Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Coğrafi İşarete Aday Gastronomik Bir Değer: Eskişehir Simidi

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 229 - 241, 29.12.2021

Öz

Bu araştırma Eskişehir simidinin yapılış süreçlerini araştırarak coğrafi işaret başvuru süreci için ayırt edici özelliklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomolojik araştırma türü kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Eskişehir’de faaliyet gösteren 14 simit fırını sahibi veya ustası oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yüz yüze görüşülerek elde edilmiştir. Elde edilen verilere betimsel ve içerik analizi uygulanmıştır. Araştırmada sonucunda Eskişehir simidinin üretim sürecinin karma ve açma, pekmezleme, susamlama ve pişirme olmak üzere dört aşamadan oluştuğu görülmektedir. Ayrıca sonuçlar, Eskişehir simidinin birçok açıdan farklı ve ayırt edici özellikleri olduğunu ve Eskişehir simidinin coğrafi işaret almaya aday olabileceğini göstermektedir.

Kaynakça

 • Babcock, B. A. & Clemens, R. (2004). Geographical Indications and Property Rights: Protecting Value-Added Agricultural Products, Midwest Agribusiness Trade Research and Information Center, 1-49.
 • Barjolle, D., Quiñones-Ruiz, X. F., Bagal, M., & Comoé, H. (2017). The Role of the State for Geographical Indications of Coffee: Case Studies from Colombia and Kenya. World Development, 98, 105–119.
 • Bramley, C. & Kirsten, J. F. (2007). Exploring the Economic Rationable for Protecting Geographical Indicators in Agriculture, Agrekon, 46(1), 69-93.
 • Cresswell, J. W. (2014). Research Design-Qualitative, Quantitative, snd Mixeed Methods Approaches (Fourth Edition), New Delhi-Sage.
 • Çalışkan, V. & Koç, H. (2012). Türkiye’de Coğrafi İşaretlerin Dağılımı Özelliklerinin ve Coğrafi İşaret Potansiyelinin /Evaluation of Distributional Characteristics of Geographical Indications and the Potential for Geographical Indications in Turkey. Doğu Coğrafya Dergisi, 17(28), 193-214.
 • Demirer, H. R. (2010). Yöresel Ürün ve Coğrafi İşaretler; Fransa ve Türkiye, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Antalya.
 • Deviren, N. V. & Yıldız, O. (2017). Coğrafi İşaretlerin Bölgesel Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Muğla Örneği, The Journal of Academic Social Science Studies, (62), 511-523.
 • Dikkaya, F. (2011). Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Simit Ve Simitçiler. Milli Folklor, 23(92), 72-76.
 • Dikici, A., Koluman, A. & Aktaş, R. K. (2013). Gıdaların Coğrafi İşaretlenmesi, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 39(1), 136-138.
 • DPT, (2000). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Raporu, Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yayın No: DPT:2500- ÖİK:512, Ankara.
 • Dube, L., Webb, P., Arora, N. & Pingali, P. (2014). Agriculture, Health, and Wealth Convergence: Bridging Traditional Food Systems and Modern Agribusiness Solutions. Annals of The New York Academy of Sciences, 1331, 1-14.
 • Eskişehir Valiliği, (2014). Eskişehir Rehberi, Sistem Ofset. Yay. San. Tic. Ltd. Aş. Ankara.
 • Eskişehir Simidi (28.05.2019) tarihinde, https://www.sivrihisar.com.tr/eskisehir-simidi.html adresinden alınmıştır.
 • Gellynck, X. & Kühne, B. (2008). Innovation And Collaboration In Traditional Food Chain Networks. Journal on Chain and Network Science, 8 (2), 121-129.
 • Geographical Indıcations in the EU and Turkey Analysis of Current Status (Türkiye ve AB’de Coğrafi İşaretler ve Mevcut Durum Analizi), (2018). 1-368.
 • Giovannucci, D., Josling, T. E., Kerr, W. A., O’Connor, B. & Yeung, M. T. (2009). Guide to Geographical Indications: Linking Products and Their Origins (Summary). SSRN Electronic Journal.
 • Giovannucci, D., Barham, E. & Pirog, R. (2010). Defining and Marketing “Local” Foods: Geographical Indications for US Products, The Journal of World Intellectual Property, 13(2), 94-120.
 • Gökovalı, U. (2007). Coğrafi İşaretler ve Ekonomik Etkileri Türkiye Örneği, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2), 141- 160.
 • Haggarty, L. (1996). What is Content Analysis? Medical Teacher, 18(2), 99–101. doi:10.3109/01421599609034141.
 • Hazarhun, E. & Tepeci, M. (2018). Coğrafi İşarete Sahip Olan Yöresel Ürün ve Yemeklerin Manisa’nın Gastronomi Turizminin Gelişimine Katkısı, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 371-389.
 • Josling, T. (2006), “The War on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict”, Journal of Agricultural Economics, Vol. 57 No. 3, pp. 337-63.
