PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Impact of tourism on diversifying economical activities in rural settlements: Case of Yaylalar Village (Yusufeli / Artvin)

Yıl 2011, Cilt 0, Sayı 57, 71 - 85, 30.12.2011

Öz

In parallel to diversifying demands and expectations in the world, it is observed variation and differentiation in tourism activities. Apart from classical tourism concept, activities which are named as “alternative” and based on spending time in natural environment with natural elements have been come up more and more. Turkey has a rich potential with respect to tourism activities thanks to its natural and human-made attractions owned, and apart from activities based on sea, sun, sand mostly known as mass tourism or classical tourism, it is becoming prominent with alternative activities day by day. Execution of tourism activities further in rural areas where alternative tourism activities are intensified and incorporated great numbers of touristic attraction brings along some structural, sociocultural and economical changes and transformations in these areas. Yaylalar Village which locates in the Eastern Black Sea Region of Turkey is one of the rural areas being example to such case. The settlement which is located on southern slopes of Kackar Mountain at 2000 m altitude continued its activities with traditional rural activities such as stockbreeding and agriculture based on stockbreeding until recently, and in the last 20 years, it has become a place where tourism activities realized. In the village where constant population decrease observed, tourism activities are based on accommodation and services based on trekking and also can be observed as residing locals living outside of the village in the village for recreation purposes in certain periods of the year. This study which was prepared in the light of survey and interview in the field is focused on functional diversification especially on tourism activities in Yaylalar Village and aims to light reasons of this functional diversification, historical development, problems, and future.

Keywords: Rural Settlements, Yaylalar Village, Economical Diversification, Rural Tourism.

Kırsal yerleşmelerde ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesinde turizmin etkisi: Yaylalar Köyü örneği (Yusufeli/Artvin)

Yıl 2011, Cilt 0, Sayı 57, 71 - 85, 30.12.2011

Öz

Dünyada, değişen talep ve beklentilere paralel olarak turizm faaliyetlerinde bir çeşitlenme ve farklılaşma söz konusudur. Klasik turizm anlayışının yanına “alternatif” olarak adlandırılan ve doğal ortamda, doğal unsurlarla zaman geçirmeyi esas alan aktiviteler daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır. Türkiye, sahip olduğu doğal ve beşeri çekicilikler dolayısıyla turizm faaliyetleri bakımından zengin bir potansiyel barındırmakta, ağırlıklı olarak kitle turizmi veya klasik turizm denilen, büyük ölçüde deniz, güneş ve kum üçlüsüne dayanan faaliyetlerinin yanı sıra her geçen zaman alternatif turizm faaliyetleriyle de öne çıkmaya başlamış bulunmaktadır. Alternatif turizm faaliyetlerinin büyük ölçüde yoğunlaştığı ve pek çok turistik çekiciliği bünyesinde barındıran kırsal alanlarda turizm faaliyetlerinin daha fazla uygulama alanına taşınması, bu kesimlerde birtakım, yapısal, sosyo-kültürel ve ekonomik değişim ve dönüşümleri de beraberinde getirmektedir. Ülkemizin Doğu Karadeniz Bölümünde yer alan Yaylalar Köyü bu duruma örnek oluşturacak kırsal yerleşmelerden biri niteliğindedir. Denizden 2000 m. yükseltide Kaçkar Dağının güney yamaçlarında yeralan yerleşme, yakın geçmişe kadar hayvancılık ve hayvancılık eksenli tarım olmak üzere geleneksel kırsal faaliyetlerle varlığını sürdürürken, son 20 yılda daha da yoğunlaşmak suretiyle, turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bir mekân olmaya başlamıştır. Sürekli bir nüfus kaybının yaşandığı köyde, turizm faaliyetleri; bir yandan dağ yürüyüşüne (trekking) dayalı konaklama ve hizmetlere ilişkin olurken, diğer yandan, köy dışında yaşayan yerel halkın yılın belirli dönemlerinde rekreasyon amaçlı olarak köyde bulunmaları şeklinde gerçekleşmektedir. Sahada yapılan gözlem ve mülakatlar ışığında hazırlanan bu çalışma; Yaylalar Köyünde turizm faaliyetleri özelinde fonksiyonel çeşitlenmeye odaklanmakta, bu fonksiyonel çeşitlenmenin nedenleri, tarihsel gelişimi, sorunları ve geleceği konularına ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kırsal Yerleşmeler, Yaylalar Köyü, Ekonomik Çeşitlenme, Kırsal Turizm.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Muzaffer BAKIRCI>

0000-0002-4848-3086

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 0, Sayı 57

Kaynak Göster

APA Bakırcı, M. (2011). Kırsal yerleşmelerde ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesinde turizmin etkisi: Yaylalar Köyü örneği (Yusufeli/Artvin) . Türk Coğrafya Dergisi , 0 (57) , 71-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/issue/21224/227780