Yıl 2019, Cilt , Sayı 73, Sayfalar 90 - 95 2019-12-31

Üniversite öğrencilerinin kent imajlarına yönelik bir araştırma: Siirt Üniversitesi örneği
An investigation on the perspectives of the university students on city image: the case of Siirt University

Adnan ALKAN [1] , Semra YILMAZ ÇİLDAM [2]


Beşeri coğrafi görünümün önemli bir parçası olan kentler, içinde yaşayanlar tarafından farklı şekillerde algılanmaktadır. Kent imajı insanların deneyimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu deneyim kentle ilgili inançlar, fikirler ve izlenimler üzerinde oldukça etkilidir. Algının kentsel mekânın anlaşılması, organize edilmesi ve bir takım problemlerinin çözümünde önemli bir yeri vardır. Öte yandan kentlerin eksikliklerini gidermek, olumsuz taraflarını düzeltmek ve kentte farkındalığı artırmak için öğrencilerin kentsel değerlendirme imajı bilinmelidir. Bu çalışmada; Siirt Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin perspektifinden, Siirt kenti imajına ilişkin algılarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın temelini Siirt Üniversitesi öğrencilerinin Siirt kentini nasıl algıladıkları ve öğrencilerin bakışına göre kent imajının nasıl olduğu oluşturmaktadır. Bu kapsamda Siirt Üniversitesi’nin lisans ve ön lisans bölümlerinin son sınıflarında okuyan 380 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anket çalışmasıyla birlikte; üniversite öğrencilerinin perspektifinden, kentin üstünlük imajları, kentin soyut imajları ve kent halkına yönelik imajlar tespit edilmiştir. Katılımcıların tümü birlikte değerlendirildiğinde; iklim ve lezzetli yemekler yüksek imaja sahip ifadelerdir. Yeşil alan, sanatsal etkinlikler, konaklama imkânları, sportif ve kültürel faaliyetler, alışveriş olanakları, sanayi ve ekonomik koşullar ile ilgili katılımcı imajları da düşük olduğu anlaşılmıştır. Katılımcıların Siirt’i sakin ve az gelişmiş bir kent olarak algıladıkları gözlenmektedir. Ayrıca Siirt Üniversitesi öğrencileri, Siirt halkını dindar, gelenekçi ve sıkıcı olarak ifade etmektedir. Sonuç olarak katılımcıların Siirt kent imajlarının düşük olduğu anlaşılmaktadır. Üniversite öğrencileri, kent halkının kendilerini benimsemediklerini, dolayısıyla kent ile bütünleşemediklerini belirtmişlerdir.

Cities, which are an important part of man-made geographical appearance, are perceived differently by their inhabitants. The image of the city is the result of people's experience. This experience determines beliefs, ideas and impressions about the city. Perception is important in understanding, organizing and solving various problems in the urban localities. On the other hand, perception of students on urban localities should be identified in order to meet needs of the city, correct its negative aspects and increase diversity of the cities. The objective of this study was to determine the perception of the city of Siirt by the students studying at the Siirt University. Determining perception of the city of Siirt by the Siirt University students and how they perceive the city image constitutes the basis of the study. In this context, a questionnaire was sent to 380 students who were in their last year of undergraduate and associate degrees in the departments of Siirt University. Along with the survey, perception of superiority of the city, abstract images of the city and perception of its residents from the university students’ perspective were also determined. When all participants were evaluated in totality, the climate and the delicious foods were expressions carrying high importance. It was also found that the participants’ perceptions regarding green environment, artistic activities, accommodation facilities, sports and cultural activities, shopping opportunities, and participation in industrial and economic conditions carried lower importance. It is observed that the participants perceive Siirt as a quiet and underdeveloped city. In addition, Siirt University students describe the people of Siirt as religious, traditional and boring. As a result, it is understood that the city images of the participants in Siirt are low. University students stated that the people of the city did not adopt themselves and therefore could not integrate with the city.

