Cilt: 23 Sayı: 2, 29.12.2022

Yıl: 2022

Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi'nin (TUJES) amacı, Mühendislik ve Mimarlık alanındaki çalışmalarının tüm yönleri ve uygulamaları hakkında özgün araştırma ve derleme makalelerini akademi ve endüstrinin ilgili alanları ile paylaşmaktır. Derginin temel amacı, ilgili Mühendislik & Mimarlık alanlarında tüm disiplinlerde gelişen teknolojiler hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi paylaşımı için güvenilir bir ortam hazırlamaktır.

Derginin kapsamındaki başlıca mühendislik alanları Elektrik-Elektronik, Havacılık, Jeoloji, Kimya, Gıda, Sanayi, Makine, Metalurji, Çevre, İmalat, Bilgisayar, İnşaat ve Ortak Disiplinlerdir. Ayrıca Biyotıp, Biyomühendislik, Bilgisayar Bilimleri (Bilgi Sistemleri, Disiplinler Arası Uygulamalar, Donanım ve Mimari, Sibernetik, Teori ve Yöntemler, Yapay Zeka, Yazılım) alanlarıyla ilgili aşağıda nokta nokta verilen maddeler kapsamındaki makaleler Mühendislik), Enerji ve Yakıtlar, Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Hücre ve Doku Mühendisliği, Jeokimya ve Jeofizik, Jeoloji, Malzeme Bilimi (Kaplamalar ve Filmler, Kompozitler, Kağıt ve Ahşap, Multidisipliner, Seramik, Tekstil, Mülkiyet ve Test), Nanobilim ve Nanoteknoloji, Otomasyon ve Kontrol Sistemleri, Polimer Bilimi, Robotik, Savunma Bilimleri, Telekomünikasyon, Meteoroloji ve Atmosfer Bilimleri de değerlendirilir.
Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (TUJES) aşağıdaki kapsamda makaleler yayınlamaktadır;
• En son teknolojik gelişmeler için son teknoloji derlemeler
• Tüm disiplinlerde süreç geliştirme araştırması
• Yeni proses tasarımı ve optimizasyon çalışmaları
• Ürün kalite yönetimi, iyileştirme ve standardizasyon
• Disiplinlerarası mühendislik tasarımı
• Mühendislikte bilgi yönetimi
• Mühendislikte sürdürülebilirlik, güvenlik ve standartlar
• Yeni teori ve metodoloji geliştirme çalışmaları
• Yaratıcılık ve yenilik
• Mühendislikte kalite, güvenilirlik, sağlamlık ve belirsizlik
• Mühendislik süreçlerinde maliyet analizi çalışmaları
Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı alanlarında öncelik verilen çalışmalar, hesaplamalı teori ve yöntem(ler) içeren alanlarla ilgilidir. Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı ile ilgili sosyal içerik alanları ve çalışmalar bu dergi kapsamında değerlendirilmemektedir.
Bu dergide yayınlanacak tüm makaleler, ilk editör incelemesinden sonra uzman ve bağımsız hakemlerle çift-kör hakemlik sürecine tabi tutulur. Dergimize gönderilen eserler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve yayın hakkı verilmemiş olmalıdır. Dergide yayınlanacak yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Gönderiler, tüm disiplinlerden araştırma notları, teknik notlar, editöre mektuplar ve kitap incelemeleri/sunuları şeklinde olabileceği gibi kaliteli özgün araştırma ve derleme makaleleri şeklinde de olabilir.

Gönderilen makaleler Dergi Yayın Kurulu tarafından ön incelemeye tabi tutulur. Yayın Kurulu, yayına uygun görmediği veya yazar yönergelerine uygun olarak hazırlanmadığı makaleleri hakemlere göndermeden reddetme hakkına sahiptir. Değerlendirmeye alınabilecek makaleler iki veya üç hakeme incelenmek üzere gönderilir. Değerlendirmede katı bir çift-kör hakemlik süreci kullanılır. Yayın Kurulu, hakem raporlarını dikkate alarak makalelerin yayına kabul edilip edilmeyeceğine karar verir.
Makalelerin Gönderilmesi: Makaleler https://dergipark.org.tr/tujes web adresi üzerinden gönderilmelidir. Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi tüm yazarlar tarafından imzalanır.
Etik ilkeler:
Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi'ne gönderilen tüm çalışmalar orijinal makalelerden oluşmalıdır. Yazarlara, Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından yayınlanan etik yönergeye (COPE Yönergeleri) uymaları tavsiye edilir. Ayrıca makalelerin özgünlük yükümlülüğü, yazarını korumak ve derginin sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla yayın kurulu tarafından kullanılan Web tabanlı iThenticate programı ile sağlanmaktadır. Bu aşamada sadece benzerliğin sayısal sonucu kullanılmaz, çalışmalarda kullanılan atıf yöntemleri evrensel etik kurallar çerçevesinde değerlendirilir ve makalenin dergide bilimsel olarak incelenmeye devam edip etmeyeceği konusunda nihai karar verilir. .
Yazım Kuralları:
Bildiriler 10 punto Times New Roman yazı tipinde ve 1.5 satır aralığında MS Word programı kullanılarak Yayın Komisyonuna gönderilir.
Araştırma makaleleri maksimum 8000 kelime ile, derleme makaleleri ise maksimum 12000 kelime ile sınırlandırılmalıdır. Kelime sayılarına makale başlığı, özet, İngilizce başlık, özet, giriş, materyal ve yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç, kaynaklar; şekiller, çizelgeler, fotoğraflar diğer belgeler ise şekil, çizelge, fotoğraf ve diğer belgeler dahil değildir.
Yazarların isimleri yazılırken akademik unvan belirtilmez. Bildiri herhangi bir kurum veya kişinin desteğiyle yapılmışsa bildiri alındısında belirtilmelidir.