 • Kan, M., Gülçubuk, B., Kan, A. & Küçükçongar, M. (2010). Coğrafi İşaret Olarak Karaman Divle Tulum Peyniri, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(19), 15-23.
 • Kan, M., Gülçubuk, B., Kan, A. & Doğan, H. G. (2010). Türkiye’de Coğrafi İşaretlerle İlgili Uygulamada Yaşanan Sorunlara Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Çerçevesinden Bir Bakış, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (13), 129-145.
 • Karaca, O. B. (2016). Geleneksel Peynirlerimizin Gastronomi Turizmindeki Önemi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(2), 17-39.
 • Kezer Ş.T. (2013). AB ve Türkiye’de Coğrafi İşaretler, Uzman Gözüyle, Aylık Avrupa Birliği Bülteni, 1 (4), 1-15.
 • Mathers, N., Fox, N. & Hunn, A. (1998). Using Interviews in a Research Project, Trent Focus for Research and Development in Primary Health Care, Trent Focus Group.
 • Mıles, M. B. & Huberman A. M. (1994). An Expanded Source Book: Qualitative Data Analysis (Second Edition). London: Sage Publications.
 • Neilson, J., Wright, J. & Aklimawati, L. (2018). Geographical Indications and Value Capture in the Indonesia Coffee Sector, Journal of Rural Studies, 59, 35-48.
 • Oraman, Y. (2015). Türkiye’de Coğrafi İşaretli Ürünler, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 76-85.
 • Orhan, A. (2010). Yerel Değerlerin Turizm Ürününe Dönüştürülmesinde “Coğrafi İşaretlerin” Kullanımı: İzmit Pişmaniyesi Örneği, Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(2), 243-254.
 • Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, (2018). Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler, 1-70.
 • Rangnekar, D. (2003). Geographical Indications: A Review of Proposals at the TRIPS Council: Extending Article 23 to Products Other than Wines and Spirits. UNCTAD/ICTSD Capacity Building Project on Intellectual Property Rights and Sustainable Development, May.
 • Rojas, R. D. H., Millian, M. G. H. & Del Rio, L. C. L. (2014), Geographical Analysis of The İmpact on Denominations of Origin And Protected Geographical İndication (Spain-Andalusia): Creation of Gastronomic Routes and Their Economic İmpact, International Journal Of Scientific Management And Tourism, 1, 47-64.
 • Rolfe, G. (2006). Validity, Trustworthiness and Rigour: Quality and the Idea of Qualitative Research. Journal of Advanced Nursing, 53(3), 304-310.
 • Suh, J. & MacPherson, A. (2007). The Impact of Geographical Indication on The Revitalisation of a Regional Economy: A Case Study of “Boseong” Green Tea, Area, 39.4, 518-527.
 • Ilbery B & Kneafsey M (1998). Product and Place: Promoting Quality Products and Services in the Lagging Rural Regions of the European Union, European Urban and Regional Studies, 5(4): 329-341.
 • Tanrıkulu, M. (2007). Türkiye’de Coğrafi İşaretlerin Tespiti ve Tescil Edilmesinin Önemi, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 1(2), 173-184.
 • Teuber, R. (2011). Consumers’ and Producers’ Expectations Towards Geographical Indications: Empirical Evidence for a German Case Study, British Food Journal, 113(7), 900-918.
 • Toprak, L. & Oğuz, Z. (2017). Coğrafi İşaretler ve Siirt İli Örneği, 18. Ulusal Turizm Kongresi, Mardin, 964-973.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu (2020), Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları, (26.04.2019) tarihinde, https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/68EA9618-BA4A-49C8-A1B5-0DC9A5BCDF36.pdf adresinden alındı.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu (2021), Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı İstatistikleri, (05.02.2021) tarihinde, https://www.ci.gov.tr/veri-tabani adresinden alındı.
 • Üzümcü,T. P., Alyakut, Ö. & Akpulat, N. A. (2017). Coğrafi İşaretleme Kapsamında Kocaeli Gastronomik Ürünlerinin Değerlendirilmesi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19(28), 132-140.
 • Yenipınar, U., Köşker, H. & Karacaoğlu, S. (2014). Turizmde Yerel Yiyeceklerin Önemi ve Coğrafi İşaretleme: Van Otlu Peyniri, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 13-23.
 • Yıkmış, S. & Ünal, A. (2016). The Importance of Geographical Indication in Gastronomy Tourism: Turkey, International Journal of Agricultural and Life Sciences, 2(4), 73-79.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Saadet Pınar TEMİZKAN
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
0000-0002-8200-9564
Türkiye


