Yazım Kuralları

TSBDAPA 6. sürüm atıf formatını kullanmaktadır. TSBD’ne gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır.

Yazı Türleri

Araştırma Makaleleri: Sözcük sayısı özet ile birlikte 10.000’i aşmamalıdır. 

Derlemeler: Özet ile birlikte sözcük sayısı 5000’i aşmamalıdır. Yeni ve güncel bilgiler içermelidir. Yazar sayısı üçü geçmemelidir.

Olgu sunumları: Sözcük sayısı 1500’ü aşmamalıdır.

Editöre Mektuplar: Özet içermemelidir. Sözcük sayısı 500’ü aşmamalıdır.

Derlemeler; Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir. Giriş, Konu ile ilgili başlıklar, Kaynaklar, Tablolar-Şekiller-Grafikler- Fotoğraflar bölümlerinden oluşmalıdır.

Olgu sunumları; yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır. Özetler dışında ana metinde sırayla; Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar bölümleri yer almalıdır.

Editöre Mektup, son bir yıl içinde dergide yayımlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren en fazla 500 kelimeden oluşan yazılardır. Başlık ve özet bölümleri yoktur. Kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır. Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir.

Makale, dergiye yazarlar tarafından imzalanmış "YayınHakkı Devir Formu" ile birlikte sunulmalıdır.

Etik Kurulu olmayan makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Makale gönderiminde benzerlik raporu zorunludur raporunun (%20 den az olmalıdır). Daha önce bir bilimsel toplantıda sunulmuş, özeti-geniş özeti basılmış ya da herhangi bir tezden üretilmiş yayınlarda yazarın bunu mutlaka sisteme yüklerken editöre not kısmında belirtmesi gerekmektedir. Bu konuda herhangi bir eksiklikten dolayı dergi sorumlu tutulamaz. Dergimizde yayınlanma süreci hakemlerin değerlendirme hızlarına ve makale yoğunluğuna göre değişmektedir. Çalışmanızı gönderirken bu hususları lütfen dikkate alınız.

TSBD’ne gönderilen makalelerin, "TSBD Makale Şablonu" indirilerek aşağıda belirtilen şekilde sunulmasına özen gösterilmelidir. Eğer aşağıdaki kurallara uymayan bir durum ön kontrol aşamasında tespit edilirse makale hakemlere gönderilmeden yazara geri iade edilir ve aşağıdaki kurallar çerçevesinde düzenlemesi talep edilir:

1. Başlık:

Başlık içerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve koyu harflerle ortalanmış şekilde ilk harfleri büyük, 15 kelimeyi geçmeyen, Garamond yazı karakterinde ve 14 punto ile yazılmalıdır. Çalışma hakkındaki bilgi veya açıklama varsa (yüksek lisans veya doktora tezinden özetlenmiş ve/veya kongrede sunulmuş ise belirtilmelidir (Garamond - 8 punto).

2. Yazar ad(lar)ı ve adresi:

Yazarın unvanı, adı, görev yaptığı kurum, haberleşme ve e-posta adresi buradaki sıra ile belirtilmelidir. Garamond, ortalı, 8 punto yazar isimleri italik ve bold yazılmalıdır.

3. Özet:

Türkçe ve İngilizce özetler, aynı sayfalarda (ikiye bölünmüş bknz TSBD makale şablonu) olmak üzere araştırma makalelerinde 250 kelimeyi, olgu sunumlarında 150 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Özet Garamond 8 punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı ve tek paragraf olmalıdır

Özette kısaltma kullanılmamalı, şekil ve çizelge numaraları bulunmamalı ve kaynak gösterimi yapılmamalıdır. Özetlerde sırayla; Amaç, denekler ya da araştırma grubu, veri toplama araçları, işlem yolu, verilerin analizi, kısaca bulgular, kısa bir sonuç özet metni içinde yer almalı ancak başlıklar halinde verilmemelidir.

Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir (Garamond - 8 punto).

4. Ana Metin:

Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerini içermelidir (Başlıklar Garamond yazı karakteri ile 12 punto). Kısaltmalar kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılmalıdır.

TSBD’ne sunacağınız çalışmanız;

§  Microsoft Office Word programında,

§  Garamond yazı karakteri ile,

§  11 punto,

§  1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır.