Orijinal Araştırma Makaleleri aşağıdaki sıraya göre düzenlenmiştir:
Başlık: Kısa ve açıklayıcı, büyük harflerle ve "iki yana yaslı" MS Word 14 punto ve 1,0 satır aralığında olmalıdır. Türkçe makalelerde İngilizce özetin üzerine İngilizce başlık, İngilizce makalelerde ise Türkçe başlık (MS Word 12 punto ve 1,0 satır aralığı ile büyük harflerle ve "iki yana yaslı" olarak) yazılmalıdır.
Yazarlar: İsimler kısaltma kullanılmadan başlık altına yan yana yazılır. Adres(ler) tam olarak yazılmalı ve kısaltma kullanılmamalıdır. Birden fazla yazarlı çalışmalarda, yazışmaların hangi yazarla yapılacağı belirtilmeli ve ilk sayfanın altına yazışma yapılacak yazarın e-posta adresi yazılmalıdır.
Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan makalelerde "özet" bölümü bulunmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler 150 kelimeyi geçmemelidir. Her iki "soyut" bölüm için, anahtar kelimeler makale formatında tanımlanan yerlere küçük harflerle yazılmalıdır. Minimum 3, maksimum 5 anahtar kelime verilmeli ve zorunlu olmadıkça başlıktaki ifadelerin tekrarı olmamalıdır.
Başlıklar: Makalede ana başlık ve alt başlıklara numara verilmelidir.

Giriş: Çalışmanın amacı ve özgün değeri, daha önce yapılan çalışmalar, araştırma problemi ve sunulan çalışmanın nasıl bir çözüm ürettiği, literatüre getirdiği yenilik bu bölümde belirtilmelidir. Ham bir literatür özetinden kaçınılmalıdır. Makalede SI (System International) birimleri ve kısaltmalar kullanılmalıdır. Diğer kısaltmalar kullanıldığında, metinde ilk geçtiği yerde bir kez açıklanmalıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma deneysel ise, kullanılan deneysel yöntemler ayrıntılı ve betimsel olarak verilmelidir. Makalede kullanılan yöntem veya yöntemler, diğer araştırmacılar tarafından tekrar edilebilecek şekilde betimsel olarak yazılmalıdır.

Bulgular ve Tartışma: Bu bölümde elde edilen veriler veya bulgular verilmelidir. Sonuçlar açıklanmalı, gerekirse tablo ve şekillerle desteklenmelidir. Sonuçlar bilimsel bir çerçevede tartışılmalı ancak gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Bu bölümde literatür bilgisi vermekten ziyade çalışmanın sonuçlarına odaklanılmalı, sonuçların önceki çalışmalarla benzerlikleri ve farklılıkları ele alınmalı ve olası sebepleri tartışılmalıdır. Bu bölümde elde edilen sonuçların bilime katkısı ve önemi ayrıntılı bir şekilde yer almalıdır.

Sonuçlar ve Değerlendirme: Çalışmanın temel amaç ve hedefleri, ilgili amaçlar için elde edilen en önemli sonuçlar ve genel değerlendirmeler ve öneriler bu bölümde sunulmalıdır.
Önemli Noktalar: Orijinal araştırma makalelerinde yer almalıdırlar. Çalışmadan elde edilen en önemli üç sonuç bu bölümde özetlenmelidir. Yazılı olarak geniş zaman kullanılmalı ve her bir sonuç 85 karakterden fazla olmayacak şekilde özetlenmelidir. Orijinal araştırma makaleleri dışında bu bölümün metin içinde yer almasına gerek yoktur.

Çıkar çatışması/çıkar çatışması beyanı: Dergide yayınlanacak tüm makaleler için çıkar çatışması durumunun bildirilmesi zorunludur. Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını düşünse bile bu bölümde beyan edilmelidir.

ORCID Bilgisi: Tüm makalelerin gönderiminde ORCID bilgisi her yazar için ayrı ayrı verilmelidir.

Teşekkür: Mümkün olduğunca kısa olmalıdır. Teşekkür genellikle çalışmaya maddi destek sağlayan kurum veya kişilere veya makale yayına gönderilmeden önce inceleyip önerilerde bulunan uzmanlara yapılır. Teşekkür bölümü kaynakçadan önce ve ayrı bir başlık altında yapılır.

Kaynaklar: Yayınlanmamış bilgiler kaynak olarak verilmemelidir. (Yayınlanmamış kaynaklara örnek: Hazırlanan veya yayına gönderilen makaleler, yayınlanmamış bilgi veya gözlemler, kişilerle görüşülerek elde edilen bilgiler, raporlar, ders notları, seminerler vb.). Ancak, tamamlanmış ve tamamlanmış akademik tezler ve DOI numarası olan makaleler kaynak gösterilebilir. Kaynaklar makalenin sonunda alfabetik sıraya göre (yazarların soyadlarına göre) sıra numarasına göre verilmelidir.
Metin içindeki referansların verilmesinde ve referanslar bölümünün düzenlenmesinde EndNote APA 6 formatı kullanılmalıdır.

