Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Etkinlik Temelli Öğretim Yaklaşımının İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Kavramları Öğrenme Düzeylerine Etkisi (The Effect of Activity-Based Teaching Approach on Students’ Learning Mathematical Concepts)

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 14, 30.06.2019

Öz

Bu araştırmanın amacı, etkinlik temelli öğretim yaklaşımının ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin matematiksel kavramları öğrenme düzeylerine etkisini belirlemektir. Kontrollü ön-test son-test deneysel desen modeli kullanılan ve beş haftada tamamlanan bu araştırmaya 47 birinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Bunlardan 22’si deney grubunda olup etkinlik temelli matematik öğretimine tabi tutulurken, 25’si kontrol grubunda yer almış ve öğretim programının öngördüğü şekilde öğretime devam edilmiştir. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak çocukların matematiksel kavram bilgilerini ölçmek için Bracken Temel Kavramlar Testi ön-test ve son-test olarak kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ANCOVA kullanılmıştır. Sonuçlar, deney grubunda bulunan öğrencilerin matematiksel kavramları öğrenme düzeyi ortalamalarının kontrol grubundaki öğrencilere göre daha yüksek olduğunu, kovaryans analizi sonuçları da bu farkın deney grubu lehine bir fark olduğunu ortaya koymuştur.

