Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 317 - 341 2019-05-22

Yayın Kritiği: DÜNYADA TÜRK İMAJI: TARİH DERS KİTAPLARINDAKİ DURUM

Emel AKBAŞ [1]


Türkiye’de öteki algısı/imajı üzerine son zamanlarda oldukça değerli çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bu çalışmalar ağırlıklı olarak makale ve tez düzeyindedir. Bu noktada iki önemli çalışmadan bahsetmek yerinde olacaktır. Bu çalışmalardan biri Özlem Kumrular’ın editörlüğünde hazırlanan Dünyada Türk İmgesi iken diğeri Mehmet Hacısalihoğlu’nun düzenlediği Balkan ve Karadeniz Ülkelerinde Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı/Türk İmajı adlı projedir. Bu alanda var olan boşluğu önemli ölçüde dolduracak çalışma 2018 yılında Ahmet Şimşek editörlüğünde Dünyada Türk İmajı Tarih Ders Kitaplarındaki Durum adı altında hazırlanmış ve Pegem Akademi tarafından basılmıştır. Çalışmanın ön sözünde imaj/ öteki gibi kavramların açıklaması yapılmış ve bu çalışmanın gerekçesinden bahsedilmiştir. Ayrıca tarih ders kitaplarının bir kaynak olarak nasıl değerlendirilmesi gerektiği hakkında bilgiler verilmiştir. Ön sözde son olarak bölümleri hazırlayacak araştırmacılara ortak bir perspektif çizmelerinde yardımcı olabilmek için ders kitaplarının incelemesi safhasında yöneltmeleri gereken sorular da verilmiştir. 

Yayın Kritiği
 • Alakel, M. (2011). İlk dönem Cumhuriyet Türkiye’si ulus inşası sürecinde milliyetçilik ve sivil-etnik ikilemine dair teorik tartışmalar. Gazi Akademik Bakış, 5(9), s. 1-30.
 • Ammosy, R. ve Pierrot, A. H. (1997). Stereotypes et cliches, Nathan Paris, A. Colin.
 • Kabapınar, Y. ve Akbaş, E. (2017). Öğrencilerin Yunan ve Yunanistan algılarına bakmak: “Denize dökmek” ile “komşu” arasında konumlanan söylem. Yüksek Öğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresinde sunulan bildiri, İstanbul.
 • Kefeli, E. (2000). Karşılaştırmalı edebiyat incelemeleri. İstanbul: Kitapevi.
 • Köseoğlu, N. (1998). Türk Kimliği ve Türk Dünyası. İstanbul: Ötüken.
 • Özen, Y. (2013). Ulus-kimlikten gökkuşağı toplumuna ‘ulus kimliğin yitimi bireyi psikonevrotizmaya götürür mü?’-Sosyal psikolojik bir yaklaşım. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, C. 2, S. 4, s. 48-61.
 • Özer, S. A. (2015). Cumhuriyet sonrası Türk ulus kimliğinin oluşturulmasında ötekileştirme tartışması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Özsüer, E. (2018). Türkokratia Avrupa’da Türk imajı. İstanbul: Kronik.
 • Smith, A. D. (1994). Milli kimlik (Çev. B. Sina Şener). İstanbul: İletişim.
 • Smith, A. D. (2002). Ulusların etnik kökeni (Çev. Sonay Bayramoğlu-Hülya Kendir). Ankara: Dost.
 • Şimşek, A. (Ed.) (2018). Dünyada Türk imajı tarih ders kitaplarındaki durum. Ankara: Pegem.
 • Türk Dil Kurumu. (2011). Büyük Türkçe sözlük. Ankara: TDK.
 • Ulağlı, S. (2018). “Öteki”nin bilimine giriş imgebilim. İstanbul: Motto.
Birincil Dil tr
Bölüm Kritik Temelli Çalışmalar
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6667-2588
Yazar: Emel AKBAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 4 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 22 Mayıs 2019

APA Akbaş, E . (2019). Yayın Kritiği: DÜNYADA TÜRK İMAJI: TARİH DERS KİTAPLARINDAKİ DURUM . Turkish History Education Journal , 8 (1) , 317-341 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tuhed/issue/43050/568760