Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Turistlerin Algıladıkları Sağlık Riski ve Gelecek Seyahat Davranışları: COVID-19 Dönemi Örneği

Yıl 2022, Cilt: 11 Sayı: 2, 125 - 157, 25.07.2022

Öz

Salgınlar, birçok sektörü etkilediği gibi turizmi de ciddi anlamda etkilemektedir. Örneğin, 2003 yılında SARS ve 2014 Ebola krizi gibi salgınlar turizm talebini büyük ölçüde azaltmıştır. Çin’in Wuhan şehrinde Aralık 2019’da ortaya çıkan Covid 19 virüsü ise kısa bir süre içinde tüm dünyayı etkilemiştir. Covid 19 bugüne kadar ki en ölümcül salgın olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışma ile, Covid-19 sonrası yerli turistlerin davranış niyetlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel desende planlanan araştırmada, veri toplama yöntemiolarak görüşme tercih edilmiş ve veriler yarı-yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla 18 katılımcıdan toplanmıştır. Görüşme yöntemi ile birlikle elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Görüşmeler, 2020 yılı Mayıs ayında gönüllü katılımcılar ile yüz yüze şekilde gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. Veri toplama işlemi, nitel araştırma yöntemleri içerisinde sıklıkla tercih edilen mülakat tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler araştırmacılar tarafından Maxqda 18 analiz programına girilerek analiz edilmiştir.
Yapılan çalışmada elde edilen sonuçlara bakıldığında bulgular; “virüsün tatil planına etkisi, koronavirüs ve tatil riskleri, medyanın seyahat algısı, virüsün turizm işletmelerinden beklentiye olan etkisi, yakın zamanda tatile çıkma ile ilgili düşünceler ve yakın zamanda tatile çıkmanın hissettirdikleri” olmak üzere 6 tema altında toplanmıştır. Bu temalardan katılımcıların virüsün tatil planlarına olan etkisi ile ilgili genellikle tatil planlarını iptal ettikleri yada erteledikleri görüşünde oldukları belirlenmiştir. Yapılan çalışmada koronavirüs ve tatil risklerine dair bulgular arasında tatile çıkmanın bulaş riski ve kalabalık, turizm işletmeleri tatil için en riskli olanların konaklama işletmeleri olduğu belirlenmiştir. Son olarak bu çalışmada yakın zamanda tatile çıkmanın hissettirdiklerine dair bulgular arasında heyecan, mutluluk ve psikolojik rahatlık ifadeleri ön plana çıkmakta ve bazı katılımcılar için endişe yaratmaktadır. Pandemi sırasında turistlerin davranış niyetleri ile ilgili fikirlerinin alınması pandemi sonrasında yapılacak olan çalışmalar için bir köprü görevi görecektir. Araştırmadan elde edilen sonuçların, turizm profesyonellerine, destinasyonyöneticilerine ve konu ile ilgili çalışmalar yapan araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Destekleyen Kurum

İKTİSADİ KALINMA VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

Kaynakça

 • Abraham, V., Bremser, K., Carreno, M., Crowley-Cyr, L. & Moreno, M. (2020). Exploring the consequences of Covid-19 on tourist behaviours: Perceived travel risk, animosity and intentions to travel. Tourism Review, 76 (4), 701-717. https://doi.org/10.1108/TR-07-2020-0344
 • Acar, Y. (2020). Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını ve turizm faaliyetlerine etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 7-21. https://doi.org/10.32572/guntad.703410
 • Akkılıç, M.E. & Varol, İ. (2015). Turist algılarının davranışsal niyetler üzerindeki etkisi: Edremit Körfezi örneği. International Review of Economicsand Management, 3 (1), 14-38. https://doi.org/10.18825/irem.12105
 • Artuğer, S. (2015). The effect of risk perceptions on Tourists’ revisit intentions. European, Journal of Business and Management, 7 (2), 36-43.
