Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİYE GERÇEKLİĞİNDE SİVİL TOPLUM VE CEMAATLER

Yıl 2017, Cilt , Sayı 4, 9 - 22, 04.12.2017

Öz

 • Bu araştırma modern bir kavram olan sivil toplum ile dini yapılanmaları temsil eden cemaat kavramı arasındaki ilişkiden yola çıkarak, bu kavramların sosyal hayattaki görünümleri ve yapısal durumlarını, ülkemiz gerçekliğinde incelemeyi amaçlamaktadır. Sivil toplum ve cemaat oluşumları arasındaki ilişkinin neliği ve yönünün tespitinden sonra, tüm toplum yapılarında olduğu gibi ülkemizde görülen cemaatlerin bugün karşılaştıkları bir takım sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve dini sorunların yarına nasıl evrilebileceğini belirlemek ve çözüm önerileri sunmak bu araştırmanın bir başka temel amacıdır. Araştırmada birey-toplum ve devlet ilişkilerinde önemli role sahip olan sivil toplum ve cemaatler olgusu; kavramsal, kültürel, siyasi, sosyal ve tarihi perspektifler göz önünde bulundurularak açıklanmıştır. Araştırma neticesinde ülkemizde cemaatler üzerinden doğabilecek bazı sorunların olduğu ve bundan sonraki süreçte cemaatlerin ve dini grupların birbirleriyle ciddi sorunlar yaşayabileceği, galibinin olmayacağı bu süreçte, bundan tüm toplumun olumsuz yönde etkilenebileceği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Hâkim, N.âbûrî (1990). el-Müstedrek. Mustafa Abdulkadir Atâ (nşr.). (C.4). Beyrut.
 • İbn Abidîn, M. E. (1992). Reddü’l-muhtar. (C.4), Beyrut.
 • İbn Ebi’l-‘İzz, el-Hanefi (1997). Şerhu’l-‘Akîdeti’t-Tahaviye. (C. 2), Beyrut.
 • İbn Hanbel, Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî. (1313). Müsnedü Ahmed b. Hanbel. Şu‘ayb el-Arnaût vd. (nşr). (C.3), Kahire.
 • Köse, S. (2003). İslam hukuku açısından din ve vicdan özgürlüğü. İstanbul.
 • Köse, S. (2013). Kardeşlik hukuku. Kutlu Doğum Haftası Sempozyum (21-22 Nisan 2012) Bildiriler Kitabı içinde. (ss. 123-148), Ankara.
 • Ma‘mer b. Râşid. (1983). el-Câmi‘ el-Musannef içinde. Habibürrahman el-A‘zamî (nşr). (C.11). Beyrut.
 • Müslim, Ebu'l-Huseyn Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî. (1992). es-Sahîh. İstanbul: Çağrı.
 • Nesai, Ebû Abdirrahman Ahmed b. Şuayb. (1992). es-Sünen. İstanbul: Çağrı.
 • el-İsfahânî, R. (2007). ez-Zerîa ila Mekârimi’ş Şerî’a. Kahire: Daru’s-Selam.
 • Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es-Sülemî. (1978). el-Câmi‘u’s-sahîh/Sünenü’t-Tirmizi. Ahmed Muhammed Şakir (thk &şerh). Kahire.

CIVIL SOCIETY AND JAMĀʽAH IN THE REALITY OF TURKEY

Yıl 2017, Cilt , Sayı 4, 9 - 22, 04.12.2017

Öz

This study aims at investigating two distinct concepts, that is the modern concept of civil society on the one hand, and the concept of jamāʽah (religious community) which constitutes religious structures on the other, their manifestations and structural states in social life, in the context of today’s Turkey. After determining the character of the relation of these two concepts and its direction, one other chief objective of this study is to propose a solution in regard to some of the existing socio-cultural, socio-economic and religious challenges of the religious communities present in Turkey today, and ultimately to try to assess their future evolution. Also, the cases of civil society and religious community, as an important factor in citizen/society-state interactions, will be explained in the light of all of their conceptual, cultural, political, social and historical aspects. As a final outcome of this study, it has been concluded that existing religious communities and groups are harbouring some serious problems within their organization, and that the possibility of the conflict between the interests of different religious communities should be taken into account, especially because of its potential negative impact on the society as a whole.

