Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 82 - 97 2019-05-22

SOME THOUGHTS on HISTORY TEACHING
SOME THOUGHTS on HISTORY TEACHING

Kubilay YAZICI [1]


The rapid change and transformation we experience in this century makes its effect evident on the field of education as in every field. In this process, the contents of curriculums are provided with various contents and applications thought to be the necessities of the time. However, history lessons, which have been among the essential parts of educational systems from past to present, seem not to be affected enough by these changes and transformations. It is seen in this study that, as stated through various examples, there are different reasons for the fact that history education has been unable to realize its transformation. In the study, some practices which are thought to be necessary in history education were discussed in terms of their possible benefits in the event that they exist in the learning-teaching process. In this context, it is aimed to answer possible questions in the readers’ minds by drawing up some practices with various contents under sub-titles. The suggestions made in the study were prepared in line with the purpose to offer solutions to the problems about history education from different points of view.
İçinde yaşadığımız yüzyılda yaşanan hızlı değişim ve gelişim, etkisini her alanda olduğu gibi eğitim-öğretim alanında da hissettirmektedir. Bu süreçte öğretim programlarının içerikleri çağın gerektirdiği düşünülen farklı içerik ve uygulamalarla donatılmaktadır. Geçmişten günümüze eğitim-öğretim sistemlerinin vazgeçilmezleri arasında var olan tarih dersleri ise yaşanan bu değişim ve dönüşümden yeterince etkilenmemiş görünmektedir. Kaleme alınan bu çalışmada çeşitli örneklerle dile getirilmeye çalışıldığı üzere tarih öğretiminin dönüşümü sağlayamamış olmasının farklı gerekçeleri olduğu görülmektedir. Bu çalışmada tarih öğretimi alanında olması gerektiği düşünülen bazı uygulamaların, öğrenme-öğretme sürecinde yer almaları durumunda nasıl bir yarar sağlayacakları ekseninde tartışılması yoluna gidilmiştir. Bu bağlamda çeşitli içerikteki uygulamalar, alt konu başlıkları şeklinde oluşturularak okuyucunun aklında var olabilecek soru işaretlerinin bir kısmının giderilmesi amaçlanmıştır. Yapılan öneriler tarih öğretimiyle ilgili yaşanan sorunlara farklı bir bakış açısıyla çözüm önerileri getirilebilir mi mantığı doğrultusunda dile getirilmişlerdir. 
 • Akter, A. (1999-2000). Anılar bibliyografyası [Memoirs bibliography]. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 3(9-10), 229–265.
 • Altıkulaç, A. & Gökkaya, K. (2014). Tarih öğretiminde hatıratların kullanımının tarihsel empati becerisine etkisi. Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(1), 21–35.
 • Aslan, E. (2006). Neden tarih öğretiyoruz? [Why do we teach history?], Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 162–174.
 • Birinci, A. (1998). Hatırat türünden kaynakların tarihi araştırmalardaki yeri ve değeri [The place and value of sources of memoirs in historical research]. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Prof. Dr. Fahir Armaoğlu Özel Sayısı, XIV(41), 611–620.
 • Demircioğlu, İ. H. (2006). Avrupa birliği ülkeleri ve Türkiye’de tarih öğretiminin genel amaçlarının karşılaştırmalı bir değerlendirmesi [Comparison and Evaluation of General Aims of The Teaching of History Between Turkey and European Union’ s Countries]. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 133–146.
 • Demircioğlu, İ. H. (2014). Tarih öğretimi, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı [History education, instructional technologies and material design], Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı [Instructional technologies and material design in history education]. (Second Edition), (Editors: İsmail H. Demircioğlu & İbrahim Turan), in: 1–12, Ankara: Pegem.
 • Deveci, H. (2007). Teachers’ views on teaching current events in social studies. Educational Sciences: Theory & Practice, 7(1), 446–451
 • Dönmez, C. & Tangülü, Z. (2012). Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi’nde öğretmenlerin gazete kullanımına ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [Investigating Turkish republic revolution history and kemalism teacher attitude toward using newspaper in the class in term of some variable]. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), 32(2): 347–361.
 • Dönmez, C. & Yazıcı, K. (2013). Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitaplarında tarihi karakterlerin kullanımını etkileyen faktörler [Factors Affecting the Use of Historical Characters in Republic of Turkey Revolution History and Kemalism Textbooks]. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(3): 243–265.
 • Dönmez, C., Yazıcı, K. & Uslu, S. (2015). Tarih öğretmenlerine göre hatıratların eğitim -öğretim sürecinde kullanılabı̇lı̇rlı̇k durumları [According to history teachers, the use of memories in educational process]. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 255–270.
 • Gedik, H. (2010). Güncel olayların ilköğretim sosyal bilgiler derslerinde kullanımı ve öğrenci görüşleri [Using Current Events in Elementary Social Studies Courses and the Views of Students]. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2): 97–118.
 • Hanilçe, M. (2008). II. Meşrutiyet dönemine dair hatırat bibliyografyası denemesi [An Essay on the Bibliography of Memoirs on The Second Constitutional Era]. Bilig, (47), 147–166.
