Yazım Kuralları

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makalelerin formatı MS Office Word (*.doc, *.docx) formatında olmalıdır. Makaleler Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanabilir. Makaleler, 25 sayfayı geçmeyecek (kaynakça dâhil) şekilde düzenlenmelidir.

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi genel yazım kuralları aşağıdaki gibidir. Makale hazırlama sürecinde şablon dosya kullanılmalıdır. Gerektiğinde Amerikan Psikoloji Derneğinin (American Psychological Association - APA) hazırladığı güncel (7. baskı) yazım kurallarından faydalanılabilir.

• Makale ana başlığı 14 punto, ikinci dildeki başlığı 12 punto olmalıdır.
• Başlık, özet ve abstract kalın, ortalı ve tüm harfleri büyük olarak yazılmalıdır. 
• Özet, anahtar kelimeler ve kaynakça 10 punto tek satır aralığında yazılmalıdır.
• Metin iki yana yaslı, 12 punto, Times New Roman tipinde, 1,15 satır aralığında yazılmış olmalıdır.
• Tüm başlıklar numaralandırılmalı (Örn. 1., 1.2., 1.2.1. gibi), yalnızca kaynakça başlığı numarasız olmalıdır.
• Paragraflar arasındaki aralık önce ve sonra 6 nk olarak, satır başı girintisi ise 0,5 cm olarak ayarlanmalıdır.
• Kaynakçada her bir eser için alt satırdan devam eden satırlar 0,5 cm içeriden başlamalıdır.
• Kenar boşluklarında sol 2,5 cm, sağ 3 cm, üst ve alt 2 cm olmalıdır.

Başlık Sayfası ve Düzeni
Makalenin başlığı kısa ve öz olmalı, tercihen 12 kelimeyi geçmemelidir. Başlık sayfası ayrıca yazar/ların ad ve soyadlarını, yazar/ların çalıştıkları kurum bilgilerini, ORCID numarası ve elektronik posta adresini kapsamalıdır. Sorumlu yazar belirtilmelidir.

Özet ve Anahtar Kelimeler Sayfası ve Düzeni
Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, 200 kelimeyi aşmayan Türkçe ve İngilizce kısa özetleri ile Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeleri olmalıdır. Özet kısaca, çalışmanın amacını, uygulanan yöntemi, temel bulguları ve sonucu vurgulamalıdır. Özette mümkün olduğunca kısaltmalara ve atıflara yer verilmemelidir. Özetin altına çalışmayla ilgili en fazla beş adet anahtar kelime yazılmalıdır. Dergi iki dilde yayınlandığından Türkçe makaleler için İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler gerekirken; İngilizce makaleler için Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimelerin yazılması gereklidir.

Genişletilmiş Özet Sayfası ve Düzeni
Dergimiz, 2021 yılından itibaren, tüm makaleleri genişletilmiş özet ile birlikte yayınlama kararı almıştır. Buna göre Türkçe çalışmalar için İngilizce, İngilizce çalışmalar için de Türkçe genişletilmiş özet hazırlanması gerekmektedir. Makalelerin görünürlüğünü ve dolayısıyla atıf sayısını arttıracağı öngörülen genişletilmiş özet sayfası, kaynakça listesinden hemen önce yer almalıdır. En az 1250 kelime yazılması gereken genişletilmiş özet kısmında çalışmanın türüne göre amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar kısımları daha detaylı bir şekilde ele alınmalıdır. Bu kısım 12 punto ve 1,15 satır aralığında yazılmalıdır. Genişletilmiş özet makale kabulünden sonra yazılabilmektedir.

Metin Sayfası ve Düzeni
Makalelerde ilgili çalışmanın neden yazıldığını, önemini, katkısını ve temel amacını vurgulayan giriş kısmı olmalıdır. Metin kısmı, çalışmanın türüne göre, kavramsal çerçeve ve hipotezler, araştırmanın yöntemi, bulgular ile tartışma ve sonuç kısımlarından oluşur. Metin içerisindeki başlıkların gösterimi aşağıdaki düzene göre olacaktır:

Birinci düzey başlıklar ortalanmış, kalın, sözcüklerin ilk harfleri büyük, devamı küçük yazılır. Metin yeni paragraftan devam eder. Örneğin:
1. Giriş
2. Kavramsal Çerçeve
İkinci düzey başlıklar sola yaslı, kalın, sözcüklerin ilk harfleri büyük, devamı küçük yazılır. Metin yeni paragraftan devam eder. Örneğin:
2.1. Rekabet Stratejileri Kavramı
2.2. Çevresel Belirsizlik Kavramı

Üçüncü düzey başlıklar sola yaslı, kalın, italik, sözcüklerin ilk harfleri büyük, devamı küçük yazılır. Metin yeni paragraftan devam eder. Örneğin:
2.1.1. Jenerik Stratejiler
2.1.2. Çevresel Belirsizlik Türleri