Duran CANKÜL (Sorumlu Yazar)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
0000-0001-5067-6904
Türkiye


Serpil KAYA
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0003-3430-7169
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { touraj880212, journal = {Turizm Akademik Dergisi}, issn = {1302-5759}, address = {}, publisher = {Detay Yayıncılık}, year = {2021}, volume = {8}, number = {2}, pages = {229 - 241}, title = {Coğrafi İşarete Aday Gastronomik Bir Değer: Eskişehir Simidi}, key = {cite}, author = {Temizkan, Saadet Pınar and Cankül, Duran and Kaya, Serpil} }
APA Temizkan, S. P. , Cankül, D. & Kaya, S. (2021). Coğrafi İşarete Aday Gastronomik Bir Değer: Eskişehir Simidi . Turizm Akademik Dergisi , 8 (2) , 229-241 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/67401/880212
MLA Temizkan, S. P. , Cankül, D. , Kaya, S. "Coğrafi İşarete Aday Gastronomik Bir Değer: Eskişehir Simidi" . Turizm Akademik Dergisi 8 (2021 ): 229-241 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/touraj/issue/67401/880212>
Chicago Temizkan, S. P. , Cankül, D. , Kaya, S. "Coğrafi İşarete Aday Gastronomik Bir Değer: Eskişehir Simidi". Turizm Akademik Dergisi 8 (2021 ): 229-241
RIS TY - JOUR T1 - Coğrafi İşarete Aday Gastronomik Bir Değer: Eskişehir Simidi AU - Saadet Pınar Temizkan , Duran Cankül , Serpil Kaya Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Turizm Akademik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 229 EP - 241 VL - 8 IS - 2 SN - 1302-5759- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Turizm Akademik Dergisi Coğrafi İşarete Aday Gastronomik Bir Değer: Eskişehir Simidi %A Saadet Pınar Temizkan , Duran Cankül , Serpil Kaya %T Coğrafi İşarete Aday Gastronomik Bir Değer: Eskişehir Simidi %D 2021 %J Turizm Akademik Dergisi %P 1302-5759- %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Temizkan, Saadet Pınar , Cankül, Duran , Kaya, Serpil . "Coğrafi İşarete Aday Gastronomik Bir Değer: Eskişehir Simidi". Turizm Akademik Dergisi 8 / 2 (Aralık 2021): 229-241 .
AMA Temizkan S. P. , Cankül D. , Kaya S. Coğrafi İşarete Aday Gastronomik Bir Değer: Eskişehir Simidi. Turizm Akademik Dergisi. 2021; 8(2): 229-241.
Vancouver Temizkan S. P. , Cankül D. , Kaya S. Coğrafi İşarete Aday Gastronomik Bir Değer: Eskişehir Simidi. Turizm Akademik Dergisi. 2021; 8(2): 229-241.
IEEE S. P. Temizkan , D. Cankül ve S. Kaya , "Coğrafi İşarete Aday Gastronomik Bir Değer: Eskişehir Simidi", Turizm Akademik Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 229-241, Ara. 2021