Cilt: 4 Sayı: 1, 26.06.2022

Yıl: 2022

tarihyazımı, araştırma, inceleme, kritik ve çeviri makaleleri yayınlamak suretiyle, tarihyazımını geliştirmeyi amaçlayan uluslararası, akademik, hakemli, çevrimiçi dergidir. 

tarihyazımı, aşağıdaki alanlarla ilgili makaleler yayınlamaktadır. Derginin kapsamı şöyledir:

1. Modern tarihçiliğin getirdiği araştırma ve yazım süreçlerine ilişkin ilke ve sorunları (tarihyazımını) kapsayan incelemeler/akademik denemeler,

2. Her bir bilim alanının geçmişten bugüne kadar gelen tarihyazımı (örn. hukuk tarihyazımı, bilim tarihyazımı, sosyoloji tarihyazımı, vb.) ile yerel ve uluslararası ölçekte Tarih disiplininin tarihçesini (tarih yazıcılığını) değerlendiren çalışmalar,

3. Tarihçilik, tarih metodolojisi ve tarihyazım alanındaki tartışma ve problemler, önde gelen tarihçilerin çalışmalarını içeren analizler,

4. Tarih yazıcılığı konusunda uluslararası, ulusal ya da önemli bulunan yerel çalışmalar,

5. Tarih disiplininin diğer disiplinlerle birlikte ya da yardım alarak gerçekleştirdiği çalışma metodolojilerine odaklı çalışmalar,

6. Tarih felsefesi, tarih sosyolojisi, tarih psikolojisi vb. üzerine yazılmış, derleme ya da özgün teorik çalışmalar,

7. Dünya’da tarih disiplininin zenginleşmesini saplayacak, yeni perspektifler getirecek “iyi örnek” telif ya da çeviriyazılar,

8. Tarih kuramını ya da yeni bir yöntemi tarihsel malzemeye başarıyla uyarlayarak, tarih metodolojisi açısından yenilik oluşturan özgün çalışmalar,

9. Tüm bu konsepte uygun yayınlanmış, kitap, makale, bildiri, rapor ya da dile getirilmiş yaklaşımlar üzerine eleştirel çalışmalar,

10. Türk tarihçilerini, farklı ülkelerdeki tarih çalışmaları çalışmaları hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan, yeniden yayınlanmak üzere Türkçeye çevrilen önemli uluslararası makaleler, yayın kapsamına girmektedir.

tarihyazımı’na göndereceğiniz dergi konseptine uygun araştırma, inceleme, yayın kritiği ve çeviri makalelerinizi tarihyazımı Yayın Kalıbına uygun olarak düzenleyiniz. Kritik ve çeviriyazılar yine şekil ve format açısından yayın kalıbına uymalı ancak bölümler ve bölüm başlıkları yazarlar tarafından içeriğe uygun olarak belirlenir.

tarihyazımı’na göndereceğiniz makalelerinizde alıntılama sistemi olarak lütfen APA 6 (Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition, 2009) kullanınız. Daha fazla bilgi için...

Çeviri Makale:

Bu bölüm tarihyazımı, tarih yazıcılığı, disiplinlerarası tarihçilik, tarih felsefesi, tarih sosyolojisi gibi alanlarda, Türkçe dışında herhangi bir dilde yayınlanmış, genelde teorik, önemli görülen makalelerin Türkçe çevirilerini değerlendirmek ve Türk okuyucularla paylaşmak amacı güder.

Çeviri Makale Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar:

  • Eserin telif haklarını elinde bulunduran kişi veya kurumdan çeviri ve yeniden yayın iznini almak.

  • Makalenin tamamını (herhangi bir bölüm veya paragraf atlamadan) Türkçeye çevirmek.

  • Çeviride ana metine hiçbir ekleme yapmamak, gerekli görülen açıklama ve değerlendirmeleri (Ç.N.) şeklinde dipnot bölümünde yapmak.

  • Başvuru yapılırken eserin Türkçe çevirisiyle birlikte orijinal metni ve izin yazısını da göndermek.
  • (Çeviri için Yayın Kalıbı)
  • Gönderi Kontrol Listesi:

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

 1.     Gönderilen makale daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olur.

 2.     Makaleler Türkçe ya da İngilizce olarak yazılabilir. Makalede her biri 250 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmış Öz ve Abstract, örnek yayın kalıbında yer aldığı biçimde verilir. İngilizce makalelerde Türkçe özet istenmez. Yazının başlığı kısa olur ve 15 sözcüğü geçmez. Ayrıca 5 – 7 arasında Anahtar Kelimeler ve Keywords sunulur.

