Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN STEM EĞİTİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: İKİ ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ

Yıl 2021, Cilt: 11 Sayı: 2, 568 - 587, 11.05.2021
https://doi.org/10.24315/tred.623999

Öz

Bu araştırmanın amacı lisansüstü öğrencilerinin STEM
eğitimi ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın yöntemi durum
çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubu iki farklı üniversitenin fen bilgisi
eğitimi ana bilim dalında lisansüstü eğitim gören toplam 10 öğrenciden
oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak 10 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış
mülakat kullanılmıştır. Mülakatlardan elde edilen veriler içerik analizine göre
çözümlenmiştir. Verilerin analizinde “STEM ile ilgili tanımlar”, “STEM
eğitiminin uygulanmasının avantajları ve dezavantajları”, “STEM eğitim
yaklaşımının diğer yaklaşımlarla olan benzerlik ve farklılıkları”, “STEM
eğitimine yönelik öğrenme ortamlarının sahip olması gereken nitelikler” ve
“STEM eğitim yaklaşımını uygulayacak öğretmenlerin sahip olması gereken
nitelikler” kategorileri oluşturulmuştur. Verilerin güvenilirliğini sağlamak
için birbirinden bağımsız olarak üç araştırmacı verileri kodlamışlardır.
Kodlayıcılar arasındaki tutarlılık yüzdesi hesaplanmıştır ve kodlayıcılar
arasındaki tutarlılık 0.85 olarak bulunmuştur. Verilerin geçerliliğini sağlamak
için öğrenci ifadelerinden alıntılar sunulmuştur. Araştırma sonucunda
lisansüstü öğrencilerinin STEM eğitimi ile ilgili daha çok olumlu görüş
belirtmiş olmalarına rağmen yetersiz bir anlayışa sahip oldukları ortaya
çıkmıştır. Ayrıca lisansüstü öğrenciler STEM eğitiminin ülkemiz şartlarında
uygulanmasına yönelik tereddütleri olduğunu ifade etmişler ve STEM eğitiminin
etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik öneriler sunmuşlardır.