Açık kaynaklar verilirken aşağıda verilen bilgilere dikkat edilmelidir;

 Kaynakların yazılması sırasında süreli yayınların adları açık ve italik olarak, kısaltma yapılmadan yazılmalıdır. American Psychological Association (APA) formatında atıf yapılmalıdır.

 Kaynakça yazarların soyadlarına göre alfabetik sıraya göre hazırlanmalıdır.

 Aynı parantez içinde birden fazla esere atıfta bulunulursa, kaynakçada ilk yazılacak olan ilk yazılır.

 Bibliyografyada aynı yazara ait çok sayıda kaynak varsa kaynaklar eski tarihe göre yazılır. Aynı tarihli kaynaklar harfle sıralanmıştır. Örneğin: 2000a, 2000b.

 Aynı soyadına sahip yazarlar için, yayın eski olsa bile, adının ilk harfi alfabetik olarak ilk gelen yazar. Örneğin,

Köker, E. (1998). Politikanın İletişimi İletişim Politikası. Ankara: Vadi.
Köker, L. (2007). Hukuk Reformları Sürecinde Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu. İnsan Hakları Haberciliği, (derl.) Sevda Alankuş, İstanbul: IPS Vakfı.

 Bibliyografyada yer alan kitap ve raporlar için, önce yayımlandığı yer, daha sonra ekleri belirtilmeden kitapçı, yayınevi adı "kitapçı", "yayınevi", "yayınevi" vb. yazılmalıdır. Örneğin:


3530 / 5000
Çeviri sonuçları
Ankara: İmge

İstanbul: Metis

New York, NY: McGraw-Hill

Newbury Park, CA: Adaçayı

Londra, Birleşik Krallık: Routledge

Ankara: TÜBA

İstanbul: Konrad Adenauer Vakfı

 Metinde genel bir gönderme varsa ve metnin tamamına gönderme yapılıyorsa (yazarın soyadı, yılı), örneğin yazılması yeterlidir (Güleç, 2013).

 Belirli bir sayfadan alıntı veya ilgili fikirler belirli bir bölümden alınmışsa kaynak sayfayla birlikte şu şekilde yazılır: (Köker, 1998, s. 42).

 Bir yazarın aynı tarihli eserleri şu şekilde yazılır: (Güleç, 2010a) ve (Güleç, 2010b).

 Yazar sayısı üç ile beş arasında ise ilk kaynakta tüm isimler yazılır, sadece ilk yazarın belirtilmesi yeterlidir. Örneğin kaynak ilk kez geçtiğinde (Güleç, Onsekizoğlu Bağcı ve Bağcı, 2017) şeklinde yazılırken, aşağıdaki alıntılarda (Güleç vd., 2017) şeklinde yazılmaktadır.

 Metinde iki yazarlı bir kaynağa atıfta bulunulursa, her iki yazarın da adı belirtilir. İkiden fazla yazarlı bir çalışma ilk kez kullanılıyorsa, aşağıdaki alıntılarda sadece ilk yazar belirtilir. Örneğin Şen, Bağcı, Güleç ve Mutlu (2012) biyolojik yapışmanın plazma yüzey modifikasyonları ile önlenebileceğini belirtmişlerdir. (…) Şen ve ark. Bu yöntemin diğer yöntemlere göre zaman kazandırdığını iddia etmektedirler (2012, s.5).

 Yazar sayısı altı ve daha fazla ise, makalede ilk kez atıf yapılmış olsa dahi sadece adı yazılır, diğerleri kısaltılır. Örneğin, (Sever ve diğerleri, 2010).

 Atıf ifadesinin yer aldığı bağlam, kaynakça listesinde hangi kaynağın yer aldığını açıkça gösteriyorsa, daha spesifik bilgiler yazmaya gerek yoktur. Örneğin: Baudino ve Wyatt (2004) “etkili öğrenmenin eleştirel düşünmeyi desteklediğini ve kritik kavramların doğrudan kullanımını kolaylaştırdığını” savunur (s.17).

 İkincil kaynaklara atıfta bulunulan bir kaynağa atıfta bulunulursa, orijinal kaynağa atıfta bulunulur. Örneğin (Sancar için, 2009 Zizek'ten alıntı). Sancar (2009) tüm bibliyografik bilgileriyle kaynak listesinde yer almakta, Zizek'in kaynağına yer verilmemektedir.

 Metinde kullanılan ikincil kaynakta atıfta bulunulan birincil kaynak, makalenin yazarı tarafından hiç okunmamışsa, örneğin Zizek'in ideolojiye bakışındaki sorun şu şekilde belirtilir (aktaran Zizek, Sancar, 2009). .

 E-posta, telefon, yüz yüze veya diğer şekillerde yapılan kişisel görüşmelere dayalı bilgiler metin içinde gösterilir, ancak kaynakçada gösterilmez. Örneğin: Ali Güleç, “MAP tekniğinin gıda ambalaj sektöründe yaygın olarak kullanıldığını” belirtti (Ali Güleç, kişisel görüşme, 29 Mart 2017).

 Klasik kitaplar orijinal tarihi biliniyorsa aşağıdaki örnekteki gibi yazılır: (Marx, orijinal eserin tarihi / kullanılan kitap-makalenin tarihi)

 Orijinal eserden doğrudan alıntı yapılırken, çıkarılan kelime/cümle(ler) parantez içinde üç nokta (…) ile gösterilir.