 • Ateşoğlu, İ. & Türker, A. (2014). Tatil yeri seçiminde ülke imajının turistin risk algısı üzerine etkisi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6 (2), 9-28
 • Aydın, B. & Doğan, M. (2020). Yeni koronavirüs (Covid-19) pandemisinin turistik tüketici davranışları ve Türkiye turizmi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 6 (1), 93-115. https://doi.org/10.21547/jss.787982
 • Bae, S. Y. & Chang, P. (2020). The effect of coronavirus disease-19 (COVID-19) risk perception on behavioural intention towards ‘untact’ tourism in South Korea during the first wave of thepandemic. Current Issues in Tourism, 24 (7), 1017-1035. https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1798895
 • Bakar, N.A. & Rosbi, S. (2020). Effect of coronavirus disease (COVID-19) to tourism industry. International Journal of Advanced Engineering Research and Science, 7 (4), 189-193. https://doi.org/ 10.22161/ijaers.74.23
 • Bhati, A. S., Mohammadi, Z., Agarwal, M., Kamble, Z. & Gerardine D.-T. (2020). Motivating or manipulating: The influence of health-protective behaviour and media engagement on post-COVID-19 travel. Current Issues In Tourism, 24 (15), 2088-2092 https://doi.org/10.1080/ 13683500.2020.1819970
 • Cava, M.A., Fay, K.E., Beanlands, H. J., McCay, E.A. & Wignall, R. (2005). Risk perception and compliance with quarantine during the SARS outbreak. Journal of Nursing Scholarship, 37 (4), 343-347. https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2005.00059.x
 • Chang, S. Y. (2009). Australians’ holiday decisions in China: A study combining novelty-seeking and risk-perception behaviors. Journal of China Tourism Research, 5 (4), 364–387. https://doi.org/10.1080/19388160903382533
 • Chew, T. & Jahari, A. (2014). Destination image as a mediator between perceived risks and revisit intention: A case of post-disaster Japan. Tourism Management, 40, 382-393. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.07.008
 • Chinazzi, M., Davis, J.T., Ajelli, M., Gioannini, C., Litvinova, M., Merler, S., Piontti, A.P., Mu, K., Rossi, L., Sun, K., Viboud, C., Xiong, X., Yu, H., Halloran, M.E., Longini, I. M. & Vespignani, A. (2020). The effect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel coronavirus (Covid-19) outbreak. Science, 368, 395-400. https://doi.org/10.1126/science.aba9757
 • Cronin, J., Brady, M. K. & Hult, G. T. (2000). Assessing the effects of quality, value, and customer satisfaction on consumer behavioral ıntentions in service environments. Journal of Retailing, 76 (2), 193-218. https://doi.org/10.1016/S0022-4359(00)00028-2
 • Çeti, B. & Ünlüönen, K. (2019). Salgın hastalıklar sebebiyle oluşan krizlerin turizm sektörü üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 22 (2), 109-128.
 • Featherman, M. S. & Pavlou, P. A. (2003). Predicting e-services adoption: A perceived risk facets perspective. International Journal of Human-Computer Studies, 59(4), 451–474. https://doi.org/10.1016/S1071-5819(03)00111-3Get rights and content
 • Fuchs, G. & Reichel, A. (2011). An exploratory inquiry into destination risk perceptions and risk reduction strategies of first time vs. repeat visitors to a highly volatile destination. Tourism Management, 32(2), 266-276. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.01.012
 • Ghaderi, Z., Som, A.P.M. & Henderson, J.C. (2012). Tourism crises and ısland destinations: Experiences in Penang, Malaysia. Tourism Management Perspective, 2, 79-84. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2012.03.006
 • Grais, R.F., Ellis, J.H. & Glass, G.E. (2003). Assessing the ımpact of airline travel on the geographic spread of pandemic influenza. European Journal of Epidemiology, 18 (11), 1065–1072. https://doi.org/10.1023/a:1026140019146
 • Hasan, M.K., Ismail, A.R. & Islam, M.F. (2017). Tourist risk perceptions and revisit intention: A critical review of literature. Cogent Business & Management, 4 (1), 1-21. https://doi.org/10.1080/23311975.2017.1412874
 • Hollingsworth, T.D., Ferguson, N.M. & Anderson, R.M. (2007). Frequent travelers and rate of spread of epidemics. Emerging Infectious Disease, 13(9), 1288–1294. https://doi.org/10.3201/eid1309.070081
 • Hoque, A., Shikha, F. A., Hasanat, M.W., Arif, I. & Abdul Hamid, A.B. (2020). The effect of coronavirus (Covid-19) in the tourism industry in China. Asian Journal of Multidisciplinary Studies, 3 (1), 52-58. https://www.nationalgeographic.com/science/health-and-human-body/human - diseases/ coronavirus/,Erişim tarihi: 28.3.2020
 • https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/sars-severe-acute-respiratory-syndrome, Erişim tarihi: 28.3.2022.
 • Huang, X., Daib, S. & Xub, H. (2020). Predicting tourists’ health risk preventative behaviour and travelling satisfaction in Tibet: Combining the theory of planned behaviour and health belief model. Tourism Management Perspectives,33. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.100589
 • Ivanova, M., Ivanov, I. K. & Ivanov, S. (2020). Travel Behaviour After The Pandemic: The Case of Bulgaria. Anatolia, 32 (1), 1-11. https://doi.org/10.1080/13032917.2020.1818267
 • Jeon, C. Y. & Yang, H. W. (2021). The impact of the COVID-19 pandemic on tourists’ WTP: Using the contingent valuation method. International Journal of Environmental Research and PublicHealth, 18(16), 8605. https://doi.org/doi: 10.3390/ijerph18168605.
