Yıl 2019, Cilt 28 , Sayı 6, Sayfalar 418 - 429 2019-12-06

İntörn Hemşirelerde Mesleki Güdülenme Kaynakları Ve Sorunları İle Stres İlişkisi

The Relationship Between Vocational Motivation and Sources of Stress among Interns at a Faculty of Nursing

Satı DOĞAN [1] , Duygu YILDIRIM [2]


Öz

Amaç: Güdülenme konusu her kurumda çok önemli olmakla birlikte, sağlık hizmeti sunulan hastanelerde, bu hizmetten yararlanan hastalar ve yakınları ile hizmet sunanlar açısından hayati öneme sahiptir denilebilir. Bu araştırmada hemşirelik fakültesi son sınıf öğrencilerinin klinik uygulamalarda karşılaştıkları sorunların öğrenciler üzerinde yarattığı stres ve bu stresin güdülenme ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişkisel araştırma tasarımına sahip olan bu çalışma, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında bir hemşirelik fakültesine kayıtlı ve araştırmaya katılmaya gönüllü 167 intörn hemşire ile yürütülmüştür. Öğrenciler uygulama alanlarına çıktıkları sırada değerlendirmeye alınmıştır. Uygulama öncesi gerekli etik izinler alınmıştır. Verilerin toplanmasında “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği” ve “Algılanan Stres Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler sayı, yüzde dağılımları ve bağımsız gruplar arası farkın anlamlılık testleri ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamaları 25.37 ± 1.71 ve %79.1’i kadındır. Öğrencilerin %78.5’i kliniklerde güdülenmeyi düşürücü olaylarla karşılaştığını ifade etmiştir. “Öğretim elemanının klinikte az bulunmasını” olumsuz algılayanların güdülenme puanları (U= 1191.00, P<0.05), olumlu algılayanların stres puanları (U=970.50, P<0.05) anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. “Klinikte yanlış yapma korkusu” olanların güdülenme puanları (U=1206.50, P<0,05), “hastalara tedavi uygularken bağımsız olmak isteyenlerin” stres puanları (U=508.50, P<0,05), “bakım planı hazırlamak” konusunda sorun yaşamayanların güdülenme puanları (U=1430.00, P<0.05), “sevmediği alanda çalışmak” istemeyenlerin stres puanları (U=827.50, p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Ayrıca “Algılanan stres ölçeği”nden alınan toplam madde puanı ile “Güdülenme kaynakları ve sorunlar ölçeği”nden alınan toplam madde puanı arasında p=0,01 anlamlılık düzeyinde negatif yönde bir korelasyon vardır (r= -0,211).

Sonuç: Araştırma sonuçları, klinik uygulamalar sırasında öğrencilerin karşılaştıkları stres kaynakları ile güdülenmeleri arasında ilişki olduğunu  ve  klinik uygulamalar sırasında öğrencilerin karşılaştıkları stresörlerin öğrencilerin güdülenme düzeylerine etki ettiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İntörn hemşire, mesleki güdülenme, stres, algılanan stres, güdülenme kaynakları

 

Abstract

Objective: It can be said that while motivation is very important for every institution, it is vital for hospitals where is provided public with healt care service. In this research, it is aimed to analyze relation between stress caused by problems which is encountered by final year students of nursing education faculty in clinical applications and motivation.

Methods: This research that has the descriptive and relational research design was conducted with 167 intern nurses who were enrolled in a nursing faculty in the 2015-2016 school year and volunteered to participate in the research. Necessary ethical permission were taken before application. "Informational Information Form", "Motivation Sources and Questionnaires Scale" and "Perceived Stress Scale" were used to collect data. The obtained data, number, percentage distributions and difference between the independent groups were evaluated with significance tests.

Results: The average age of the students participating in the survey was 25.37 ± 1.71 and 79.1% were females. %78.5 students stated that they encountered cases which causes motivation losing. "from teachers spend few time at clinic" motivation scores of those who perceive negative (U = 1191.00, p <0.05), and the stress scores of those who perceived positive (U = 970.50, P <0.05) were found to be significantly higher. Motivation scores of "those who are afraid of making mistakes in the clinic"(U = 1206.50, P <0.05), "those who have problems in preparing the care plan" (U=1430.00, P<0.05); The stress scores of "those who want to be independent when treating illnesses"(U = 508.50, P <0.05) and those who "do not want to work on the unfamiliar area" (U=827.50, p>0,05) were found to be statistically significantly higher. There is also a negative correlation that significance level pf p = 0.01 (r = -0,211) between the total item score from the "Perceived Stress Scale" and  "Motivational Sources and Problem Scale".

Conclusion: The results of the research show that there is a relationship between the stress sources and motivation of the students during the clinical practice and that the stressors that the students meet during the clinical applications have an effect on the motivation levels of the students.