 • Aliağaoğlu, A., Uğur, A. (2016). Şehir Coğrafyası, İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Aliağaoğlu, A., Uzun, A. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Şehir İmajlarına Yönelik Bir Araştırma: Balıkesir Üniversitesi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 19(1), s.40, 39-58.
 • Anholt, S. (2010). Places, İdentity, İmage and Reputation, Macmillan Publishers Limited, England.
 • Antholt, S. (2006). The Anholt-GMI City Brands Index: How The World Sees The World’s Cities, Place Branding, Cilt:2(1), 18-31.
 • Ataöv, A., Osmay, S. (2007). Türkiye’de Kentsel Dönüşüme Yönetimsel Bir Yaklaşım, METU JFA, S: 24(2), s.57-82.
 • Cop, R., Akpınar, İ. (2014). Öğrencilerin Kentlerin Markalaşmasına Yönelik Algıları, Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, Cilt XXXVI, Sayı I, S, 69-88.
 • Demirel, M., (2014). Burdur Kent İmajı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 6(10), s.231, 231-241.
 • Dilmaç, E. (2017). Siirt Üniversitesi’nin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Siirt.
 • Gecikli, F. (2012). Kent İmajı Amasya Şehri Üzerine Bir Uygulama, Ankara: Fenomen Yayınları.
 • Güler, Y. B., Gürer, A. (2015). Kent Marka Bağlılığına Yerel Katılım Eğiliminin Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1) 64-82.
 • Gümüş, N. (2017). Kent Pazarlaması Bağlamında Üniversite Öğrencilerinin Şehre Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Kastamonu İlinde Bir Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (26), 299-314.
 • İri, R., İnal, M.E., Türkmen, H.H. (2011). Kent Pazarlamasında Bilinirliğin Önemi: Niğde Yöresinin Bilinirliliğinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma”, Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt. 4, Sayı. 1, 81-96.
 • Karadağ, A, Turut, H. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Kentsel Çevre Algısı Üzerine Bir Araştırma: İzmir Örneği, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt 11(1), 31-51.
 • Lynch, K. (1960). The Image of the City, The M.I.T. Press, London, s.1-10.
 • Özdemir, Ş., Karaca, Y. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Kent İmajı Üzerindeki Etkisi: Afyonkarahisar’da Bir Araştırma, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Cilt 45(1), 25-39.
 • Özdemir, Ş., Karaca, Y. (2009). Kent Markası ve Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti İmajı Üzerine Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt.11, Sayı. 2, 113-134.
 • Özgüç, N., Tümertekin, E. (2007). Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekân, İstanbul: Çantay Kitapevi.
 • Tösten, R., Anık, S., Kayan, M.S., (2017), Siirt Üniversitesi Öğrenci Profili ve Harcama Analizi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 6-7, 41-58.
 • Türkan, O. (2017). Çankırı Şehrinde Üniversite Öğrencilerinin Kentsel Çevre Algısı, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10(53), 409-423.
 • Yavuzçehre, S.P. (2016). Üniversitelerin Kentlerine Etkileri: Denizli Pamukkale Üniversitesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.21(1), 235-250.
Birincil Dil tr
Konular Coğrafya
Yayınlanma Tarihi Aralık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5377-4726
Yazar: Adnan ALKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7026-6088
Yazar: Semra YILMAZ ÇİLDAM
Kurum: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tcd602568, journal = {Türk Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-5856}, eissn = {1308-9773}, address = {}, publisher = {Türk Coğrafya Kurumu}, year = {2019}, volume = {}, pages = {90 - 95}, doi = {10.17211/tcd.602568}, title = {Üniversite öğrencilerinin kent imajlarına yönelik bir araştırma: Siirt Üniversitesi örneği}, key = {cite}, author = {Alkan, Adnan and Yılmaz Çi̇ldam, Semra} }
APA Alkan, A , Yılmaz Çi̇ldam, S . (2019). Üniversite öğrencilerinin kent imajlarına yönelik bir araştırma: Siirt Üniversitesi örneği . Türk Coğrafya Dergisi , (73) , 90-95 . DOI: 10.17211/tcd.602568
MLA Alkan, A , Yılmaz Çi̇ldam, S . "Üniversite öğrencilerinin kent imajlarına yönelik bir araştırma: Siirt Üniversitesi örneği" . Türk Coğrafya Dergisi (2019 ): 90-95 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tcd/issue/50076/602568>
Chicago Alkan, A , Yılmaz Çi̇ldam, S . "Üniversite öğrencilerinin kent imajlarına yönelik bir araştırma: Siirt Üniversitesi örneği". Türk Coğrafya Dergisi (2019 ): 90-95
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite öğrencilerinin kent imajlarına yönelik bir araştırma: Siirt Üniversitesi örneği AU - Adnan Alkan , Semra Yılmaz Çi̇ldam Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17211/tcd.602568 DO - 10.17211/tcd.602568 T2 - Türk Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 95 VL - IS - 73 SN - 1302-5856-1308-9773 M3 - doi: 10.17211/tcd.602568 UR - https://doi.org/10.17211/tcd.602568 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Coğrafya Dergisi Üniversite öğrencilerinin kent imajlarına yönelik bir araştırma: Siirt Üniversitesi örneği %A Adnan Alkan , Semra Yılmaz Çi̇ldam %T Üniversite öğrencilerinin kent imajlarına yönelik bir araştırma: Siirt Üniversitesi örneği %D 2019 %J Türk Coğrafya Dergisi %P 1302-5856-1308-9773 %V %N 73 %R doi: 10.17211/tcd.602568 %U 10.17211/tcd.602568
ISNAD Alkan, Adnan , Yılmaz Çi̇ldam, Semra . "Üniversite öğrencilerinin kent imajlarına yönelik bir araştırma: Siirt Üniversitesi örneği". Türk Coğrafya Dergisi / 73 (Aralık 2020): 90-95 . https://doi.org/10.17211/tcd.602568
AMA Alkan A , Yılmaz Çi̇ldam S . Üniversite öğrencilerinin kent imajlarına yönelik bir araştırma: Siirt Üniversitesi örneği. Türk Coğ. Derg.. 2019; (73): 90-95.
Vancouver Alkan A , Yılmaz Çi̇ldam S . Üniversite öğrencilerinin kent imajlarına yönelik bir araştırma: Siirt Üniversitesi örneği. Türk Coğrafya Dergisi. 2019; (73): 90-95.