Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Impact of Educational Films on Attitude and Awareness towards Environmental Problems

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 4, 757 - 770, 20.12.2019
https://doi.org/10.24315/tred.526233

Öz

This study aimed to examine the effects of educational films on the second-grade elementary school teacher candidates’ attitudes and awareness towards environmental problems. . In this study, two pre-existing groups were randomly assigned to experimental and control groups, so the study was designed according to the pre-test post-test control group quasi-experimental design. Participants from whom data were gathered were identified through purposive sampling. The awareness scale towards environmental problems and the attitude scale towards environmental problems were used as data collection tools in the study. According to the results there was a significant difference between the awareness scale mean post-test scores in favor of the experimental group. Also, the attitude scale mean post-test scores of the teacher candidates were compared and there was no difference between the attitudes mean scores of the teacher candidates.

Kaynakça

 • Ahuja, L. R. (2010). A study of environmental awareness among B.Ed. teacher trainess of govt. Aided and self-financed colleges. International Research Journal, 2(11- 12), 28-30.
 • Akbaş, O., Canoğlu, S. N. & Ceylan, M. (2015). Eğitsel kısa film ve videoları yeniden düşünmek: Eğitsel kısa film ve video yarışmasına ilişkin bir değerlendirme. [Re-thinking educational short films and videos: An evaluation of educational short films and video competitions]. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 8(2), 282-296.
 • Akridge, J. R. & Balkanski, M. (1990). Technology and physics of thin film ınsertion compounds. (Ed: Julien, C. & Balkanski, M.). Solid state microbatteries. New York: Plenum Press.
 • Alım, M. (2006). Avrupa Birliği üyelik sürecinde Türkiye’de çevre ve ilköğretimde çevre eğitimi.[ Environment and environmental education in primary school in Turkey within the process of the membership of European Union]. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 599-616.
 • Altın, M. (2001). Biyoloji öğretmeni adaylarında çevre eğitimi [Environmental education at pre-service biology teachers]. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aminrad, Z., Zakaria, S. Z. & Hadi, A. S. (2011). Influence of age and level of education on environmental awareness and attitude: case study on Iranian students in Malaysian universities. Medwell Journals, 6(1), 15-19.
 • Atasoy, E. & Ertürk, H. (2008). İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine bir alan araştırması [A field study about environmental knowledge and attitudes of elementary school students]. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 105-122.
 • Aubusson, P. J., Harrison, A. G. & Ritchie, S. M. (2006). Metaphor and analogy in science education. Dordrecht, The Netherlands: Springer.
 • Ballantyne, R. R. & Packer, J. (2002). Nature-based excursions: school students’ perceptions of learning in natural environments. International Research in Geographical and Environmental Education, 11(3), 218-231.
 • Baptiste, A. K. (2008). Evaluating environmental awareness: a case study of the Nariva Swamp, Trinidad. Unpublished Ph.D Thesis. State University of New York College of Environmental Science and Forestry.
 • Barbas, A. T., Paraskevopaulos, S. & Stamou, G. A. (2007). The effect of nature documentaries on students’ environmental sensitivity a case study. Learning Media and Technology, 3(1), 61-69.
 • Barnett, M., Wagner, H., Gatling, A., Anderson, J., Houle, M. & Kafka A. (2006). The impact of science fiction film on student understanding of science. Journal of Science Education and Technology, 15(2) 179-190.