Sayfa kenarlarında boşluk bırakılmamalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazılar 10.000 kelimeyi geçmemelidir. 10.000 kelimeyi geçen istisnai durumlarda çalışmanın basımı konusunda yayın kurulu yetkilidir.

5. Tablolar ve Şekiller:

Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo çiziminde dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Yatay çizgiler ise sadece tablo içindeki alt başlıkları birbirinden ayırmak için kullanılmalıdır.

Tablo numarası üste, tam sola dayalı olarak yazılmalı; tablo adı ise tablo numarasından sonra konulan nokta(.)nın devamında, tam sola dayalı, her sözcüğün ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Tablo başlığı kalın veya eğik yazı şeklinde olmamalıdır

Tablolar, şekiller ve resimler, metin içinde geçiş sırasına göre rakamlarla (Tablo 1., Tablo 2./Şekil 1., Şekil 2.,/Resim 1., Resim 2.…) numaralandırılmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır.

Tablo numarası,  başlığı ve yazı karakteri Garamond yazı karakteri ile yazılması gerekir. Numara ve başlığı 11 punto ve tek satır aralığı olmalı, Tablo yazı karakteri ise 10 punto ve tek aralık olmalıdır.

Şekiller siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Şekil numarası Garamond yazı karakteri ile yazılmalıdır. Hemen yanından sadece ilk harf büyük olmak üzere şekil adı yazılmalıdır.

6. Alıntı ve Göndermeler:

Yazarlar mümkün olduğunca dipnot kullanımından kaçınmalıdırlar. Dipnotlar sadece açıklayıcı mahiyette olmalı ve düzenli olarak numaralandırılmalıdır.

TSBD, sonnot kullanmamaktadır. Fakat istisnai ve zorunlu durumlarda sonnotlar sadece açıklama için kullanılabilir ve metnin sonunda yer almalıdır.

Alıntılar tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan 1,5 cm içeride, blok hâlinde ve 1 satır aralığıyla 1 punto küçük (10 punto) yazılmalıdır.

Metin içinde genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gönderme yapılıyorsa (yazar/yazarların soyadı, yıl) yazmak yeterlidir. Örnek: (Şirin, 2016).

Belirli bir sayfadan alıntı yapılmış veya ilgili fikirler belirli bir kısımdan alınmış ise kaynak, sayfa numarasıyla beraber yazılır. Örnek: (Yetim, 2011, s. 67)

Atıf Verme Tablosu

Atfın cinsi

Esere yapılan ilk atıf

Aynı esere yapılan diğer atıflar

Parantez formatında metinde esere yapılan ilk atıf

Parantez formatında aynı esere yapılan diğer atıflar

Bir yazarlı

Yetim (2011)

Yetim (2011)

(Yetim, 2011)

(Yetim, 2011)

İki yazarlı

Saracaloğu ve Küçükoğlu (2016)

Saracaloğu ve Küçükoğlu (2016)

(Saracaloğu ve Küçükoğlu, 2016)

(Saracaloğu ve Küçükoğlu, 2016)

Üç-dört-beş yazarlı*

Şirin, Bektaş ve Duman (2012)

Şirin vd. (2012)

(Şirin, Bektaş ve Duman, 2012)

(Şirin vd., 2012)

Altı veya daha fazla yazarlı

Şirin vd. (2008)

Şirin vd. (2008)

(Şirin vd., 2008)

(Şirin vd., 2008)

Yazar grupları (kısaltmayla anlaşılan)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK, 2015)

TÜİK (2015)

(Türkiye İstatistik Kurumu, 2015, s. 7)

(TÜİK, 2015, s.7)

Yazar grupları (kısaltmasız)

Gençlik ve Spor Bakanlığı (2016)

Gençlik ve Spor Bakanlığı (2016)

(Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2016)

(Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2016)

* Yazar sayısı üç ile beş arasında ise, ilk göndermede tüm isimler yazılır, daha sonra sadece ilk yazarı belirtmek yeterlidir.

Aynı parantez içinde birden fazla esere atıf yapılıyorsa, kaynakçada önce yazılacak olan ilk olarak yazılır.

İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilmelidir: (Maslach ve Jackson (1981) aktaran Şirin, 2009). Bu durumda Maslach ve Jackson’ın çalışmasının kaynakçada yer almasına gerek yoktur.

