Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 13 2020-07-03

Destinasyonlara İlişkin Hatırlanabilir Deneyimlerin Turistlerin Tekrar Seyahat Niyetlerine Etkileri: Side Örneği
Effects of Memorable Experiences Regarding Destinations on Tourists' Revisit Intentions: The Case of Side

Aydın ÜNAL [1] , Sinan Baran BAYAR [2]


Destinasyonlar arası rekabet avantajı sağlamada turistlerin hatırlanabilir deneyimleri en az destinasyonların sundukları turistik çekicilikleri, hizmet kalitesi ve eşsizlikleri kadar önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Çünkü turistlerin destinasyonlara yönelik önceki seyahatleri ile ilgili olumlu veya olumsuz hatıraları sonraki destinasyon ve seyahat tercihlerine doğrudan etki etmektedir. Bu kapsamda çalışmada Side destinasyonunu Mayıs-Eylül 2019 döneminde ziyaret eden yerli turistlerin seyahat niyetlerine destinasyon hatırlanabilir deneyim boyutlarının etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan 500 anket formu yerli turistlere yüz yüze iletişim kurularak ulaştırılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler (456 anket) SPSS programında analize tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda yerli turistlerin önceki seyahat deneyimlerinden çok yüksek düzeyde etkilendikleri (%75) ve Side destinasyonuna tekrar seyahat etme niyetinde oldukları (%83) belirlenmiştir. Yerli turistlerin destinasyon hatırlanabilir deneyimlerinin hedonizm, yenilik, bilgi, anlamlılık, katılım, yerel kültür ve ferahlık boyutlarından oluştukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca tüm destinasyon hatırlanabilir deneyim boyutlarının turistlerin destinasyon tekrar seyahat niyetlerini yüksek ve olumlu düzeyde etkilediği sonucuna da ulaşılmıştır.

Tourists’ memorable experiences stand out as important as the tourist attractions, quality of services and uniquenesses of destinations in destinations’ providing competitive advantage between each other. Because the positive or negative memories of the tourists about their previous travels to the destinations directly affect their next destination and travel preferences. In this context, this study aims to determine the effects of destination memorable experience dimensions on the revisit intentions of domestic tourists who visited Side destination in the period of May-September 2019. 500 questionnaire forms prepared within this scope were delivered to the domestic tourists by face-to-face communication. The data obtained from the questionnaires (456 questionnaires) were analyzed by use of the SPSS program. As a result of the analyzes, it was determined that the domestic tourists were highly affected by their previous travel experiences (75%) and that they intended to travel to Side again (83%). It was concluded that the domestic tourists' destination memorable experiences consisted of dimensions of hedonism, innovation, knowledge, significance, participation, local culture and refreshment. In addition, it was concluded that all of the memorable experience dimensions regarding Side affected the destination revisit intentions of the tourists at a high and positive level. 

