Yazım Kuralları

Dergimizin bütün hakemlik ve yayıncılık işlemleri online olarak DERGİPARK sistemi üzerinden yürütülmektedir. Dergimize yayın göndermek isteyen yazarların öncelikle dergimizin “web sitesine” girerek “kayıt” olmaları gerekmektedir. Kayıtlı yazarlarımız sisteme “giriş” yaptıktan sonra, makalelerini üst yazı ve telif devir” formu ile birlikte sisteme yüklemelidirler. Yazarlar bu forma makale konusuna uygun hakem önerisi de ekleyebilirler. 

Makaleler hazırlanırken, aşağıda verilen yazım kurallarımız” ve uluslararası “kısaltmalar ve birim sembolleri”ne dikkat edilmelidir.

Makale düz metin şeklinde hazırlanmalıdır. Zorunlu olmadıkça hiçbir özel format kullanılmamalıdır. Makaleye sayfa ve satır numarası eklenmelidir. Diğer hususlar için lütfen aşağıdaki açıklamalara bakınız:

Kapak sayfası: Kapak sayfasında sırasıyla makale başlığı, yazar adı soyadı, yazar iletişim bilgileri yer almalıdır.

Başlık ve özet (Türkçe ve İngilizce): Özet, 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalı, kısaca araştırmanın gerekçesini, amaçlarını, uygulanan yöntemi, sonuç ve önerileri içermelidir. Özet sonuna 3-6 kelimeden oluşan anahtar kelimeler eklenmelidir.

Ana metin: Makale ana metni tek satır aralıklı olarak yazılmalı, çizelge ve şekillerle birlikte toplam 15 sayfayı geçmemelidir. Konu başlıkları 1., 1.1., 1.1.1., şeklinde numaralandırılmalıdır. 

Dipnotlar: Metin içerisinde dipnotlardan olabildiğince kaçınılmalıdır. Çizelge ve şekillerde ise gerekli olması halinde ilgili objenin altında kullanılabilir.

Semboller ve kısaltmalar: Birim sembolleri Uluslararası Birimler Sistemine (The International System of Units; SI) uygun olmalıdır. Kısaltmalar ise metin içerisinde ilk geçtiği yerde parantez içinde açıklanmalıdır. 

Çizelgeler ve şekiller: Bütün çizelge ve şekiller (grafik, fotoğraf, harita vb.) metin içerisinde atıf sıralarına göre ardışık olarak numaralandırılmalı ve metnin sonuna eklenmelidir. Çizelgelerin üzerinde ve şekillerin altında başlıkları yer almalıdır. Çizelge ve şekiller mümkün olduğu kadar sade olmalı, içerilerindeki metin, rakam, sembol vb. unsurlar hem elektronik ortamda hem de kağıt baskıda net olarak görünür ve anlaşılabilir olmalıdır. Şekiller en az 300 dpi çözünürlüğünde ve 8,15 ya da 17 cm genişliğinde hazırlanmalıdır. Şekillerde kullanılan karakterler Times New Roman yazı tipinde ve 8 punto büyüklüğünde olmalıdır.

Kaynaklar: Metin içinde geçen kaynaklar yazarların soyadları ve yayın yılı ile birlikte verilmelidir (Örnek: Oliver vd., 1996; Boydak ve Çalıkoğlu, 2008). Metin sonundaki kaynaklar önce alfabetik sonra kronolojik sıraya göre sıralanmalıdır. Bir yazarın aynı yılda birden fazla yayınına atıf yapılmışsa, bu kaynaklar yayın yılından sonra gelecek a, b, c… harfleriyle ayrılmalıdır (Örnek: Jensen, 1998a; 1998b; 1999). Genel kabul görmüş ilkelere uygun olarak, kaynakçadaki her bir yayının yazarı, yayın yılı, başlığı, yayıncısı, sayfa numarası ve gerekli diğer bilgileri verilmelidir.