 Metindeki diğer kısa ve doğrudan alıntılar çift tırnak içinde yazılır. Çift tırnak, çift tırnak içine alınamaz.

 Bir dergiden veya kitaptan alınan makalenin metin içinde başlığı ile belirtilmesi durumunda çift tırnak kullanılır. Örneğin: Ali Güleç'in makalesi (2006) "Gıda ile Temas Eden Yüzeylerin Plazma Polimerizasyon Tekniği ile Modifikasyonu: Bölüm I: Temas Açısı Metodu ile Hidrofilik, Hidrofobiklik ve Yüzey Serbest Enerjisinin Belirlenmesi"

 Metin içinde 40 kelimeden uzun olan alıntılar, tek veya sık satır aralıklı, ana metinden küçük puntoyla (10 veya 11 punto), italik, tırnak işaretleri olmadan yazılır.

Örneğin: Güleç'e (2012) göre bu tür reaksiyonlar,

 (…) Birinci tip reaksiyonlar yüzey reaksiyonları olarak bilinir. Bu reaksiyonlarda gaz fazındaki argon, amonyak, karbon monoksit, flor, hidrojen, nitrojen, nitrojen dioksit gibi maddeler ile yüzeydeki türler arasında çapraz bağlanarak yeni fonksiyonel gruplar oluşturulur. İkinci tip reaksiyon, yüzeyde polimerik bir film oluşturan plazma işlemleri olan plazma polimerizasyonu olarak bilinir (s.297)

 Kısaltmalar metin içinde ilk kez verildiğinde parantez içinde verilir, bir sonraki kullanımda alınmaz. Örneğin 1957'de dış borçlarını karşılamak için Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvurmak zorunda kaldı. IMF bu borçlanma ile Türkiye ekonomisine önemli bir figür olarak girdi.

 Metinde yeniden basılmış eski bir kaynak kullanılıyorsa eğik çizgi (/) kullanılır. Örneğin: Freud (1923/1961) ilk kez çalışmasında, günlük yaşamdaki dil sürçmelerinin de bilinçaltındaki bastırılmış temsillerin bir tür ifadesi olduğunu savundu.

 Cümlede iki noktadan sonra gelen ilk harf büyük yazılmalıdır. Örneğin: Yazar bir noktayı açıklığa kavuşturur: İfadelerin hiçbiri yeterince temellendirilmemiştir.

 Yazarı olmayan bir kaynağa atıfta bulunuluyorsa, kaynakçada gösterildiği gibi ve genellikle başlığın bir kısmını içeren bir referans kullanımı uygundur. Örneğin: Türkiye'de bilim alanında akademisyenler, fen bilimlerinde sosyal ve beşeri bilimler alanında akademisyenler, daha fazla yurt dışı bursu ile yüksek öğrenimlerini tamamlama fırsatı bulmuşlardır ( "Academy Report on Turkey Sciences", 2005, s.20).

 Sayfa numarası olmayan bir web belgesinden içe aktarılıyorsa, paragraf numarası belirtilmelidir. Örneğin: Dursun, Avatar filmindeki hikayenin anti-emperyalist ya da ABD karşıtı olmadığını savunuyor (Dursun, 2009, para.10)

 Tek yazarlı kitap
Abisel, N. (2006). Sessiz Sinema. Ankara: Deki.
Fogler, S. (2017). Temel Kimyasal Tepkime Mühendisliği. Satılmış Basan (Çev.). Ankara: Gazi.
 Çok yazarlı kitap
Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S.R. & Ulusay, N. (2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis.

 Editörlü kitap
Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal Alan. İstanbul: Hil.

 Kitapta editörlü bölüm
Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı. Meral Özbek (Ed.), Kamusal Alan içinde (s. 689-713). İstanbul: Hil.


 Çoklu sürümleri kitap
 Strunk, W. Jr. & White, E. B. (2000). Stil Unsurları (4. Baskı). New York: Longman.

 Yalnızca elektronik basılı kitap
O'Keefe, E. (n.d.). Batı değerlerinde egoizm ve kst'ler. erişim http://www.onlineoriginals.com/showitem .asp litem I 135

 Kitabın elektronik versiyonu
Freud, S. (1953). Rüyaları yorumlama yöntemi: Örnek bir rüyanın analizi. J. Strachey (Ed. & Trans.), Sigmund Freud'un tüm psikolojik çalışmalarının standart baskısı (Cilt 4, pp. 96-121). http://books.google.com/books (Özgün eser 1900 para birimidir)
Shotton, M.A (1989). Bilgisayar bağımlılığı? Bilgisayar bağımlılığı üzerine bir çalışma [DX Reader versiyonu]. http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp adresinden alındı

Schiraldi, G.R. (2001). Travma sonrası stres bozukluğu kaynak kitabı: İyileşme, iyileşme ve büyüme rehberi [Adobe Digital Editions versiyonu]. doi: 1 0.1036/0071393722 7

 Elektronik adresten yararlanılan referans e
Kaynağa erişilebilecek URL verilir. http://www.bianet.org/bianet/toplum/119375-avatar-in-sozde-solculugu-uzerine

