Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri İle Yaratıcı Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2, 20 - 29, 15.04.2019

Öz

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimleri ve yaratıcı düşünme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi şeklinde belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda çalışma nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama araştırması ile yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcıları 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul’un Esenyurt ilçesinde görev yapan okul öncesi, sınıf ve branş öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Ne Kadar Yaratıcısınız?” Yaratıcılık Ölçeği ve Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği ile elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler T-Testi, İlişkisiz Örneklemler Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), puan değerleri arasındaki ilişkileri belirlemek için Pearson Momentler Çarpımı ve veriler arasındaki yordama durumunu ortaya koymak için Basit Doğrusal Regresyon analizi gibi istatiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları dikkate alındığın ölçeğin alt boyutlarından sorgulayıcı ve etkili öğretim ve mesleğe bakış açıları arasında cinsiyete göre anlamlı farklılık belirlenirken diğer alt boyutlarda anlamlı farklılık bulunamamıştır. Ayrıca ölçeğin açık fikirlilik alt boyutunda 0-5 yıl çalışan öğretmenler 6-10 ve 11-15 arasında görev yapan öğretmenlere göre daha açık fikirli oldukları ve branş öğretmenlerinin sınıf öğretmenlerine göre daha araştırmacı oldukları belirlenmiştir. Yansıtıcı düşünme alt boyutları ile yaratıcı düşünme puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler belirlenmiş ve yansıtıcı düşünme puanlarının toplam varyansı %19 düzeyinde açıkladığı belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Alp, S., ve Taşkın, Ş. Ç. (2008). Eğitimde yansıtıcı düşüncenin önemi ve yansıtıcı düşünceyi geliştirme. Milli Eğitim Dergisi, 178, 311-320.
 • Cengiz, C., ve Karataş, F. Ö. (2014). Yansıtıcı düşünmeyi geliştirme: Fen Bilgisi öğretmen adayları ile gerçekleştirilen yansıtıcı günlük tutma uygulamasının etkileri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 120-129.
 • Doğan Dolapçıoğlu, S. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme düzeylerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Duran, C., ve Saraçoğlu, M. (2009). Yeniliğin yaratıcılıkla olan ilişkisi ve yaratıcılığın geliştirilmesi, Celal Bayar Üniversitesi İ.B.F.F Dergisi,16(1), 57-71.
 • Hepşen, O. (2010). Yansıtıcı düşünme etkinliklerinin piyano öğrenme sürecinde öğrencilerin akademik başarısına etkisi, e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 128-138. Lipman, M. (2003). Thinking in Education. Cambridge University Press. New York.
 • Mousavi, S. H., Heidary, A., & Pour F. K. (2011). The relationship between leadership styles and physical education teachers creativity. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 1(3), 82-84.
 • Öncü, E. Ç. (2012). Erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve geliştirilmesi. Pegem Akedemi, Ankara
 • Özcan, T. ( 2002), İlköğretim sosyal bilgiler dersinin genel amaçlarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi: Kilis ilinde bir araştırma, (Yüksek Lisans Tezi), Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Polat, M. (2017). Sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile yaratıcılık düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman.
 • Sönmez, V. (2010). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Tuna, S. ve Temizkalp, G. (2013). Öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeyleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2),
 • Tümkaya, S., ve Hurioğlu, L.(2013). Öğretim elemanlarının yansıtıcı düşünme becerileri, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1), 243-256
 • Uçar, R., ve Dağlı, A. (2017). İlkokul müdürlerinin dağıtımcı liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyon ve yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişki, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 198-2016.
 • Uslu, M. (2013). Müzik eğitiminin yaratıcılık boyutu, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 71-80.
 • Yenilmez, K., ve Yolcu, B. (2007). Öğretmen davranışlarının yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısı. Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 95-105.

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2, 20 - 29, 15.04.2019

Öz

Kaynakça

 • Alp, S., ve Taşkın, Ş. Ç. (2008). Eğitimde yansıtıcı düşüncenin önemi ve yansıtıcı düşünceyi geliştirme. Milli Eğitim Dergisi, 178, 311-320.
 • Cengiz, C., ve Karataş, F. Ö. (2014). Yansıtıcı düşünmeyi geliştirme: Fen Bilgisi öğretmen adayları ile gerçekleştirilen yansıtıcı günlük tutma uygulamasının etkileri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 120-129.
 • Doğan Dolapçıoğlu, S. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme düzeylerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Duran, C., ve Saraçoğlu, M. (2009). Yeniliğin yaratıcılıkla olan ilişkisi ve yaratıcılığın geliştirilmesi, Celal Bayar Üniversitesi İ.B.F.F Dergisi,16(1), 57-71.
 • Hepşen, O. (2010). Yansıtıcı düşünme etkinliklerinin piyano öğrenme sürecinde öğrencilerin akademik başarısına etkisi, e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 128-138. Lipman, M. (2003). Thinking in Education. Cambridge University Press. New York.
 • Mousavi, S. H., Heidary, A., & Pour F. K. (2011). The relationship between leadership styles and physical education teachers creativity. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 1(3), 82-84.
 • Öncü, E. Ç. (2012). Erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve geliştirilmesi. Pegem Akedemi, Ankara
 • Özcan, T. ( 2002), İlköğretim sosyal bilgiler dersinin genel amaçlarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi: Kilis ilinde bir araştırma, (Yüksek Lisans Tezi), Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Polat, M. (2017). Sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile yaratıcılık düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman.
 • Sönmez, V. (2010). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Tuna, S. ve Temizkalp, G. (2013). Öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeyleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2),
 • Tümkaya, S., ve Hurioğlu, L.(2013). Öğretim elemanlarının yansıtıcı düşünme becerileri, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1), 243-256
 • Uçar, R., ve Dağlı, A. (2017). İlkokul müdürlerinin dağıtımcı liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyon ve yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişki, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 198-2016.
 • Uslu, M. (2013). Müzik eğitiminin yaratıcılık boyutu, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 71-80.
 • Yenilmez, K., ve Yolcu, B. (2007). Öğretmen davranışlarının yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısı. Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 95-105.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mustafa EROL>
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1675-7070
Türkiye


Ahmet EROL>
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7538-952X
Türkiye


Sebahattin ÇALIŞIR>
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-0770-2262
Türkiye


Mehmet BOZAN Bu kişi benim
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-9488-0499
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Erol, M. , Erol, A. , Çalışır, S. & Bozan, M. (2019). Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri İle Yaratıcı Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Temel Eğitim , 1 (2) , 20-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/temelegitim/issue/44423/549089

           Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png           320px-CC-BY_icon.svg.png           nc.svg No APCs or Submission Charges           Copyright.svg Authors Hold Copyright without Restrictions