 3.     Türkçe yayınlanan çalışmaların sonuna en az 750,  en fazla 1000 kelime uzunluğunda, makalenin ana başlıkları altında İngilizce uzun özet (Extended Summary) yazılır. (Bu istenen uzun özetler, makalenin yayına kabulünden sonra da gönderilebilir. İngilizce yazılan makalelerde kısa ve geniş Türkçe özet istenmez.

 4.     Makale uzunluğu yayın dili Türkçe olan makalelerde en az 5000 + 1000, en fazla  9000 + 1000 (Abstract, extended summary) = 10.000 kelime olur. Yayın dili İngilizce olan makalede ise makalenin tamamı 9000 kelimeyi geçmez.

 5.     Bir makalede kullanılan toplam tablo ve şekil sayısı 10'u geçmez. Yazarlar önemli gördükleri, metin olarak özetlemekte güçlük gördükleri hususları tablolaştırır.

 6.     Gönderilen Makale  American Publication Manual 6th Edition (APA-6) (http://www.apa.org) biçimine uygun olarak hazırlanır.

 7.  “Giriş” başlığında, makalenin yazılma gerekçesi, konu alanına ilişkin genel bir literatür bilgisinin analitik sunumuyla açıklanır. Devamında çalışmada kullanılan "yöntemden", başlık açılmasa bile kısaca bahsedilmesi beklenir. Makalenin gelişme bölümünde incelemenin ana "bulgularına” mutlaka yer verilir ve "tartışma" yapılır. Sonuç bölümünde ise makalenin problematiği üzerinde nihaî kanaatlar yazılır. Makaledeki başlıklar, her bir makalenin gelişimine uygun biçimde yazar tarafından belirlenir. Kuramsal, deneme, derleme türü makalelerdeki bölüm başlıkları ise yine içeriğe uygun olarak belirlenir.

 8.     İnceleme ve araştırma makaleleri tarihyazımı Yayın Kalıbına uygun olarak hazırlanır. İnceleme ve araştırma makalelerinde kullanılacak yayın kalıbına bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

 9.     Kritik ve çeviriyazılarda şekil açısından yayın kalıbında belirtilen hususlara riayet edilecek ancak bölümler ve başlıklar Yayın Kalıbından bağımsız olarak yazarlar tarafından içeriğe uygun olarak belirlenecektir.

 10.  Başvuru Microsoft Word dosyası (.doc veya .docx) formatında olur.

 11.  Yazarların isim, kurum ve adres bilgileri başvuru metnine yazılmaz.

tarihyazımı dergisinin yayın etiği ile açık erişim politikası, Committee on Publication Ethics'in (COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda, "Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors - 2011" kuralları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda editör, hakemler ve yazarların sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Editörlerin Sorumlulukları:
1. Dergi editörü yapılan başvuruların uygunluğuna ve yayınlanıp yayınlamayacağına karar verir. Editör bu kararı verirken yazar veya yazarların ırkı, cinsiyeti, inancı, uyruğu, politik görüşüne göre değil gönderinin derginin yayın politikası ile uygunluğu, orijinalliği ve önemine göre karar verir.
2. Dergi editörü başvuru ile ilgili kişisel bilgileri üçüncü kişilerle (hakemler, bilim kurulu üyeleri, yayıncı vs) paylaşamaz.
3. Editör veya hakemler ret edilen veya yayın aşamasında olan başvurularda yer alan bilgi ve belgeleri yazarın yazılı izni olmadan kendi araştırmalarında kullanamazlar.

b) Hakemlerin Sorumlulukları:
1. Hakemler başvurunun yayına uygunluğu kontrol konusunda yayın kuruluna destek olurlar.
2. Hakemler, gönderilen çalışmayı değerlendirirken adil, tarafsız ve yapıcı olmaya çalışmalıdır.
3. Hakemler başvuruların geliştirilmesi ve olası hataların giderilmesi için yazarlara önerilerde bulunurlar.
4. Hakemler incelenmek üzere gönderilen başvurusu konusunda kendini yetersiz hissettiklerinde veya incelemeyi zamanında yetiştiremeyecekleri durumlarda editörü bilgilendirmek zorundadır.
5. Hakemler başvurularda yer alan bilgi ve fikirlerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Bunları üçüncü kişilerle paylaşamaz veya kendi araştırmalarında kullanamazlar.