 • Joo, D., Xu, W., Lee, J., Lee, C.-K. & Woosnam, K. M. (2021). Residents’ perceived risk, emotional solidarity, and support for tourism amidst the COVID-19 pandemic. Journal of Destination Marketing & Management, 19, https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2021.100553
 • Kock, F., Norfelt, A., Josiassen, A., Assaf, A.G. & Tsionas, M.G. (2020). Understanding the Covid-19 tourist psyche: The evolutionary tourism paradigm. Annals of Tourism Research, 85, https://doi.org/103053. 10.1016/j.annals.2020.103053
 • Kozak, M., Crotts, J. & Law, R. (2007). The impact of the perception of risk on international travelers. International Journal of Tourism Research, 9 (4), 233–242. https://doi.org/10.1002/jtr.607
 • Leggat, P. A., Brown, L.H. & Aitken, S.R. (2009). Level of concern and precaution taking among Australians regarding travel during pandemic (H1N1) 2009: Results from the 2009 Queensl and social survey. Journal of Travel Medicine, 17(5).291-295. https://doi.org/10.1111/j.1708-8305.2010.00445.x
 • Lepp, A. & Gibson, H. (2003). Tourist roles, perceived risk and international tourism. Annals of Tourism Research, 30 (3), 606–624. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(03)00024-0
 • Li, L., Zhang, J., Nian, S. & Zhang, H. (2017). Tourists' perceptions of crowding, attractiveness, and satisfaction: A second-orderstructural model. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22 (12), 1250–1260. https://doi.org/10.1080/10941665.2017.1391305
 • Li, Z., Zhang, S., Liu, X., Kozak, M. & Wen, J. (2020). Seeing the invisibleh and: Underlying effects of COVID-19 on tourists’ behavioral patterns. Journal of Destination Marketing & Management, 18 (2020), 1-12. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100502
 • Liu, M.; Brock, J., Shi, G., Chu, R. & Tseng, T. (2013). Perceived benefits, perceived risk, and trust: Influences on consumers’ group buying behaviour. Asia Pacific Journalof Marketing and Logistics, 25(2), 225–248. https://doi.org/10.1108/13555851311314031
 • Matiza, T. (2020). Post-COVID-19 crisis travel behaviour: Towards mitigating the effects of perceived risk. Journal of Tourism Futures, 8 (1), 99-108. https://doi.org/10.1108/JTF-04-2020-0063
 • McAleer, M., Huang, B-W., Kuo, H-I., Chen, C-C. & Chang, C-L. (2010). An econometric analysis of SARS and Avian flu on international tourist arrivals to Asia. Environmental Modelling& Software, 25 (1), 100-106. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2009.07.015
 • Nazneen, S., Hong, X. & Ud Din, N. (2020). COVID-19 crises and tourist travel risk perceptions. SSRN Electronic Journal (2020), 1-12. https://doi.org/10.2139/ssrn.3592321
 • Neuburger, L. & Egger, R. (2020). Travel risk perception and travel behaviour during the COVID-19 pandemic 2020: A case study of the DACH region. Current Issues in Tourism, 24 (7), 1003-1016. https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1803807
 • Okada, P., Buathong, R., Phuygun, S., Thanadachakul, T., Parnmen, S., Wongboot, W., Waicharoen, S., Wacharapluesadee, S., Uttayamakul, S., Vachiraphan, A., Chittaganpitch, M., Mekha, N., Janejai, N., Iamsirithaworn, S., Lee, R.T. & Maurer Stroh, S. (2020). Early transmission patterns of coronavirus disease 2019 (Covid-19) in travellers from Wuhan to Thailand. Rapid Communication, 25 (8), 1-5. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.8.2000097.
