Hakkında

GENEL BİLGİ

Türkiye Ormancılık Dergisi, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve yaban hayati ekolojisi ve yönetimi çalışma konularında bilimsel makaleler yayınlamaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Hakemlik sürecini başarıyla tamamlayıp yayına kabul edilen çalışmalardan orijinal araştırmaya dayalı olanlara yayın aşamasında öncelik verilmekte, bununla birlikte ancak sınırlı sayıda derleme makale yayınlanmaktadır. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe'dir. Dergimiz ülkemizde elektronik dergicilik yaparak geniş kitlelere ulaşan ilk ormancılık dergisi olmanın ve TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veritabanı, CAB Abstracts, Open Academic Journal Index, Cite Factor ve Zoological Records gibi ulusal ve uluslararası veri tabanlarına ilk üye olan dergiler arasında yer almanın gururunu yaşamaktadır. Türkiye Ormancılık Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesinin resmi yayınıdır.


KISALTILMIŞ DERGİ ADI

Turk j For


YAYIN SIKLIĞI

Türkiye Ormancılık Dergisi yılda dört sayı olarak (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanmaktadır.

 

GEÇMİŞ

Türkiye Ormancılık Dergisi,  ilk olarak 2000 yılında “Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A” (ISSN: 1302-7085) adı altında yayımlanmaya başlamıştır. 2015 yılında derginin adı “Turkish Journal of Forestry” olarak değiştirilmiştir.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Türkiye Ormancılık Dergisi’ne gönderilen tüm araştırma makaleleri en az 2 hakem tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sırasında, “Kapalı İnceleme” süreci takip edilmesi tercih edilmekte ve hem yazarlar hem de hakemlerin birbirlerinin bilgilerine makale dosyası üzerinden ulaşmaları engellenmektedir. Değerlendirme süreci sonucunda makale ile ilgili son karar editör ve bölüm editörleri tarafından hakem görüşlerine bağlı olarak verilmektedir.

 

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Bu dergi, hakemli açık erişimli bir dergidir. Bu bağlamda, Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.


ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Hakem değerlendirme süreci tamamlanmış ve kabul edilmiş tüm makaleler herhangi bir makale gönderim ve/veya değerlendirme ücreti talep edilmeksizin yayımlanmaktadır.


MAKALE TİPLERİ

Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış olan orijinal nitelikteki “Araştırma Makaleleri” ve “Derlemeler” Türkiye Ormancılık Dergisi tarafından kabul edilmektedir.

 

YAYIN ETİĞİ

Dergimizin yayın politikasının temel ilkeleri, araştırma ve yayının her aşamasında objektif, dürüst, açık, tarafsız olmak ve etik kurallara uygun davranmaktır. Editörler, yazarlar ve hakemler için dergimiz etik kurallarını içeren bir rehber hazırlamıştır. Türkiye Ormancılık Dergisi COPE'nin genel yayın ilkelerini kabul etmektedir. COPE’nin önerileri ve genel yayın gerekliliklerine bağlı olarak, Editörler, Yazarlar ve Hakemler ve aşağıdaki sorumluluklara sahip olmalıdır:

 

Editörlerin sorumlulukları

1. Editör ırk, din, cinsiyet, uyruk vb. ayrımlar yapmaksızın yayımlanmak üzere önerilen bütün makaleler için tarafsız bir değerlendirme yapmalıdır.    

2. Editörler yayımlanan ya da yayımlanmayan her makalenin sorumluluğunu üstlenmelidir. Makalelerin reddedilmesi halinde yazarla iletişim kurmalı ve gerekçesini açık bir şekilde ifade etmelidir.

3. Editörler makaleleri bilimsel etik kuralları açısından denetlemeli ve etik dışı davranışlar görülen makaleyi reddetmelidir.

4. Editörler uygun buldukları makaleleri yazar bilgisini gizleyerek bilimsel değerlendirme amacıyla hakemlere (en az iki hakem)  göndermelidir. Hakem belirlerken birbirinden bağımsız çalışan ve uzmanlık konusu açısından uygun bilim insanları arasından objektif bir seçim yapmalıdır.

5. Editörler hakem değerlendirmelerini bilimsel açıdan bir süzgeçten geçirmeli ve objektif bir değerlendirmenin yapıldığına kanaat getirmelidir. Tutarsız ve objektif olmayan değerlendirmeleri dikkate almamalı ve bu hakemlere yeniden bir değerlendirme fırsatı vermemelidir.

6. Editörler önceden yayımlanmış bir makale hakkında tutarlı ve kanıtları olan bir eleştiriyi dikkate almalı ve gerekli uyarıları yapmalıdır.

7. Editörler yazarla iletişimde açık ve şeffaf davranmalıdır. Hakem değerlendirmelerini hakemlerin isimlerini gizleyerek iletmeli ve yazardan beklentilerini açıklamalıdır.