Elektronik kaynaklar: Sıradan bir internet sitesi gibi güvenilirliği ve devamlılığı şüpheli olan elektronik belgeler kaynak olarak tercih edilmemelidir. Eğer kullanılacaksa, elektronik kaynaklar da basılı kaynaklar gibi düşünülmeli; yazar, yayın yılı, makale veya internet sayfasının başlığı, yayıncı adı ve yeri verilmelidir. Sadece çevrimiçi yayın yapan dergilerde DOI numarası da kaynağın sonuna eklenmelidir.

Örnekler

Periyodik dergilerde makale
 • Binkley, D., Stape, J.L., Ryan, M.G., 2004. Thinking about efficiency of resource use in forests. Forest Ecology and Management, 193: 5-16.
 • Acar, H.H., Ünver, S., 2012. Tomrukların oluk içerisinde traktör gücü ile kontrollü kaydırılması (TOKK-T) yönteminde iş verimliliği. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 13(2): 97-102.

Kitap
 • Boydak, M., Çalıkoğlu, M., 2008. Toros Sedirinin (Cedrus libani A. Rich) Biyolojisi ve Silvikültürü. Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı Yayını, Lazer Ofset Matbaası, Ankara.
 • Oliver, C.D., Larson, B.C., 1996. Forest Stand Dynamics. John Wiley and Sons, New York.

Kitapta bölüm
 • Little, C.H.A., Pharis, R.P., 1995. Hormonal control of tree stem growth. In: Plant Stems: Physiology and Functional Morphology (Ed: Gartner, B.L.), Academic Press, New York, pp. 281-319.
 • Öztekin, M., 2014. Phlomis L. (Çalbalar). Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları (Ed., Akkemik, Ü.), Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, s: 385-389.

Tez
 • Gürlevik, N., 2002. Stand and soil responses of a loblolly pine plantation to midrotation fertilization and vegetation control. PhD Dissertation, North Carolina State University, NC, USA.
 • Işık, F., 1998. Kızılçamın (Pinus brutia Ten.) genetik çeşitlilik, kalıtım derecesi ve genetik kazancın belirlenmesi. Doktora tezi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Konferans bildirisi
 • Erdönmez, C., Ok, K., 2009. Özel ağaçlandırmaları etkileyen sosyo-ekonomik etkenler. II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, 19-21 Şubat, Isparta, s. 74-80.
 • Erkan, N., 2002. Growth performance of Turkish red pine (Pinus brutia Ten.) in natural forest and plantation in Turkey. Proceedings of IUFRO Meeting: Management of Fast Growing Plantations, 11-13 September, Izmit, Turkey, pp. 67-74.

Elektronik kaynak
 • FAO, 2011. Fact and figures: Forest cover. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, http://www.fao.org/forestry/28808/en/, Accessed: 22.12.2012.
 • OGM, 2009. Ormancılık istatistikleri 2009. Resmi istatistik programı kapsamındaki ormancılık istatistikleri, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara, http://web.ogm.gov.tr/Dkmanlar/istatistikler/ormancilik_ist_2009.pdf, Erişim: 06.02.2013.

Standartlar
 • TS 2472, 2005. Odunda, fiziksel ve mekaniksel deneyler için birim hacim ağırlığı tayini. TSE, Ankara
 • ASTM-D 1413-007, 2007. Standart test methods of testing wood preservatives by laboratory soilblock cultures. Annual Book of ASTM Standarts, USA.

Çeviri kitap
 • Eyüboğlu, A.K., 1979. Fidan (Çeviri: Cleary, B.D., Greaves, R.D., Owston, P.W., 1978. Seedlings.
 • Oregon State University, School of Forestry, Forest Service U.S. Department of Agriculture, Corvallis, Oregon, USA). Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2:31-69.

Proje raporu
 • Yılmaz, E., Abbak, A., Kırış, R., Sayın, M.A., 2015. Orman Amenajman Planlamasının Sosyal Boyutu: Pozantı Orman İşletme Şefliğinde Örnek Uygulama. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Proje Sonuç Raporu, Proje Numarası: 20.5315/2014–2015, Tarsus.

