Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 2, Sayfalar 304 - 322 2019-12-30

Farklı Okul Türlerine Göre 9. Sınıf Öğrencilerinin Yerin Şekillenmesi ile İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti

Serkan KIRKESER [1] , Nurcan DEMİRALP [2]


Araştırmanın amacı, 9. sınıf öğrencilerinin yerin şekillenmesi konusundaki kavramlarla ilgili yanılgılarının olup olmadığını belirlemek amacıyla kavram yanılgı testinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.  Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi ile uygulama okullarının belirlenmesinde kolaylıkla bulunabilen örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, 2015-2016 eğitim öğretim yılında, Kayseri, Çorum ve Ankara illerinden seçilen fen, Anadolu ve meslek lisesinde öğrenim gören 703 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak “Görüşme Formu” ve iki aşamalı “Başarı Testi” kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen “Görüşme Formu”, veri toplama aracında yer alacak kavramların belirlenmesi amacıyla (12)coğrafya öğretmeni ve iki (2) araştırma görevlisine uygulanmıştır. “Görüşme Formu”ndan elde edilen veriler, coğrafya eğitiminden iki alan uzmanı ile ölçme ve değerlendirme alanından iki uzman görüşleri doğrultusunda düzenlenerek 35 maddelik ”Başarı Testi” araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Başarı Testi’nin pilot uygulaması 209 öğrenci ile yürütülmüştür. Başarı Testi’nden ayırt edicilik düzeyi düşük olan maddeler çıkarılarak testin ortalama güçlüğü 0,50; ayırt ediciliği 0,46; KR20 güvenirliği 0,81; KR21 güvenirliği 0,79 bulunmuş ve başarı testi 29 madde ile son şeklini almıştır. Araştırma sonucu kavram yanılgısı oranı en fazla barkan, seki, şahit kaya, kaldera ve jeolojik zamanlar kavramlarında tespit edilmiştir. Kavram yanılgısı oranı en fazla Anadolu lisesinde iken en düşük fen lisesinde tespit edilmiştir.