 • Ali, F., Hussain, K. & Ragavan A. N. (2014). Memorable customer experience: Examining the effects of customers experience on memories and loyalty in malaysian resort hotels, Procedia Social and Behavioral Sciences 144, 5th Asia Euro Conference, Selangor, Malaysia, (19-21 May).
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı (geliştirilmiş beşinci baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Akkuş, G. (2017). Kış turizmi destinasyonunda yaşanan unutulmaz turizm deneyimleri: kültürlerarası karşılaştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(3), 223-236.
 • Aşık Akşit, N. & Kutsynska, V. M. (2019). Unutulmaz turizm deneyimlerinin tekrar ziyaret niyeti ve tavsiye etme davranışına etkisi: Ukraynalı turistler üzerinde bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(68), 1007-1017.
 • Bowen, D. & Clarke, J. (2009). Contemporary tourist behavior: yourself and others and tourists. UK: CABI.
 • Chandralal, L. & Valenzuela, R-F. (2013). Exploring memorable tourism experiences: antecedents and behavioural outcomes, journal of economics. Business and Management, 1(2), 177-181.
 • Chen, H. & Rahman, I. (2018). Cultural tourism: an analysis of engagement, cultural contact, memorable tourism experience and destination loyalty. Tourism Management Perspectives, 26, 153-163.
 • Chen, X., Cheng, F. Z. & Kim, B. G. (2020). Make it memorable: tourism experience, fun, recommendation and revisit ıntentions of chinese outbound tourists. Sustainability, 12(5), 1-24.
 • Cornelisse, M. (2014). Memorable tourist experiences in authentic Vicos, Peru. Journal of Tourism Consumption and Practice, 6(1), 104-127.
 • Coudounaris, D. N. & Sthapit, E. (2017). Antecedents of memorable tourism experience related to behavioral intentions. Psychology and Marketing, 34(12), 1084-109.
 • Çetinsöz, C. B. (2011). Uluslararası seyahatlerde turistlerin çekim yerinde algıladıkları risklerin tekrar ziyaret etme niyetlerine etkileri: Alanya ilçesine yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demir, S. (2018). Kuşaklar açısından unutulmaz turizm deneyimleri algısının satın alma sonrası davranışlar üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demir, S. & Demirel Ülker, E. (2019). Bir deneyimi unutulmaz kılan unsurlar nedir? unutulmaz turizm deneyimi üzerine kavramsal bir değerlendirme. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 661-682.
 • Duarte, P. (2012). Tourist experience: contemporary perspectives. Journal of Heritage Tourism, 7(2), 187-188.
 • Dunman, T. & Mattila, A. S. (2005). The role of affective factors on perceived cruise vacation value. Tourism Management, 26, 311-332.
 • Erkuş, A. (2011). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci (güncellenmiş üçüncü baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ersoy, M. & Tuğal, F. N. (2018). Türkiye’yi ziyaret eden Rus turistlerin destinasyon imaj algılamaları ve hatırlanabilir turizm deneyimleri üzerine bir araştırma. Artıbilim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 64-78.
 • Han, H., Back, K. J. & Barrett, B. (2009). Influencing factors on restaurant customers’ revisit intention: the roles of emotions and switching barriers. International Journal of Hospitality Management, 28(4), 563-572.
 • Hoch, S. J. & Deighton, J. (1989). Managing what consumers learn from experience. Journal of Marketing, 53(4), 1-20.
 • Kerstetter, D. & Cho, M. H. (2004). Tourists’ information search behavior: the role of prior knowledge and perceived credibility. Annals of Tourism Research, 31(4), 961-985.
 • Kırtıl, G. İ. (2019). Unutulmaz turizm deneyimi, destinasyon marka kişiliği, destinasyon aidiyeti, tatmin ve davranışsal niyet ilişkisi: Antalya örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kim, J. H. (2010). Determining the factors affecting the memorable nature of travel experiences. Journal of Travel and Tourism Marketing, 27(8), 780-796.
 • Kim, J.-H., Ritchie, J. R. B. & Vincent, V. W. S. (2010). The effect of memorable experience on behavioral intentions in tourism: a structural equation modeling approach. Tourism Analysis, 15(6), 637-648.
 • Kim, J. H. (2014). The antecedents of memorable tourism experiences: the development of a scale to measure the destination attributes associated with memorable experiences. Tourism Management, 44(10), 34-45.
 • Kim, J-H., Ritchie, J. R. B. & McCormick, B. (2012). Development of a scale to measure memorable tourism experiences. Journal of Travel Research 51(12), 12-25.
 • Kutlu, D. (2019). Ülke imajı ve destinasyon imajının hatırlanabilir turizm deneyimi yaratmadaki rolünün belirlenmesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Mahdzar, M., Shuib, A., Ramachandran, S. & Herman, M. S. (2015). The role of destination attributes and memorable tourism experience in understanding tourist revisit intentions. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences (Tourism and Environment, Social and Management Sciences), 15(1), 32-39.
