Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN PERSONELİN BOŞ ZAMAN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt: 11 Sayı: 2, 158 - 176, 25.07.2022

Öz

Boş zaman, bireylerin sahip oldukları ihtiyaçların karşılanması açısından önemli bir gerekliliktir. Özellikle çalışanların yenilenme ihtiyacı bu gerekliliği açıkça göstermektedir. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, Çanakkale’deki kamu ve özel sektörde çalışan personelin boş zaman tutumunun incelenmesidir.
Araştırmanın evrenini, Çanakkale şehir merkezindeki çeşitli kamu kurumu ve özel sektör çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini tesadüfî yöntemle seçilen kamu sektöründen 90 erkek (Yaş: 32,84±5,79) ve 103 kadın (Yaş: 31,22±5,33), özel sektörden 107 erkek (Yaş: 30,64±6,73) ve 106 kadın (Yaş: 29,16±6,52) olmak üzere toplam 406 personel oluşturmaktadır. Anket verileri araştırmacı tarafından çalışanlar ile yüz yüze görüşerek toplanmıştır. İstatistiksel analiz sonuçları p<0,05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur.
Kamu ve özel sektör çalışanlarının boş zamanlara ilişkin tutumlarının istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca kamu personelinin boş zamanı olumlu kullanma düşüncesi ve haftalık boş zamanın yeterliliği boş zaman tutumunu %16 açıklarken özel sektörde ise bu sonucun %15 olduğu saptanmıştır.
Sonuç olarak, günlük boş zaman süresi, haftalık boş zamanın yeterliliği, boş zamanı olumlu kullanma durumu ve boş zamanı değerlendirme biçimi kamu ve özel sektör çalışanlarının boş zaman tutumları açısından belirleyici olduğu anlaşılmıştır. Bu unsurların yeterli düzeyde olmasının çalışanlar açısından bir gereklilik olduğu söylenebilir.

Kaynakça

  • Adewuyi, T. D. O., & Akinade, E. A. (2010). Perception and attitudes of Nigerian women to wards menopa use. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 1777-1782.
  • Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding the attitudes and predicting social behaviour. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
  • Akgül, B.M. ve Gürbüz, B. (2011). Boş zaman tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(1), 37-43.
  • Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2007), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Sakarya Yayıncılık, İstanbul.
  • Binbaşıoğlu, H. ve Tuna, H. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarına Yönelik Tutumları: Doğu Anadolu Bölgesindeki MYO Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma.
  • Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 5(2): 74-93.
  • Brown, S. (2016). Measures of Shape: Skewness and Kurtosis. Oak Road Systems. Erişim Tarihi: 23.01.2020 https://brownmath.com/stat/shape.htm
  • Bruvold, W.H. (1980). Are beliefs and behaviour consistent with attitudes? A preliminary restatement and some evidence from a survey research project. Paper presented at the meeting of the Western Psychological Association, Los Angles.
  • Chiu, L. K. (2009). University Students'attitude, Self-Efficacy and Motivation Regarding Leisure Time Physical Participation. Journal of Educators & Education/Jurnal Pendidik dan Pendidikan, 24.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Abdulmenaf KORKUTATA
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ, SPOR YÖNETİCİLİĞİ PR.
0000-0001-7915-8174
Türkiye


Ramazan ÖZAVCİ Bu kişi benim
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3370-8067
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 11 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Korkutata, A. & Özavci, R. (2022). KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN PERSONELİN BOŞ ZAMAN TUTUMLARININ İNCELENMESİ . Turar Turizm ve Araştırma Dergisi , 11 (2) , 158-176 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turar/issue/71403/1148501

19425         19424        19426       19427