Kaynakça

 • Akkök, F., Aydın, A., Bakkaloğlu, H., Özeke, E., Sucuoğlu, B. ve Yalçın, B. (2004, Nisan). The psychometric characteristics of the Turkish Form of the Boehm Test. International Perspectives on School-Wide Approaches for Meeting Students with Special Educational Needs. Council of Exceptional Children Yıllık Kongresinde sunulmuş bildiri, Seattle, WA, U.S.A.
 • Akman, B. (2002). Okul öncesi dönemde matematik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 244-248.
 • Bayazıtoğlu, E. N. (1996). İlköğretim 2. Sınıf hayat bilgisi dersinde eğitsel oyunlar, erişi ve kalıcılık (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü, Ankara.
 • Baykal, E. (1994). Türkiye’de sürdürülen yabancı dil olarak Almanca öğretiminde oyun ve oyunsal uğraşı (Kuramsal ve uygulamalı bir yaklaşım) (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Berne, E. (2001). Hayat denen oyun. Çeviren: S. Sargut. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Biriktir, A. (2008). İlköğretim 5. sınıf matematik dersi geometri konularının verilmesinde oyun yönteminin erişiye etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Boehm, A. E. (1986). Boehm test of basic concepts. the psychological corporation. San Antonio: Harcourt Brace & Company.
 • Bozkurt, A. (2012). Matematik öğretmenlerinin matematiksel etkinlik kavramına dair algıları. Eğitim ve Bilim, 37(166), 101-115.
 • Bracken, B. A. (1998). Bracken basic concept scale-revised, examiner’s manual. The Psychological Corporation. San Antoinio: Harcourt Brace & Company.
 • Bütün-Ayhan, A. ve Aral, N. (2007). Bracken temel kavram ölçeği-gözden geçirilmiş formunun altı yaş çocukları için uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 42-51.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Deneysel desenler. Ankara: Pegem A Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Akademi.
 • Estes, G. D., Harris, J., Moers, F. And Wodrich, D. (1976). Predictive validity of the Boehm test of basic concepts for achievement in first grade. Educational and Psychological Measurement, 36, 1031-1035.
 • Fazio, B. B., Johnson, J. R. & Brandl, L. (1993). Reletion between mental age and vocabulary development among children with mild mental retardation. American Journal on Mental Retardation, 97, 541-546.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education (8th Education). New York: McGraw-Hill.
 • Gelman, G. (1999). Dialogue on early childhood science, mathematics and technology education. http://www.project2061.org/publications/OrderDialogue.pdf adresinden 13.01.2017 tarihinde alınmıştır.
 • Hoşgör, A. (2010). İlköğretim 1. sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde oyun etkinliklerinin kullanımına ilişkin görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Jedrysek, E. (2000). Number concept development in young children. EITI newsletter, Winter 1999-2000. Early Intervention Training Institute, Rose F. Kennedy Center. NY.
 • Karabacak, N. (1996). Sosyal bilgiler dersinde eğitsel oyunların öğrencilerin erişi düzeyine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Köroğlu, H. Ve Yeşildere, S. (2002). İlköğretim II. Kademede matematik konularının öğretiminde oyunlar ve senaryolar. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ankara: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi.
 • Lappan, G. & Briars, D. (1995). How should mathematics be taught? In I. M. Carl (Ed), Prospects for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. 131-156.
 • Mangır, M. Ve Aktaş, Y. (1993). Çocuğun gelişiminde oyunun önemi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 26(16), 14-19.
 • MEB. (2012). http://www.meb.gov.tr/haberler/haberayrinti.asp?ID=9621 adresinden 14.01.2017 tarihinde alınmıştır.
 • Nesin, A. (1994). Matematik ve oyun. İstanbul: Düşün Yayıncılık.
 • Özgen, K. ve Pesen, C. (2008) .Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ve öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları. Dumlupına Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 69-83.
 • Pehlivan, H. (1997). Örnek olay ve oyun yoluyla öğretimin sosyal bilgiler dersinde öğrenme düzeyine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Powers, S., Rossman, M.H. & Douglas, P.(1986). Reliability of the Boehm Test of Basic Concepts for Hispanic and non Hispanic kindergarten pupils. Psychology in the Schools, 23, 34-36.
 • Prater, M. A. (1993). Teaching concepts: procedures for the design and delivery of instruction. Remedial and Special Education, 14(5), 51-66.
 • Putnam, R. T., Lampert, M. & Peterson, P. L., (1990). Alternative perspectives on knowing mathematics in elementary schools. In C. B. Cazden (Ed.), Review of Research in Education (Vol. 16) Washington: DC: American Educational Reserch Association.
 • Sucuoğlu, B., Büyüköztürk, Ş. ve Ünsal P. (2008). Türk çocuklarının temel-ilişkisel kavram bilgilerinin değerlendirilmesi. Elementary Education Online, 7(1), 203-217.
 • TDK, http://tdkterim.gov.tr/?kelime=etkinlik&kategori=terim&hng=md (30 Aralık 2016 tarihinde alınmıştır.)
 • Tural, H. (2005). İlköğretim matematik öğretiminde oyun ve etkinliklerle öğretimin erişi ve tutuma etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Uğurel, I. ve Güzel, E. (2010). Matematiksel öğrenme etkinlikleri üzerine bir tartışma ve kavramsal bir çerçeve önerisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 333-347.
 • Uşun, S. ve Gökçen E. (2010). İlköğretim ikinci kademede etkinlik temelli öğretim yaklaşımının öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarına etkisi. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 532- 561.
 • Yıldız, V. (1997). Okul öçncesi eğitimde oyunun kullanılması. Nasıl Eğitim Sistemi: Güncel Uygulamalr ve Geleceğe İlişkin Öneriler Eğitim Sempozyumu. İzmir: DEÜ Sabancı Kültür Sarayı.
 • Yılmaz, E. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaş çocuklarının sayı ve işlem kavramlarını kazanmalarında müzikli oyun etkinliklerinin kullanılmasının etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Wilson, P. (2004). A preliminary investigation of an early intervention program: Examining the intervention effectiveness of the bracken basic concept development program and the bracken basic concept scale-revised with head start students. Psychology in the Schools, 41(3), 301-311.
 • Zengin, H. K. (2002). Eğitsel oyunlar ve ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde kullanımı (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Zhou, Z. ve Boehm, A. E. (2001). American and Chinese children’s knowledge of basic relational concepts. School Psyhology International, 22(1), 5-21.

