelebi, H. (1997). İlkokul Öğretmenlerinin Mesleki Doyumu. Yaşadıkça Eğitim. 50, 13-17.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (10. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kutluca, A., Y. (2018). Öğretmen Öz-Yeterliğinin Motivasyon ve Epistemolojik ve Pedagojik İnanç Sistemleri Açısından İncelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi. 7 (2). 175-192.
 • Koçak, Y. (2002). İlköğretim Okullarında Öğretmen Motivasyonu ( Keçiören İlçesi Örneği). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.( Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Memişoğlu, S. P. (2004). İlköğretim Müfettişlerinin Denetimsel Davranışlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Eğitim ve Bilim. Cilt 29,Sayı131 (30-39)
 • Özgen, B. (2004). Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyon Durumlarının İncelenmesi (Trakya Yöresi Örneği ). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Özkal, N. Ş. ve Gökdağ, M. (1999). İlkokul Öğretmenlerinin Stres Kaynaklarına İlişkin Algıları ve Güdü Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 4. Anadolu Üniversitesi Yayınları.No: 1076.
 • Ünal, S. (1991). Eğitim ve Öğretimin Niteliğinin Geliştirilmesinde Öğretmenin Rolü. Eğitimde Arayışlar 1.Sempozyumu: Eğitimde Nitelik Geliştirme Bildiri Metinleri. İstanbul: Kültür Koleji Yayınları.No:1.
 • Sabancı, A. (1999). Ödül Sisteminin İlköğretim Okullarındaki Öğretmenler ve Müdür Yardımcıları İçin Önem Derecesi, Gereksinimleri Karşılama ve İş Doyumu Sağlama Düzeyi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi.Yıl 5, Sayı 19 (364-391).
 • Sarı, M., Canoğulları, E., Yıldız, E. (2018). Öğretmenlerin Okul Yaşam Kalitesi Algıları İle Mesleki Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitmi Fakültesi Dergisi, Sayı:47, 387-409.
 • Writer, S. (2002). Why Pakistan’s Primary School Teachers Lack Motivation? İnternetten 21.11.2004 tarihinde elde edilmiştir. www.yespakistan.com / education / teacher_motivation.asp. Yalın, M. (2002). İlköğretim Birinci Kademe Öğretmenlerinin Problemleri ve Çözüm Önerileri. Eğitim Araştırmaları. Ekim 2002.Yıl:3.Sayı:9.Anı Yayıncılık
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3500-9537
Yazar: Selda TAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MERAM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6647-1812
Yazar: İsa KORKMAZ
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 22 Şubat 2019
Yayımlanma Tarihi : 11 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sportive517558, journal = {Sportive}, issn = {}, eissn = {2667-632X}, address = {sportivescience@gmail.com}, publisher = {Ahmet UZUN}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {12 - 24}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler}, key = {cite}, author = {Taş, Selda and Korkmaz, İsa} }
APA Taş, S , Korkmaz, İ . (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler . Sportive , 2 (1) , 12-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/43809/517558
MLA Taş, S , Korkmaz, İ . "Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler" . Sportive 2 (2019 ): 12-24 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/43809/517558>
Chicago Taş, S , Korkmaz, İ . "Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler". Sportive 2 (2019 ): 12-24
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler AU - Selda Taş , İsa Korkmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sportive JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 24 VL - 2 IS - 1 SN - -2667-632X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sportive Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler %A Selda Taş , İsa Korkmaz %T Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler %D 2019 %J Sportive %P -2667-632X %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Taş, Selda , Korkmaz, İsa . "Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler". Sportive 2 / 1 (Mart 2019): 12-24 .
AMA Taş S , Korkmaz İ . Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler. SPORTIVE. 2019; 2(1): 12-24.
Vancouver Taş S , Korkmaz İ . Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler. Sportive. 2019; 2(1): 12-24.
IEEE S. Taş ve İ. Korkmaz , "Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler", Sportive, c. 2, sayı. 1, ss. 12-24, Mar. 2019