 • Olya, H.G.T. & Al-Ansi, A. (2018). Risk assessment of halal products and services: Implication for tourism industry. Tourism Management, 65, 279-291. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.10.015
 • Özaltın Türker, Gülay (2020). Covid-19 salgını turizm sektörünü nasıl etkiler? Turizm akademisyenleri perspektifinden bir değerlendirme. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6 (2), 207-224. https://doi.org/10.24289/ijsser.760790
 • Perić, G., Dramićanin, S. & Conić, M. (2021). The impact of Serbian tourists' risk perception on their travel intentions during the COVID-19 pandemic. European Journal of Tourism Research, 27, 2705 https://doi.org/10.54055/ejtr.v27i.2125
 • Qi, C.X., Gibson, H.J. & Zhang, J.J. (2009). Perceptions of risk and travel intentions: The case of China and the Beijing Olympic Games. Journal of Sport & Tourism, 14 (1), 43-67. https://doi.org/10.1080/14775080902847439
 • Rahmafitria, F., Suryadi, K., Oktadiana, H., Putro, H. P. H. & Rosyidie, A. (2021). Applying knowledge, social concern and perceived risk in planned behavior theory for tourism in the Covid-19 pandemic. Tourism Review, 76 (4), 809-828. https://doi.org/10.1108/TR-11-2020-0542
 • Rather, R. A. (2021). Monitoring the impacts of tourism-based social media, risk perception and fear on tourist’s attitude and revisiting behaviour in the wake of COVID-19 pandemic. Current Issues in Tourism, 24 (23), 3275-3283. https://doi.org/10.1080/13683500.2021.1884666
 • Reichel, A., Fuchs, G. & Uriely, N. (2007). Perceived risk and the non-ınstitutionalized tourist role: Thease of Israeli student ex-backpackers. Journal of Travel Research, 46 (2), 217-226. https://doi.org/10.1177/0047287507299580
 • Reisinger, Y. & Mavondo, F. (2006). Cultural differences in travel risk perception. Journal of Travel & Tourism Marketing, 20 (1), 13-31. https://doi.org/10.1300/J073v20n01_02
 • Richter, L. K. (2003). International tourism and its global public health consequences. Journal of Travel Research, 41, 340–347. https://doi.org/10.1177/0047287503041004002
 • Rittichainuwat, B.N. & Chakraborty, G. (2009). Perceived travel risks regarding terrorism and disease: The case of Thailand. Tourism Management, 30 (3), 410-418. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.08.001
 • Roehl, W. S. & Fesenmaier, D. R. (1992). Risk perceptions and pleasure travel: An exploratory analysis. Journal of Travel Research, 2(4), 17–26. https://doi.org/10.1177/004728759203000403
 • Rvachev, L. & Longini, I. (1985). A mathematical model for the global spread of influenza. Mathematical Biosciences, 75 (1), 3-22. https://doi.org/10.1016/0025-5564(85)90064-1
 • Sánchez-Cañizares, S.M., Cabeza-Ramírez, L.J., Muñoz-Fernández, G. & Fuentes-García, F.J. (2020). Impact of the perceived risk from Covid-19 on intention to travel. Current Issues in Tourism, 24 (7), 970-984. https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1829571
 • Sigala, M. (2020). Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research. Journal of Business Rese arch, 117 (2020), 312-321. https://doi.org/10.1016/ j.jbusres.2020.06.015
 • Sohn, H. K., Lee, T. J. & Yoon, Y.-S. (2016). Relationship between perceived risk, evaluation, satisfaction, and behavioral intention: A case of local-festival visitors. Journal of Travel &Tourism Marketing, 33(1), 28-45. https://doi.org/10.1080/10548408.2015.1024912
 • Sönmez, S. & Graefe, A. R. (1998a). Determining future travel behavior from past travel experience and perceptions of risk and safety. Journal of Travel Research, 37(2), 171-177. https://doi.org/10.1177/004728759803700209
 • Sönmez, S. & Graefe, A. R. (1998b). Influence of terrorim risk on foreign tourism decisions. Annals of Tourism Research, 25 (1),112-144. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(97)00072-8
 • Şen Küpeli, T. & Özer, L. (2020). Assessing perceived risk and perceived value in the hotel industry: An integrated approach. Anatolia, 31(1), 111-130. https://doi.org/10.1080/13032917.2020.1711785
 • Teeroovengadum, V., Seetanah, B., Bindah, E. Pooloo, A. & Veerasawmy, I. (2021). Minimising perceived travel risk in the after math of the COVID-19 pandemic to boost travel and tourism. Tourism Review, 76 (4), 910-928. https://doi.org/10.1108/TR-05-2020-0195
 • Temeloğlu, E. (2015). Tüketicilerin kişilik özellikleri, risk algıları ve yeniden satın alma davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Otel işletmelerinde bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(2), 157-179.