The Effect of Activity-Based Teaching Approach on Students’ Learning Mathematical Concepts

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 14, 30.06.2019

Öz

The main goal of this study is to determine the effects of activity- based teaching approach on students’ learning mathematical concepts at the 1st grade of primary school. Controlled pre-test and post-test experimental design used in this study was completed five weeks and a total of 47 1st grade primary school students was participated. 22 participants were in the experiment group and exposed to activity-based mathematics teaching, while the rest 25 students took place in the control group and exposed to traditional teaching approach. In the study Bracken Basic Concept Scale was used as a pre-test and post-test so as to evaluate mathematical concept knowledge of students. The data were analyzed by the use of ANCOVA. The findings revealed that the averages in the mathematical concept learning levels of the students in the experiment group were pretty higher than the ones in the control group. The results of covariance analysis revealed that this difference was in favor of the experimental group.

Kaynakça

 • Akkök, F., Aydın, A., Bakkaloğlu, H., Özeke, E., Sucuoğlu, B. ve Yalçın, B. (2004, Nisan). The psychometric characteristics of the Turkish Form of the Boehm Test. International Perspectives on School-Wide Approaches for Meeting Students with Special Educational Needs. Council of Exceptional Children Yıllık Kongresinde sunulmuş bildiri, Seattle, WA, U.S.A.
 • Akman, B. (2002). Okul öncesi dönemde matematik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 244-248.
 • Bayazıtoğlu, E. N. (1996). İlköğretim 2. Sınıf hayat bilgisi dersinde eğitsel oyunlar, erişi ve kalıcılık (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü, Ankara.
 • Baykal, E. (1994). Türkiye’de sürdürülen yabancı dil olarak Almanca öğretiminde oyun ve oyunsal uğraşı (Kuramsal ve uygulamalı bir yaklaşım) (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Berne, E. (2001). Hayat denen oyun. Çeviren: S. Sargut. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Biriktir, A. (2008). İlköğretim 5. sınıf matematik dersi geometri konularının verilmesinde oyun yönteminin erişiye etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Boehm, A. E. (1986). Boehm test of basic concepts. the psychological corporation. San Antonio: Harcourt Brace & Company.
 • Bozkurt, A. (2012). Matematik öğretmenlerinin matematiksel etkinlik kavramına dair algıları. Eğitim ve Bilim, 37(166), 101-115.
 • Bracken, B. A. (1998). Bracken basic concept scale-revised, examiner’s manual. The Psychological Corporation. San Antoinio: Harcourt Brace & Company.
 • Bütün-Ayhan, A. ve Aral, N. (2007). Bracken temel kavram ölçeği-gözden geçirilmiş formunun altı yaş çocukları için uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 42-51.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Deneysel desenler. Ankara: Pegem A Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Akademi.
 • Estes, G. D., Harris, J., Moers, F. And Wodrich, D. (1976). Predictive validity of the Boehm test of basic concepts for achievement in first grade. Educational and Psychological Measurement, 36, 1031-1035.
 • Fazio, B. B., Johnson, J. R. & Brandl, L. (1993). Reletion between mental age and vocabulary development among children with mild mental retardation. American Journal on Mental Retardation, 97, 541-546.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education (8th Education). New York: McGraw-Hill.
 • Gelman, G. (1999). Dialogue on early childhood science, mathematics and technology education. http://www.project2061.org/publications/OrderDialogue.pdf adresinden 13.01.2017 tarihinde alınmıştır.
 • Hoşgör, A. (2010). İlköğretim 1. sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde oyun etkinliklerinin kullanımına ilişkin görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Jedrysek, E. (2000). Number concept development in young children. EITI newsletter, Winter 1999-2000. Early Intervention Training Institute, Rose F. Kennedy Center. NY.
