Son Sayı

Cilt: 36 - Sayı: 3, 30.09.2022

Yıl: 2022

Editörden

Araştırma Makaleleri

Çeviri Yazılar

Çeviri

2. IFLA-UNESCO Halk Kütüphanesi Bildirgesi 2022

Okuyucu Mektupları

Türk Kütüphaneciliği, Türk Kütüphaneciler Derneği’nin üç ayda bir yayımlanan resmi yayın organıdır. Dergimizde Bilgi ve Belge Yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve bu sorunlara çözüm önerileri sunan Türkçe ve/veya İngilizce özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, eleştiri yazıları, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve mesleki toplantı duyurularına yer verilmektedir. Dergide yayımlanan makaleler "Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI)", "Library and Information Science Abstracts (LISA)", "Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA)" ve "TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı"nda dizinlenmektedir. TK, Internet üzerinden açık erişimli bir dergidir, "Directory of Open Access Journals (DOAJ)”da yer almaktadır.


Dergi içeriği "Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "Emerging Sources Citation Index” (Clarivate Analytics/ ESCI), "Library and Information Science Abstracts” (LISA), "Library, Information Science and Technology Abstracts” (LISTA) ve "TÜBİTAK/ ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı" nda indekslenmektedir. Türk Kütüphaneciliği, internet üzerinden açık erişimli bir dergidir, "Directory of Open Access Journals” (DOAJ) da yer almaktadır.

Dergiye gönderilen yazılar Editörler Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kurulu'nun incelemesinden geçer. Editoryal süreç sonrası kabul edilen yazılardan bilimsel bölüme konu olanlar, çifte körleme yöntemi ile bilimsel değerlendirmeye tabii tutulur. Diğer bölümlere konu olan yazılar için Editörler Kurulunun değerlendirmesi geçerlidir. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar/ları sorumludur. Yazılardaki görüşler Türk Kütüphaneciliği dergisinin görüşü olarak değerlendirilemez.

Vizyon: Bilgi ve Belge Yönetimi araştırmalarında uluslararası referans olabilecek bir bilgi platformu olmak.

Misyon: Mesleki ve bilimsel yayıncılığı evrensel etik değerler doğrultusunda teşvik etmek.

Değerler;
Sürdürülebilir bilgi paylaşımı
Güvenilir bilgi
Dinamizm ve öngörü
Kurumsal kültür
7 gün 24 saat etkileşim
Bilimsel iletişim
Yönetişim

Stratejik amaçlar;
Bilgi arama davranışlarına göre bilgiyi düzenlemek, sunmak ve bilgiye erişimi sağlamak.
Proaktif yaklaşım sergilemek.
Bilgi paylaşım yollarını genişletmek.
Paylaşımı sosyal medya ile desteklemek.
Bilginin hızlı ve doğru dolaşımını iç ve dış dinamikleriyle sağlamak.
Bilgi yönetiminin yarattığı sinerjik değer sayesinde hedef kitlesini genişletmek.
Farklı kullanıcı gruplarına odaklı çıktılardan rapor üreterek katma değer yaratmak.
Sosyo-teknik analizlere, yeniden tasarımlara ve değişime açık olmak.
Farklılaşan bilgi teknolojisi bileşenlerine paralel gelişmek.
Esnek ve bütünleşik bir pazarlama aracı olmak, teknolojik bir yatırıma dönüşmek.

Bu amaçlara ulaşmak için;
Hedef kitlenin bilgi arama davranışlarına göre bilgiyi düzenlemeyi, sunmayı ve bilgiye erişimi sağlamayı,
Proaktif yaklaşım sergilemeyi,
Bilgi paylaşım yollarını genişletmeyi,
Paylaşımı sosyal medya olanakları ile desteklemeyi,
Bu kapsamda bilginin hızlı ve doğru dolaşımını iç ve dış dinamikleriyle sağlayabilmeyi,
Kapsama alanı genişleyen bilgi yönetiminin yarattığı sinerjik değer sayesinde hedef kitlesini genişletmeyi,
Bu süreçte farklı kullanıcı gruplarına odaklı çıktı ve rapor üretebilmeyi ve bunlardan katma değer yaratmayı,
Sosyo-teknik analizlere, yeniden tasarımlara ve değişime açık olmayı,
Farklılaşan bilgi teknolojisi bileşenlerine paralel gelişmeyi,
Bu yönüyle esnek ve bütünleşik bir pazarlama aracı olmayı ve teknolojik bir yatırıma dönüşmeyi hedefler.

TK, bu hedeflerle çoktan çokluğa ulaşabilen, çokluğu yönetebilen ve çokluk için özelleşmiş (spesifik) bilginin sağlandığı (infomediary) uluslararası bir bilgi paylaşım platformu olmayı amaçlar.

TK, bu temel amaca ulaşmak için paydaşlarıyla sürekli ve düzenli bir iletişim ve işbirliği içinde hareket eder.