Kavram, Kavram Yanılgısı, Kavram Öğretimi, Coğrafya Öğretimi
 • Akbaş, Y. (2002). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin coğrafya kavramlarını anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Trabzon.
 • Burt, T.(2009). Scale: Scale: Resolution, Analysis and Synthesis in Physical Geography. Nicholas J.Clifford, Sarah L. Hollaway, Stephen P. Rice and Gill Valentine (Ed.). Key Concept in Geography içinde (s. 199-216). SAGE: Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Brooks, G. P. ve Johanson, G. A. (2003). TAP: Test analysis program. Applied psychological measurement, 27(4), 303-304.
 • Domosh, M., Neumann, P. R., Price, L. P. ve Jordon-Bychkov, G. T. (2010). The Human Mosaic. USA: W. H. Freeman and Company.
 • Erebus International. (2008). A study into the teaching of geography in years 3–10. İnternetten 17 Eylül 2019’da elde edilmiştir. http://www.gtasa.asn.au/Media/Default/6%20Useful%20Links%20Menu/Erebus%20 International%20Geography%20Report.pdf
 • Erkuş, A. (2013). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Ankara: Seçkin.
 • Gabler, R., Petersen F. J., Trapasso, L. M. ve Sack, D. (2009). Physical Geography. USA: Brooks/Cole.Geçit, Y. (2010). 9. sınıf öğrencilerinin coğrafya müfredatı türkiye öğrenme alanı içerisindeki bazı kavramları anlama düzeyleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 21, 134-149. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/marucog/issue/468/3780
 • Gilbert, J. K. ve Watts, D. M. (1983). Concepts, misconceptions and alternative conceptions: changing perspectives in science education. Studies in science education, 10, 61-98. Erişim Adresi: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03057268308559905
 • Holden, J. (2012). An Introduction to Physical Geography and the Environment. England: Pearson.
 • Hugget, R. J. (2011). Fundamentals of Geomorphology (U. Doğan, Çev.). Ankara: Nobel.
 • Karataş, F. Ö., Köse, S. ve Costu, B. (2003). Öğrenci yanılgılarını ve anlama düzeylerini belirlemede kullanılan iki aşamalı testler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 54-69.
 • King, C. (2010). An Analysıs Of Mısconceptıons In Scıence Textbooks: Earth Scıence In England And Wales. International Journal of Science Education, 32 (5). (565-601). Erişim Adresi: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00568407/document Lane, R. ve Coutts, P. (2015). Working with Students’ Ideas in Physical Geography: A Model of Knowledge Development and Application. Geographical Education. volume 28. Australia. Erişim Adresi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1085992.pdf
 • Lee, O. (1999). Science knowledge, World views, and information sources in social and cultural contexts: making sense after a natural disaster. American Educational Research Journal, 36(2), 187–219.
 • Malatyalı, E. ve Yılmaz, K. (2010). Yapılandırmacı öğrenme sürecinde kavramlar ve önemi: kavramların pedagojik açıdan incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 3(14), 320-332. Erişim Adresi: http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi14pdf/malatyali_emine_ve_kayayilmaz.pdf
 • MEB, (2014). Coğrafya Dersi Öğretim Programı. Ankara.
 • MEB, (2017). Coğrafya Dersi Öğretim Programı. Ankara.
 • MEB, (2018). Coğrafya Dersi Öğretim Programı. Ankara.
 • Öztürk, M. (2014). Coğrafya eğitiminde araştırma. Ankara: Pegem.
 • Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Yargı.
 • Şahin, S. (2010). Coğrafya‟da çağdaş öğretim yöntemleri. R. Özey ve S. İncekara (Eds.), Coğrafya eğitiminde kavram ve değişimler içinde (s. 127-161). Ankara: Pegem.
 • Tekbıyık, A. (2014). İlişkisel araştırma yöntemi. Metin, M. (Ed.). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde (s. 99-114). Ankara: Pegem.
 • Turan, İ. (2002). Lise coğrafya derslerinde kavram ve terim öğretimi ile ilgili sorunlar. Gazi üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 67-84.
 • Türkeş, M. (2015). Biyocoğrafya: Bir paleocoğrafya ve ekoloji yaklaşımı. Ankara: Kriter.
 • Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe sözlük. Ankara: TDK.
 • Ülgen, G. (2004). Kavram Geliştirme. Ankara: Nobel.
 • Yenilmez, K. ve Yaşa, E. (2008). İlköğretim öğrencilerinin geometrideki kavram yanılgıları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 461-483. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153350
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4604-4669
Yazar: Serkan KIRKESER (Sorumlu Yazar)
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4102-1409
Yazar: Nurcan DEMİRALP
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Ekim 2019
Kabul Tarihi : 20 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { tebd635488, journal = {Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1912}, address = {Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bosna Binası 1.Kat 102 Nolu Oda Yenimahalle/Ankara}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {304 - 322}, doi = {}, title = {Farklı Okul Türlerine Göre 9. Sınıf Öğrencilerinin Yerin Şekillenmesi ile İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti}, key = {cite}, author = {Kırkeser, Serkan and Demi̇ralp, Nurcan} }
APA Kırkeser, S , Demi̇ralp, N . (2019). Farklı Okul Türlerine Göre 9. Sınıf Öğrencilerinin Yerin Şekillenmesi ile İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 17 (2) , 304-322 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/50950/635488
MLA Kırkeser, S , Demi̇ralp, N . "Farklı Okul Türlerine Göre 9. Sınıf Öğrencilerinin Yerin Şekillenmesi ile İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti" . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 17 (2019 ): 304-322 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/50950/635488>
Chicago Kırkeser, S , Demi̇ralp, N . "Farklı Okul Türlerine Göre 9. Sınıf Öğrencilerinin Yerin Şekillenmesi ile İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 17 (2019 ): 304-322
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Okul Türlerine Göre 9. Sınıf Öğrencilerinin Yerin Şekillenmesi ile İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti AU - Serkan Kırkeser , Nurcan Demi̇ralp Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 304 EP - 322 VL - 17 IS - 2 SN - -2459-1912 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Farklı Okul Türlerine Göre 9. Sınıf Öğrencilerinin Yerin Şekillenmesi ile İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti %A Serkan Kırkeser , Nurcan Demi̇ralp %T Farklı Okul Türlerine Göre 9. Sınıf Öğrencilerinin Yerin Şekillenmesi ile İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti %D 2019 %J Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2459-1912 %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD Kırkeser, Serkan , Demi̇ralp, Nurcan . "Farklı Okul Türlerine Göre 9. Sınıf Öğrencilerinin Yerin Şekillenmesi ile İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 17 / 2 (Aralık 2020): 304-322 .
AMA Kırkeser S , Demi̇ralp N . Farklı Okul Türlerine Göre 9. Sınıf Öğrencilerinin Yerin Şekillenmesi ile İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti. TEBD. 2019; 17(2): 304-322.
Vancouver Kırkeser S , Demi̇ralp N . Farklı Okul Türlerine Göre 9. Sınıf Öğrencilerinin Yerin Şekillenmesi ile İlgili Kavram Yanılgılarının Tespiti. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2019; 17(2): 304-322.