Cilt: 11 Sayı: 2, 25.07.2022

Yıl: 2022

Turizm & Araştırma Dergisi hakemli ve uluslararası akademik bir dergidir.

Derginin amacı turizm ile ilişkili alanlardaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmayı amaçlayan araştırmaya dayalı özgün makalelerin yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.


TURAR yılda iki kez yayınlanır. Gönderilen yazılar yayın kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir. Daha sonra uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda makaleler düzeltilmek koşuluyla yayınlanır veya yayınlanması reddedilir. Hakemlerin gizli tutulan raporları dergi arşivlerinde beş yıl süre ile saklanır. Dergi politikaları ve yazım kuralları ile ilgili detaylar aşağıda mevcuttur.

TURAR, Mart ve Eylül ayları olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.
Dergide, turizm ve ilişkili sektörler ile ilgili alanlardaki bilimsel nitelikli özgün makaleler yayımlanır.
Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar amaç, kapsam, içerik, yöntem, yazım kurallarına uygunluk açılarından sorumlu editör tarafından incelenir. Uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması durumunda çalışma, yayın kurulu kararıyla yayımlanır; hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı doğrultusunda yazının yayımlanıp yayımlanmamasına karar verilir. Yayımlanma kararı alınan çalışma yayım sırasına alınır. Hakem raporları gizlidir.
Yazarlar, ditöryal uyarı ve hakem raporlarını dikkate almak zorundadırlar. Yayımlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıyı yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Yayımlanmış yazıların her türlü hakkı TURAR’a aittir.
Yayımlanmış yazılar için telif ücreti ödenmez.
Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Derginin yayın dili Türkçedir; ancak diğer dillerde yazılmış araştırma makaleleri de Türkçe olarak yazılmış özetleriyle birlikte kabul edilir. 

Yazım Kuralları
• Önşart

Dergiye gönderilen yazıların daha önce her hangi bir yerde yayınlanmamış olması veya eş zamanlı olarak başka bir yayın organında değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekmektedir. Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar. Ayrıca dergiye gönderilen makalenin telif hakkı Turizm Araştırma Dergisi'ne aittir.

• Makale Gönderme

Makalenizi sisteme kayıt yaptırdıktan sonra online olarak gönderebilirsiniz.

• Yazı Teslim Kuralları

Dergiye gönderilecek yazılar, World 6.0 ve üstü versiyon (IBM uyumlu) programında yazılmış olmalıdır. Dergiye gönderilen yazılar bir buçuk aralıklı ve Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto olarak basılmalıdır. Yazılar elektronik posta adresine e-mail yoluyla gönderilmelidir. Makalelerin kaynakça ile birlikte 10 bin kelimeyi geçmemesi tercih edilir. Makalelerin 150 – 200 sözcük civarında İngilizce ve Türkçe özetler yazının üzerinde yer almalı, jel kodu kullanılmalıdır. Yazar iletişim bilgilerini ilave etmeli, özetler, yapılandırılmış özet şeklinde verilmelidir.Hakem raporları doğrultusunda yazarlardan, yazılarında bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir.

• Kaynakların Düzenlenmesi

Kaynak gösterme formatı APA ölçütlerine uygun olmalıdır.

• Metin İçinde Kaynak Gösterme

Ana metindeki tüm göndermeler metin içi dipnot sistemi ile belirtilir. Metinde uygun yerde parantez açılarak, yazarın veya yazarların soyadı, yayın tarihi ve alıntılanan sayfa numarası belirtilir. Aynı kaynaklara metinde tekrar gönderme yapılırsa yine aynı yöntem uygulanır, a.g.e., a.g.m. gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır. Alıntılanan yazarın adı, metinde geçiyorsa, parantez içinde yazarın adını tekrar etmeye gerek yoktur. Gönderme yapılan kaynak iki yazarlı ise, her iki yazarın da soyadları kullanılmalıdır. Yazarlar ikiden fazlaysa ilk yazarın soyadından sonra vd. ibaresi kullanılmalıdır. Gönderme yapılan kaynaklar birden fazlaysa, göndermeler noktalı virgülle ayrılmalıdır. Metin içinde yer alması uygun görülmeyen açıklamalar için sayfa altı dipnot yöntemi kullanılmalıdır. Bu not içinde yapılacak göndermelerde de yukarıdaki yöntem uygulanmalıdır.

• Açıklayıcı notlar

Açıklayıcı notlara makale sonunda yer verilmelidir. Atıflarda yer alan kısaltmaların açılımı için açıklayıcı notlar kullanılmalıdır.

• Giriş

3-4 paragraflık bir giriş kısmında çalışmaya ilişkin özet bir tanımlama ve sözkonusu çalışmanın diğer çalışmalardan hangi noktalarda farklılaştığına ilişkin bilgiler verilmelidir. Bulgular ve sonuçlarıyla ilgili bilgi vermekten kaçınılmalıdır.

• Ara Başlıklar

Yaklaşık her 2-3 sayfada bir alt başlık olmalı ve uzun paragraflardan kaçınılmalıdır. Başlıklar giriş bölümünden başlamak üzere numaralandırılabilir.

• Tablolar

Kompleks istatistiki tablolar metin sonunda yer almalı, metin içerisinde özet ve tanımlayıcı tablolara yer verilmelidir. Tablolar ve Şekiller sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır. Tablo ve şekiller ayrı ayrı sayfalarda yer almalıdır.

• Sonuç

Bu bölümde elde edilen sonuçlar özet ifadelerle ve literatüre sağladıkları katkılar açısından ele alınmalıdır.

• Yazıların Gönderileceği Adres:

- E-posta olarak info@turar.org adresine gönderilebilir.
Makalelerin gönderilmesinde sorun yaşanması halinde 02125307382-5855207 nolu telefonlardan destek alınabilir.

Dergi, yayınlanan içerikte en üst düzeyde akademik ahlakı ve dürüstlüğü korumaya kararlıdır ve çıkar çatışması politikasına riayet eder.


Dergi, Yayın Etiği Komitesinin (COPE) belirlediği, suiistimallerle, kötü uygulama ve eylemlerle nasıl başa çıkılacağına ilişkin ilkeleri titizlikle takip eder, böylece araştırmaların doğru ve sağlıklı bilgi sunumunu sağlamak için suiistimallerle ilgili iddialarını araştırmayı taahhüt eder.


Dergi, yayınlanmak üzere gönderilen makalelerde intihal olmamasına özen gösterir ve gerekirse intihal taranası yapar. İntihal tespit edilirse intihal hakkındaki Yayın Etiği Komitesinin yönergelerine göre hareket eder.


Bu dergide yayınlanan her türlü içerik görmez yayın kurulu ve görmez hakem yöntemiyle (Double Blind) hakemli dergide incelenmektedir.

Dergimizin makale gönderim/süreç işletimi ücretsizdir.

19425         19424        19426       19427