 • Benzer, E. (2010). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla hazırlanan çevre eğitimi dersinin fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığına etkisi. [The effect of environment education lesson prepared with project based learning approach on the preservice science teachers’ environmental literacy]. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bilen, K. (2009). Tahmin et-gözle-açıkla yöntemine dayalı laboratuvar uygulamalarının öğretmen adaylarının kavramsal başarılarına, bilimsel süreç becerilerine, tutumlarına ve bilimin doğası hakkındaki görüşlerine etkisi [The effects of a laboratory instruction designed based on the predict-observation- explain strategy on preservice teachers’ on conceptual achievement, science process skills, attitudes and views about the nature of science].Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Birkök, M. C. (2008). Bir toplumsallaştırma aracı olarak eğitimde alternatif medya kullanımı: Sinema filmleri. [Alternate media usage in education as a socialization tool: movies]. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-12.
 • Borhan, M. T. & İsmail, Z. (2011). Promoting environmental stewardship through project based learning. International Journal of Humanities and Social Science, 1(4), 180-186.
 • Cavanaugh, T. W. & Cavanaugh, C. (1996, October). Learning science with science fiction films. The annual meeting of Florida Association of Science Teachers, Key West, FL.
 • Cavanaugh, T.W. & Cavanaugh, C. (2004). Teach science with science fiction films: a guide for teachers and library media specialist. Worthington, Ohio: Linworth Publishing, Inc.
 • Chawla, L. & Cushing, D. F. (2007). Education for strategic environmental behavior. Journal of Environmental Education Research, 13(4), 437–452.
 • Chew, C. (2008). Effects of biology infused demonstrations on achievement and attitudes in junior college. Unpublished Ph.D Thesis. The University of Western Australian Education of Faculty.
 • Cebeci, Z. (2003). Öğrenim nesnelerine giriş [Introduction to learning objects]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 6, 1-6.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. London: Routledge Falmer.
 • Cole, A. G. (2007). Expanding the field: Revisiting environmental education principles through multidisciplinary frameworks. Journal of Environmental Education, 38(2), 35–44.
 • Cook, T. D. & Campbell, D. T. (1979). Quasi-experimentation: design and analysis issues for field settings. Chicago: Rand McNally.
 • Çemrek, F., Anılan, B., Anılan, H., Balbağ, M. Z. & Görgülü, A. (2005, September). The reflection of the science fiction films on the teachers’ success in science classes. Paper presented at the XIV. National Education Science Congress, Pamukkale University Faculty of Education, Denizli.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. [Introduction to research and project studies]. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Dalhgren, M. A. & Oberg, G. (2001). Questioning to learn and learning to question: Structure and function of problem-based learning scenarios in environmental science education. Higher Education, 41, 263 - 282.
 • Demircioğlu, İ. H. (2007). Tarih öğretiminde filmlerin yeri ve önemi. [The place and importance of films in history teaching]. Bilig, 42, 77-93.
 • Demirkuş, N., Bozkurt, T. & Gülen, S. (2017). Popüler çevre kavramlarının eğitiminde görsel materyal geliştirme çalışması. [The study of development visual material in education on popular environmental concepts]. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18, 145-157.
 • Depover, C., Giardina, M. & Marton, P. (1998). Les environnements d’apprentissage multimédia. Paris, L’Harmattan.
 • Ekem, N. (1990). The effect of science-fiction movies attitudes towards science and personality development on communication of education. Journal of Fiction, 8, 501-541.
 • Erten, S. (2006, 7-9 Eylül). Nasıl bir çevre eğitimi? ve çevre dostu davranışlar kazandırmaya yönelik örnek uygulamalar. [What kind of environmental education? And model practices aimed to gained friendly environmentally behaviors]. Paper presented at the VII. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Farmer, J., Knapp, D. & Benton, G. M. (2007). An elementary school environmental education field trip: Long-term effects on ecological and environmental knowledge and attitude development. The Journal of Environmental Education, 38(3), 33–42.
 • George, D. & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: a simple guide and reference. Boston: Allyn & Bacon.