Key words: Intern nurses, vocational motivation, stress, perceived stress, motivation sources

İntörn hemşireler, mesleki güdülenme, stres, algılanan stres, güdülenme kaynakları
  • 1. Acat MB, Yenilmez K. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeyleri. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2004;12:125-140.2. Civci H, Şener E. Hemşire Adaylarının Mesleki Güdülenme Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2012;5(4):142-149. 3. Acat MB, Köşgeroğlu N. Güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006;7(4):204-210. 4. Gibbons C. Stress, coping and burn-out in nursing students. International Journal of Nursing Student 2010;47:1299–309.5. Gayef A, Sarıkaya Ö. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Mesleki Güdülenme. Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi 2012;33:9-18. 6. Çelik S, Şahin E, Dadak F ve ark. Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Güdülenme Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2014;1(2): 46-56.7. Özkan S, Yılmaz E. Hemşirelik öğrencilerinin güdülenme düzeylerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2009;25(3):55-68.8. Ghiasvand AM, Naderi M, Tafreshi MZ, & et al. Relationship Between Time Management Skills And Anxiety And Academic Motivation Of Nursing Students in Tehran. Electron Physician 2017;9(1):3678–84.9. Audet MC. Caring in Nursing Education: Reducing Anxiety in The Clinical Setting. Nursing Connections 1995;8(3): 21-28. 10. Karaöz S. Hemşirelik esasları dersi alan öğrencilerin klinik uygulamaya ilişkin değerlendirmeleri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 1997;1(1):23-30.11. Ağaçdiken S, Boğa NM, Özdelikara A. Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik eğitimine yönelik yaşadıkları stres düzeyinin belirlenmesi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi 2016;1(1).12. Canlı Tetik Ş. Eğitim Denetçilerinin Görevleri İle İlgili Stres Kaynakları Ve Bu Stres Kaynakları İle Baş Etme Yöntemleri. Yüksek Lisans Tezi, Ali Sabancı, Antalya, 2011.13. Sheu S, Lin HS, Hwang SL. Perceived stress and physio-psycho-social status of nursing students during their ınitial period of clinical practice: The effect of coping behaviors. International Journal of Nursing Studies 2002;39(2):165–175.14. Sharif F, Masoumi S. A qualitative study of nursing student experiences of clinical practice. BMC Nursing 2005;4(6):1-7.15. Dilekmen M, Ada Ş. Öğrenmede güdülenme. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 2005;(11).16. Acat MB, Demirel S. Türkiye’de Yabancı Dil Öğreniminde Motivasyon Kaynakları Ve Sorunları. Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetimi 2002;3:312–329.17. Turgay AS, Karaca B, Çeber E, Aydemir G. Hemşirelik öğrencilerinin mesleği algılayışları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005;8(1):54-62. 18. Eskin M, Harlak H, Demirkıran F, Dereboy Ç. Algılanan stres ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik analizi. New/Yeni Symposium Journal 2013; 51(3):132-140.19. Yurttaş A, Yetkin A. Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin empatik becerileri ile problem çözme becerilerinin karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2003;6(1):1-13.20. Eskimez AGZ, Öztunç G, Alparslan N. Lise son sınıfta okuyan kız öğrencilerin hemşirelik mesleğine ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2008;15(1):058-067.21. Blomberg K, Bisholt B, Kullén Engström A, Ohlsson U, Sundler Johansson A, Gustafsson M. Swedish nursing students' experience of stress during clinical practice in relation to clinical setting characteristics and the organisation of the clinical education. Journal of clinical nursing, 2014;23(15-16), 2264-2271.22. Jimenez C, Navia‐Osorio PM, Diaz CV. Stress and health in novice and experienced nursing students. Journal of Advanced Nursing 2010;66(2):442-455.23. Martos MP, Augusto‐Landa JM, Lopez‐Zafra E. Sources of stress in nursing students: a systematic review of quantitative studies. International Nursing Review 2012;59(1):15-25.24. Labrague LJ, McEnroe-Petitte DM, Gloe D, Thomas L, Papathanasiou IV, Tsaras K. A literature review on stress and coping strategies in nursing students. Journal of Mental Health 2017;26(5):471-480.25. Wolf L, Stidham AW, Ross R. Predictors of stress and coping strategies of US accelerated vs. generic baccalaureate nursing students: An embedded mixed methods study. Nurse Education Today 2015;35(1):201-205.26. Hamaideh SH, Al-Omari H, Al-Modallal H. Nursing students’ perceived stress and coping