 • Kabapınar, Y. (2009). Öğretmen Adaylarının Kronoloji Becerilerinin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma [A Study on determination of chronology skills of prospective teachers]. IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, (7-9 Ekim), İstanbul, Marmara Üniversitesi.
 • Kaya, R. & Demirel, M. (2008). Lise 3. sınıf öğrencilerinin tarih derslerindeki ilgi alanları (Erzurum Örneği) [Areas of interest of high school 3rd grade students in history courses (Erzurum Case)]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü̈ Dergisi, 11(1), 163–177.
 • Kaya, R. & Güven, A. (2012). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler derslerinde tarih konularının işlenişi ve tarihin değeri ile ilgili görüşleri [Opinions of primary education seventh grade students about teaching of history topics in social sciences and signifıcance of history], Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(2), 675-691.
 • Köse, M. & Yıldız, A. (2012). Tarih eğitiminde sosyal ve kültürel konuların öğretimi [Teaching of social and cultural issues in history education]. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, I, 81–99.
 • Kuzgun, M. & İncili, Ö. F. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tarih derslerinin işlenişine yönelik görüşleri̇ (Kilis örneği) [View of Social Studies Pre-Service Teachers on Teaching History Courses (Kilis Sample)]. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 158–175.
 • Lilletun, J. (2003). “Okulda Tarihin Rolü: Bir Norveç Perspektifi” [The Role of history in school: A Norwegian perspective], Tarihin Kötüye Kullanımı [Abuse of history], (Çeviren: Nurettin Elhüseyni), Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, (Tarihin Kötüye Kullanma Biçimleriyle Yüzleşmek Sempozyumu, Oslo, Norveç/ 28/30 Haziran 1999), 112–117.
 • MEB [Minisrty of Education]. (2017a). T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Programı (Ortaokul 8. Sınıf) [Turkish Republic Revolution history and kemalism course curriculum (Secondary school grade 8)], Retrieved from http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=193, on 20.10.2017
 • MEB [Minisrty of Education]. (2017b). Ortaöğretim T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı [Secondary School Turkish Republic Revolution history and kemalism course curriculum], Retrieved from http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=167, on 20.10.2017.
 • Memişoğlu, H. & Güçin, G. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine göre güncel konuların öğretimi [Current issues teaching according to the opinions of social studies teachers]. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(4), 1274–1295.
 • Oktay, A. & Unutkan Polat, Ö. (2005). Okul öncesi eğitimde güncel konular [Current issues in pre-school education], İstanbul: Yaylacık.
 • Özen, İ. (2017). Hatıratın hikâye ve roman türüyle ilişkisi [The Relation of memoirs with story and novel], Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), XLI, 233-256.
 • Öztürk, M. K. (2002). Liselerde coğrafya öğretiminde araç, gereç, materyal kullanımı ve önemi [The Importence and usage of educational technology devices and materials in geography teaching in high schools]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 126–129.
 • Safran, M. (2006). "Türk tarihi öğretimi ve meseleleri" [Turkish history education and its issues], Tarih eğitimi makale ve bildiriler [In, History education articles and proceedings], 175-189, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Stradling, R. (2003). 20. Yüzyıl Avrupa tarihi nasıl öğretilmeli [How should 20th century european history be taught]. (Çeviren: Ayfer Ünal), İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
 • Şengül Bircan, T. & Safran, M. (2013). Tarih öğretiminde haritaların önemi ve kullanımı [The Usage and the importance of maps in teaching history], Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2), 461-476.
 • TDK “Türk Dil Kurumu” (2017). “Şans” [Luck], “Kader” [Fate]. Retrieved from Updated Turkish Dictionary in http://www.tdk.gov.tr/ on 07.08.2017
 • Ulusoy, K. (2009). Lise öğrencilerinin tarih dersinin işlenişi ile ilgili̇ düşünceleri̇ (Ankara Örneği) [High School Students’ Views About Instruction of History Lessons (A Case Study in Ankara)]. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1): 417–434
 • Yazıcı, K. & Özdemir, G. (2016). Ders kitaplarında tarih konularının öğretiminde kullanılan haritaların temel özelliklerinin incelenmesi [The Investigation of the basic features of maps used in teaching history subject in course books], Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 506–520.
 • Yılmaz, K. & Koca, F. (2012). Tarihsel empati üzerine nitel bir araştırma: Tarih öğretmenlerinin algı, görüş̧ ve deneyimlerinin incelenmesi [A Qualitative study on historical empathy: examination of history teachers’ perceptions, perspectives and experiences]. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3): 855–879.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma ve İnceleme Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6057-8192
Yazar: Kubilay YAZICI (Sorumlu Yazar)
Kurum: Nigde Ömer Halisdemir University, Faculty of Education
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Mart 2019
Kabul Tarihi : 22 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 22 Mayıs 2019

APA Yazıcı, K . (2019). SOME THOUGHTS on HISTORY TEACHING . Turkish History Education Journal , 8 (1) , 82-97 . DOI: 10.17497/tuhed.538198