Paydaşlar;
İç Paydaşlar
Yazı Değerlendirme Kurulu,
Editörler Kurulu,
Üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi bölümleri,
Kütüphane ve bilgi merkezleri,
TKD Genel Merkezi,
TKD şubeleri, alan araştırmacıları ve öğretim elemanları                                                                                                                          

Dış Paydaşlar
Ulusal bilimsel veri tabanları,
Diğer alan dergileri,
Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri,
Bütün meslektaşlar.

Uluslararası Paydaşlar
Directory of Open Access Journals (DOAJ),
Commitee on Publication Ethics (COPE),
Web of Science (WoS) ve
diğer uluslararası bilimsel veri tabanları.

Türk Kütüphaneciliği dergisinde kütüphanecilik ve bilgibilim alanında hazırlanmış hakemli makaleler (araştırma makalesi, kavramsal makale veya örnek olay incelemesi) ile görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve mesleki toplantı duyurularına yer verilmektedir.. Bu bağlamda bazı temel araştırma konuları: 

- Kütüphanecilik üzerine kavramsal ve tarihsel çalışmalar,

- Kütüphane türleri 

- Bilgi sistemleri ve bilgi teknolojileri

- Bilgi okuryazarlığı

- Bilgi davranışları

- Bibliyometri

- Okuma alışkanlığı

- Yasal ve etik konular

- Bilgi ve belge yönetimi eğitimi


Mart (1. sayı), Haziran (2. sayı), Eylül (3. sayı) ve Aralık (4. sayı) aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanan TK;

 • Hakemli Yazılar (araştırma makaleleri, kavramsal çalışmalar, örnek olay incelemeleri),
 • Kütüphaneciliğimize Kanat Gerenler,
 • Konuk Yazar,
 • Görüşler,
 • Okuyucu Mektupları,
 • Çeviri Yazılar,
 • Tanıtım - Değerlendirme olmak üzere 8 bölümden oluşur.

Türk Kütüphaneciliği’ne gönderilecek çalışmalar aşağıdaki şablona uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.

Bağlantı: Türk Kütüphaneciliği Makale Şablonu

Gönderim sırasında ayrıca şablona uygun olarak Yazarlık Katkısı, Telif Hakkı Devir Formu ile Etik Kurul Onayının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Yazarlık Katkısı ve Telif Hakkı Devir Formuna yönelik şablonlara aşağıdaki bağlantı adreslerinden erişilebilir.

Bağlantı: Yazarlık Katkısı Şablonu  |  Telif Hakkı Devir Formu

Etik Kurul Onayı ve tüm gerekli gönderi dosyaları ayrıca Makale Gönder bağlantısı üzerinden gerçekleştirilen işlem adımlarında üçüncü başlıkta belirtilen Dosyalar menüsünde de yer almaktadır.

Gönderi Türleri
Türk Kütüphaneciliği dört farklı türde yayın yapmaktadır. Bu türler;

 • Makaleler
 • Görüşler
 • Okuyucu mektupları
 • Tanıtım ve değerlendirme yazılarıdır.

Format
Türk Kütüphaneciliğine değerlendirilmek üzere gönderilen tüm çalışmalar makale şablonuna uygun Microsoft Office Word ya da RTF formatında hazırlanmış olması gerekmektedir.

Kelime Limitleri
Türk Kütüphaneciliği’ne gönderilen çalışmalar türlerine göre uygulanan kelime limitlerini aşmamalıdır. Gönderilerin türlerine göre kelime limitleri şu şekildedir;

 • Makaleler: En az 5000 en fazla 10000 kelime,
 • Görüşler: En az 750 en fazla 3000 kelime,
 • Okuyucu mektupları: En az 500 en fazla 1500 kelime,
 • Tanıtım ve değerlendirme yazıları: En az 1000 en fazla 3000 kelime.

Yukarıda belirtilen kelime limitlerine çalışmaların tüm bileşenleri (kaynakça, ekler, şekiller, tablolar gibi) dahildir.

Yapı
Türk Kütüphaneciliği’ne gönderilen makale türündeki çalışmalar IMRAD (Introduction, Methodology, Results and Discussion) yapısına uygun olarak hazırlanmalıdır. IMRAD yapısına sahip makaleler giriş, yöntem, bulgular ve tartışma başlıklarını içermektedir (IMRAD yapısı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Wu, 2011). Gönderilen makalelerde giriş ve literatür değerlendirmesi kısımları tüm çalışmanın %25'inden fazla olmamalıdır.

Başlık
Çalışmanın başlığı kısa, açık ve anlaşılır olarak içerikte ele alınan konuyu açıklayacak nitelikte olmalıdır. Türk Kütüphaneciliği’nin temel aldığı APA standartlarına göre başlıkların 12 kelimeyi aşmaması önerilmektedir.

Yazarlar
Çalışmaya katkı sağlayan tüm yazarlar DergiPark sistemi üzerinden gerçekleştirilen gönderim sürecinin ikinci aşamasında tanımlanmalıdır. Bu aşamada;

 • yazarlar çalışmanın yayına kabul edildiği durumda olması istenen sırada verilmeli,
 • yazar adresleri eksiksiz bir şekilde belirtilmeli,
 • her yazar için ORCID numaraları ve e-posta adresleri (tercihen kurumsal) tanımlanmalıdır.