8. Editörler dergi yayın politikasının temel ilkelerine uygun davranmalıdır.

 

Yazarların sorumlulukları

1. Yazarlar bilimsel yayınlarında intihal, salamizasyon yapmamak gibi etik ilkelere uymalı, geçerli kanun ve yönetmeliklere uygun davranmalıdır.

2. Yazarlar bilimsel yayınlarını açık, dürüst ve fabrication, falsification ve inappropriate data manupulation olmaksızın sunmalıdır.

3. Yazarlar bilimsel yayınlarında gerekli atıfları yapmalıdır.

4. Yazarlar bulgularının başkaları tarafından teyit edilebilmesi için yöntemlerini açık ve net bir şekilde tanımlamaya çalışmalıdır.

5. Yazarların yayınlanan çalışmaları orijinal ve başka yerde yayımlanmamış olmalıdır.

6. Yazarlar yayınlanan çalışmalarının sorumluluğunu birlikte üstlenmelidir.

7. Yazarlar kişilerin çalışmaya olan katkısı dikkate alınarak belirlenmelidir. Çalışmaya katkısı olan fakat bildirilmeyen “ghost”, belirgin katkısı olmayan ancak yayın olma şansını arttıran “guest” ve katkısı çok hafif düzeyde kalan “gift” yazarlar yazar listesinde bulunmamalıdır.  

8. Yazarlar yayımlanan makalede çıkar çatışması olmadığını veya kabul edilecek potansiyel çıkar çatışmalarını editöre bildirmelidir.


Hakemlerin sorumlulukları

1. Hakemler bilimsel değerlendirme için gönderilen makaleyi yargılayacak yeterli bilgiye sahip değilse değerlendirme yapmadan makaleyi geri göndermelidir.

2. Hakemler tarafsız, dürüst ve objektif davranmalıdır.

3. Hakemler bir çıkar çatışması tespit ettiklerinde editörü uyararak makaleyi geri göndermelidir.

4. Hakemler değerlendirme sürecinde ve makalenin yayımlanmasından sonra gizliliğe özen göstermelidir.

5. Hakemler kişisel eleştiriler yapmamalı, eleştirilerini açıkça ve detaylı olarak belirtmeli, editöre bu konuda yardımcı olacak bilgilendirmelerde bulunmalıdır.

6. Hakemler inceledikleri makalenin orijinalliğini araştırmalıdır.

7. Hakemler makalenin bilimsel etik normlarına uygunluğunu denetlemelidir.

Hakemler bilimsel değerlendirme sürecinde çalışmanın yönteminde ya da bulgularında bitki, hayvan ve insan sağlığına olumsuzluk oluşturabilecek bir durumu tespit ettiğinde editöre bu konuda bilgi vermelidir.


ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI

Yazarlar

Türkiye Ormancılık Dergisi’nin genel yayın ilkelerine göre, sadece ilgili çalışmaya gerçek anlamda katkı sağlayan kişiler yazar olarak dikkate alınmalıdır. Çalışmaları ile ilgili taraf olabilecek tüm kişisel ve finansal ilişkilerin bildirilmesinden yazarlar sorumludur.

Hakemler

Herhangi bir çıkar çatışması olması durumunda hakem değerlendirme sürecinin ret edilmesinden hakemler sorumludur. Hakemler, çıkar çatışması ile ilgili olarak herhangi bir şüpheye düşmeleri durumunda değerlendirme süreci ile ilgili olarak editöre danışmalıdır.

Editörler

Editörler makalelerin hakem değerlendirme sürecinin yönetilmesinden sorumlu olup herhangi bir çıkar çatışması olması durumunda ilgili makaleyi ret etme hakkına sahiptirler. Editörler atandıkları makalelerle herhangi bir kişisel ve/veya mali çıkar çatışması içinde olmamalıdır. Editörler gönderilen bir makalenin yazar listesinde bulunuyorsa o makalenin değerlendirme süreci dışında tutulmaktadır.


İNTİHAL KONTROLÜ

Ocak 2017’den itibaren dergimize gönderilen tüm makaleler IThenticate® intihal belirleme yazılımı kullanılarak kontrol edilmektedir. Yazılım tarafından üretilen benzerlik raporu doğrultusunda, editörler kurulu tarafından makalenin hakem değerlendirmesine alınmasına veya doğrudan reddedilmesine karar verilmektedir.


TELİF HAKKI DÜZENLEMESİ

Bu dergide makalelerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

1. Yazar makale telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Makale, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasına olanak veren Creative Commons Attribution lisansı altında lisanslanır.

2. Yazar, makalenin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.

3. Yazarların makalelerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de makalenin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).


DOI BİLGİSİ

Türkiye Ormancılık Dergisi’nde yayımlanmak üzere kabul edilen tüm makalelere birer DOI numarası verilmektedir.