Yıl 2009, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 425 - 449 2009-06-01

İLKÖĞRETİMİN BİRİNCİ KADEMESİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI UYGULAMALARININ ERİŞİYE ETKİSİ
THE EFFECT OF THE MULTIPLE INTELLIGENCES THEORY APPLICATIONS ON THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL

Murat ÇIRAKOĞLU [1] , A. Seda SARACALOĞLU [2]


Bu araştırma, İlköğretimin beşinci sınıf Fen Bilgisi dersi “Ses” ünitesinin öğretiminde, Çoklu Zekâ Kuramının öğrencilerin erişisine etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma deneysel desendedir ve ön test-son test kontrol gruplu modelde çalışılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, TED Özel Aliağa İlköğretim Okulunun beşinci sınıfına devam eden öğrenciler arasından seçilmiştir. Toplam 57 öğrenci üzerinde yürütülen bu araştırma, beşinci sınıf Fen Bilgisi dersi “Ses” ünitesine ilişkin bilişsel alanın bilgi, kavrama ve uygulama düzeylerindeki davranışları ile sınırlandırılmıştır. Veri toplama aracı olarak düzey belirleme (erişi) testi kullanılmış; bu araçtan elde edilen bulgular ile denenceler test edilmiştir. Buna göre, İlköğretim Fen Bilgisi dersi “Ses” ünitesinde Çoklu Zekâ Kuramının uygulandığı deney grubu ile geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin bilişsel alanın bilgi, uygulama ve toplam erişi düzeyleri arasında deney grubu lehine anlamlı farklar vardır. Sonuç olarak, Fen Bilgisi dersinde Çoklu Zekâ uygulamalarının, bilişsel öğrenmelerle ilgili davranışları gerçekleştirmede etkili olduğu ifade edilebilir.
In this research, the effect of the Multiple Intelligences Theory on the achievement of the students was examined on the teaching of “Sound” unit in Science course in the fifth grade of primary school. The research was experimental and the study sample consisted of 57 students in the fifth class in TED Aliağa College. The research was limited with the behaviors in the levels of knowledge, comprehension and application of cognitive domain that was chosen to “Sound” unit of Science course. To test hypothesis of the study, “pretest- posttest” model with control group were applied. Achievement test was used as data collecting instrument and hypothesis were tested with the findings obtained from the instrument. The results of the study reveal that there are significant differences in the levels of knowledge, application and total achievement of cognitive domain between the groups and the results reveal that experimental group achieved better than the control group. As a result it can be said that the use of Multiple Intelligence implementations in Science courses can be effective in comprehension and cognitive learning.
 • Bümen, N. (2001). Gözden geçirme stratejisi ile desteklenmiş çoklu zekâ kuramı uygulamalarının erişi, Tutum ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel desenler, Ön test-son test kontrol grubu desen ve veri analizi. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Coşkungönüllü, R. (1998). Çoklu zekâ kuramı’nın 5. sınıf öğrencilerinin matematik erişisine etkisi. Eğitim 97- 98 Dergisi, TED Ankara Koleji, 1,1: 26, 30, Ekim.
 • Demirel, Ö. (1998). Developing integrated skills through multiple intelligences in efl classrooms. Submitted to The Fifth Integrated Skills Conference. American University in Cairo, Egypt. Dec. 1998: 8-11.
 • Demirel, Ö. (2004). Öğretme sanatı. 7. Baskı. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. ve Diğerleri. (1998). İlköğretimde çoklu zekâ kuramının uygulanması. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Cilt I, 1998: 531–546.
 • Demirci, C. (2002). Etkin öğrenme yaklaşımının ilköğretimde uygulanması. İnternetten 11.11.2002 tarihinde alınmıştır. www.epo.hacettepe.edu.tr/eleman/ yayinlar/c-etkin-oğrenme.doc.
 • Gözütok, F. D. (Proje Yürütücüsü). (2001). Başkent Üniversitesi Kolej Ayşeabla Okullarında çoklu zekâ kuramı uygulaması. Yayınlanmamış araştırma raporu Ankara: Başkent Üniversitesi.
 • Kazak, S.; Yürük N. (Yayla), Çakır Ö. S. ve Semra S. (1999). Çoklu zekâ kuramı öğretmen rolüne ilişkin görüşler ve düşünceler. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. Özel Sayı 10: 269–274.
 • Korkmaz, H. (2001). Çoklu zekâ kuramı tabanlı etkin öğrenme yaklaşımının öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi. Eğitim ve Bilim, XXVI (119), 71–78.
 • Özçelik, D. A (1989). Eğitim programları ve öğretim (Genel öğretim yöntemi). Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Özdemir, P. (2002). Çoklu zekâ kuramı tabanlı öğretim yönteminin öğrencilerin canlılar çeşitlidir ünitesini anlamaları üzerine etkisi.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: ODTU Eğitim Fakültesi.
 • Saban, A. (2001). Çoklu zekâ teorisi ve eğitim. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Şahin, (Yanpar) T. (2001). İlköğretim 3. sınıf hayat bilgisi dersinde çoklu zekâ kuramı etkinlikleri ve çoklu materyal kullanmanın öğrenciler üzerindeki çeşitli etkileri. Çağdaş Eğitim, 276: 23–30.
 • Armstrong, T. (1994). Multiple intelligences in the classroom. Alexandria: ASCD.
 • Beam, K. L. (2000). A comparison of the theory of multiple ıntelligences ınstruction to traditional textbook-teacher ınstruction in social studies of selected fifth- grade students. university of sarasota. EdD thesis. İnternetten 10.10.2002 tarihinde alınmıştır. Publication Number: AAT9957910 http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/9957910
 • Campbell, B. (1990). The research results of a multiple intelligences classroom. New Horizons for Learning On the Beam. 2 May 1990. XI, 1. http://www.newhorizons.org/art_miresearch.html.
 • Campbell, L. and Bruce C. (1999). Multiple ıntelligences and student achievement. Alexandra, VA: ASCD.
 • Campbell, Linda; Campbell, Bruce and David Dickinson. (1996). Teaching and learning through multiple ıntellingences. Tuscon, Arizona: Zephyr Press.
 • Checkley,K. (1997). A conversation with Howard Gardner. Educational Leadership, 55(1): 8–13.
 • D u r i e , R . a n d H . G a r d n e r ( 1 9 9 7 ) . Mindshift connection: Multiple intelligences. An interview with Howard Gardner. Oct. Zephry Press. http://www.zephrypress.com/gardner.htm
 • Erb, M. (1996). Increasing Student’s Responsibility for Their Learning Through Multiple Intelligence Activities and Cooperative Learning. Master’s Action Research Project, Saint Xavier University and IRI / Skylight. 24.12.2002 tarihinde alınmıştır. www.indiana.edu/~eric_rec/ieo/bibs/multiple.html
 • Ford, M. (2000). UMI proquest digital dissertations. “a study of the effects of ımplementaton of multiple ıntelligence techniques and ıntegrated thematic ınstruction on seventh-grade students. Saint Louis University. EdD.htpp://www.lib.com/dissertations/fullcit/9973345
 • Gardner, H. (1999) A conversation with Howard Gardner. Focus Session. September, 28. İnternetten 11.11.2002 tarihinde alınmıştır. http://www.teachers.net/archive/gardner092899.html
 • Johnson, A. and S. Kuntz. (1997). And the survey says: How teachers use the theory of multiple intelligences. Classroom Leadership Online. ASCD 1( 1): 1-2.
 • Lazear, D. (2000). The ıntelligent curriculum. New York: Zephyr Press.
 • Mettetal, G. Jordan and Harper, (1997). Attitudes toward a Multiple Intelligences Curriculum.” The Journal of Educational Research, XC I(2): 115-122.
 • Nguyen, T. T. (2000). Differential effects of a multiple intelligences curriculum on student performance. Harvard Univesity. EdD thesis. Publication Number: AAT9968319. http://www.lib.umi.com/dissertations/fullcit/9968319
 • SUMIT. (1999). The theory of multiple ıntelligences. İnternetten 10.10.2002 tarihinde alnmıştır. http://www.pz.harvard. edu/sumit/MISUMIT. HTM
 • Teele, S. (1996, 04, 02). “IQ’ um düşükse ben neyim?” Bulunduğu Kaynak: Sabah Gazetesi, 22–23.
Diğer ID JA78ST66PV
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Murat ÇIRAKOĞLU