 • Karabacak, N. (1996). Sosyal bilgiler dersinde eğitsel oyunların öğrencilerin erişi düzeyine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Köroğlu, H. Ve Yeşildere, S. (2002). İlköğretim II. Kademede matematik konularının öğretiminde oyunlar ve senaryolar. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ankara: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi.
 • Lappan, G. & Briars, D. (1995). How should mathematics be taught? In I. M. Carl (Ed), Prospects for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. 131-156.
 • Mangır, M. Ve Aktaş, Y. (1993). Çocuğun gelişiminde oyunun önemi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 26(16), 14-19.
 • MEB. (2012). http://www.meb.gov.tr/haberler/haberayrinti.asp?ID=9621 adresinden 14.01.2017 tarihinde alınmıştır.
 • Nesin, A. (1994). Matematik ve oyun. İstanbul: Düşün Yayıncılık.
 • Özgen, K. ve Pesen, C. (2008) .Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ve öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları. Dumlupına Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 69-83.
 • Pehlivan, H. (1997). Örnek olay ve oyun yoluyla öğretimin sosyal bilgiler dersinde öğrenme düzeyine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Powers, S., Rossman, M.H. & Douglas, P.(1986). Reliability of the Boehm Test of Basic Concepts for Hispanic and non Hispanic kindergarten pupils. Psychology in the Schools, 23, 34-36.
 • Prater, M. A. (1993). Teaching concepts: procedures for the design and delivery of instruction. Remedial and Special Education, 14(5), 51-66.
 • Putnam, R. T., Lampert, M. & Peterson, P. L., (1990). Alternative perspectives on knowing mathematics in elementary schools. In C. B. Cazden (Ed.), Review of Research in Education (Vol. 16) Washington: DC: American Educational Reserch Association.
 • Sucuoğlu, B., Büyüköztürk, Ş. ve Ünsal P. (2008). Türk çocuklarının temel-ilişkisel kavram bilgilerinin değerlendirilmesi. Elementary Education Online, 7(1), 203-217.
 • TDK, http://tdkterim.gov.tr/?kelime=etkinlik&kategori=terim&hng=md (30 Aralık 2016 tarihinde alınmıştır.)
 • Tural, H. (2005). İlköğretim matematik öğretiminde oyun ve etkinliklerle öğretimin erişi ve tutuma etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Uğurel, I. ve Güzel, E. (2010). Matematiksel öğrenme etkinlikleri üzerine bir tartışma ve kavramsal bir çerçeve önerisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 333-347.
 • Uşun, S. ve Gökçen E. (2010). İlköğretim ikinci kademede etkinlik temelli öğretim yaklaşımının öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarına etkisi. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 532- 561.
 • Yıldız, V. (1997). Okul öçncesi eğitimde oyunun kullanılması. Nasıl Eğitim Sistemi: Güncel Uygulamalr ve Geleceğe İlişkin Öneriler Eğitim Sempozyumu. İzmir: DEÜ Sabancı Kültür Sarayı.
 • Yılmaz, E. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaş çocuklarının sayı ve işlem kavramlarını kazanmalarında müzikli oyun etkinliklerinin kullanılmasının etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Wilson, P. (2004). A preliminary investigation of an early intervention program: Examining the intervention effectiveness of the bracken basic concept development program and the bracken basic concept scale-revised with head start students. Psychology in the Schools, 41(3), 301-311.
 • Zengin, H. K. (2002). Eğitsel oyunlar ve ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde kullanımı (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Zhou, Z. ve Boehm, A. E. (2001). American and Chinese children’s knowledge of basic relational concepts. School Psyhology International, 22(1), 5-21.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşegül AVŞAR TUNCAY> (Sorumlu Yazar)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-0520-1747
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Avşar Tuncay, A. (2019). Etkinlik Temelli Öğretim Yaklaşımının İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Kavramları Öğrenme Düzeylerine Etkisi (The Effect of Activity-Based Teaching Approach on Students’ Learning Mathematical Concepts) . Turkish Journal of Primary Education , 4 (1) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tujped/issue/46628/579459

13642  Google Scholar