Kaynakça

 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T., & Özdemir, S. (2015, 25 Şubat). STEM eğitimi Türkiye raporu: Günün modası mı yoksa gereksinim mi? İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi. http://www.aydin.edu.tr/belgeler/IAU-STEM-Egitimi-Turkiye-Raporu-2015.pdf adresinden alınmıştır.
 • Apedoe, X. S., Reynolds, B., Ellefson, M. R., & Schunn, C. D. (2008). Bringing engineering design into the high school science classrooms: The heating/cooling unit. Journal of Science Education and Technology, 17, 454-465. http://dx.doi.org/0.1007/s10956-008-9114-6.
 • Bequette, J. W., & Bequette, M. B. (2012). A place for art and design education in the STEM conversation. Art Education, 65(2), 40-47.
 • Bozkurt Altan, E., Yamak, H., & Buluş Kırıkkaya, E. (2016). FeTeMM eğitim yaklaşımının öğretmen eğitiminde uygulanmasına yönelik bir öneri: Tasarım temelli fen eğitimi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 212-232.
 • Brophy, S., Klein, S., Portsmore, M., & Rogers, C. (2008). Advancing engineering education in 12 classrooms. Journal of Engineering Education, 97(3), 369-387.
 • Brown, J. (2012). The current status of STEM education research. Journal of STEM Education: Innovations and Research, 13(5), 7.
 • Büyüköztürk, S., Kiliç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (18. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayımcılık.
 • Bybee, R. W. (2010). What is STEM education? Science, 329, 996. doi: 10.1126/science.1194998.
 • Cantrell, P., Pekcan, G., Itani, A., & Velasquez‐Bryant, N. (2006). The effects of engineering modules on student learning in middle school science classrooms. Journal of Engineering Education, 95(4), 301-309.
 • Capraro, R. M., Capraro, M. M. & Morgan, J. (Eds.). (2013). Project-based learning: An integrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) approach (2nd ed.). Rotterdam: Sense.Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33(1), 159-174.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (6. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çorlu, M. S. (2014). FeTeMM eğitimi makale çağrı mektubu. Turkish Journal of Education, 3 (1), 4-11.
 • Daugherty, M. K. (2013). The Prospect of an" A" in STEM Education. Journal of STEM Education: Innovations and Research, 14(2), 10.
 • Desimone, L. M., & Garet, M. S. (2015). Best practices in teacher's professional development in the United States. Psychology, Society, & Education, 7(3), 252-263.
 • Ercan, S. (2014). Fen Eğitiminde Mühendislik Uygulamalarının Kullanımı: Tasarım Temelli Fen Eğitimi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Eroğlu, S., & Bektaş, O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin stem temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(3), 43-67. DOI: 10.14689/issn.2148-2624.1.4c3s3m.
 • Felix, A. (2016). Design based science and higher order thinking. Doctoral Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia.
 • Ferrini-Mundy, J. (2013, 12 Ekim). STEM education: The administration’s proposed reorganization (Testimony before the Committee on Science, Space, and Technology U.S. House of Representatives). Retrieved from: http://www.hq.nasa.gov/legislative/hearings/2013%20hearings/6-4 2013%20MUNDY.pdf.
 • Froyd, J. E. (2008). White paper on promising practices in undergraduate STEM education. Commissioned paper for the Evidence on Promising Practices in Undergraduate Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education Project, The National Academies Board on Science Education. Retrieved from http://sites.nationalacademies.org/cs/groups/dbassesite/documents/webpage/dbasse_072616.pdf
 • Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F., & Yoon, K. S. (2001). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers. American Educational Research Journal, 38(4), 915-945.
 • Gooya, Z. (2007). Mathematics teachers’ beliefs about a new reform in high school geometry in Iran. Educational Studies in Mathematics, 65, 331-347.
 • Grable, L., Molyneaux, K., Dixon, P. & Holbert, K. (2011). STEM and TPACK in renewable energy for middle and high school: Building a learning community through teacher professional development. In M. Koehler & P. Mishra (Eds.), Proceedings of SITE 2011--Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 2480-2485). Nashville, Tennessee, USA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • Guzey, S. S., Harwell, M., Moreno, M., Peralta, Y., & Moore, T. J. (2017). The impact of design-based STEM integration curricula on student achievement in engineering, science, and mathematics. Journal of Science Education and Technology, 26(2), 207-222.
 • Hacıoğlu, Y. (2017). Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Temelli Etkinliklerin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hacıoğlu, Y., Yamak, H. & Kavak, N. (2017). The opinions of prospective science teachers regarding STEM education: The engineering design based science education. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2): 649-684
 • Hacıoğlu, Y., Yamak, H. & Kavak, N. (2016b). Mühendislik tasarım temelli fen eğitimi ile ilgili öğretmen görüşleri. Bartın Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 5(3), 807.
 • Bozkurt Altan, E. & Hacıoğlu, Y. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin derslerinde STEM odaklı etkinlikler gerçekleştirmek üzere geliştirdikleri problem durumlarının ı̇ncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 12(2), 487-507. ISSN: 1307-6086.
 • Hacıoğlu, Y., Yamak, H., & Kavak, N. (2016a). Pre-service science teachers' cognitive structures regarding science, technology, engineering, mathematics (STEM) and science education. Online Submission, Journal of Turkish Science Education, 13, 88-102.
 • Householder, D. L., & Hailey, C. E. (2012). Incorporating engineering design challenges into STEM courses. Publications. Paper 166.https://digitalcommons.usu.edu/ncete_publications/166.