 Elektronik makaleler: Varsa digitaj nesne tanımlayıcı (DOI) numarası belirtilmelidir.
Von Ledebur, SC (2007). Şirketlerde yeni çalışanlar tarafından bilgi transferinin optimize edilmesi. Bilgi Yönetimi Araştırma ve Uygulaması. Gelişmiş çevrimiçi yayın. doi: 1 0.1 057/palgrave.kmrp.8500141

 Elektronik gazete makaleleri
Çetin, Ö. (2010, 21 Ocak). Televizyonumuz IPTV ile değişecek. www.hurriyet.com.tr

 Çok ciltli çalışmalar
Pflanze, O. (1963-1990). Bismarc ve Almanya'nın Gelişimi (Cilt 1-3). Princeton, NJ: Princeton University Press.
Metinde: (Pflanze, 1963-1990)

 Çok ciltli çalışmalarda tek cilt kullanımı
Pflanze, O. (1990). Tahkimat Dönemi, 1880-1898: Cilt 3. Bismarck ve Almanya'nın Gelişimi. Princeton, NJ: Princeton University Press.

 Daha önceki bir baskının yeniden basımı
Smith, A. (1976). Ulusların zenginliğinin doğası ve nedenleri üzerine bir araştırma. E. Cannan (Ed.). Chicago: Chicago Üniversitesi Yayınları. (İlk baskı 1776).
Metinde:(Smith, 1776/1976)

 Kitaptan çevrilmiş bölüm
Referanslar:
Weber, M. (1958). Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu. T. Parsons (Çev.). New York: Charles Scribner'ın Oğlu. (İlk baskı. 1904-1905).
Metinde: (Weber, 1904-1905/1958)


 Rapor ve teknik makaleler
Gencel Bek, M. (1998). Mediscape Türkiye 2000 (Rapor No. 2). Ankara: BAYAUM.

 Dergiden tek yazarlı makale
Güleç, H.A. (2013). Kluyveromyces lactis kaynaklı β-galaktosidazın polimerik membran yüzeylerine immobilizasyonu: Yüzey özelliklerinin etkisi. Kolloidler ve Yüzeyler B: Biyoarayüzler, 104, 83-90.

 Dergiden çok yazarlı makale
Sever, K., Sarıkanat, M., Seki, Y., Gülec, H.A., Mutlu, M., & Tavman, İ. H. (2010). Plazma polimerize cam elyafları kullanarak cam elyafı/epoksi kompozitin arayüzey yapışmasının iyileştirilmesi. Yapışma Dergisi, 86(9), 915-938.

 Elektronik dergiden makale
Hüner, İ.D., & Güleç, H.A. (2017). Temas açısı ölçümleri ile atmosferik basınç plazma modifiye polimerik ultrafiltrasyon membranının yüzey karakteristiğinin belirlenmesi. Çevrimiçi Bilim ve Teknoloji Dergisi-Ocak, 7(1).
(varsa do sadece_1, yoksa URL verilir. URL örneği: http://www.trinstitute.org/ojpcr/5conway.htm Kaynağa ait sayfa adresi (URL) ya da varsa, yapılacak seçim yeterlidir.

 Bilinmeyen yazardan editör metni
Başyazı: "Felaket nedir" ve bu soru neden önemlidir? [Editoryal•]. (2006). Acil Durumlar ve Kriz Yönetimi Dergisi, 14, 1-2.

 Yazarı bilinmeyen gazete ve dergi makaleleri
Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika: İki Yarıda Bir Tarih. (2003, 13 Aralık). Ekonomist, 36.
Kaliforniya'da güçlü artçı şoklar devam ediyor. (2003, 26 Aralık). New York Times [Ulusal Baskı.]. s.23.
Metin İçindeyse: (Amerika ve Amerika Kıtası, 2003) (Güçlü artçı sarsıntı, 2003)


 Yazarı belli olan gazete ve dergi makaleleri
Bruni, F. (2003, 26 Aralık). Papa teröre ve savaşa son verilmesini istiyor. New York Times, s.21.
 

 Tanıtım makaleleri
Orr, H.A. (2003, 14 Ağustos). Genlerinizde olmayan şey. [Nurture yoluyla Nature kitabının gözden geçirilmesi: Genler, deneyim ve bizi insan yapan şey]. New York Kitap İncelemesi, 50, 38-40.

 Yayınlanmamış tez, poster ve bildiriler: Etiket bilgilerinin sonuna URL adresi verilir.
Sarı, E. (2008). KültürKimlik ve Politika: Mardin'de Kültürler arasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 Ansiklopediler
Balkanlar: Tarih. (1987). Britannica Ansiklopedisi içinde (15. Baskı. Cilt. 14, s. 570- 588). Chicago: Ansiklopedi Britannica.
Metinde: (Balkanlar: Tarih, 1987)

 Sözlükler
Gerrymander. (2003). Merriam-Webster'ın üniversite sözlüğü (11. Baskı). Springfield, MA: Merriam-Webster's.
Metinde: (Gerrymander, 2003)

 Toplantılar
Arroyo, Gloria Macapagal. (2003). Namaz vakti. Michael Schuman ile söyleşi. Zaman. 28 Temmuz 2003. Erişim Tarihi 13 Ocak 2004, http://www.times.com/time/nation/article/0,8599,471205,00.html