 • Wachyuni, S.S. & Kusumaningrum, D.A. (2020). The effect of COVID-19 pandemic: How are the future tourist behavior? Journal of Education, Society and Behavioural Science, 33(4), 67-76. https://doi.org/10.9734/jesbs/2020/v33i430219
 • Wen, Z., Huimin, G. & Kavanaugh, R.R. (2005). The impacts of SARS on the consumer behaviour of Chinese domestic tourists. Current Issues in Tourism, 8(1), 22-38. https://doi.org/10.1080/ 13683500508668203
 • Wen, J., Wang, W., Kozak, M., Liu, X. & Hou, H. (2020). Many brains are better than one: The importance of inter disciplinary studies on COVID-19 in and beyond tourism. Tourism Recreation Research, 46 (2), 310-313. https://doi.org/10.1080/02508281.2020.1761120
 • Wolff, K. & Larsen, S. (2016). Flux and permanence of risk perceptions: Tourists’ perception of the relative and absolute risk forvarious destinations. Scandinavian Journal of Psychology, 57 (6), 584-590. https://doi.org/10.1111/sjop.12326
 • Wolff, K., Larsen, S. & Øgaard, T. (2019). How to define and measure risk perceptions. Annals of Tourism Research, 79 (2019), 1-9. https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.102759
 • World Health Organization (2004). Summary of probable SARS cases with on set of illness from 1 november 2002 to 31 july 2003. Erişim adresi: https://www.who.int/publications/m/item/summary-of-probable-sars-cases-with-onset-of-illness-from-1-november-2002-to-31-july-2003. World Health Organization (2022). WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Erişim adresi: https://covid19.who.int/
 • Yıldırım, A. & Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yu, J., Lee, K. & Hyun, S. S. (2021). Understanding the influence of the perceived risk of the coronavirus disease (COVID-19) on the post-traumatic stress disorder and revisit intention of hotel guests. Journal of Hospitality and Tourism Management, 46 (2021), 327-335. https://doi.org/ 10.1016/j.jhtm.2021.01.010
 • Zhu, H. & Deng, F. (2020). How to influence rural tourism intention by risk knowledge during COVID-19 containment in China: Mediating role of risk perception and attitude. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (10), 1-23. https://doi.org/10.3390/ijerph17103514

Yıl 2022, Cilt: 11 Sayı: 2, 125 - 157, 25.07.2022

Öz

Kaynakça

 • Abraham, V., Bremser, K., Carreno, M., Crowley-Cyr, L. & Moreno, M. (2020). Exploring the consequences of Covid-19 on tourist behaviours: Perceived travel risk, animosity and intentions to travel. Tourism Review, 76 (4), 701-717. https://doi.org/10.1108/TR-07-2020-0344
 • Acar, Y. (2020). Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını ve turizm faaliyetlerine etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 7-21. https://doi.org/10.32572/guntad.703410
 • Akkılıç, M.E. & Varol, İ. (2015). Turist algılarının davranışsal niyetler üzerindeki etkisi: Edremit Körfezi örneği. International Review of Economicsand Management, 3 (1), 14-38. https://doi.org/10.18825/irem.12105
 • Artuğer, S. (2015). The effect of risk perceptions on Tourists’ revisit intentions. European, Journal of Business and Management, 7 (2), 36-43.
 • Ateşoğlu, İ. & Türker, A. (2014). Tatil yeri seçiminde ülke imajının turistin risk algısı üzerine etkisi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6 (2), 9-28
 • Aydın, B. & Doğan, M. (2020). Yeni koronavirüs (Covid-19) pandemisinin turistik tüketici davranışları ve Türkiye turizmi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 6 (1), 93-115. https://doi.org/10.21547/jss.787982
 • Bae, S. Y. & Chang, P. (2020). The effect of coronavirus disease-19 (COVID-19) risk perception on behavioural intention towards ‘untact’ tourism in South Korea during the first wave of thepandemic. Current Issues in Tourism, 24 (7), 1017-1035. https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1798895
 • Bakar, N.A. & Rosbi, S. (2020). Effect of coronavirus disease (COVID-19) to tourism industry. International Journal of Advanced Engineering Research and Science, 7 (4), 189-193. https://doi.org/ 10.22161/ijaers.74.23
 • Bhati, A. S., Mohammadi, Z., Agarwal, M., Kamble, Z. & Gerardine D.-T. (2020). Motivating or manipulating: The influence of health-protective behaviour and media engagement on post-COVID-19 travel. Current Issues In Tourism, 24 (15), 2088-2092 https://doi.org/10.1080/ 13683500.2020.1819970
 • Cava, M.A., Fay, K.E., Beanlands, H. J., McCay, E.A. & Wignall, R. (2005). Risk perception and compliance with quarantine during the SARS outbreak. Journal of Nursing Scholarship, 37 (4), 343-347. https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2005.00059.x
 • Chang, S. Y. (2009). Australians’ holiday decisions in China: A study combining novelty-seeking and risk-perception behaviors. Journal of China Tourism Research, 5 (4), 364–387. https://doi.org/10.1080/19388160903382533
 • Chew, T. & Jahari, A. (2014). Destination image as a mediator between perceived risks and revisit intention: A case of post-disaster Japan. Tourism Management, 40, 382-393. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.07.008
 • Chinazzi, M., Davis, J.T., Ajelli, M., Gioannini, C., Litvinova, M., Merler, S., Piontti, A.P., Mu, K., Rossi, L., Sun, K., Viboud, C., Xiong, X., Yu, H., Halloran, M.E., Longini, I. M. & Vespignani, A. (2020). The effect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel coronavirus (Covid-19) outbreak. Science, 368, 395-400. https://doi.org/10.1126/science.aba9757
 • Cronin, J., Brady, M. K. & Hult, G. T. (2000). Assessing the effects of quality, value, and customer satisfaction on consumer behavioral ıntentions in service environments. Journal of Retailing, 76 (2), 193-218. https://doi.org/10.1016/S0022-4359(00)00028-2
 • Çeti, B. & Ünlüönen, K. (2019). Salgın hastalıklar sebebiyle oluşan krizlerin turizm sektörü üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 22 (2), 109-128.