Dördüncü düzey başlıklar sola yaslı, girintili (0,5 cm), kalın, sözcüklerin ilk harfleri büyük, devamı küçük yazılmalıdır. Başlık sonuna nokta (.) işareti koyulur. Metin aynı satırdan devam eder. Örneğin:
     3.1.1.1. Maliyet Liderliği Stratejisi
     4.1.1.3. Durum Belirsizliği

Beşinci düzey başlıklar sola yaslı, girintili (0,5 cm), kalın, italik, sözcüklerin ilk harfleri büyük, devamı küçük yazılmalıdır. Başlık sonuna nokta (.) işareti koyulur. Metin aynı satırdan devam eder. Örneğin:
     3.1.1.1.1. Maliyet Liderliği Stratejisi Örnek Olay.
     4.1.1.3.1. Durum Belirsizliği Örnek Olay.


Metin İçi Kaynakça Gösterimi
Araştırma sürecinde faydalanılan eserlerden alıntı yapılırken metin içi kaynakça gösterimi ile atıf verilmelidir. Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalar ilk gösterim dâhil olmak üzere “vd.” kısaltması ile gösterilmelidir. Metin içi kaynakça gösterimi için örnekler aşağıda sunulmuştur:

Tek yazar için
……… belirtilmektedir (Barca, 2005).
Barca’ya (2005) göre ……….
İki yazar için
……… belirtilmektedir (Barca & Hızıroğlu, 2009).
Barca ve Hızıroğlu’na (2009) göre ………..
Üç ve daha fazla yazar için
……… belirtilmektedir (Barca vd., 2013).
Can ve arkadaşlarına (2013) göre……….
Çeviri eser için
……… Porter (1980, 2013)
İngilizce dilindeki makalelerde “vd.” yerine “et al.” kullanılmalıdır.
…….. belirtilmektedir (Taylor et al., 2006)
Eğer bir metinde doğrudan alıntı söz konusuysa ilgili kısım tırnak işaretleri içine alınmalı ve bu defa yazar ve yıl bilgisi ile birlikte sayfa numarası da gösterilmelidir.
“……….” (Barca ve Hızıroğlu’na (2009, s. 115) göre………
“……….” (Barca, 2005, s. 8).

Kaynakça Listesi Gösterimi
Makale içinde gösterimi yapılan tüm metin içi kaynakçalar, kaynakça listesinde de gösterilmelidir. Kaynakça metnin bittiği yerden başlamalıdır. “Kaynakça” başlığı sola yaslı, ilk harfleri büyük ve kalın bir şekilde yazılmalı; sonraki satırdan itibaren ise çalışmalar yazarlarının soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazara ait aynı yıl içerisinde birden fazla eser var ise yayım yılı yanına “a”, “b”, “c” harfleri kullanılarak kaynakçaya yazılmalıdır. Kaynakçada her bir eser için alt satırdan devam eden satırlar 0,5 cm içeriden başlamalıdır. Kaynakça gösterimi için örnekler aşağıda sunulmuştur:

Kitap
Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2007). Strategic management cases: Competitiveness and globalization (4. baskı). Thomson Learning.
Editörlü kitap
Okumuş, F., Koyuncu, M., & Günlü, E. (Eds.). (2014). İşletmelerde stratejik yönetim (2. baskı). Seçkin Yayıncılık.
Editörlü kitapta bölüm
Örnek, A. Ş. (2014). Stratejik düşünme ve strateji geliştirme. İçinde F. Okumuş, M. Koyuncu, & M. Günlü (Eds.). İşletmelerde stratejik yönetim (2. baskı, s. 39-64). Seçkin Yayıncılık.
Çeviri kitap
Porter, M. E. (2013). Rekabet stratejisi: Sektör ve rakip analizi teknikleri (G. Ulubilgen, Çev.; 3. baskı), Aura Yayınevi. (Orijinal çalışma 1980 yılında yayımlanmıştır).
Makale
Barca, M., & Hızıroğlu, M. (2009). 2000’li yıllarda Türkiye’de stratejik yönetim alanının entelektüel yapısı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 113-148.
DOI numarası bulunan makale
Irk, E., & Döven, M. S. (2018). Firmaların uyguladıkları rekabet stratejileri ve bu karara etki eden faktörler. İşletme Bilimi Dergisi, 6(1), 135-162. https://doi.org/10.22139/jobs.361855 
Bildiriler
Irk, E., Karaca, M. F., & Ardıç, M. (2015). The analysis of private hospitals mission statements in terms of stakeholders. İçinde F. Akıncı, S. Bostan & T. Kılıç (Ed.), Birinci Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi (IHMC) Bildiriler Kitabı (ss. 81-86). Başkent Üniversitesi.
Tezler
Döven, M. S. (2011). Şehir rekabetçiliği üzerine bir araştırma: Türkiye örneği [Yayımlanmamış doktora tezi], Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tablolar ve Şekiller
Tablo ve şekiller resim ya da fotoğraf dosyası şeklinde yüklenmemeli, Word dosyasında hazırlanmalıdır. Tablo ve şekillere ait başlıklar, içerikler, metin içi kaynakça ve açıklamalar 10 punto yazılmalıdır. Başlıklar tablo ve şekillerin üstünde yer almalıdır. Başlıkların her birine sıra numarası (Tablo 1., Tablo 2., Şekil 1., Şekil 2.) verilmelidir. Tablo gösterimlerinde tüm dikey kenarlıklar ve iç yatay kenarlıklar kullanılmamalıdır. Kaynak bildirimleri, tablo veya şekillerin altında metin içi kaynakça gösterimiyle verilmelidir. Eğer varsa açıklamalar ilgili tablo veya şeklin altında yer almalı ve burada sırasıyla genel notlar, özel notlar ve olasılık notları raporlanmalıdır.