 • Marschall, S. (2012). Tourism and memory. Annals of Tourism Research, 39(4), 2216-2219.
 • Olcay, A., Karacıl, G. & Sürme, M. (2019). Hatırlanır turizm deneyimini etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), 2824-2838.
 • Ooi, C-S. (2003). Crafting tourism experiences: managing the attention product, 12th Nordic Symposium on Tourism And Hospitality Research, Stavanger, Norway, (2-5 October).
 • Selstad, L. (2007). The social anthropology of the tourist experience. exploring the middle role. Scandinavian Journal of Tourism and Hospitality, 7(1), 19-33. Side Hakkında. (2020). Erişildi Mart 19, 2020, Manavgat Sanayi ve Ticaret Odası, https://www.matso.org.tr/manavgat/side.html
 • Sthapit, E. (2013). Tourists' perceptions of memorable experiences: testing the memorable tourism experience scale (mtes) among tourists to Rovaniemi, Lapland. Unpublished master thesis, University of Lapland Faculty of Social Sciences.
 • Şahin, İ. (2016). Hatırlanabilir turizm deneyimlerini etkileyen destinasyon özelliklerinin belirlenmesi: antalya ve istanbul destinasyonları üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uysal, M., Perdue, R. & Sirgy. M.J. (2012). Handbook of tourism and quality-of-life research: enhancing the lives of tourists and residents of host communities. Dordrecht: Springer.
 • Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2007). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri (genişletilmiş ikinci baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zhang, H., Wu, Y. & Buhalis, D. (2017). A model of perceived image, memorable tourism experiences and revisit intention. Journal of Destination Marketing and Management, 8(6), 326-336.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6377-8587
Yazar: Aydın ÜNAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kırklareli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3039-3162
Yazar: Sinan Baran BAYAR
Kurum: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 19 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 3 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { tdtad715848, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1080}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {1 - 13}, doi = {10.37847/tdtad.715848}, title = {Destinasyonlara İlişkin Hatırlanabilir Deneyimlerin Turistlerin Tekrar Seyahat Niyetlerine Etkileri: Side Örneği}, key = {cite}, author = {Ünal, Aydın and Bayar, Sinan Baran} }
APA Ünal, A , Bayar, S . (2020). Destinasyonlara İlişkin Hatırlanabilir Deneyimlerin Turistlerin Tekrar Seyahat Niyetlerine Etkileri: Side Örneği . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 1-13 . DOI: 10.37847/tdtad.715848
MLA Ünal, A , Bayar, S . "Destinasyonlara İlişkin Hatırlanabilir Deneyimlerin Turistlerin Tekrar Seyahat Niyetlerine Etkileri: Side Örneği" . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 1-13 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdtad/issue/54471/715848>
Chicago Ünal, A , Bayar, S . "Destinasyonlara İlişkin Hatırlanabilir Deneyimlerin Turistlerin Tekrar Seyahat Niyetlerine Etkileri: Side Örneği". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - Destinasyonlara İlişkin Hatırlanabilir Deneyimlerin Turistlerin Tekrar Seyahat Niyetlerine Etkileri: Side Örneği AU - Aydın Ünal , Sinan Baran Bayar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37847/tdtad.715848 DO - 10.37847/tdtad.715848 T2 - Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 5 IS - 1 SN - 2587-1080- M3 - doi: 10.37847/tdtad.715848 UR - https://doi.org/10.37847/tdtad.715848 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi Destinasyonlara İlişkin Hatırlanabilir Deneyimlerin Turistlerin Tekrar Seyahat Niyetlerine Etkileri: Side Örneği %A Aydın Ünal , Sinan Baran Bayar %T Destinasyonlara İlişkin Hatırlanabilir Deneyimlerin Turistlerin Tekrar Seyahat Niyetlerine Etkileri: Side Örneği %D 2020 %J Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi %P 2587-1080- %V 5 %N 1 %R doi: 10.37847/tdtad.715848 %U 10.37847/tdtad.715848
ISNAD Ünal, Aydın , Bayar, Sinan Baran . "Destinasyonlara İlişkin Hatırlanabilir Deneyimlerin Turistlerin Tekrar Seyahat Niyetlerine Etkileri: Side Örneği". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Temmuz 2020): 1-13 . https://doi.org/10.37847/tdtad.715848
AMA Ünal A , Bayar S . Destinasyonlara İlişkin Hatırlanabilir Deneyimlerin Turistlerin Tekrar Seyahat Niyetlerine Etkileri: Side Örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 5(1): 1-13.
Vancouver Ünal A , Bayar S . Destinasyonlara İlişkin Hatırlanabilir Deneyimlerin Turistlerin Tekrar Seyahat Niyetlerine Etkileri: Side Örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 5(1): 1-13.