 • Featherman, M. S. & Pavlou, P. A. (2003). Predicting e-services adoption: A perceived risk facets perspective. International Journal of Human-Computer Studies, 59(4), 451–474. https://doi.org/10.1016/S1071-5819(03)00111-3Get rights and content
 • Fuchs, G. & Reichel, A. (2011). An exploratory inquiry into destination risk perceptions and risk reduction strategies of first time vs. repeat visitors to a highly volatile destination. Tourism Management, 32(2), 266-276. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.01.012
 • Ghaderi, Z., Som, A.P.M. & Henderson, J.C. (2012). Tourism crises and ısland destinations: Experiences in Penang, Malaysia. Tourism Management Perspective, 2, 79-84. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2012.03.006
 • Grais, R.F., Ellis, J.H. & Glass, G.E. (2003). Assessing the ımpact of airline travel on the geographic spread of pandemic influenza. European Journal of Epidemiology, 18 (11), 1065–1072. https://doi.org/10.1023/a:1026140019146
 • Hasan, M.K., Ismail, A.R. & Islam, M.F. (2017). Tourist risk perceptions and revisit intention: A critical review of literature. Cogent Business & Management, 4 (1), 1-21. https://doi.org/10.1080/23311975.2017.1412874
 • Hollingsworth, T.D., Ferguson, N.M. & Anderson, R.M. (2007). Frequent travelers and rate of spread of epidemics. Emerging Infectious Disease, 13(9), 1288–1294. https://doi.org/10.3201/eid1309.070081
 • Hoque, A., Shikha, F. A., Hasanat, M.W., Arif, I. & Abdul Hamid, A.B. (2020). The effect of coronavirus (Covid-19) in the tourism industry in China. Asian Journal of Multidisciplinary Studies, 3 (1), 52-58. https://www.nationalgeographic.com/science/health-and-human-body/human - diseases/ coronavirus/,Erişim tarihi: 28.3.2020
 • https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/sars-severe-acute-respiratory-syndrome, Erişim tarihi: 28.3.2022.
 • Huang, X., Daib, S. & Xub, H. (2020). Predicting tourists’ health risk preventative behaviour and travelling satisfaction in Tibet: Combining the theory of planned behaviour and health belief model. Tourism Management Perspectives,33. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.100589
 • Ivanova, M., Ivanov, I. K. & Ivanov, S. (2020). Travel Behaviour After The Pandemic: The Case of Bulgaria. Anatolia, 32 (1), 1-11. https://doi.org/10.1080/13032917.2020.1818267
 • Jeon, C. Y. & Yang, H. W. (2021). The impact of the COVID-19 pandemic on tourists’ WTP: Using the contingent valuation method. International Journal of Environmental Research and PublicHealth, 18(16), 8605. https://doi.org/doi: 10.3390/ijerph18168605.
 • Joo, D., Xu, W., Lee, J., Lee, C.-K. & Woosnam, K. M. (2021). Residents’ perceived risk, emotional solidarity, and support for tourism amidst the COVID-19 pandemic. Journal of Destination Marketing & Management, 19, https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2021.100553
 • Kock, F., Norfelt, A., Josiassen, A., Assaf, A.G. & Tsionas, M.G. (2020). Understanding the Covid-19 tourist psyche: The evolutionary tourism paradigm. Annals of Tourism Research, 85, https://doi.org/103053. 10.1016/j.annals.2020.103053
 • Kozak, M., Crotts, J. & Law, R. (2007). The impact of the perception of risk on international travelers. International Journal of Tourism Research, 9 (4), 233–242. https://doi.org/10.1002/jtr.607
 • Leggat, P. A., Brown, L.H. & Aitken, S.R. (2009). Level of concern and precaution taking among Australians regarding travel during pandemic (H1N1) 2009: Results from the 2009 Queensl and social survey. Journal of Travel Medicine, 17(5).291-295. https://doi.org/10.1111/j.1708-8305.2010.00445.x
 • Lepp, A. & Gibson, H. (2003). Tourist roles, perceived risk and international tourism. Annals of Tourism Research, 30 (3), 606–624. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(03)00024-0
 • Li, L., Zhang, J., Nian, S. & Zhang, H. (2017). Tourists' perceptions of crowding, attractiveness, and satisfaction: A second-orderstructural model. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22 (12), 1250–1260. https://doi.org/10.1080/10941665.2017.1391305
 • Li, Z., Zhang, S., Liu, X., Kozak, M. & Wen, J. (2020). Seeing the invisibleh and: Underlying effects of COVID-19 on tourists’ behavioral patterns. Journal of Destination Marketing & Management, 18 (2020), 1-12. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100502