Gönderim aşamasında DergiPark sistemine yapılan girişin dışında yüklenen dosyalarda yazar isimlerine yer verilmemelidir. Yazar isimleri ve sıralaması gönderim aşamasından sonra değiştirilmemektedir.
Çok yazarlı çalışmalarda tüm yazarların yazarlık katkısı şablonunda da referans gösterilen yazarlık koşullarına uygun şekilde katkı sağlamış olması beklenmektedir.

Yapılandırılmış öz
Türk Kütüphaneciliği’ne gönderilen çalışmalar en fazla 300 kelimeden oluşan yapılandırılmış özü içermelidir. Bu kapsamda çalışmalarda verilmesi gereken yapılandırılmış özde aşağıdaki başlıklar mutlaka bulunmalıdır:

 • Amaç,
 • Yöntem,
 • Bulgular,
 • Sonuç,
 • Özgün değer.

Yapılandırılmış öz makale şablonunda belirtildiği şekilde hem Türkçe hem de İngilizce dilinde sunulmalıdır.

Anahtar sözcükler
Gönderilen çalışmalar en az üç en fazla beş anahtar sözcüğe sahip olmalıdır. Türk Kütüphaneciliği’nde yayınlanmış makalelerde yapılandırılmış öz bölümünde olduğu gibi anahtar kelimeleri de Türkçe ve İngilizce olarak verilmektedir.

Alt başlıklar
Gönderilen çalışmalarda kullanılan alt başlıklar hiyerarşiyi yansıtacak nitelikte ve içerikte sunulan bilgilerle uyumlu kısa ve anlaşılır olmalıdır.

Dipnotlar
Çalışmalarda gerekli durumlarda dipnotlar tercih edilebilir. İçerikte kullanılan dipnotlar sayı sırasını takip edecek şekilde düzenlenmelidir. Dipnot içerisinde atıf verilebilir. Bu durumda söz konusu atıfa ilişkin künye Kaynakça bölümünde yer almalıdır.

Tablolar
Metin içerisinde tablolar etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Çalışmada kullanılan her tablo numara ve kısa bir başlık içermelidir. Kullanılan her tabloya metin içerisinde mutlaka yönlendirme yapılmalıdır.
Tablolar düzenlenebilir bir formatta, mümkünse yazım editörünün ilgili fonksiyonlarıyla oluşturulmuş ve APA standartlarına uygun nitelikte hazırlanmış olmalıdır.

Şekiller
Çalışmalarda kullanılan şekiller de tablolarda olduğu gibi şekil numarası ve şekil başlığı içermelidir. Kullanılan her şekle metin içerisinde mutlaka yönlendirme yapılmış olmalıdır.
Bir kaynaktan yararlanılarak kullanılan şekiller için kaynak gösterilmeli, arşiv belgelerinin görüntüleri gibi kültürel değer taşıyan görseller için telif hakkı ile ilgili izinler alınmış olmalıdır. Ayrıca kullanılan her şekil yüksek çözünürlüklü olmalıdır.

Formüller

Çalışma içeriğinde formül kullanımının gerekli olduğu durumlarda yazım editörünün denklem aracı kullanılarak verilmelidir. Ayrıca her bir formül nurmaralandırılmış ve metin içerisinde ilgili formüle gönderme yapılmış olmalıdır.

Kaynakça
Gönderilen tüm çalışmalarda yararlanılan kaynaklar alfabetik tek bir liste halinde kaynakça bölümünde sunulmalıdır. Ayrıca metin içerisinde gösterilen her bir kaynak bu bölümde listelenmelidir. Kaynakçada sunulan her bir künye de metin içerisinde ya da dipnotta mutlaka belirtilmiş olmalıdır.
Türk Kütüphaneciliği, APA 7 kaynak gösterme stilini kullanmaktadır. APA 7 kaynak gösterme kuralları ile ilgili örnekler APA Style web sitesinde bulunmaktadır. Bununla beraber APA 7’ye göre örnek kaynak gösterimleri makale şablonu içerisinde de yer almaktadır.

Teşekkür
Çalışmanın gerçekleştirilmesine yazarlık katkısı dışında sağlanan tüm katkılar bu bölümde açıklanmalıdır. Bu kapsamda fon sağlayıcılardan alınan destekler de açık şekilde belirtilmelidir.

Ekler
Çalışmalarda verilmesi gerekli görülen ek dokümanlar DergiPark sistemine ayrıca yüklenmelidir.
Değerlendirme sürecinde talep edilen dosyalar dışındaki tüm ek dosya olarak yüklenmiş eklere çalışma içerisinde mutlaka yönlendirme yapılmış olmalıdır.

.TK Yönetim Belgesi için tıklayınız.

Türk Kütüpühaneciliği'ne değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler için herhangi bir makale işlem ücreti talep edilmemektedir.