 Televizyon programları
Referans:
Uzun, T. (Yazar), ve Moore, S.D. (Yönetmen). (2002). Bart vs. Lisa vs. 3. Sınıf [Televizyon Dizisi]. B. Oakley ve J. Weinstein (Yapımcı), Simpsonlar içinde. Bölüm: 1403 F55079. Tilki.
Metinde: (Simpsonlar, 2002)

 Filmler
Huston, J. (Yönetmen/Senaryo Yazarı). (1941). Malta Şahini [Film]. ABD: Warner.
Metin İçindeyse: (Malta Şahini, 1941)

 Fotoğraflar
Adamsın, Ansel. (1927). Monolit, Half Dome'un yüzü, Yosemite Milli Parkı [Fotoğraf]. Sanat Enstitüsü, Chicago.
Metin İçindeyse: (Adams, 1927)

 Dipnotlar: Mümkünse dipnotlardan kaçınılmalı, bu tür notlar kaynaklar bölümünde verilmelidir.

 Şekil ve Tablolar: Şekil, tablo, fotoğraf ve diğer belgeler metin içinde yerleri belirtilerek verilmelidir. Program dışında kalan fotoğraf, resim, çizim ve grafik gibi gösterimler "Şekil" olarak verilmelidir. Resim, şekil ve grafikler net ve ofset baskı tekniğine uygun olmalıdır. Her tablo ve şeklin metin içindeki yeri belirtilmelidir. Tüm tablo ve şekiller makale boyunca ardışık olarak numaralandırılmalı (Tablo 1, Şekil 1) ve bir başlık ve açıklama içermelidir. Tablo ve şekiller, basılı sayfa boyutları dikkate alınarak çizilmelidir. Şekillerin sıra numaraları ve başlıkları altta, yukarıdaki tablolarda yer almaktadır. Tablo ve şekillerin makale metninden bağımsız olarak anlaşılabilmesi için tüm tablo ve şekillerde kullanılan kısaltmalar ilgili tablo ve şeklin hemen altında açıklanmalıdır.

 Ekler: Tüm ekler ayrı bir sayfaya yazılmalı ve Romen rakamları ile numaralandırılmalıdır.

Eserlerini bu dergide yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
1) Yazar, çalışmanın telif hakkını elinde tutar ve ilk yayın hakkını dergiye verir. Eser, ilk yayının bu dergide yapılması kaydıyla yazarının belirtilmesine ve başkaları tarafından paylaşılmasına olanak sağlayan Creative Commons Atıf lisansı ile lisanslanmıştır.

2) Yazar, eserin yayımlanmış halinin tam yetki almaksızın dergide dağıtılması (örneğin kurumsal bir veri tabanına gönderilmesi veya bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.

3) Yazarların çalışmalarını dergiye göndermeden önce veya gönderim süreci devam ederken internette (örneğin kurumsal veri tabanında veya kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli alışverişlere hem de çalışmanın daha erken ve daha fazla alıntılanmasına yol açabilir (bkz. Açık Erişimin Etkisi).


SUSUÇ İNCELEMELERİ VE ŞİKAYETLER:
Derginin Yayın Kurulu, görevi kötüye kullanma şüphesi ile ilgili şikayetleri ve dergide yayınlanan veya yayınlanma aşamasında olan herhangi bir makaleye ilişkin şikayetleri değerlendirir. Yayın kurulu, şüpheli dolandırıcılık veya şikayeti değerlendirirken COPE (Committee on Publication Ethics) yönergelerine uyar. Şüphe veya şikayet sürecinde, şikayet taraflarıyla bağlantısı olmayan bir ombudsman belirlenir ve karar verilir. Şikayetler tujes@trakya.edu.tr kullanılarak baş editöre yapılabilir.
YAYIN SONRASI DEĞİŞİKLİKLER VE ÇEKİM TALEPLERİ:
Makalenin dergide yayınlanmasından sonra yazar sırası değişikliği, yazar adının çıkarılması, makale ekleme veya geri çekme işlemleri tujes@trakya.edu.tr adresine başvuru yapılarak yapılabilir. Gönderilecek e-postada gerekçe ve kanıt sunulmalıdır. Sunulan gerekçeler ve kanıtlar Yayın Kurulu tarafından tartışılır ve karara bağlanır. Yukarıda belirtilen değişiklik ve geri çekme talepleri yapıldığında dergiye gönderilecek tüm yazılar işlem süresi içinde otomatik olarak reddedilir.

Yayın Etiği ve Yanlış Uygulama Bildirimleri

Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisine gönderilen tüm çalışmalar özgün yazılardan oluşmak zorundadır. Yazarların gönderdikleri yazılarda Committee on Publication Ethics (COPE)’un yayınlamış olduğu etik yönergeye (COPE Guidelines) bağlı kalmaları tavsiye edilir. Ayrıca yazıların özgün olma zorunluluğu tescillenerek gerek yazarı korumak gerekse derginin sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla, dergiye gönderilen tüm yazıların özgünlüğü yayın kurulu tarafından Web tabanlı iThenticate vb. bir program ile denetlenir. Bu aşamada sadece benzerliğin sayısal sonucu kullanılmayıp; çalışmalarda kullanılan alıntılama usulleri, evrensel etik kurallar çerçevesinde değerlendirilerek yazının dergide bilimsel incelemeye devam edip etmemesi hususunda nihai karar verilir.