 • Gülay, H. & Önder, A. (2011). Sürdürülebilir gelişim için okulöncesi dönemde çevre eğitimi [Environmental education in the preschool term for sustainable development] Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Güven Yıldırım, E. (2015). Science teacher candidates’ portraits of science teaching as a profession by using the characters in the movie “3 Idiots”. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(5), 1363-1372.
 • Güven Yıldırım, Köklükaya, N. & Selvi, M. (2015). Öğretim materyali olarak 3-Idiot filmi ile öğretmen adaylarının günlük hayatta fenin kullanımı ve eğitimde aile rolü üzerine görüşlerinin belirlenmesi. [Determination of candidate teachers’ opinions on science in everyday life and family role in process of education with 3-Idiots movie as a teaching material]. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 94-105.
 • Güven, E. & Aydoğdu, M. (2012). Çevre sorunlarına yönelik farkındalık ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmen adaylarının farkındalık düzeylerinin belirlenmesi [Development of an awareness scale and determination of teacher candidates’ awareness levels regarding environmental problems]. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 1(2), 185-202.
 • Güven, E. (2011). Çevre eğitiminde tahmin gözlem açıklama destekli proje tabanlı öğrenme yönteminin farklı değişkenler üzerine etkisi ve yönteme ilişkin öğrenci görüşleri.[The effect of project based learning method supported by prediction- observation- explanation on different variations in environmental education and students’ views concerning this method]. Doktora tezi Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Güven, E. (2013). Çevre sorunlarına yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmen adaylarının tutumlarının belirlenmesi [Development of environmental problems attitude scale and determination of teacher candidates’ attitudes]. GEFAD, 33(2), 411-430.
 • Hassan, A., Juahir, H. & Jamaludin, N. S. (2009). The level of environmental awareness among students to fulfill the aspiration of national philosophy of education. American Journal of Scientific Research, 5, 50-58.
 • Hassan, A., Noordin, T. A. & Sulaiman, S. (2010). The status on the level of environmental awareness in the concept of sustainable development amongst secondary school students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1276-1280.
 • İnce Yakar, H. G. (2013). Sinema filmlerinin eğitim amaçlı kullanımı: tarihsel bir değerlendirme. [Educational use of cinema films: a historical assessment]. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 21-36.
 • Karahan, E. & Roehrig, G. (2015). Constructing media artifacts in a social constructivist environment to enhance students’ environmental awareness and activism. Journal of Science Education and Technology, 24, 103–118.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Ankara: Atlas Yayın Dağıtım.
 • Kaşkaya, A., Ünlü, İ. Akar S. & Özturan Sağırlı, M. (2011). The effect of school and teacher themed movies on pre-service teachers' professional attitudes and perceived self-efficacy. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(4), 1765-1783.
 • Kaushal, T. & Singhal, A. (2011). Environmental responsibilities among prospective teachers. International Referred Research Journal, 2(18), 15-16.
 • Kossack, A. & Bogner, F. X. (2012). How does a one-day environmental education programme support individual connectedness with nature? Journal of Biological Education, 46(3), 180–187.
 • Kostova, Z. & Atasoy, E. (2008). Methods of successful learning ın environmental education. Journal of Theory and Practice in Education, 4(1), 49-78.
 • Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. & Çokluk, Bökeoğlu, Ö. (2006). Sosyal bilimler için istatistik. [Statistics for social sciences]. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Köklükaya, N. (2014). The determination of opinions of pre-service science teachers on the curriculum of science courses on the basis of the 3-Idiots movie. Journal of Baltic Science Education, 14(3), 366-378.