Dipnotlar ve Formüller
Dipnotlar atıf yapmak için kullanılmamalıdır. Metin içinde açıklanması gereken bir husus varsa kısa bir şekilde dipnotta gösterilmelidir. Dipnotlar tek satır aralığı ve 8 punto ile yazılmalıdır. Formüller resim ya da fotoğraf dosyası şeklinde yüklenmemeli, Word dosyasında hazırlanmalıdır.

Ek bilgiler
Çalışmada çıkar çatışması bilgisi, destek bilgisi, etik onay bilgisi ve onam formu bilgisi mutlaka yer almalıdır. Söz konusu bilgiler şu örnek gösterimlerle sunulabilir.

Çıkar çatışması bilgisi: Sorumlu yazar, yazar ekibi adına çalışmada çıkar çatışması olmadığını kabul etmektedir.
Destek bilgisi: Çalışmada herhangi bir kuruluştan destek sağlanmamıştır (eğer destek alındıysa burada ilgili kuruluşun ismi ve destek numarası gibi bilgiler sunulmalıdır).
Etik onay bilgisi: Bireyler üzerinde deneysel, klinik ya da diğer bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilen araştırmalar kurumsal, ulusal ya da karşılaştırılabilir etik standartlara uygun bir süreçle yürütülmüştür. (Eğer çalışma etik kurul kararı gerektiriyorsa, etik onay formu ile ilgili kurul adı, tarih, sayı ve no bilgileri burada ilaveten sunulmalıdır. Diğer yandan çalışmanın araştırmasının 2020’den önceki bir tarihte yapılması sebebiyle etik onay formu bulunmuyorsa bu durum yine burada ilaveten ifade edilmelidir).
Onam formu bilgisi: Çalışmaya katılım gösteren tüm bireylerden bilgilendirilmiş onam (gönüllü katılım) formu alınmıştır.
Teşekkür yazısı: İsteğe bağlı olarak, birey ya da kurumlara yönelik teşekkür yazıları burada ifade edilebilir.

Makale Gönderimi
1. Makale gönderiminde ULAKBİM DergiPark platformu kullanılmalıdır.
2. Başka bir dergi tarafından değerlendirmede olan çalışmalar gönderilmemelidir. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi’ne eser gönderiminde bulunan yazarın ilgili çalışmasını başka bir yerde yayınlamadığı veya değerlendirilmek üzere başka bir dergiye sunmadığı varsayılır. Bu konudaki sorumluluklar yazarı bağlar.
3. Telif ve devir hakları sözleşmesi her yazar tarafından imzalanarak gönderilmelidir.
4. Etik Kurulu izin belgesi gerektiren hallerde yazarın söz konusu belgeyi editörlüğümüze ulaştırması gerekmektedir. Bu belge gerektiği halde belge gönderimi gerçekleştirmemiş yazarlar doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılırlar.
5. Makale benzerlik oranının %15'in altında olduğunu gösteren intihal raporu tarafımıza gönderilmelidir. Bu şartı sağlamayan çalışmalar düzeltilmesi için yazara geri gönderilir.

Kontrol Listesi
- Makale, şablon dosya aracılığıyla dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır.
- Özetler, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmıştır.
- Genişletilmiş özet eklenmiştir (kabulden sonra eklenebilir).
- Ek bilgiler sunulmuştur.
- Özette dipnot, kaynak ve ticari isimler kullanılmamıştır.
- Sisteme yüklenecek dosyalarda hakemlerin tarafsız değerlendirmesine yardımcı olmak amacıyla yazar bilgileri bulunmamaktadır.
- Her şekil ve tabloya yazı içinde atıfta bulunulmuştur.
- Resimler ve fotoğraflar en az 300 dpi çözünürlüğe sahiptir.