Yayın Kurulu ve Editörlerin Sorumlulukları

Yayın kurulu sorumlulukları ve bağımsız karar verebilme
Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi'nin tüm editörleri dergideki değerlendirmeleri ve kararlarında bağımsızdır. Hiçbir dış ve / veya iç faktör kararlarını etkileyemez. Editörler herhangi bir olumlu ve / veya olumsuz kısıtlamaya maruz kalırsa, kısıtlamaya dahil olanlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutarlar. Öte yandan, editörler dergideki kararlarından sorumludur. Baş editör ve editör yardımcıları dergi içeriğinden ve zamanında yayın yapmaktan sorumlu kişilerdir.

Gizlilik ve Çıkar Çatışması/Çakışması

Derginin yayın kurulu üyelerinin gönderilen materyalleri bölüm editörleri, istatistik editörleri, dil editörleri, kopya editörleri, tasarım editörleri ve gerektiğinde ombudsman dışındaki üçüncü kişilerle paylaşması ve kullanması yasaktır. Bir editör ile yazar veya yazarın kurumu arasında işbirliği veya rekabet açısından çıkar çatışması/çakışması varsa, değerlendirme sürecini yönetmek için bir başka yayın kurulu üyesi atanır.

Yayınlama kararları
Yayın kurulu üyeleri, alandaki en az iki hakem uzmanı atayarak gönderilen makalelerin hakem değerlendirmesini sağlar. Baş editör bir makalenin yayınlanma kararından, hem araştırmacılar hem de okuyucular için makaleler, inceleme uzmanı raporları, intihal ve telif hakkı ihlali için yasal konular çerçevesinde bu kavramların önemini düşünerek, sorumludur. Baş editör bir makalenin yayınlanmasına direkt olarak karar verebileceği gibi, nihai kararı için diğer editörler ve hakemler ile de tartışma ortamı oluşturabilir.

Hakemlerin Sorumlulukları

Editör kararına katkı
Dergiye gönderilen bir makalenin hakem değerlendirmesi, bilimsel içeriğinin, bilimsel düzeninin ve derginin ilkelerine uygunluğunun kontrol edilmesi, yapısı uygun olmayan makale içeriği hakkında hakem görüşünün sunulması ve uygunluğun sağlanması sürecini kapsar. Değerlendirme süreci, hakemlerin yalnızca makaleler hakkındaki değerlendirmelerini editörlere iletmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda makalelerin içeriğini geliştirme fırsatı da sunar.

Hız
Bir makalenin değerlendirilmesi için atanan bir hakem, makalenin içeriğinden farklı bir bilim alanının uzmanıysa, makalenin konusuna çok uzaksa, değerlendirme için kısa bir süre varsa veya herhangi bir çıkar çatışması/çakışması mevcut ise, ilgili editöre bilgi vermeli ve değerlendirme sürecinden çekilme isteğini bildirmelidir. Makalenin içeriği atanan hakemin uzmanlık alanına uyuyorsa, değerlendirmeyi mümkün olan en kısa sürede tamamlamalı ve değerlendirme raporunu yine mümkün olan en kısa sürede editöre göndermelidir.

Gizlilik
Yazıların değerlendirilmesi için atanan hakemler, yazıların gizli belgeler olduğunu ve bu belgeler hakkında hiçbir bilgiyi değerlendirmeye katılan editörler dışında üçüncü şahıslarla paylaşmadığını onaylar. Hakemler, yazılar yayınlanmak üzere kabul edildikten veya reddedildikten sonra bile bilgi paylaşmamaya devam eder.

Tarafsızlık standartları
Hakemler eleştirilerini bilimsel bir zemin üzerine inşa etmeli ve ifadelerinde bilimsel kanıtları kullanmalıdır. Hakemlerin yazıyı iyileştirmek için ortaya attığı tüm yorumlar açık ve doğrudan olmalı ve yazarları rahatsız edici bir tarzdan uzak bir şekilde yazılmalıdır. Hakaret ve aşağılayıcı ifadelerden kaçınılmalıdır.

Alıntı yapılan kaynakların uygunluğu
Hakemler, yazılardaki referans göstermeden kullanılan alıntıları belirlemelidir. Yayınlanan makalelerde farklı kaynaklardan alıntı olarak kullanılan her türlü ifade, gözlem, sonuç veya deliller etik kurallara uygun bir şekilde alıntılanmalıdır. Hakemler ayrıca alıntıların belirtilen kaynak (lar) içindeki varlığından da emin olmalıdırlar.

Çıkar çatışması/çakışması
Değerlendirme yapan kişiler, yazarlarla, yazarların kurumları ya da yazarların bir veya daha fazla ilgi alanı ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması/çakışması yaşama durumundaysa, görevlendirilen editöre bilgi vermeli ve değerlendirme sürecinden çekilmelerini istemelidirler.

Yazarların Sorumlulukları

Raporlama standartları
Orijinal araştırma makalelerinin yazarları çalışma sonuçlarını uygun bir şekilde sunmalı ve tartışmalıdır. Makalelerin metodolojik içerikleri tekrarlanabilir olması gerektiğinden, yazarların ifadelerinde net olması ve bilerek yanlış veya eksik verileri bildirmemesi gerekir. Derleme/inceleme türü makalelerin yazarlarına, inceledikleri konu üzerinde uzman değillerse veya bir diğer deyişle yeterli altyapıya sahip olmadıklarında, bu tür makaleleri yazmaları önerilmez.