 • Liu, M.; Brock, J., Shi, G., Chu, R. & Tseng, T. (2013). Perceived benefits, perceived risk, and trust: Influences on consumers’ group buying behaviour. Asia Pacific Journalof Marketing and Logistics, 25(2), 225–248. https://doi.org/10.1108/13555851311314031
 • Matiza, T. (2020). Post-COVID-19 crisis travel behaviour: Towards mitigating the effects of perceived risk. Journal of Tourism Futures, 8 (1), 99-108. https://doi.org/10.1108/JTF-04-2020-0063
 • McAleer, M., Huang, B-W., Kuo, H-I., Chen, C-C. & Chang, C-L. (2010). An econometric analysis of SARS and Avian flu on international tourist arrivals to Asia. Environmental Modelling& Software, 25 (1), 100-106. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2009.07.015
 • Nazneen, S., Hong, X. & Ud Din, N. (2020). COVID-19 crises and tourist travel risk perceptions. SSRN Electronic Journal (2020), 1-12. https://doi.org/10.2139/ssrn.3592321
 • Neuburger, L. & Egger, R. (2020). Travel risk perception and travel behaviour during the COVID-19 pandemic 2020: A case study of the DACH region. Current Issues in Tourism, 24 (7), 1003-1016. https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1803807
 • Okada, P., Buathong, R., Phuygun, S., Thanadachakul, T., Parnmen, S., Wongboot, W., Waicharoen, S., Wacharapluesadee, S., Uttayamakul, S., Vachiraphan, A., Chittaganpitch, M., Mekha, N., Janejai, N., Iamsirithaworn, S., Lee, R.T. & Maurer Stroh, S. (2020). Early transmission patterns of coronavirus disease 2019 (Covid-19) in travellers from Wuhan to Thailand. Rapid Communication, 25 (8), 1-5. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.8.2000097.
 • Olya, H.G.T. & Al-Ansi, A. (2018). Risk assessment of halal products and services: Implication for tourism industry. Tourism Management, 65, 279-291. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.10.015
 • Özaltın Türker, Gülay (2020). Covid-19 salgını turizm sektörünü nasıl etkiler? Turizm akademisyenleri perspektifinden bir değerlendirme. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6 (2), 207-224. https://doi.org/10.24289/ijsser.760790
 • Perić, G., Dramićanin, S. & Conić, M. (2021). The impact of Serbian tourists' risk perception on their travel intentions during the COVID-19 pandemic. European Journal of Tourism Research, 27, 2705 https://doi.org/10.54055/ejtr.v27i.2125
 • Qi, C.X., Gibson, H.J. & Zhang, J.J. (2009). Perceptions of risk and travel intentions: The case of China and the Beijing Olympic Games. Journal of Sport & Tourism, 14 (1), 43-67. https://doi.org/10.1080/14775080902847439
 • Rahmafitria, F., Suryadi, K., Oktadiana, H., Putro, H. P. H. & Rosyidie, A. (2021). Applying knowledge, social concern and perceived risk in planned behavior theory for tourism in the Covid-19 pandemic. Tourism Review, 76 (4), 809-828. https://doi.org/10.1108/TR-11-2020-0542
 • Rather, R. A. (2021). Monitoring the impacts of tourism-based social media, risk perception and fear on tourist’s attitude and revisiting behaviour in the wake of COVID-19 pandemic. Current Issues in Tourism, 24 (23), 3275-3283. https://doi.org/10.1080/13683500.2021.1884666
 • Reichel, A., Fuchs, G. & Uriely, N. (2007). Perceived risk and the non-ınstitutionalized tourist role: Thease of Israeli student ex-backpackers. Journal of Travel Research, 46 (2), 217-226. https://doi.org/10.1177/0047287507299580
 • Reisinger, Y. & Mavondo, F. (2006). Cultural differences in travel risk perception. Journal of Travel & Tourism Marketing, 20 (1), 13-31. https://doi.org/10.1300/J073v20n01_02
 • Richter, L. K. (2003). International tourism and its global public health consequences. Journal of Travel Research, 41, 340–347. https://doi.org/10.1177/0047287503041004002
 • Rittichainuwat, B.N. & Chakraborty, G. (2009). Perceived travel risks regarding terrorism and disease: The case of Thailand. Tourism Management, 30 (3), 410-418. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.08.001
 • Roehl, W. S. & Fesenmaier, D. R. (1992). Risk perceptions and pleasure travel: An exploratory analysis. Journal of Travel Research, 2(4), 17–26. https://doi.org/10.1177/004728759203000403
 • Rvachev, L. & Longini, I. (1985). A mathematical model for the global spread of influenza. Mathematical Biosciences, 75 (1), 3-22. https://doi.org/10.1016/0025-5564(85)90064-1
 • Sánchez-Cañizares, S.M., Cabeza-Ramírez, L.J., Muñoz-Fernández, G. & Fuentes-García, F.J. (2020). Impact of the perceived risk from Covid-19 on intention to travel. Current Issues in Tourism, 24 (7), 970-984. https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1829571