behaviors in clinical training in Saudi Arabia. Journal of Mental Health 2017;26(3):197-203.27. McCarthy B, Trace A, O’Donovan M, Brady-Nevin C, Murphy M, O'Shea M, O'Regan P. Nursing and midwifery students' stress and coping during their undergraduate education programmes: An integrative review. Nurse education today 2018;61:197-209.28. Yamashita K, Saito M, Takao T. Stress and coping styles in Japanese nursing students. International journal of nursing practice 2012;18(5):489-496.29. Reeve KL, Shumaker CJ, Yearwood EL, Crowell NA, Riley JB. Perceived stress and social support in undergraduate nursing students' educational experiences. Nurse Education Today 2013;33(4):419-424.30. Shukla A, Kalra G, Pakhare A. Understanding stress and coping mechanisms in Indian student nurses. Sri Lanka Journal of Psychiatry 2013;4(2).31. Shaban IA, Khater WA, Akhu-Zahey LM. Undergraduate nursing students’ stress sources and coping behaviours during their initial period of clinical training: A Jordanian perspective. Nurse education in practice 2012;12(4):204-209.32. Chen YW, Hung CH. Predictors of Taiwanese baccalaureate nursing students' physio–psycho-social responses during clinical practicum. Nurse Education Today 2014;34(1):73-77.33. Gençay ÖA, Gençay S. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2007;17: 241-253.34. Özlü ZK, Gümüş K, Güngörmüş K, Avşar G, Özer N. Sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin mesleki güdülenme kaynakları ve sorunlarının incelenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2014;11(1):47-53.35. Korkmaz AÇ, İpekçi NN. Hemşirelik Eğitiminde Güdülenme: Öğrencilerin İçsel ve Dışsal Güdülenme Kaynakları. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 2015;(3):121-131.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayınlanma Tarihi Kasım Aralık 2019
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9935-3265
Yazar: Satı DOĞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0223-0016
Yazar: Duygu YILDIRIM
Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sted442065, journal = {STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi}, issn = {1300-0853}, eissn = {2148-5348}, address = {}, publisher = {Türkiye Tabipleri Birliği}, year = {2019}, volume = {28}, pages = {418 - 429}, doi = {10.17942/sted.442065}, title = {İntörn Hemşirelerde Mesleki Güdülenme Kaynakları Ve Sorunları İle Stres İlişkisi}, key = {cite}, author = {Doğan, Satı and Yıldırım, Duygu} }
APA Doğan, S , Yıldırım, D . (2019). İntörn Hemşirelerde Mesleki Güdülenme Kaynakları Ve Sorunları İle Stres İlişkisi . STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi , 28 (6) , 418-429 . DOI: 10.17942/sted.442065
MLA Doğan, S , Yıldırım, D . "İntörn Hemşirelerde Mesleki Güdülenme Kaynakları Ve Sorunları İle Stres İlişkisi" . STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 28 (2019 ): 418-429 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sted/issue/50488/442065>
Chicago Doğan, S , Yıldırım, D . "İntörn Hemşirelerde Mesleki Güdülenme Kaynakları Ve Sorunları İle Stres İlişkisi". STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 28 (2019 ): 418-429
RIS TY - JOUR T1 - İntörn Hemşirelerde Mesleki Güdülenme Kaynakları Ve Sorunları İle Stres İlişkisi AU - Satı Doğan , Duygu Yıldırım Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17942/sted.442065 DO - 10.17942/sted.442065 T2 - STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 418 EP - 429 VL - 28 IS - 6 SN - 1300-0853-2148-5348 M3 - doi: 10.17942/sted.442065 UR - https://doi.org/10.17942/sted.442065 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi İntörn Hemşirelerde Mesleki Güdülenme Kaynakları Ve Sorunları İle Stres İlişkisi %A Satı Doğan , Duygu Yıldırım %T İntörn Hemşirelerde Mesleki Güdülenme Kaynakları Ve Sorunları İle Stres İlişkisi %D 2019 %J STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi %P 1300-0853-2148-5348 %V 28 %N 6 %R doi: 10.17942/sted.442065 %U 10.17942/sted.442065
ISNAD Doğan, Satı , Yıldırım, Duygu . "İntörn Hemşirelerde Mesleki Güdülenme Kaynakları Ve Sorunları İle Stres İlişkisi". STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 28 / 6 (Aralık 2019): 418-429 . https://doi.org/10.17942/sted.442065
AMA Doğan S , Yıldırım D . İntörn Hemşirelerde Mesleki Güdülenme Kaynakları Ve Sorunları İle Stres İlişkisi. STED. 2019; 28(6): 418-429.
Vancouver Doğan S , Yıldırım D . İntörn Hemşirelerde Mesleki Güdülenme Kaynakları Ve Sorunları İle Stres İlişkisi. STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2019; 28(6): 418-429.