Kaynakça

 • Hâkim, N.âbûrî (1990). el-Müstedrek. Mustafa Abdulkadir Atâ (nşr.). (C.4). Beyrut.
 • İbn Abidîn, M. E. (1992). Reddü’l-muhtar. (C.4), Beyrut.
 • İbn Ebi’l-‘İzz, el-Hanefi (1997). Şerhu’l-‘Akîdeti’t-Tahaviye. (C. 2), Beyrut.
 • İbn Hanbel, Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî. (1313). Müsnedü Ahmed b. Hanbel. Şu‘ayb el-Arnaût vd. (nşr). (C.3), Kahire.
 • Köse, S. (2003). İslam hukuku açısından din ve vicdan özgürlüğü. İstanbul.
 • Köse, S. (2013). Kardeşlik hukuku. Kutlu Doğum Haftası Sempozyum (21-22 Nisan 2012) Bildiriler Kitabı içinde. (ss. 123-148), Ankara.
 • Ma‘mer b. Râşid. (1983). el-Câmi‘ el-Musannef içinde. Habibürrahman el-A‘zamî (nşr). (C.11). Beyrut.
 • Müslim, Ebu'l-Huseyn Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî. (1992). es-Sahîh. İstanbul: Çağrı.
 • Nesai, Ebû Abdirrahman Ahmed b. Şuayb. (1992). es-Sünen. İstanbul: Çağrı.
 • el-İsfahânî, R. (2007). ez-Zerîa ila Mekârimi’ş Şerî’a. Kahire: Daru’s-Selam.
 • Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es-Sülemî. (1978). el-Câmi‘u’s-sahîh/Sünenü’t-Tirmizi. Ahmed Muhammed Şakir (thk &şerh). Kahire.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Saffet KÖSE
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 4 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 13 Eylül 2017
Kabul Tarihi 22 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt , Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tudear424971, journal = {Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-9845}, eissn = {2636-7807}, address = {tudear@gmail.com}, publisher = {Mehmet BAHÇEKAPILI}, year = {2017}, volume = {}, pages = {9 - 22}, doi = {}, title = {TÜRKİYE GERÇEKLİĞİNDE SİVİL TOPLUM VE CEMAATLER}, key = {cite}, author = {Köse, Saffet} }
APA Köse, S. (2017). TÜRKİYE GERÇEKLİĞİNDE SİVİL TOPLUM VE CEMAATLER . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , (4) , 9-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudear/issue/37033/424971
MLA Köse, S. "TÜRKİYE GERÇEKLİĞİNDE SİVİL TOPLUM VE CEMAATLER" . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (2017 ): 9-22 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudear/issue/37033/424971>
Chicago Köse, S. "TÜRKİYE GERÇEKLİĞİNDE SİVİL TOPLUM VE CEMAATLER". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (2017 ): 9-22
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE GERÇEKLİĞİNDE SİVİL TOPLUM VE CEMAATLER AU - Saffet Köse Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 22 VL - IS - 4 SN - 2149-9845-2636-7807 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi TÜRKİYE GERÇEKLİĞİNDE SİVİL TOPLUM VE CEMAATLER %A Saffet Köse %T TÜRKİYE GERÇEKLİĞİNDE SİVİL TOPLUM VE CEMAATLER %D 2017 %J Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi %P 2149-9845-2636-7807 %V %N 4 %R %U
ISNAD Köse, Saffet . "TÜRKİYE GERÇEKLİĞİNDE SİVİL TOPLUM VE CEMAATLER". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi / 4 (Aralık 2017): 9-22 .
AMA Köse S. TÜRKİYE GERÇEKLİĞİNDE SİVİL TOPLUM VE CEMAATLER. TUDEAR. 2017; (4): 9-22.
Vancouver Köse S. TÜRKİYE GERÇEKLİĞİNDE SİVİL TOPLUM VE CEMAATLER. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2017; (4): 9-22.
IEEE S. Köse , "TÜRKİYE GERÇEKLİĞİNDE SİVİL TOPLUM VE CEMAATLER", Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı. 4, ss. 9-22, Ara. 2017