Yazar: A. Seda SARACALOĞLU

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2009
Kabul Tarihi : 19 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009

Bibtex @ { tebd275069, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1.Kat 102 Nolu Oda Yenimahalle/Ankara}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {7}, pages = {425 - 449}, doi = {}, title = {İLKÖĞRETİMİN BİRİNCİ KADEMESİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI UYGULAMALARININ ERİŞİYE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {ÇIRAKOĞLU, Murat and SARACALOĞLU, A. Seda} }
APA ÇIRAKOĞLU, M , SARACALOĞLU, A . (2009). İLKÖĞRETİMİN BİRİNCİ KADEMESİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI UYGULAMALARININ ERİŞİYE ETKİSİ. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 425-449 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26107/275069
MLA ÇIRAKOĞLU, M , SARACALOĞLU, A . "İLKÖĞRETİMİN BİRİNCİ KADEMESİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI UYGULAMALARININ ERİŞİYE ETKİSİ". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2009 ): 425-449 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26107/275069>
Chicago ÇIRAKOĞLU, M , SARACALOĞLU, A . "İLKÖĞRETİMİN BİRİNCİ KADEMESİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI UYGULAMALARININ ERİŞİYE ETKİSİ". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2009 ): 425-449
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİMİN BİRİNCİ KADEMESİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI UYGULAMALARININ ERİŞİYE ETKİSİ AU - Murat ÇIRAKOĞLU , A. Seda SARACALOĞLU Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 425 EP - 449 VL - 7 IS - 2 SN - -2459-1912 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi İLKÖĞRETİMİN BİRİNCİ KADEMESİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI UYGULAMALARININ ERİŞİYE ETKİSİ %A Murat ÇIRAKOĞLU , A. Seda SARACALOĞLU %T İLKÖĞRETİMİN BİRİNCİ KADEMESİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI UYGULAMALARININ ERİŞİYE ETKİSİ %D 2009 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD ÇIRAKOĞLU, Murat , SARACALOĞLU, A. Seda . "İLKÖĞRETİMİN BİRİNCİ KADEMESİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI UYGULAMALARININ ERİŞİYE ETKİSİ". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 / 2 (Haziran 2009): 425-449 .
AMA ÇIRAKOĞLU M , SARACALOĞLU A . İLKÖĞRETİMİN BİRİNCİ KADEMESİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI UYGULAMALARININ ERİŞİYE ETKİSİ. TEBD. 2009; 7(2): 425-449.
Vancouver ÇIRAKOĞLU M , SARACALOĞLU A . İLKÖĞRETİMİN BİRİNCİ KADEMESİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI UYGULAMALARININ ERİŞİYE ETKİSİ. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2009; 7(2): 449-425.