Teknik rapor
 • Davis, C.T., Kellogg, L.D., 2005. Measuring Machine Productivity with the MultiDAT Datalogger: a Demonstration on Three Forest Machines.USDA Forest Service, General Technical Report, PSWGTR-194.
 • Keskin, S., 1989. Kokulu Ardıç (J. foetidissima Willd.) ve Boylu Ardıç (J. excelsa Bieb.) Çeliklerinin Köklendirilmesi Üzerine Çalışmalar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Teknik Raporlar Serisi, No: 36-39, Ankara.

Teknik bülten
 • Eyüboğlu, A.K., Atasoy, H., Küçük, M., 1992. Doğu Karadeniz Bölgesinde Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Orijin Denemelerinin 9 Yıllık Sonuçları. Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten Serisi, No: 237, Ankara. 


Kısaltmalar ve semboller hakkında ek bilgiler

Bilimsel yazılarda kullanılan sembol ve kısaltmaların herkes tarafından kabul edilir ve kolay anlaşılır olması hem bilimde evrenselliğin gereği hem de okuyucunun yazıyı doğru anlayabilmesi açısından önemlidir. Bu bakımdan, dergimize gönderilen yazıların Türkçe yazım kurallarına uygunluğu yanında uluslararası birim sembollerine (SI units) de uygun olması gerekmektedir.

Birim sembollerinin kullanılmasında sıkça rastlanan bazı hatalar şunlardır:

- Ağırlık ölçüsü olarak “gram” için g yerine gr kullanılması, 

- Alan ölçüsü olarak “hektar” için ha yerine Ha kullanılması,

- Sembollerin arkalarına 'nokta' konulması,

- Rakamla sembol arasına bir boşluk bırakılmaması,

- Ondalık sayılarda kullanılan nokta (.) veya virgül (,) konusunda metin içerisinde tutarlı olunması


Birim sembollerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıda özetlenmiştir:

- Birim sembolleri küçük harflerle yazılır, ancak özel isimden türetilmişse ilk harfi büyük yazılır

metre - m, hektar - ha, Paskal - Pa

- Cümle içinde sembollerin açılımı yazıldığında baş harfleri küçük olmalıdır

10 metre, 25 hektar

- Semboller kısaltma değildir, cümle içinde arkalarına nokta almazlar

2 metre - 2 m, 100 mililitre - 100 mL

- Semboller ile takip ettikleri değerler arasında bir boşluk bırakılmalıdır, ancak açı belirten derece işareti ile değer arasında boşluk bırakılmaz 

15 watt - 15 W, 88 santigrad derece - 88 °C, 73 derece - 73°

- Ondalık işareti olarak Türkçede virgül önerilmektedir. Ancak gerek görülürse, metin içerisinde baştan sona tutarlı olmak kaydıyla nokta da kullanılabilir 

1587,09 kg/ha ya da 1587.09 kg/ha

- Üçten fazla basamaklı rakamlar boşluk kullanarak üçlü gruplara ayrılabilir, nokta veya virül ondalık ayracı ile karıştırılabildiğinden tercih edilmemelidir 

85 000 ha

- Sıfırdan küçük sayılarda ondalık işaretinden önce mutlaka sıfır (0) kullanılmalıdır 

.46 m değil 0.46 m olmalı


Kısaltmalarda ise TDK'nun önerdiği genel ilkeler şu şekildedir

- Geleneksel olarak nokta ile kullanılan bazı kısaltmalar dışında, büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.

Türkiye Cumhuriyeti (T.C.), Türkçe (T.)

SDÜ (Süleyman Demirel Üniversitesi ), TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), BM (Birleşmiş Milletler), GD (güneydoğu)

- Kelime kısaltması şeklinde olanlar ise genelde sonuna nokta alır.

İng. (İngilizce), Prof. Dr. (profesör doktor), çev. (çeviren), s. (sayfa), No. (numara), sa. (saat), dk. (dakika)

- Sonunda nokta bulunan kısaltmalar ile üs işaretli kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.

m2ye (metrekareye), vb.leri (ve benzerleri), kg'dan (kilogramdan)