 • Köseoğlu, F., Tümay, H. & Kavak, N. (2002, 16-18 Eylül). Yapılandırıcı öğrenme teorisine dayanan etkili bir öğretim yöntemi tahmin et-gözle-açıkla, buz ile su kaynatılabilir mi? [An effective teaching method based on constructivist learning theory, predict observe explain. Does water boiled with ice?]. Paper presented at the V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
 • Laprise, S. & Winrich, C. (2010). The impact of science fiction films on student interest in science. Journal of College Science Teaching, 4(2), 45-49.
 • Larijani, M. (2010). Assessment of environmental awareness among higher primary school teachers. Journal of Hum Ecol, 31(2), 121-124.
 • McCormick, P. (2007). Film school: Teacher-student relationships in movies can be inspirational or downright creepy. But as catholics it’s up to us to help each other learn and grow. Retrieved 14.02.2018, from the http://www.thefreelibrary.com/Film+school%3a+teacherstudent+relationships+in+movies+ can+be...-a0162470179.
 • McGibbon, C. & Van Belle, J. P. (2015). Integrating environmental sustainability issues into the curriculum through problem-based and project-based learning: a case study at the University of Cape Town. Current Opinion in Environmental Sustainability, 16; 81-88.
 • Mertler, C. A. & Charles, C. M. (2011). Introduction to educational research. Boston, MA: Pearson Education Inc.
 • Michel, E., Roebers, C., M., & Schneider, W. (2007). Educational films in the classroom: increasing the benefit. Learning and Instruction, 17(2), 172-183.
 • Mitchell, C. & Weber, S. (1999). Reinventing ourselves as teac¬hers. Philadelphia: Falmer Press.
 • Morgan, C. T. (2000). Psikolojiye giriş. (Trans: Hüsnü Arıcı & Orhan Aydın). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.
 • North America Association for Environmental Education. (2004). Guidelines for the preparation and professional development of environmental educators. Washington, DC: Author. Retrieved 11.02.2018, from http://eelinked.naaee.net/n/elp.
 • Oweini, A. & Houri, A. (2006). Factors affecting environmental knowledge and attitudes among Lebanese college students. Applied Environmental Education and Communication, 5, 95-105.
 • Özmen, D., Çetinkaya, A. Ç. & Nehir, S. (2005). Üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumları [University students' attitudes towards environmental issues]. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4(6), 330-344.
 • Özyılmaz Akamca, G. & Hamurcu, H. (2009). Analojiler, kavram karikatürleri ve tahmin-gözlem-açıklama teknikleriyle desteklenmiş fen ve teknoloji eğitimi [Science and technology education based on analogies, concept cartoons and predict-observe-explain techniques]. E-Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 1186-1206.
 • Palmberg, I. E. & Kuru, J. (2000). Outdoor activities as a basis for environmental responsibility. The Journal of Environmental Education, 31(4), 32-36.
 • Patton, M. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Polsani, P., R. (2003). Use and a buse of reusable learning objects, Journal of Digital Information. 3,(4), 76-84.
 • Russell, D. W., Lusac, K. B. & Mcrobbie, C. J. (2003). The role of the microcomputer-based laboratory display in supporting the construction of new understandings in kinematics. Research in Science Education, 33(2), 217-243.
 • Russell, D. W., Lusac, K. B. & Mcrobbie, C. J. (2004). Role of the microcomputer based laboratory display in supporting the construction of new understandings in thermal physics. Journal of Research in Science Teaching, 41(2), 165–185.
 • Sauvé, L. (2005). Currents in environmental education - mapping a complex and evolving pedagogical field. The Canadian Journal of Environmental Education, 10, 11-37.
 • Schusler, T. M. & Krasny, M. E. (2008). Youth participation in local environmental action: developing political and scientific literacy. (Eds: Reid, A., Jensen, B. B., Nikel, J. & Simovska, V.). Participation and learning: perspectives on education and the environment. Health and sustainability. London: Springer.
 • Sears, D. O. & Abeles, R. P. (1969) Attitudes and opinions. Annual Review of Psychology, 20, 253-288.
 • Selanik Ay, T. (2010). Sosyal bilgiler dersinde çevre bilinci kazandırmada medya ürünlerinden yararlanmaya ilişkin öğrenci görüşleri. [Social studies course student views on environmental awareness gaining media products to exploit]. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 76-93.