 • Sigala, M. (2020). Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research. Journal of Business Rese arch, 117 (2020), 312-321. https://doi.org/10.1016/ j.jbusres.2020.06.015
 • Sohn, H. K., Lee, T. J. & Yoon, Y.-S. (2016). Relationship between perceived risk, evaluation, satisfaction, and behavioral intention: A case of local-festival visitors. Journal of Travel &Tourism Marketing, 33(1), 28-45. https://doi.org/10.1080/10548408.2015.1024912
 • Sönmez, S. & Graefe, A. R. (1998a). Determining future travel behavior from past travel experience and perceptions of risk and safety. Journal of Travel Research, 37(2), 171-177. https://doi.org/10.1177/004728759803700209
 • Sönmez, S. & Graefe, A. R. (1998b). Influence of terrorim risk on foreign tourism decisions. Annals of Tourism Research, 25 (1),112-144. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(97)00072-8
 • Şen Küpeli, T. & Özer, L. (2020). Assessing perceived risk and perceived value in the hotel industry: An integrated approach. Anatolia, 31(1), 111-130. https://doi.org/10.1080/13032917.2020.1711785
 • Teeroovengadum, V., Seetanah, B., Bindah, E. Pooloo, A. & Veerasawmy, I. (2021). Minimising perceived travel risk in the after math of the COVID-19 pandemic to boost travel and tourism. Tourism Review, 76 (4), 910-928. https://doi.org/10.1108/TR-05-2020-0195
 • Temeloğlu, E. (2015). Tüketicilerin kişilik özellikleri, risk algıları ve yeniden satın alma davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Otel işletmelerinde bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(2), 157-179.
 • Wachyuni, S.S. & Kusumaningrum, D.A. (2020). The effect of COVID-19 pandemic: How are the future tourist behavior? Journal of Education, Society and Behavioural Science, 33(4), 67-76. https://doi.org/10.9734/jesbs/2020/v33i430219
 • Wen, Z., Huimin, G. & Kavanaugh, R.R. (2005). The impacts of SARS on the consumer behaviour of Chinese domestic tourists. Current Issues in Tourism, 8(1), 22-38. https://doi.org/10.1080/ 13683500508668203
 • Wen, J., Wang, W., Kozak, M., Liu, X. & Hou, H. (2020). Many brains are better than one: The importance of inter disciplinary studies on COVID-19 in and beyond tourism. Tourism Recreation Research, 46 (2), 310-313. https://doi.org/10.1080/02508281.2020.1761120
 • Wolff, K. & Larsen, S. (2016). Flux and permanence of risk perceptions: Tourists’ perception of the relative and absolute risk forvarious destinations. Scandinavian Journal of Psychology, 57 (6), 584-590. https://doi.org/10.1111/sjop.12326
 • Wolff, K., Larsen, S. & Øgaard, T. (2019). How to define and measure risk perceptions. Annals of Tourism Research, 79 (2019), 1-9. https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.102759
 • World Health Organization (2004). Summary of probable SARS cases with on set of illness from 1 november 2002 to 31 july 2003. Erişim adresi: https://www.who.int/publications/m/item/summary-of-probable-sars-cases-with-onset-of-illness-from-1-november-2002-to-31-july-2003. World Health Organization (2022). WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Erişim adresi: https://covid19.who.int/
 • Yıldırım, A. & Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yu, J., Lee, K. & Hyun, S. S. (2021). Understanding the influence of the perceived risk of the coronavirus disease (COVID-19) on the post-traumatic stress disorder and revisit intention of hotel guests. Journal of Hospitality and Tourism Management, 46 (2021), 327-335. https://doi.org/ 10.1016/j.jhtm.2021.01.010
 • Zhu, H. & Deng, F. (2020). How to influence rural tourism intention by risk knowledge during COVID-19 containment in China: Mediating role of risk perception and attitude. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (10), 1-23. https://doi.org/10.3390/ijerph17103514

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Neşe KAFA
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0002-4153-5533
Türkiye


Ezgi Can UŞAK
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8533-869X
Türkiye

Proje Numarası Rapor No: 2020/58
Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 11 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kafa, N. & Uşak, E. C. (2022). Turistlerin Algıladıkları Sağlık Riski ve Gelecek Seyahat Davranışları: COVID-19 Dönemi Örneği . Turar Turizm ve Araştırma Dergisi , 11 (2) , 125-157 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turar/issue/71403/1103289

19425         19424        19426       19427