c) Yazarların Sorumlulukları:
1. Sahte/hileli verilere dayanan çalışmalar kabul edilemez. Yazarlar, verilerin doğruluğunu ve özgünlüğünü garanti etmelidir.
2. Eğer çalışma insan ögesini içinde bulunduruyorsa, katılımcılardan gerekli izinler ve uygun kurumsal otoritelerden Etik Kurul Onayı alınmalıdır. Bu onay makalenin "Yöntem" bölümünde belirtilmeli ve imzalı Etik Kurul Onayı makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Çalışmanın etik kurul onayı gerektirmediği durumlarda bu durum yine "Yöntem" bölümünde açıkça ifade edilmelidir.
3. Çalışmada kullanılan 3. kişilere ait ve telif hakkına haiz "veri toplama aracı, tablo, grafik, harita ve diğer görseller" için ilgili kurum veya kişi(ler)den yazılı izin alınmalıdır.
4. Makale gönderim sürecinde "başvuru listesi"nde ifade edilen ve makaleyi gönderen sorumlu yazar tarafından kabul edilen şartlar diğer yazarlar tarafından da kabul edilmiş sayılır.
5. Makaleye anlamlı bir katkısı olan tüm yazarlar, çalışmaya ortak yazar olarak dahil edilmelidir. Katkısı olmayan kişilerin ortak yazar listesine dahil edilmesi uygun değildir ve bu duruma müsamaha edilmeyecektir.
6. Yazarlar dergimizin hakem ve editörleri tarafından önerilen makul revizyonları yapmayı kabul etmelidirler. Eğer yazar, kabul edilebilir nedenler olmadan revizyonları yapmayı reddederse, gönderilmiş olan makale reddedilecektir.
7. Bütün yazarların, gönderilen makaledeki her hatayı düzeltmeleri ve doğru olmayan bilgileri geri çekmeleri gerekir.
8. Yazarların makalelerini gönderirken telif hakkı formunu göndermek durumundadır.

Etik Kurul Onayı:

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, "Tüm bilim dalları için (Sosyal bilimler dahil) etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı Etik Kurul Onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir" şartı getirilmiştir. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma bu kapsamda ele alınmaktadır.
Etik Kurul Onayının alındığının belirtilmesi: Yaş sınırlaması olmaksızın insanlarla yürütülen çalışmalarda ilgili kurullardan gerekli izinlerin alındığı makalenin ilk ve son sayfaları ile Yöntem bölümünde kurum, tarih ve sayı bilgisi verilerek belirtilmelidir. Ayrıca Etik Kurul onayının kopyası başvuru sırasında diğer makale dosyaları ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Etik kurul onayı gerektirmeyen çalışmalarda ise bu durum Yöntem bölümünde açıkça ifade edilmelidir.

Telif Hakları:

ULAKBİM Etik Kuralları gereğince başkalarına ait ölçek, anket ve görseller izin alınmadan kullanılamaz: Telif hakkına sahip kişi ve kurumu kaynak göstermek tek başına yeterli değildir. Bu tür eserlerin telifsiz olduğu veya kullanımı için telif sahibinden gerekli izinlerin alındığı, kişi (veya kurum) ve tarih belirtilerek, dipnot şeklinde yazılmalıdır.


Etik İlkelere Uymayan Durumların Bildirilmesi:
Dergimizin editörleri, hakemleri, yazarları ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış veya değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durum tespiti yapıldığında lütfen editortarihyazimi@gmail.com adresine ileti yoluyla bilgi veriniz. Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanıldığının tespit edilmesi durumunda başta makale yazarının çalıştığı kurum olmak üzere ilgili kuramlara bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecek, yayınlanmışsa geri çekilecektir. Dergimiz, editör ve hakemler tarafından yapılan değerlendirmeye göre yazarlardan ham veri veya analiz sonuçlarını talep etme hakkına sahiptir.Yayın Politikası
1. tarihyazımı dergisi ücretsiz, açık erişimli bir dergidir. Ayrıca dergiye gönderilen makalelerde, yazarlardan gönderim ücreti veya makale değerlendirme ücreti alınmaz.
2. Dergi tematik yayıncılık yaptığı için, sayı konusuyla ilgili makaleler değerlendirmeye alınır.
3. Dergiye gönderilen çalışmaların Yazım Kuralları’na uygun olarak hazırlanması gerekir.
4. Gönderilen makalelerin, değerlendirme ve hakem süreçleri olağan koşullarda üç ay içinde tamamlanır.
5. Gönderilen makalelerin yayımlanıp yayımlanmamasına, Editörler Kurulu nihai olarak karar verir.
6. Yazarlara Dergi Park sistemi üzerinden çalışmaya dair değerlendirme sonucu iletilir.
7. Gerekli düzeltmeler yerine getirilmeyen çalışmalar, yayım sürecine alınmaz.Kaynak:
Committee on Publication Ethics (COPE). (2011, March 7). Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors. Erişim: http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf

Dergimize gönderilen hiç bir yazı için süreç ve yayın aşamasında herhangi bir ücret alınmaz.

Etik Kurul Onayı:

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararı gereği İnsanlar üzerindeki çalışmalar için (yaş sınırlaması olmaksızın) Etik Kurul Onayı alınmış olmalı, bu onay makalenin Yöntem bölümünde belirtilmeli ve imzalı Etik Kurul Onayı makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir. 2020 itibariyle bu şartları yerine getirmeyen çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.