 • Shobeiri, S. M., Omidvar, B. & Prahallada, N. N. (2007). A comparative study of environmental awareness among secondary school students in Iran and India. International Journal of Environmental Reservation, 1(1), 28-34.
 • Sim, J. & Wright, C. (2002). Research in health care: concepts, designs and methods. United Kingdom, Cheltenham: Nelson Thornes Ltd.
 • South, J. B. & Monson, D. W. (2000) A University-wide system for creating, capturing, and delivering learning objects. Retrived 31.01.2018, from http://www.reusability.org/read/chapters/south.doc.
 • Stoddard, J. D. (2009). The ideological implications of using educational film to teach controversial events. Curriculum Inquiry, 39(3), 407-433.
 • Sürmeli, H. (2012). Examination the effect of science fiction films on science education students’ attitudes towards STS course. Procedia Social and Behavioral
 • Sciences, 47, 1012–1016.
 • Tahiroğlu, M., Yıldırım, T. & Çetin, T. (2010). Değer eğitimi yöntemlerine uygun geliştirilen çevre eğitimi etkinliğinin, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin çevreye ilişkin tutumlarına etkisi. [The effects of environmental education activities based on value education on 7th grade students’ attitudes toward environment]. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 231-248.
 • Takmaz, S., Yılmaz, M. & Kalpaklı, F. (2018). Doğa ve çevre eğitimi için öğretim materyali olarak Avatar filmi. [Avatar as an instructional material in environmental training/education]. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30, 249- 263.
 • Tal, R. T. (2004). Using a field trip to a wetland as a guide for conceptual understanding in environmental education: A case study of a pre-service teacher’s research. Chemistry Education: Research & Practice, 5(2), 127–142.
 • Toumey, C., Besley, J., Blanchard, M., Brown, M., Cobb, M., Ecklund, E. H., Glass, T.M. Guterbock, A. E. Kelly, & Lewenstein, B. (2010). Science in the service of citizens & consumers: The NSF workshop on public knowledge of science. Retrieved 20.01.2018, from http://nano.sc.edu/resources/publications.aspx
 • UNESCO-UNEP. (1976). The Belgrade Charter: A global framework for environmental education. Connect: UNESCO-UNEP Environmental Education Newsletter, 1(1), 1–2.
 • UNESCO-UNEP. (1978). Final report, intergovernmental conference on environmental education, Tbilisi (USSR), October 14–26, 1977. Paris: UNESCO-UNEP.
 • Vaughan, C., Gack, J., Solorazano, H. & Ray, R. (2003). The effect on environmental education on school children, their parents, and community members: a study of intergenerational and intercommunity learning. The Journal of Environmental Education, 34(3), 12-21.
 • Whiteman, D. (2009). Documentary film as policy analysis: The impact of yes, in my backyard on activists, agendas, and policy. Mass Communication and Society, 12(4), 457-477.
 • Vishwanath, H. N. (2006). Models of teaching in environmental education. New Delhi, India: Discovery.
 • Watts, R. (2007). Harnessing the power of film in the primary classroom. Literacy, 41(2), 102- 109.
 • Wenger, R. (1943). Motion pictures in teacher education. Educational Research Bulletin, 22(4), 90-96.
 • Wiley, D.A.(2002). Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor, and a taxonomy. Retrived 11.03.2018, from http://www.reusability.org/read/chapters/wiley.doc.
 • Zualkernan, I. A., Jibreel, M., Tayem, R. & Zakaria, R. (2009, 15-17 July). A roleplaying game-based learning platform for environmental awareness. Paper presented at the Advanced Learning Technologies, 9th IEEE International Conference, Latvia.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Semra BENZER>

0000-0002-8548-8994
Türkiye


Ezgi GÜVEN YILDIRIM> (Sorumlu Yazar)

0000-0002-8378-700X
Türkiye


Ayşe Nesibe ÖNDER>

0000-0001-7677-8861

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Benzer, S. , Güven Yıldırım, E. & Önder, A. N. (2019). The Impact of Educational Films on Attitude and Awareness towards Environmental Problems . Trakya Eğitim Dergisi , Trakya Eğitim Dergisi Aralık 2019 Ek Sayısı , 757-770 . DOI: 10.24315/tred.526233