 • Jolly, A. (2014). STEM vs. STEAM: Do the arts belong. Education Week, 18.
 • Kazakoff, E., & Bers, M. (2012). Programming in a robotics context in the kindergarten classroom: The impact on sequencing skills. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 21(4), 371-391.
 • Kelley, T.R. & Knowles, J.G. (2016). A conceptual framework for integrated STEM education. International Journal of STEM Education, 3(11). Advanced online publication. doi: 10.1186/s40594-016-0046-z.
 • Lantz, H. B. (2009). What should be the function of a K-12 STEM education? SEEN, 11(3), 29-30.
 • MEB - YEĞİTEK (Milli Eğitim Bakanlığı - Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü). (2016). STEM Eğitimi Raporu. Ankara.
 • MEB. (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara.
 • Mehalik, M. M., Doppelt, Y., & Schuun, C. D. (2008). Middle‐school science through design‐based learning versus scripted inquiry: Better overall science concept learning and equity gap reduction. Journal of Engineering Education, 97(1), 71-85.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expveed sourcebook (2nd Ed.). California: SAGE Publications.
 • Moore, T. J., & Smith, K. A. (2014). Advancing the state of the art of STEM integration. Journal of STEM Education: Innovations and Research, 15(1), 5.
 • Moore, T. J., Stohlmann, M. S., Wang, H. H., Tank, K. M., Glancy, A. W., & Roehrig, G. H. (2014). Implementation and integration of engineering in K-12 STEM education. In Engineering in pre-college settings: Synthesizing research, policy, and practices. Purdue University Press.
 • National Research Council [NRC]. (2014). STEM learning is everywhere: summary of a convocation on building learning systems. Washington, DC: The National Academies Press.
 • National Research Council. (2011). Successful K-12 STEM education: Identifying effective approaches in science, technology, engineering, and mathematics. National Academies Press.
 • National Research Council. (2013). Monitoring Progress Toward Successful K-12 STEM Education: A Nation Advancing? National Academies Press.
 • National Academy of Engineering [NAE] & National Research Council [NRC] (2009). Engineering in K-12 education: Understanding the status and improving the prospects. L. Katehi and M. Feder (Eds.). Washington, D.C.: The National Academies.
 • Obama, B. (2009). What science can do? ISSUES in science and technology, 25th Anniversary Issue, 25(4), 23-30.
 • Partnership for 21st Century Skills. (2011). 21st century skills, education and competitiveness: A resource and policy guide. Retrieved from: www.21stcenturyskills.org.
 • PCAST (President’s Council of Advisors on Science and Technology). (2010, 13 Kasım). Prepare and inspire: K-12 education in STEM (science, technology, engineering and math) for America’s future. Retrieved from http://www. whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/pcast-stemed-report.pdf
 • Roth, W. (2001). Learning Science through technological design. Journal of Research in Science Teaching, 38(7), 768-790.
 • Sanders, M. E. (2008). STEM, STEM education, STEMMANIA.
 • Siew, N. M., Amir, N., & Chong, C. L. (2015). The perceptions of pre-service and in-service teachers regarding a project-based STEM approach to teaching science. Springer Plus, 4(8), 1-20.
 • Şahin, A., Ayar, M.C., & Adıgüzel, T. (2014). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik içerikli okul sonrası etkinlikler ve öğrenciler üzerindeki etkileri. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(1), 297-322. doi: 10.12738/estp.2014.1.18763.,
 • Tal, T., Krajcik, J. S., & Blumenfeld, P. C. (2006). An observational methodology for studying group design activity. Research in Engineering Design, 2(4), 722- 745.
 • Turgut, Ü., Karaman, İ., Sönmez, E., Dilber, R., Şimşek, Ö., & Altun, S. (2006). Fizikte öğrenme güçlüklerinin saptanmasina yönelik bir çalişma. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 431-437.
 • TUSIAD. (2014). STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanında eğitim almış işgücüne yönelik talep ve beklentiler araştırması. TUSIAD.
 • Wendell, K. B. (2008). The theoretical and empirical basis for design-based science instruction for children. Unpublished doctoral dissertation, Tufts Universty, Boston Ave, USA.
 • Windschitl, M. (2009). Cultivating 21st century skills in science learners: How systems of teacher preparation and Professional development will have to evolve. In National Academies of Science Workshop on 21st Century Skills.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seckin Yayınları.
 • Yıldırım, B., & Altun, Y. (2015). STEM eğitim ve mühendislik uygulamalarinin fen bilgisi laboratuar dersindeki etkilerinin incelenmesi. El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 2(2), 28-40.
 • Yin, R., (1994). Case study research: Design and methods (2nd ed.). Beverly Hills, CA: Sage Publishing.
 • Wagner, T. (2008). The global achievement gap. New York: Basic
 • Wells, J. G. (2013). Integrative STEM education at Virginia Tech: Graduate preparation for tomorrow’s leaders. Technology and Engineering Teacher, February 2013, 28-34.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fethiye KARSLI BAYDERE
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0994-0974
Türkiye


Çiğdem ŞAHİN ÇAKIR
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7041-3773
Türkiye


Yasemin HACIOĞLU

0000-0002-1184-4204


Koray KOCAMAN Bu kişi benim

0000-0003-1908-813X

Yayımlanma Tarihi 11 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 11 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Karslı Baydere, F. , Şahin Çakır, Ç. , Hacıoğlu, Y. & Kocaman, K. (2021). LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN STEM EĞİTİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: İKİ ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ . Trakya Eğitim Dergisi , 11 (2) , 568-587 . DOI: 10.24315/tred.623999