Yazar sayısı üç ile beş arasında ise, ilk göndermede tüm isimler yazılır, daha sonra sadece ilk yazarı belitmek yeterlidir. Örneğin, kaynak ilk geçtiğinde (Şirin, Bektaş ve Duman, 2012) sonraki geçişinde (Şirin vd., 2012) olarak yer alır.

Yazar sayısı altı ya da daha fazlaysa o zaman ilk kullanımda da sadece ilk isim ve diğerleri şeklinde kısaltma yapılır (Şirin vd., 2008).

Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayrıca kaynaklarda da belirtilmesine gerek yoktur. (Asuman Seda Saracaloğlu, kişisel görüşme, 10 Haziran 2016)

İnternet adreslerinde ise mutlaka kaynağa ulaşma tarihi belirtilmeli ve bu adresler kaynaklar arasında da verilmelidir:

www.tcgsb.gov.tr/bülten (20.07.2015)

Bir yazarın aynı tarihli eserleri şu şekilde yazılır: (Şirin, 2009a) ve (Şirin, 2009b). 

7. Kaynaklar/Kaynakça:

Çalışma esnasında kullanılan ve atıf yapılan tüm kaynaklar (klasik metinler ve kişisel görüşmeler hariç) Kaynakçaya eklenir. Çalışmada atıf yapılmayan eserlere Kaynakçada yer verilmez.

Kaynakça, APA 6 Publication Manual yayın ilkelerine (Aşağıdaki ilkelere bakınız) uygun olarak hazırlanmalıdır. Daha fazla bilgi için; http://www.apa.org bakınız. Kaynaklar başlık 12 punto ve kaynaklar 9 punto ile tek satır aralığında hiç boşluk bırakmadan alfabetik sıralı yazılmalıdır. Paragraf girintisi asılı 1,25 cm’dir. Her kaynakçanın bu metinde gösterildiği şekilde ikinci ve daha sonraki satırlar içe 1.25 cm girintili olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak aşağıdaki şekillerden birinde yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar ise (1995a, 1995b) şeklinde gösterilmelidir. Atıf yapılan kaynağın varsa DOI numaraları sona yazılır.

1. Kitaplar “Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, yayının yılı (parantez içinde), yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Kitap adları başlığın ilk harfinden sonra (özel adlar dışında) bütünüyle büyük ve eğik harflerle yazılır.

a. tek yazarlı ya da editörlü kitap

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harfleri büyük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harfleri büyük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

 

b. iki ya da daha fazla yazarlı ya da editörlü kitap

İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri. ve İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harfleri büyük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri., İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. ve Üçüncü Yazarın Soyadı, Üçüncü Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harfleri büyük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

c. yazarı belirsiz kitaplar

Kitabın adı italik ve ilk harfleri büyük şekilde. (Yıl). Yer: Yayınevi.

ç. iki ya da daha fazla ciltten oluşan kitaplar

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harfleri büyük şekilde (x. cilt). Baskı Yeri: Yayınevi.

d. çeviri kitaplar

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harfleri büyük şekilde. (Çevirmenin Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: Yayınevi.

e. derlenmiş bir kitaptaki yazı Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı italik ve ilk harfleri büyük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

f. derlemede yer alan bir yazı ya da bölüm Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Editörün adının/adlarının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı italik ve ilk harfleri büyük şekilde. (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

g. başvuru kitaplarındaki bölüm ya da yazı Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı italik ve ilk harfleri büyük şekilde (ss. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

2. Makaleler

Dergi Makaleleri için:

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, varsa ay). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde(Sayı), Sayfa Numara Aralığı. doi: xxxxxx

3. Diğer Kaynaklar a. film Yönetmenin Soyadı, Yönetmenin Adının Baş Harfleri. (Yönetmen). (Yıl). Filmin adı italik şekilde. Prodüksiyon şehri: Prodüksiyon şirketi ismi.

b. internet kaynakları Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

c. yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezleri

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Kurumun Adı, Kurumun Yeri.

d. bildiriler

Yayımlanmamış olan bildiri/poster sunumları veya sempozyuma yapılan katkılar için kaynakçada toplantının/sempozyumun ay ve yıl bilgileri verilir.

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, Ay). Bildirinin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Sempozyumun Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde,Yer bilgisi.

 

Daha fazla bilgi için: http://www.apastyle.org

 

TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK bünyesinde kurulan Türk Spor Bilimleri Dergisi Doçentlik başvurusu Ulusal Makale b maddesi kapsamındadır.