Veriye erişim ve saklama

Yazarlardan gerektiğinde Ham verilerini sunmaları istenebilir (etik durumlar vb.). Bu nedenle, makalelerin ham verileri gerektiğinde sunulmak üzere güvenli bir şekilde saklanmalıdır. Yayın sürecini takiben ham verilerin depolanma süresi en az 10 yıl olmalıdır.

Özgünlük ve intihal
Dergiye gönderilen makalelerin yazarları, makalelerinin orijinal olduğundan ve makalede yapılan alıntılar için etik ilkelere uygun alıntılama yöntemleri kullanıldığından emin olmalıdır.

Birden çok, tekrarlanan, gereksiz veya eş-zamanlı makale gönderimi
Aynı araştırma üzerine benzer kapsamda birden fazla yayın üretmek kabul edilmez. Yazarlar bu gibi durumlara dikkat etmeli ve aynı makaleyi aynı anda farklı dergilere sunmamalıdır. Yayın kurulu benzeri bir durumun varlığını makale yayınlandıktan sonra fark ederse, makale editör kararıyla geri çekilebilir ve makalenin yazar(lar)ına 1 yıl süreyle dergiye yayın gönderememe cezası verilir.

Yazarlık hakları
Sadece aşağıdaki kişiler yazılara sorumlu yazar olarak dahil edilmelidir: i) bir çalışmada konsept, tasarım, performans, veri toplama ve / veya analizlere büyük katkı sağlayan araştırmacılar, ii) yazıların hazırlanmasında veya eleştirel revizyonunda yer alan araştırmacılar, iii ) makalelerin son halini onaylayan ve gönderimini kabul eden araştırmacılar. Yukarıdaki listeden başka katkı yapanlar (Örneğin teknik destek, yazma ve düzenleme yardımcıları, genel katkılar vb.) yazarlar listesine dahil edilmemeli, ancak bu kişilerin yapmış oldukları katkılara teşekkür bölümünde yer verilmelidir.

Çıkar çatışması / çakışması beyanı
Yazarlar, yazılarında her türlü çıkar çatışmasını ya da çakışmasını açıkça beyan etmelidir. Yazıların konusu ile ilgili olarak çıkar çatışması ya da çakışması bulunmadığı durumlarda da bu beyan mutlaka makalede yer almalıdır. En yaygın çıkar çatışması/çakışması türleri; finansal destek, eğitim veya diğer fon türleri, kişisel veya kurumsal ilişkiler ve üyeliklerdir.

Teşekkür
Çalışmaların tüm mali destek kaynakları (hibe veya diğer referans numaraları ile birlikte) bildirilmelidir.

Değerlendirme süreci
Yazarlar, değerlendirme sürecine dahil olmakla yükümlüdür ve ham verilere, her türlü etik onay için kanıtlara, ve editörlerin telif hakkı devir formu taleplerine ve bunların açıklamalarına cevap vererek işbirliği yapmalıdır. Yazarlar, hakem değerlendirme sürecinde ortaya çıkan revizyon önerilerini olumlu veya olumsuz bir şekilde cevaplamalıdır. Olumsuz tepkilerine karşı görüşlerini bilimsel kanıtlarıyla birlikte eklediklerinden emin olmalıdırlar.

Yayınlanmış makalelerde temel hatalar
Yazarlar, yayınladıkları yazılarında önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu fark ettikleri zaman dergi editörü veya yayıncı ile görüşme yapmalıdırlar. Editör hatayı fark ederse, yayınlanan yazıların geri çekme sürecini başlatır.

Suistimal İncelemeleri ve Şikayetler

Dergide yayınlanmış veya yayınlanma sürecine girmiş her türlü yazı hakkındaki suistimal şüphesi ve suistimal şüphesiyle yapılan şikayetler dergi Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Yayın kurulu suistimal şüphesini veya şikayeti değerlendirirken COPE (Committee on Publication Ethics)’un yönergelerine bağlı kalır. Şüphe veya şikayet sürecinde şikayet taraflarıyla hiçbir bağlantısı olmayan bir ombudsman belirlenerek karar verilir. Şikayetler baş editöre tujes@trakya.edu.tr adresi kullanılarak yapılabilir.

Yayın Sonrası Değişiklik ve Geri Çekme İsteği

Dergide yazının yayınlanması sonrası yazar sırasında değişiklik, yazar ismi çıkarma, ekleme ya da yazının geri çekilmesi tujes@trakya.edu.tr adresine yapılacak bir başvuru ile gerçekleştirilebilir. Gönderilecek e-postada mutlaka gerekçe ve kanıtlar sunulmalıdır. Sunulan gerekçe ve kanıtlar Yayın Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanır. Yukarıda belirtilen değişiklik ve geri çekme istekleri oluştuğunda tüm yazarların dergiye gönderecekleri yazılar işlem süresi içerisinde otomatik olarak reddedilir.

Sorumluluk Reddi

Baş editör ve yayın kurulu üyeleri, yazarların görüşlerinden ve yazı içeriğinden sorumlu değildir. Yazarlar, yazılarındaki etik özgünlük ve olası hatalardan sorumludur. Ayrıca, son okuma (düzeltme okuması) öncesi sayfa düzenlemeye aşamasında oluşabilecek tüm hatalardan sorumludurlar. Öte yandan, son okuma incelemesinden sonra meydana gelen hatalar dergi yetkililerinin sorumluluğundadır.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi olarak makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.